Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Nowa ustawa o prawach konsumenta - część piąta

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy wadliwie zamontowanej oraz koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy.
Przed dniem 25 grudnia 2014 r., a więc dniem wejścia w życie ustawy o Prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego nie przewidywały szczególnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy wadliwie zamontowanej. Zmieniła to nowelizacja Kodeksu cywilnego przez wprowadzenie przepisów art. 561 (1) – 561 (5) k.c. Dodatkowo, na mocy tych przepisów uregulowano w kodeksie cywilnym zasady ponoszenia kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy przez kupującego, w przypadku, gdy korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. O tym wszystkim piszemy poniżej.

1. Uprawnienia kupującego i sprzedawcy w przypadku wadliwego zamontowania rzeczy.

W praktyce rynkowej wiele towarów jest bezpośrednio montowanych przez sprzedającego u kupującego, zwłaszcza jeżeli chodzi o meble czy sprzęt AGD. W przypadku wadliwego zamontowania takiego towaru, kupującemu (bez względu na to czy jest konsumentem czy przedsiębiorcą), na podstawie art. 561 (1) § 1 k.c. od dnia 25 grudnia 2014 r. (a więc dla rzeczy zamontowanych od tej daty), przysługuje uprawnienie do demontażu i ponownego zamontowania rzeczy po dokonaniu wymiany na rzecz wolną od wad lub po usunięciu wady. Jeżeli sprzedawca nie wykonałby ww. obowiązku, kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Sprzedawcy przysługuje jednak uprawnienie do odmowy demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, jeżeli koszt tych czynności przewyższałby cenę rzeczy sprzedanej. Dotyczy to jednak jedynie umów dwustronnie profesjonalnych (umów, w którymi obie strony są przedsiębiorcami). Bowiem na podstawie art. 561 (1) § 3 k.c., jeżeli kupującym jest konsument, może on zawsze żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania rzeczy, nawet gdyby koszt tych czynności przewyższał cenę rzeczy sprzedanej. W takiej jednak sytuacji po stronie konsumenta będzie leżał obowiązek poniesienia kosztów demontażu i ponownego zamontowania, w wysokosći przewyższających cenę rzeczy sprzedanej. Konsument może również dokonać demontażu i ponownego zamontowania rzeczy na własny koszt i w takim wypadku żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

2. Koszt dostarczenia rzeczy w przypadku korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.

Art. 561 (2) k.c. wprowadził od 25 grudnia 2014 r. do kodeksu cywilnego nowe uregulowania dotyczące kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy w przypadku skorzystania przez kupującego z rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Co do zasady, dostarczenie rzeczy przez kupującego, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, następuje, na koszt sprzedawcy. Nie ma tutaj rozróżnienia na to, czy kupującym jest konsument czy przedsiębiorca, jak również czy kupujący żąda naprawy, wymiany na rzecz wolną od wad, bądź też odstępuje od umowy. Jeżeli w umowie nie określono miejsca, do jakiego ma być dostarczona rzecz wadliwa, dostarcza się ją w miejsce, w którym rzecz została wydana kupującemu. Dodatkowo, w przypadku rzeczy zamontowanych u kupującego, sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą i wymianą, a w szczególności: koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia (art. 561 (3) k.c.).

3. Dodatkowe uprawnienia dla kupującego – konsumenta.

Tak jak wskazywaliśmy w naszym News'ie nr 6: Idą wielkie zmiany w relacjach przedsiębiorcakonsument oraz przedsiębiorcaprzedsiębiorca. Nowa ustawa o prawach konsumenta (część VI: wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za rękojmię oraz uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi), kupującemu, na podstawie art. 560 k.c. przysługują następujące uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej:

- żądanie obniżenia ceny,

- żądanie naprawy towaru,

- żądanie wymiany towaru na nowy,

- odstąpienie od umowy.

Art. 561 (5) k.c., obowiązujący od 25 grudnia 2014 r., wprowadza obostrzenia dla przedsiębiorców, dotyczące korzystania z rękojmi za wady fizyczne przez konsumentów. Sprzedawca – przedsiębiorca ma obecnie 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przed kupującego – konsumenta. Termin ten zaczyna biec od dnia doręczenia oświadczenia przez kupującego do sprzedawcy o skorzystaniu z uprawnień z tytułu rękojmi. Sprzedawca powinien w tym terminie wskazać, czy żądania konsumenta uznaje, czy nie, a w przypadku odmowy, powinien ją uzasadnić.

Jeżeli w okresie 14 dni przedsiębiorca nie ustosunkował się do żądania konsumenta, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Dotyczy to zarówno żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady, jak i żądania obniżenia ceny. W przypadku oświadczenia o obniżeniu ceny, konsument powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona i taką cenę traktuje się za uznaną przez przedsiębiorcę w ramach wyżej opisanego domniemania faktycznego.

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. 2017, poz. 683)

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. 2018, poz. 1025)

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.