Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Elektroniczny załącznik do umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych

Pytanie z dnia 29 października 2017

Przedstawiony problem prawny: elektroniczny załącznik do umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych

Odpowiedź na problem prawny:  

Mająca zastosowanie w prawie umowa o dzieło, uregulowana jest w art. 627 i następnych Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 459) – dalej jako: KC.

Umowa o dzieło jest umową konsensualną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i odpłatną, a jej zawarcie następuje zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi umów[1]. Stosunek prawny umowy o dzieło dochodzi do skutku w wypadku złożenia przez obie strony zgodnych oświadczeń woli w odpowiedniej formie dla celów przynajmniej dowodowych.

Do skutecznego zawarcia umowy o dzieło nie jest wymagane wydanie przyjmującemu zamówienie jakiejkolwiek rzeczy, na przykład materiałów potrzebnych do wykonania dzieła. Ekwiwalentem świadczenia przyjmującego zamówienie, które polega na wykonaniu dzieła, jest świadczenie zamawiającego polegające na zapłacie wynagrodzenia, z czego wynika odpłatny charakter umowy o dzieło.

Kodeks cywilny nie wymaga dla zawarcia umowy o dzieło szczególnej formy prawnej. Należy podzielić w tym zakresie pogląd wyrażony w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2003 r. I ACa 1144/03, OSA 2005, z. 3, poz. 14, zgodnie z którym: „Do zawarcia umowy o dzieło stosuje się ogólne zasady dotyczące zawierania umów konsensualnych. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do zawarcia umowy o dzieło. Nie wymaga ona zachowania pisemnej formy szczególnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany” co oznacza, że brak sporządzenia umowy na piśmie nie oznacza, że nie jest ona ważna. Obowiązek zachowania określonej formy prawnej umowy o dzieło może jednak wynikać z umowy między stronami (pactum de forma), a także przepisów odrębnych jak np.: w związku z dokumentowaniem dla potrzeb kosztów uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (50%).

Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi on wątpliwości, o jakie dzieło chodzi. Zgodnie z trafnym w tym zakresie stanowiskiem SN wyrażonym w wyroku z dnia 5 marca 2004 r. (I CK 329/03, niepubl.) zasadniczy w tej materii przepis art. 627 KC wskazuje tylko na potrzebę „oznaczenia dzieła” i dopuszcza określenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przyszłego dookreślenia na podstawie wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwyczaj bądź zasady uczciwego obrotu (art. 56 KC). Przy dziełach skomplikowanych poza określeniem wszystkich istotnych cech dzieła niezbędna jest dalsza indywidualizacja jego przedmiotu w postaci rozwiniętego opisu rezultatu pod względem technicznym, funkcjonalnym bądź estetycznym, co może być rozwinięte w załączniku do umowy – szerzej poniżej.

W wypadku gdy przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. 2017 poz. 880) – dalej jako: PR. AUT. – dzieło powinno być tak oznaczone, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było dostarczenie zamawiającemu rezultatu działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci[2]. W tej sytuacji prawa i obowiązki stron umowy powinny być oceniane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, natomiast w zakresie, w którym dzieło jest utworem – należy stosować przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych[3].

Umowy o dzieło autorskie posiadają następujące cechy szczególne: przedmiotem umowy o dzieło autorskie jest dzieło szczególne, oznaczone jako „utwór”; umowa o dzieło autorskie powinna wskazywać rodzaj utworu, postać jego ustalenia, formę rozporządzania, formę przekazania (cyfrowo, pisemnie) pola eksploatacji i wynagrodzenie. Utwór będzie prawidłowo oznaczony, jeżeli przedmiotem umowy o dzieło autorskie jest rezultat działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w określonej przez strony postaci[4].

W związku z tym, że pytający przygotowuje umowę o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych powinien zadbać o to, ażeby umowa jak również załączniki do umowy, w których znajduje się szczegółowy opis czyli dokumentacja (zupełna i kompletna), wymogi techniczne (np.: wyrażone w tabelach) czy estetyczne (wymogi przestrzeni barw, animacja itp.) zawarte były na piśmie.

Dodatkowo, pytający zapytał czy załącznik do umowy o dzieło może być w formie elektronicznej?

Co do zasady tak, jednakże należy pamiętać, aby taki załącznik spełniał swoją funkcję określenia warunków, przedmiotu działa i integralności treści umowy powinien być opatrzony (w celu dowodowym) podpisem elektronicznym. Dokument opatrzony podpisem elektronicznym może być – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – równoważny pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym o czym stanowi Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). Załącznik w formie elektronicznej może być też autoryzowany i poprzez wydruk datowany ale to powinna rozstrzygać umowa.

Skutki prawne związane ze złożeniem oświadczenia woli w formie elektronicznej oraz opatrzonego kwalifikowanym podpisie elektronicznym określa art. 781 § 2 KC. Zgodnie z tym przepisem oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Co ważne, zgodnie z treścią art. 60 KC z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Reasumując, dla zapewnienia dobrze wykonanej umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych należy zadbać o to, żeby umowa wraz z załącznikami była sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony – wyjątek forma elektroniczna i ewentualnie podpis elektroniczny.

Podstawa prawna:

  1. art. 56, art. 627, art. 781 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 459);
  2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

 

Stan prawny aktualny na 2 listopada 2017 r.

 

[1] A. Brzozowski (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2004, s. 316–317

[2] W. Kubala, Autorskoprawne elementy umowy o dzieło, Pr. Sp. 1999, nr 4, s. 37–44.

[3] Wyrok SN z dnia 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, OSNC 2004, nr 9, poz. 142, z glosą aprobującą A. Stępień, GSP – Prz. Orz. 2005, nr 1–2, s. 105, oraz częściowo krytyczną glosą E. Traple, Glosa 2005, nr 2, s. 79–91).

[4] A. Brzozowski (w:) System prawa prywatnego, t. 7, 2004, s. 333–334.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.