Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część jedenasta

W News'ach nr 5 – 10, dotyczących nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedstawialiśmy zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, które wprowadziła ww. Ustawa w dniu 25 grudnia 2014 r. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, bez względu na to, czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do kodeksu cywilnego także nowy Dział: „Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej”, uregulowany w przepisach art. 5761- 576 4 k.c. W związku z tym w dzisiejszym News’ie przedstawiamy roszczenia, jakie przysługują sprzedawcy, w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.


1. Podstawa prawna roszczenia o naprawienie szkody.

Nowo wprowadzone przepisy do k.c. regulują zasadę umożliwiającą tzw. sprzedawcy końcowemu dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od poprzednich sprzedawców jako uczestników "łańcucha umów", który powstał między pierwszym sprzedawcą a kupującym-konsumentem. Dotyczy to szkody, jaka jest wynikiem realizacji przez konsumenta względem sprzedawcy końcowego roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Może mieć to zastosowanie np. przy sprzedaży pomiędzy przykładowo: producentem, importerem i sprzedawcą końcowym. W takiej sytuacji odpowiedzialność sprzedawcy końcowego z tytułu rękojmi względem kupującego może być wynikiem okoliczności, za jakie ponoszą odpowiedzialność poprzedni sprzedawcy jako uczestnicy konkretnego łańcucha umów.

Zgodnie z art. 5761 k.c. jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

Taką odpowiedzialność ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

Odszkodowanie na podstawie art. 5761 k.c.obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy oraz utracone korzyści.

Tej odpowiedzialności nie można ograniczyć ani wyłączyć (art. 576 4 k.c.), dopuszczalne jest natomiast jej rozszerzenie.


2. Przedawnienie roszczenia sprzedawcy.

Zgodnie z art. 5762 § 1 k.c. roszczenie sprzedawcy o naprawienie szkody przez poprzedniego sprzedawcę przedawnia się z upływem sześciu miesięcy, od dnia poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

Istnieje możliwość, iż w tzw. „łańcuchu umów”, w obrocie hurtowym, występowało kilku sprzedawców, a sprzedawca końcowy, czyli tzw. „detaliczny” może dochodzić swojego roszczenia od każdego z nich niezależnie. Jeżeli sąd oddaliłby powództwo o naprawienie szkody, stwierdzając, że jeden ze sprzedawców nie jest odpowiedzialny za powstanie wady rzeczy, to bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprzedawców, zgodnie z art. 5762 § 2 k.c. nie może zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające powództwo stało się prawomocne.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca przewidział dość krótki, bo sześciomiesięczny okres przedawnienia dla realizacji przez sprzedawcę roszczenia o naprawienie szkody przez poprzedniego  lub poprzednich sprzedawców.


3. Wyb
ór reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jak stanowi art. 5763 k.c., przepisy dotyczące roszczenia sprzedawcy o naprawienie szkody przez poprzedniego sprzedawcę nie uchybiają innym przepisom o obowiązku naprawienia szkody. Oznacza to, iż sprzedawca dochodzący swojego roszczenia może wybrać odpowiadający mu reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, obejmujący, obok przywołanych podstaw, także odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.) - z tytułu naruszenia umowy lub odpowiedzialność deliktową (art. 415 i nast. k.c.) - z tytułu zawinionych działań.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2017, poz. 459)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneOkreśl kwotę i przekaż darowiznę

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 10 zł.