Poradnik biznesowy

Fundacja a stowarzyszenie

Bez wątpienia fundacje i stowarzyszenia to najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych. Osoby, które decydują się na rozpoczęcie działalności społecznej często mierzą się z dylematem, którą formę prawną działalności wybrać i która z nich będzie dla nich korzystniejsza. W dzisiejszym poradniku przedstawimy najważniejsze cechy, podobieństwa i różnice pomiędzy tymi organizacjami.

Fundacja jest organizacja pozarządową, która została powołana w celach społecznie lub gospodarczo użytecznych. Fundację ustanawia fundator w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem albo w testamencie. Niezbędnym elementem do jej założenia jest majątek. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Cechą charakterystyczną fundacji jest posiadanie majątku, który powinien być przeznaczony przez fundatora na społecznie użyteczny Odpowiedzialność za realizacje celów oraz opiekę nad majątkiem sprawuje zarząd fundacji. Majątek Fundacji nie podlega podziałowi między członków władz lub fundatorów.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie fundacji jest Ustawa o fundacjach. Ustawa ta daje stosunkowo dużą swobodę w zakresie konstruowania statutu, czyli dokumentu w oparciu o który fundacja działa. To w nim są opisane najważniejsze informacje o fundacji – jakie ma organy władzy, ile osób znajduje się w tych organach, jak wygląda kwestia sprawowania władzy i podejmowania decyzji, kto dokonuje wyboru osób zasiadających we władzach fundacji.

Stowarzyszenie natomiast to grupa osób, która chce osiągnąć wspólny cel lub rozwijać swoje zainteresowania. Podstawą działania stowarzyszeń są ich członkowie. Najczęściej stowarzyszenie jest tworzone przez grupę ludzi, którzy chcą zwrócić uwagę na jakiś problem społeczny lub wspólnie działać na rzecz konkretnego dobra. Poprzez wspólne działanie chcą rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony sobie cel. Najważniejsze cechy stowarzyszeń to:

  1. dobrowolność – czyli swoboda tworzenia stowarzyszeń, dobrowolność przystępowania i występowania członków,
  2. samorządność – czyli niezależność wobec podmiotów zewnętrznych i swoboda ustalania norm oraz reguł wewnętrznych,
  3. trwałość – stowarzyszenie istnieje niezależnie od konkretnego składu osobowego swoich członków (pod warunkiem, że będzie ich co najmniej 7),
  4. cel niezarobkowy – oznacza to, że celem stowarzyszenia nie jest przysparzanie członkom korzyści majątkowych (nie można podzielić majątku stowarzyszenia pomiędzy członków), w przeciwieństwie do spółek.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działanie stowarzyszenia jest ustawa – Prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie umożliwia realizację prawa do zrzeszania się i gwarantuje równe

bez względu na przekonania, prawo czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań.

Stowarzyszenie, podobnie jak fundacja, jest organizacją pozarządową. Jako organizacja pozarządowa podlega zatem regulacjom ustawy o działalności pożytku, co oznacza, że można ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego czy korzystać z dotacji.

Wybór formy organizacji pozarządowej przede wszystkim zależy od celu, który przyświeca aktywistom. Znaczenie mają również odpowiednie warunki m.in. majątek w przypadku fundatorów. Koniecznie zapoznaj się z przygotowaną przez naszych ekspertów tabelą, aby poznać podstawowe cechy obydwu organizacji.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166).
  2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Fundacja a stowarzyszenie

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT