Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta

Gwarancja przy sprzedaży. 
Przedsiębiorco! W cyklu: „Idą wielkie zmiany w relacjach przedsiębiorca - konsument oraz przedsiębiorca - przedsiębiorca. Nowa ustawa o prawach konsumenta" przedstawiliśmy zmiany, jakie wprowadziła Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Są to m. in. nowe obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem z konsumentami umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również szereg zmian wprowadzonych do kodeksu cywilnego dotyczących prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz roszczeń sprzedawcy w związki z wadliwością rzeczy sprzedanej. W ostatnim już z tego cyklu News'ie przedstawiamy gwarancję przy sprzedaży.

1. Różnice w regulacjach dotyczących gwarancji.

Przepisy dotyczące gwarancji przy umowie sprzedaży były od zawsze uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jednakże w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o prawach konsumenta zmieniły one znacznie swoją treść.

Pierwotnie (do roku 1996 r.) gwarantem mógł być jedynie sprzedawca. Na podstawie ustawy zmieniającej kodeks cywilny w 1996 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. gwaranta - a więc podmiotu trzeciego (najczęściej producenta), który udzielał gwarancji w związku ze sprzedażą rzeczy. Zgodnie z brzmieniem art. 577 § 1 k.c. przed 25 grudnia 2014 r. w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, uznawało się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin ten wynosił jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Nowa ustawa o prawach konsumenta przedłużyła termin na dochodzenie roszczeń z gwarancji do dwóch lat (art. 577 § 4 k.c.). Poza tym wprowadziła regulację dotyczącą „oświadczenia gwarancyjnego”, o którym mowa poniżej.

2. Oświadczenie gwarancyjne.

Nowe brzmienie art. 577 k.c. stanowi o tym, jaką treść powinno mieć oświadczenie gwarancyjne, które jest dowodem na to, iż została udzielona gwarancja. W oświadczeniu gwarancyjnym powinny być określone obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Co istotne, na podstawie nowej ustawy, oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w treści reklamy.

Dalej podane są jedynie przykładowe obowiązki gwaranta, co do których może się zobowiązać w oświadczeniu gwarancyjnym, a więc: zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy, naprawa rzeczy bądź też zapewnienie innych usług. Oznacza to, że nowa ustawa o prawach konsumenta wskazuje szerszy katalog uprawnień przysługujących kupującemu w związku z udzieloną gwarancją, pod warunkiem, że zostaną one wymienione w oświadczeniu gwarancyjnym.

Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dokument gwarancyjny, który jest dowodem na złożenie oświadczenia gwarancyjnego, może mieć formę pisemną bądź też innym trwałym nośnikiem (art. 5772 k.c.) - a więc np. w wersji elektronicznej.

3. Termin na wykonanie zobowiązań przez gwaranta.

Poprzednio obowiązujące przepisy nie regulowały wprost, w jakim terminie gwarant powinien wykonać swoje zobowiązania wynikające z gwarancji. Poprzednio obowiązujący przepis art. 580 § 2 k.c. stanowił jedynie, iż  gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji „w odpowiednim terminie”. Nowa ustawa o prawach konsumenta sprecyzowała ten termin i obecnie  gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

4. Obowiązki sprzedawcy związane z gwarancją.

Sprzedawca, na podstawie art. 5773 k.c., jest zobowiązany do wydania kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stanu plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.    

Co tutaj istotne, to bez znaczenia dla powstania odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest ewentualna wina sprzedawcy lub producenta, a także posiadana wiedza przez nich (jej zakres) o faktycznych właściwościach rzeczy, czy też odróżnienie wad jawnych i ukrytych.

5. Gwarancja a rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Co do zasady kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do kodeksu cywilnego na podstawie ustawy o prawach konsumenta wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże jeżeli kupujący korzysta ze swoich uprawnień z gwarancji, to bieg terminu na skorzystanie z roszczenia z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Powyższe oznacza, iż kupujący ma prawo wybrania podstawy dochodzenia roszczenia z tytułu wady rzeczy - albo na podstawie rękojmi od sprzedawcy albo na podstawie gwarancji od gwarant. Należy przy tym pamiętać, iż uprawnienia kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi wynikają wprost z przepisów prawa, które są bezwzględnie obowiązujące i których nie można wyłączyć. Gwarancja ma natomiast charakter fakultatywny i kupujący może dochodzić roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że taka gwarancja na produkt została udzielona.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.