Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Finansowanie wyposażenia przedsiębiorstwa

W tej poradzie znajdziesz wskazanie i omówienie form nabywania wyposażania swojego przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie tzw. administracyjnym, jak i w przedmioty i narzędzia służące konkretnej działalności gospodarczej. Wskazane są tu przesłanki, którymi powinieneś się kierować wybierając nabycie wyposażenia za środki pieniężne pochodzące z kredytu bądź leasing, najem ruchomości, dzierżawę czy wreszcie zakup na raty urządzeń, maszyn, środków transportu, sprzętu komputerowego czy choćby regałów lub lad chłodniczych dla Twojego zakładu.

W związku z potrzebą wyposażenia swojego zakładu, biura, restauracji, kawiarni, warsztatu, sklepu itp. przedsiębiorca może skorzystać z różnych form uzyskania wyposażenia, narzędzi, urządzeń, czy środka transportu dla swojego przedsiębiorstwa.

Standardowo kupujemy wyposażenie za środki własne bądź finansując kredytem inwestycyjnym. Często stosuje się sprzedaż na raty, lub zapłatę ceny w ratach (patrz formy sprzedaży). Istnieją także formy, w których nie musimy stawać się właścicielami wyposażenia i finansować ich z zysku lub środków własnych. Chodzi tu o takie uzyskanie posiadania i korzystania, przy których koszty korzystania mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodu.

KREDYT Z PRZEWŁASZCZENIEM

Kredyt z przewłaszczeniem na zabezpieczenie

Przedsiębiorcy często korzystają z kredytu bankowego celem sfinansowania nabycia wyposażenia firmy. W przypadku zaciągania kredytu w banku, znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w szczególności art. 69 ust. 1; przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt. 6) Prawa bankowego, umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać sposób zabezpieczenia spłaty kredytu.

Strony umowy kredytu bankowego

W przypadku umowy kredytu kredytodawcą może być tylko i wyłącznie instytucja upoważniona przez prawo do zawierania umów kredytu (art. 5 ust. 1 pkt. 3) w zw. z art. 5 ust. 5 Prawa bankowego); najczęściej jest to bank (krajowy lub zagraniczny) lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa.

Przedmiot umowy i jej treść

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Prawa bankowego;

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 

1) strony umowy;

2) kwotę i walutę kredytu;

3) cel, na który kredyt został udzielony;

4) zasady i termin spłaty kredytu;

4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;

7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Ze względu na to, że stosowanie wzorców umownych przez banki jest powszechnie przyjęte (art. 384 § 2 zdanie pierwsze kc), wiążą one kredytobiorcę także wtedy, gdy mógł się z łatwością dowiedzieć o jego treści. W tym miejscu na marginesie należy zaznaczyć, iż nie będzie miała ta reguła zastosowania do konsumentów, ponieważ umowa kredytu nie jest powszechnie zawierana w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (art. 384 § 2 zdanie drugie kc).

Uwaga! Jakkolwiek jest to oczywiste, to należy rekomendować staranne zapoznanie się za każdym razem ze wszystkimi dokumentami i wzorcami umownymi, jak również regulaminami stosowanymi przez drugą stronę umowy i w przypadku wątpliwości, co do ich treści, należy domagać się szczegółowego ich wyjaśnienia; w szczególności jakie skutki prawne niosą za sobą proponowane postanowienia / klauzule umowne. Ma to szczególne znaczenie dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy – w przeciwieństwie do konsumentów – są uznani w świetle prawa za profesjonalnych uczestników obrotu.

Należy pamiętać, iż przed zawarciem umowy kredytu bank ma obowiązek dokonać oceny zdolności kredytowej. Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego, bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 października 2014 r. I ACa 797/14, Legalis; w art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2016, poz. 1988) definiującym umowę kredytu ustawodawca wskazuje jedynie, że umowa powinna określać sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, ale sposobu tego nie ustala (art. 69 ust. 2 pkt 6 przedmiotowej ustawy), pozostawiając decyzję w tym przedmiocie każdorazowej ocenie banku.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytu jest przewłaszczenie własności rzeczy na zabezpieczenie. Instytucja przewłaszczenia na zabezpieczenie początkowo znajdowała oparcie wyłącznie w zasadzie swobody umów (art 353 (1) kc). Na potrzeby obrotu z udziałem banków, wprowadzono instytucję bankowego przewłaszczenia na zabezpieczenie; zgodnie z art. 101 Prawa bankowego;

1. Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika lub osobę trzecią, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych.

2. W przypadku gdy przeniesiona została własność rzeczy określonej co do gatunku lub zbioru rzeczy, dłużnik lub osoba trzecia obowiązani są wyodrębnić i oznaczyć rzecz lub zbiór rzeczy oraz - jeżeli umowa nie stanowi inaczej - prowadzić ewidencję zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia.

Strony umowy

Stronami umowy są bank oraz dłużnik lub osoba trzecia. Nie ma żadnych ograniczeń, co podmiotów mogących być stronami umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Również należy uznać, iż beneficjentem przewłaszczenia może być osoba trzecia np. inny bank niż zawierający umowę[1].

Przedmiot przewłaszczenia

Przedmiotem przewłaszczenia mogą być zbiory rzeczy (np. zespoły środków transportowych, zapasy towarowe, zestawy maszyn, linii produkcyjnych, itp.). Dopuszcza się również jako przedmiot umowy rzeczy przyszłe.

Treść umowy

Najczęściej umowa o przewłaszczenie zawierana z bankiem będzie zawierać następujące postanowienia:

1.    przeniesienie przez przewłaszczającego na rzecz banku własności rzeczy w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności

2.    zobowiązanie banku do korzystania z nabytego prawa w granicach uzasadnionych ustanowionym zabezpieczeniem i zobowiązanie do zwrotnego przeniesienia własności rzeczy, po spłacie zabezpieczonej wierzytelności,

3.    klauzula zwrotnego przejścia prawa własności na przewłaszczającego w razie terminowej spłaty zabezpieczonej wierzytelności,

4.    zgoda banku na zatrzymanie przedmiotu przewłaszczenia przez przewłaszczającego na podstawie stosunku prawnego określonego przez strony,

5.    zgodnie z art. 101 ust. 2 Prawa bankowego, umowa zawiera zobowiązanie (dłużnika) przewłaszczającego do zindywidualizowania rzeczy oznaczonych co do gatunku lub zbioru rzeczy prowadzenia ewidencji zmian w zakresie przedmiotu przewłaszczenia,

6.    w przypadku rzeczy oznaczonych co do gatunku, przewiduje się uprawnienie przewłaszczającego do zbywania lub przetwarzania rzeczy pod warunkiem zastąpienia tych rzeczy rzeczami nabytymi, a należącymi do tego samego gatunku, tej samej jakości i ilości, a w przypadku rzeczy oznaczonych co do tożsamości przewłaszczający zobowiązuje się do nieoddawania przeczy osobom trzecim do używania,

7.    strony określają możliwe sposoby skorzystania przez bank z uzyskanego zabezpieczenia i zaliczenia ceny na poczet spłaty wierzytelności[2].

Nabywanie na własność wyposażenia (w omawianym wypadku finansowane kredytem) ma miejsce przeważnie w przypadku gdy będzie ono przewidziane do eksploatacji w dłuższym czasie – w okresie całkowitego zużycia środka trwałego, a jednocześnie koszt czynszu najmu byłby wyższy niż koszt nabycia i utrzymania wyposażenia stanowiącego własność przedsiębiorcy.

Zabezpieczenie spłaty kredytu w formie przewłaszczenia na zabezpieczenie jest stosunkowo dogodnym dla banku i prostym sposobem zabezpieczenia spłaty wierzytelności, w porównaniu przykładowo z instytucją zastawu uregulowaną w kc, czy zastawu rejestrowego (uregulowanego w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1278);

Nie ma potrzeby nabywania w każdym przypadku własności wyposażenia. Inne formy korzystania z rzeczy znajdą zastosowanie w szczególności gdy korzystanie z nich będzie miało charakter krótkoterminowy, lub będzie się wiązało z koniecznością zapewnienia specjalistycznej konserwacji sprzętu (przykładowo drukarki wielofunkcyjne w biurach nie zawsze stanowią własność przedsiębiorcy, a są przedmiotem najmu, w ramach którego wynajmujący zapewnia utrzymanie rzeczy zgodnie z treścią umowy najmu, art. 662 § 1 kc). Istnieją firmy (przedsiębiorcy), dysponujące ofertą dostawy i wyposażania w oparciu o umowy leasingudzierżawy i wynajmu. Każda z umów różni się obowiązkami stron. Wybór konkretnej formy najczęściej uzależniony będzie od zdolności kredytowej, kosztów wiążących się z daną umową, zabezpieczeń, przedmiotu, który ma stanowić wyposażenie przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy zainteresowanego dostawą. Poniżej charakterystyka najczęściej spotykanych umów proponowanych w obrębie usług leasingu.


[1]           (System Prawa Prywatnego, wyd. 2, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. M. Katnera, M. Bączyk, M. Romanowski, komentarz do art. 101 Prawa bankowego, Legalis)

[2]              (System Prawa Prywatnego, wyd. 2, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, pod red. M. Katnera, M. Bączyk, M. Romanowski, komentarz do art. 101 Prawa bankowego, Legalis)


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.