Poradnik biznesowy

Spółki osobowe

Spółki osobowe rodzaje

Spółki osobowe to spółki prawa handlowego, których funkcjonowanie jest oparte na osobistych powiązaniach wspólników. Cechują się osobistą odpowiedzialnością wspólników za wszystkie zobowiązania spółki.

Do spółek osobowych zaliczamy spółki:

  • jawną,
  • partnerską,
  • komandytową
  • komandytowo-akcyjną.

Skład osobowy spółek osobowych jest co do zasady stały, a celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Ponadto spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółki osobowe prawa handlowego - charakterystyka

Wyodrębnienie spółek osobowych spośród spółek handlowych opiera się na kryterium współdziałania osób będących uczestnikami – wspólnikami takich podmiotów. W odróżnieniu od spółek kapitałowych nie jest możliwe założenie jednoosobowej spółki osobowej.

Spółkę osobową charakteryzuje osobista majątkowa odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i osobiste prowadzenie jej spraw, których zakres różni się w poszczególnych typach spółek. Zakres może być też w pewnym stopniu regulowany przez umowę spółki. Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, choć ich podmiotowość prawna nie budzi obecnie wątpliwości w związku z przyznaniem takim spółkom zdolności do nabywania niektórych praw i obowiązków we własnym imieniu, w tym nieruchomości i innych praw rzeczowych, zaciągania zobowiązań oraz zdolności sądowej. Spółki osobowe działają pod własną firmą. Wspólnicy spółki osobowej, tak samo zresztą jak wspólnicy spółki kapitałowej, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu poprzez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa (statut) tak stanowi, poprzez współdziałanie w inny sposób.

Wspólną cechą wszystkich spółek osobowych jest konieczność podania przynajmniej jednego nazwiska (nazwy) wspólnika w nazwie spółki.

Jeżeli chcesz poznać więcej wspólnych cech spółek osobowych zapraszamy do lektury przygotowanego poradnika. Przedstawiliśmy w nim najważniejsze informacje dotyczące spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Spółki osobowe

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT