Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część dwunasta

Gwarancja przy sprzedaży. 
Przedsiębiorco! W cyklu: „Idą wielkie zmiany w relacjach przedsiębiorca - konsument oraz przedsiębiorca - przedsiębiorca. Nowa ustawa o prawach konsumenta" przedstawiliśmy zmiany, jakie wprowadziła Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Są to m. in. nowe obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem z konsumentami umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również szereg zmian wprowadzonych do kodeksu cywilnego dotyczących prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz roszczeń sprzedawcy w związki z wadliwością rzeczy sprzedanej. W ostatnim już z tego cyklu News'ie przedstawiamy gwarancję przy sprzedaży.

1. Różnice w regulacjach dotyczących gwarancji.

Przepisy dotyczące gwarancji przy umowie sprzedaży były od zawsze uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jednakże w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o prawach konsumenta zmieniły one znacznie swoją treść.

Pierwotnie (do roku 1996 r.) gwarantem mógł być jedynie sprzedawca. Na podstawie ustawy zmieniającej kodeks cywilny w 1996 r. wprowadzono regulacje dotyczące tzw. gwaranta - a więc podmiotu trzeciego (najczęściej producenta), który udzielał gwarancji w związku ze sprzedażą rzeczy. Zgodnie z brzmieniem art. 577 § 1 k.c. przed 25 grudnia 2014 r. w wypadku gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, uznawało się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin ten wynosił jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Nowa ustawa o prawach konsumenta przedłużyła termin na dochodzenie roszczeń z gwarancji do dwóch lat (art. 577 § 4 k.c.). Poza tym wprowadziła regulację dotyczącą „oświadczenia gwarancyjnego”, o którym mowa poniżej.

2. Oświadczenie gwarancyjne.

Nowe brzmienie art. 577 k.c. stanowi o tym, jaką treść powinno mieć oświadczenie gwarancyjne, które jest dowodem na to, iż została udzielona gwarancja. W oświadczeniu gwarancyjnym powinny być określone obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Co istotne, na podstawie nowej ustawy, oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w treści reklamy.

Dalej podane są jedynie przykładowe obowiązki gwaranta, co do których może się zobowiązać w oświadczeniu gwarancyjnym, a więc: zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy, naprawa rzeczy bądź też zapewnienie innych usług. Oznacza to, że nowa ustawa o prawach konsumenta wskazuje szerszy katalog uprawnień przysługujących kupującemu w związku z udzieloną gwarancją, pod warunkiem, że zostaną one wymienione w oświadczeniu gwarancyjnym.

Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a gdy rodzaj informacji na to pozwala - w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Jeżeli rzecz jest wprowadzana do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie gwarancyjne sporządza się w języku polskim. Wymagania używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej. Oświadczenie gwarancyjne powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dokument gwarancyjny, który jest dowodem na złożenie oświadczenia gwarancyjnego, może mieć formę pisemną bądź też innym trwałym nośnikiem (art. 5772 k.c.) - a więc np. w wersji elektronicznej.

3. Termin na wykonanie zobowiązań przez gwaranta.

Poprzednio obowiązujące przepisy nie regulowały wprost, w jakim terminie gwarant powinien wykonać swoje zobowiązania wynikające z gwarancji. Poprzednio obowiązujący przepis art. 580 § 2 k.c. stanowił jedynie, iż  gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji „w odpowiednim terminie”. Nowa ustawa o prawach konsumenta sprecyzowała ten termin i obecnie  gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

4. Obowiązki sprzedawcy związane z gwarancją.

Sprzedawca, na podstawie art. 5773 k.c., jest zobowiązany do wydania kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stanu plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.    

Co tutaj istotne, to bez znaczenia dla powstania odpowiedzialności z tytułu gwarancji jest ewentualna wina sprzedawcy lub producenta, a także posiadana wiedza przez nich (jej zakres) o faktycznych właściwościach rzeczy, czy też odróżnienie wad jawnych i ukrytych.

5. Gwarancja a rękojmia za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

Co do zasady kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do kodeksu cywilnego na podstawie ustawy o prawach konsumenta wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże jeżeli kupujący korzysta ze swoich uprawnień z gwarancji, to bieg terminu na skorzystanie z roszczenia z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

Powyższe oznacza, iż kupujący ma prawo wybrania podstawy dochodzenia roszczenia z tytułu wady rzeczy - albo na podstawie rękojmi od sprzedawcy albo na podstawie gwarancji od gwarant. Należy przy tym pamiętać, iż uprawnienia kupującego do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi wynikają wprost z przepisów prawa, które są bezwzględnie obowiązujące i których nie można wyłączyć. Gwarancja ma natomiast charakter fakultatywny i kupujący może dochodzić roszczeń z tego tytułu, pod warunkiem, że taka gwarancja na produkt została udzielona.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.