Poradnik biznesowy

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się słyszeć określenie takie jak umowa przedwstępna (łac. pactum de contrahendo) bądź umowa przyrzeczona (inaczej nazywaną także umową definitywną bądź ostateczną).

Czy wiesz, co one oznaczają? Czy potrafisz opisać czego dotyczą te umowy oraz wskazać różnice pomiędzy nimi? Poniżej pokrótce wyjaśniamy Ci czym są umowa przedwstępna oraz umowa przyrzeczona.

Obydwie umowy zostały przez ustawodawcę wskazane w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej też jako „k.c.”).
U

mowa przedwstępna, jest umową zobowiązującą, w której jedna ze stron (bądź obie strony umowy (tzw. umowa jedno bądź dwustronnie zobowiązujące)) składają oświadczenie zobowiązania się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej. Natomiast umową przyrzeczoną nazywamy umowę ostateczną, definitywną zawartą pomiędzy stronami umowy przedwstępnej. Celem zawarcia umowy przedwstępnej jest gwarancja zawarcia przez strony w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Warto wskazać, że jeżeli strony decydują się na zawarcie umowy przedwstępnej powinny określić w niej istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, która ma być zawarta w przyszłości, w przeciwnym wypadku nie zostaną wypełnione obligatoryjne przesłanki dotyczące umowy przedwstępnej wskazane w art. 389 k.c..

W umowie przedwstępnej strony mogą zdecydować się na zawarcie dodatkowych zastrzeżeń umownych takich, jak: warunek, termin, zadatek, kara umowna, umowne prawo odstąpienia czy najbardziej powszechne zastrzeżenie stosowane w tego typu umowach - odstępne.

Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, w której przedsiębiorcy mylą te dwie umowy, nie znają ich różnic zależności oraz skutków ich zawarcia. Najprostszym w naszej ocenie do zapamiętania wydaje się sformułowanie, że umowę przyrzeczoną zawiera się w wyniku wcześniej zawartej umowy przedwstępnej, która posiada charakter gwarancyjny dotyczący zawartej w przyszłości umowy oraz ma na celu zabezpieczenie interesów stron.

Zgodnie z twierdzeniami wskazywanymi w doktrynie oraz orzecznictwie, zawarcie umowy przedwstępnej jest możliwe w sytuacji, gdy istnieją ku temu podstawy faktyczne bądź prawne.

Umowa przedwstępna oraz umowa przyrzeczona najczęściej zawierana jest w transakcjach dotyczących zakupu nieruchomości.
Z uwagi na problematykę omawianego powyżej zagadnienia przygotowaliśmy Poradnik, w którym dokonujemy porównania tych dwóch umów, wskazujemy ich podstawę prawną, różnice i zależności. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z naszym poradnikiem przedmiotowe zagadnienia okażą się zrozumiałe i właściwie stosowane.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Umowa przedwstępna a umowa przyrzeczona

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT