Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część jedenasta

W News'ach nr 5 – 10, dotyczących nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedstawialiśmy zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, które wprowadziła ww. Ustawa w dniu 25 grudnia 2014 r. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, bez względu na to, czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą.

Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do kodeksu cywilnego także nowy Dział: „Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej”, uregulowany w przepisach art. 5761- 576 4 k.c. W związku z tym w dzisiejszym News’ie przedstawiamy roszczenia, jakie przysługują sprzedawcy, w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.


1. Podstawa prawna roszczenia o naprawienie szkody.

Nowo wprowadzone przepisy do k.c. regulują zasadę umożliwiającą tzw. sprzedawcy końcowemu dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od poprzednich sprzedawców jako uczestników "łańcucha umów", który powstał między pierwszym sprzedawcą a kupującym-konsumentem. Dotyczy to szkody, jaka jest wynikiem realizacji przez konsumenta względem sprzedawcy końcowego roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Może mieć to zastosowanie np. przy sprzedaży pomiędzy przykładowo: producentem, importerem i sprzedawcą końcowym. W takiej sytuacji odpowiedzialność sprzedawcy końcowego z tytułu rękojmi względem kupującego może być wynikiem okoliczności, za jakie ponoszą odpowiedzialność poprzedni sprzedawcy jako uczestnicy konkretnego łańcucha umów.

Zgodnie z art. 5761 k.c. jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

Taką odpowiedzialność ponosi także poprzedni sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

Odszkodowanie na podstawie art. 5761 k.c.obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy oraz utracone korzyści.

Tej odpowiedzialności nie można ograniczyć ani wyłączyć (art. 576 4 k.c.), dopuszczalne jest natomiast jej rozszerzenie.


2. Przedawnienie roszczenia sprzedawcy.

Zgodnie z art. 5762 § 1 k.c. roszczenie sprzedawcy o naprawienie szkody przez poprzedniego sprzedawcę przedawnia się z upływem sześciu miesięcy, od dnia poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta.

Istnieje możliwość, iż w tzw. „łańcuchu umów”, w obrocie hurtowym, występowało kilku sprzedawców, a sprzedawca końcowy, czyli tzw. „detaliczny” może dochodzić swojego roszczenia od każdego z nich niezależnie. Jeżeli sąd oddaliłby powództwo o naprawienie szkody, stwierdzając, że jeden ze sprzedawców nie jest odpowiedzialny za powstanie wady rzeczy, to bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprzedawców, zgodnie z art. 5762 § 2 k.c. nie może zakończyć się przed upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym orzeczenie oddalające powództwo stało się prawomocne.

Z powyższego wynika, iż ustawodawca przewidział dość krótki, bo sześciomiesięczny okres przedawnienia dla realizacji przez sprzedawcę roszczenia o naprawienie szkody przez poprzedniego  lub poprzednich sprzedawców.


3. Wyb
ór reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jak stanowi art. 5763 k.c., przepisy dotyczące roszczenia sprzedawcy o naprawienie szkody przez poprzedniego sprzedawcę nie uchybiają innym przepisom o obowiązku naprawienia szkody. Oznacza to, iż sprzedawca dochodzący swojego roszczenia może wybrać odpowiadający mu reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, obejmujący, obok przywołanych podstaw, także odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. k.c.) - z tytułu naruszenia umowy lub odpowiedzialność deliktową (art. 415 i nast. k.c.) - z tytułu zawinionych działań.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.