Poradnik biznesowy

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Niewątpliwie, wielokrotnie słyszałeś takie pojęcia jak odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Są to pojęcia związane z szeroką tematyką odszkodowań.

W języku potocznym wielokrotnie pojęcia te używane są wymiennie, jednakże w sytuacji dochodzenia roszczenia warto jest poznać ich właściwe znaczenie. Powinieneś wiedzieć, że zadośćuczynienie oraz odszkodowanie, to dwa oddzielne roszczenia, których można dochodzić oddzielnie bądź łącznie (jeżeli poszkodowany w wyniku zdarzenia poniósł zarówno szkodę majątkową jak i szkodę niemajątkową). Każde z nich odpowiada za inną stratę poniesioną przez poszkodowanego.

Główną cechą, która odróżnia te dwa pojęcia jest cel jaki ma mieć dane świadczenie.

Odszkodowanie definiuje się jako świadczenie pieniężne stanowiące naprawienie powstałej szkody oraz utraconych korzyści. Odszkodowanie odnosi się do strefy zewnętrznej. Celem odszkodowania jest wyrównanie straty, która zdarzenie sprawcze wywołało w aspekcie materialnym. Podstawę prawną dla wypłaty odszkodowania mogą stanowić:

  • zasada winy;
  • zasada ryzyka;
  • zasada słuszności.

Zadośćuczynienie to świadczenie pieniężne którego celem jest naprawienie krzywdy, złagodzenie cierpienia psychicznego o charakterze wewnętrznym. Zadośćuczynienie jest wypłacane za krzywdy, które pojawiły się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia szkodzącego, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. W przypadku zadośćuczynienia największą trudnością jest zdefiniowanie pojęcia krzywda. Pojęcie krzywdy traktowane jest jako szkoda niematerialna, wyrządzona bezprawnie. Krzywda jest wyrażana przez cierpienie, poczucie osamotnienia czy też dyskomfort psychiczny.[1] Zadośćuczynienie powinno odpowiadać doznanej krzywdzie, być odczuwalne dla poszkodowanego oraz przynosić mu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne.

Aby te dwa pojęcia już nigdy Ci się nie myliły, przygotowaliśmy poradnik, w wygodnej tabelarycznej formie, w której dokonaliśmy ich porównania obu pojęć. W poradniku wskazujemy na podstawę prawną obu pojęć, różnice i podobieństwa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1740 t.j.);

[1] J. Gudowski, [w:] Kodeks Cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. Tom III, wyd. 2,  red. J. Gudowski, Warszawa 2018, s. 1016

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT