Wielkość tekstu
Kontrast serwisu
Bezpłatny Program PIT 2017

Przedsiębiorco, co nowego?

Przedsiębiorco,

Pamiętaj, że zaszły zmiany prawa w kilkunastu ustawach poczynając od ostatniego kwartału poprzedniego roku do 1 kwartału tego roku jak również te które zajdą w I kwartale 2017 r., są to między innymi zmiany ustawy:

- Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy;
- Ordynacji Podatkowej;
- o podatku dochodowym od osób prawnych,
- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- Uchwalono nową regulację o Krajowej Administracji Skarbowej,

Te nowe regulacje i zmiany istotnych obowiązków przedsiębiorców znacznie zmieniły i poszerzyły także zakres kontroli, które będzie przeprowadzała Krajowa Administracja Skarbowa i Państwowa Inspekcja Pracy.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292) uszegółowiono zasady wydawania przez pracodawców świadectw pracy, wprowadzono nowy wzór świadectwa pracy, a także uregulowano kwestie wydawania świadectwa pracy innej osobie upoważnionej przez pracownika.

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie liczne zmiany w przepisach dotyczących pracy na umowę zlecenia. Chodzi oczywiście o regulacje w zakresie „oskładkowania" i stawki minimalnej za wynagrodzenie m.in.: z umowy zlecenia. W związku z tym, część pracowników może spodziewać się nominalnie większego wynagrodzenia za tę samą pracę, która była wykonywana przed 1 stycznia 2017 r., a pracodawcy będą musieli tę pracę „oskładkować" i przygotować się na bardziej wzmożone kontrole, w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z wprowadzonych zmian.

Ustawodawca od 1 stycznia 2017 dokonał zmian w wielu dziedzinach prawa, których znajomość niezbędna jest w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Na system podatkowy składa się obecnie w Polsce bardzo dużo ustaw i rozporządzeń, co zarówno podatnikom jak też księgowym sprawia wiele problemów. Jest on nadal skomplikowany, nieprzejrzysty a czasami również ograniczający prawa podatników. Zmiany dotyczą w sumie 20 różnych ustaw, których celem według ustawodawcy, jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

W wyniku podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 23 listopada 2016 r. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933) – dalej jako: ustawa o innowacyjności – od 1 stycznia 2017 r. do porządku prawnego zostały wprowadzone liczne zmiany podatkowe, które mają na celu stworzenie lepszych warunków dla innowacyjności.

Jak wynika z uzasadnienie nowych przepisów, zachęty w postaci ulg podatkowych, ustabilizowania finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych mają wpłynąć na większe zainteresowanie polskich przedsiębiorców innowacyjnością.

Przedsiębiorco!

W dniu 31 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt wpłynął już do sejmu i będzie procedowany w trybie pilnym.

Zmiany będą już mogły być stosowane do rozliczeń podatkowych za rok 2016 r.

Po wejściu w życie Ustawy Urząd skarbowy będzie mógł sporządzać zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Rozliczenie podatku PIT za dany rok zostanie dokonane w terminie 5 dni od złożenia wniosku na podstawie złożonego wniosku oraz informacji od płatnika lub organu rentowego o dochodach podatnika.

Zmiany dotyczyć będą także emerytów i rencistów którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą oni mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% swojego podatku. Rozliczenia takie dokonane będą przez urząd skarbowy. Osoby, których źródłem dochodu są wyłącznie środki od organów rentowych i nie korzystają oni z żadnych odliczeń (emeryci i renciści) po wejściu w życie ustawy będą mogli złożyć w US oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 % swojego podatku. Tak złożone oświadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT traktowane będzie jako zeznanie podatkowe.

Od 1 stycznia 2017 r. na podstawie Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1265) – dalej jako: nowelizacja – zmieniono wysokość minimalnej stawki godzinowej do 13 złotych, o tym bliżej: Instrukcja Minimalna stawka godzinowa, a obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu.

Przedsiębiorco!

Od 1 stycznia 2017 r. odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach wyniesie 1185,66 zł, co oznacza, że wzrośnie o prawie 92 złote.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017[1] podwyżka to skutek przyjętej przez Sejm senackiej poprawki wniesionej do art. 17 powyższej ustawy, który stanowi, iż w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) – dalej jako: zfśs – po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu...

Przedsiębiorco!

Od 1 stycznia 2017 r. księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona wyłącznie na nowym wzorze, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie to, weszło w życie z dniem 8 kwietnia 2016 r.

Księga jest formą ewidencji księgowej obejmującą swoim zakresem wszystkiego rodzaju przychody (m.in. ze sprzedaży), zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty, w tym uboczne związane z tymi zakupami, wydatki na wynagrodzenia dla pracowników oraz inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiotami obowiązanymi do prowadzenia księgi są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o których mowa w art. 24a ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawy PIT).

Od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie liczne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako PIT – oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone – dalej jako CIT.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1550) zmianie ulegną m.in. regulacje odnoszące się do ograniczonego obowiązku podatkowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 3 ust. 2 ustawy o CIT „Podatnicy jeżeli nie mają na terytorium RP siedziby lub zakładu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP". Podobnie jest w obecnie obowiązującym brzmieniu art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, iż „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)".

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 973) określono zasady przeprowadzania kampanii zachęcających do przekazywania 1 % podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Przedsiębiorco!

Od 1 stycznia 2017 zostaną zwiększone limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Limit przychodów osiągniętych w roku poprzednim został zwiększony z 636.555 zł do 644.640 zł, a limit przychodów uprawniający do kwartalnego rozliczania ryczałtu zostanie podniesiony do 107, 440 zł.

Przedsiębiorco!
Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (projekt dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji). Projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznej. Zdaniem projektodawców celem projektowanej ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służyć będzie redukcja niektórych obowiązków administracyjnych, doprecyzowanie zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne, zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i podniesienie efektywności pracy, usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz zmniejszenie uciążliwości kontroli działalności gospodarczej[1]. Proponuje się zmiany m.in. w Kodeksie cywilnym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w prawie budowlanym, Kodeksie spółek handlowych, oraz finansowymi ochrony środowiska. Zmiany miałyby wchodzić w życie już z dniem 1 stycznia 2017 r.. Ze względu na istotność i ilość zmian ważne by zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, aby mieć świadomość, jaki jest nowy zakres uprawnień i obowiązków przedsiębiorcy, w tym w związku z przeprowadzanymi kontrolami jego działalności. Projekt zawiera, bowiem propozycję istotnych zmian m.in. w zakresie kontroli przedsiębiorców, które mają zostać wprowadzone poprzez zmianę ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:
Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Przedsiębiorco! Jeżeli jesteś mikro -, małym lub średnim przedsiębiorcą i masz trudności z uzyskaniem środków finansowych na bieżącą działalność, inwestycje lub innowacje, możesz wystąpić o pomoc de minimis w postaci gwarancji spłaty zaciągniętego zadłużenia udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Program Gwarancji trwa do końca 2016 r.. Jednocześnie informujemy, iż możliwość składania wniosków prawdopodobnie ulegnie przedłużeniu, nie przegap więc okazji na pozyskanie środków.

Jak wynika z projektów dostępnych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów są prowadzone prace nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Kodeksu karnego skarbowego oraz, co wynika z treści zmian – również m. in. Ordynacji podatkowej. Zmiany te mają przyczynić się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług.

W dniu 14.04.2016 r. Parlament Europejski zakończył procedurę ustawodawczą w zakresie procedowania dwóch nowych aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych:

- ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej; Rozporządzenie, oraz

- DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychprzez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Oba ww akty prawne zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

Aktualnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych znajduje się rządowy projekt autorstwa Ministra Finansów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od osób prawnych (projekt z 22.02.2016 r., druk nr U15).

Przedsiębiorco! Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie pracuje nie więcej, niż dziewięć osób to masz możliwość ubiegania się o pokrycie nawet do 90% kosztów inwestycji poprawiających stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dnia 19 kwietnia 2016 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników – Druk IXV 431.

Równolegle procedowany jest wniesiony 30 marca do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Druk IXV 382.

Przedsiębiorco! Na początku 2015 r. przedstawialiśmy cykl News'ów związanych z wchodzącą w życie ustawą o prawach konsumenta (dalej: ustawa), która reguluje wiele obowiązków przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami, w tym zwłaszcza na odległość (online, za pomocą środków elektronicznych) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Mimo tego, że ustawa obowiązuje już ponad rok, nadal wielu przedsiębiorców nie dostosowało do niej swoich uregulowań. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ok. 57 % sklepów internetowych nie udostępnia swoim klientom formularza odstąpienie od Umowy, 16 % nie wprowadziła odpowiedniego przycisku dla „zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a 12,8 % nie zmieniło swoich regulaminów" (ogólnych warunków umów) i dalej wskazuje na możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 10, a nie obowiązujących 14 dni (analiza przeprowadzona przez Rzetelnyregulamin.pl).

W niniejszym news'ie pokrótce przypomnimy Ci Twoje obowiązki, które masz już obowiązek spełniać, jeśli oferujesz towar/ usługi konsumentom na odległość, w tym przez strony www, online, oraz wskazujemy konsekwencje związane z niewywiązaniem się z nich.

Od 19 maja 2016 r. w życie wejdzie szereg zmian do Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2015 poz. 584) – dalej: usd. Ustawa zmieniająca w znacznej części odnosi się do przedsiębiorców podejmujących działalność przez wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Przedsiębiorco! Celem nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Od 1 stycznia 2016 r. w życie weszło szereg nowych Rozporządzeń Ministra Finansów i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które swoją zmianą obejmują obowiązujące w 2016 r. nowe wzory deklaracji PIT, CIT, VAT i ZUS odnoszące się do deklaracji za 2015 rok.

Przedsiębiorco! Od 22 lutego 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wejdzie w życie nowy wzór umowy o pracę.

Przedsiębiorco! Zgodnie z przepisem art. 29 § 2 Kodeksu pracy (dalej Kp) w obecnie obowiązującym brzmieniu; umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Zgodnie z przepisem art. 104[3] § 2 Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu; pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Zgodnie z przepisem art. 200[1] § 5 Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu; pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy. Z kolei zgodnie z przepisem art. 281 pkt. 2) Kp w obecnie obowiązującym brzmieniu, kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Na podstawie ustawy nowelizującej zmieniły się m. in. zasady obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego osób, które pracują na podstawie kilku umów w tym umów tzw. „zlecenia" lub/i czasami o dzieło. Będą to umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie tych usług (czynności faktyczne), do których na mocy art. 750 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121) – dalej jako: kc – stosuje się przepisy o zleceniu.

Niniejsza Informacja przedstawia możliwości pozyskania funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego pod nazwą „Inteligentny Rozwój" na 2016 rok. Zakresem omówienia objęte są w szczególności Poddziałania 2.3.1 i 2.3.4. z Działania „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", jak również Poddziałanie 3.1.5 z Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka".

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany prawa dokonane jeszcze we wrześniu 2015 r., mające w założeniu doprecyzować i ujednolicić stosowanie interpretacji ogólnych i indywidualnych. Istotnie zmienia się zakres stosowania interpretacji ogólnych, a przez to możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych, zmiany dotyczą też kompetencji Ministra Finansów, uzyskiwania interpretacji w formie elektronicznej, kwestii zwrotu opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, ponadto ustanowiono nowy organ - Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz wprowadzoną nową instytucję, tzw. wniosek wspólny.

Sejm w dniu 7 listopada 2014 r. uchwalił Ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662), która wprowadziła zmiany między innymi do Kodeksu pracy. W niniejszym news'ie przedstawiamy szerzej zmianę w zakresie możliwości odstąpienia od badań wstępnych nowo przyjętego pracownika. Zmiana ta weszła w życie 1 kwietnia 2015 r.

Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. uchwalił ustawę o zmianie Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1220), która istotnie zmieni Kodeks pracy. Zmiany te wejdą w życie w dniu 22 lutego 2016 r. Dotyczą one m. in. zawierania umów na okres próbny i na czas określony, jak również wypowiadania umów i związanego z tym odszkodowania przysługującego zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, w razie niewłaściwego wypowiedzenia. W niniejszym news'ie przedstawiamy szerzej istotną zmianę dotyczącą zawierania i rozwiązywania umów na czas określony.

Szanowny Przedsiębiorco!

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Gwarancja przy sprzedaży. 
Przedsiębiorco! W cyklu: „Idą wielkie zmiany w relacjach przedsiębiorca - konsument oraz przedsiębiorca - przedsiębiorca. Nowa ustawa o prawach konsumenta" przedstawiliśmy zmiany, jakie wprowadziła Ustawa o prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. Są to m. in. nowe obowiązki przedsiębiorców związane z zawieraniem z konsumentami umowy na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również szereg zmian wprowadzonych do kodeksu cywilnego dotyczących prawa odstąpienia od umowy, rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy oraz roszczeń sprzedawcy w związki z wadliwością rzeczy sprzedanej. W ostatnim już z tego cyklu News'ie przedstawiamy gwarancję przy sprzedaży.

Prawo podatkowe ma być dla ludzi, każdego obywatela, przedsiębiorcy, płatnika, którzy chcą bez ryzyka, strachu o pomyłkę, zapłacić podatek, o którym wcześniej wiedzieli, mogli się do niego przygotować, uwzględnić w planowaniu swoich wydatków i co, do którego po zapłacie nie muszą czekać 6 lat czy przypadkiem fiskus nie będzie miał innego zdania.

Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej. 
W News'ach nr 5 – 10, dotyczących nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedstawialiśmy zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, które wprowadziła ww. Ustawa w dniu 25 grudnia 2014 r. Roszczenia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej, bez względu na to, czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą. Ustawa o prawach konsumenta wprowadziła do kodeksu cywilnego także nowy Dział: „Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej", uregulowany w przepisach art. 5761- 576 4 k.c. W związku z tym w dzisiejszym News'ie przedstawiamy roszczenia, jakie przysługują sprzedawcy, w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

Rękojmia za wady prawne rzeczy. 
W News'ach nr 5 – 9, dotyczących nowej Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przedstawialiśmy zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące rękojmi za wady fizyczne rzeczy, które wprowadziła ww. Ustawa w dniu 25 grudnia 2014 r. W dzisiejszym News'ie przedstawiamy zmiany dotyczące uregulowań rękojmi za wady prawne rzeczy.

Terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi
W kolejnym już News'ie dotyczącym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., przedstawiamy niezwykle ważne zagadnienia – terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Są one o tyle istotne, iż ich upływ powoduje niemożność dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, takich jak: żądanie naprawy, wymiany rzeczy, obniżenia ceny czy też odstąpienie od umowy. Terminy te omawiamy poniżej.

Terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi
W kolejnych już News'ie dotyczącym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r., przedstawiamy niezwykle ważne zagadnienia – terminy wygaśnięcia i przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi. Są one o tyle istotne, iż ich upływ powoduje niemożność dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi, takich jak: żądanie naprawy, wymiany rzeczy, obniżenia ceny czy też odstąpienie od umowy. Terminy te omawiamy poniżej.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. ma na celu przede wszystkim ochronę praw konsumentów. Reguluje ona jednocześnie stosunki prawne pomiędzy przedsiębiorcami. W dzisiejszym news'ie prezentujemy przepisy dotyczące terminów na zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi. Następnie przedstawiamy również zasady odpowiedzialności sprzedawcy za szkodę powstałą u kupującego w przypadku skorzystania przez niego z uprawnień z tytułu rękojmi.

Wyłączenie odpowiedzialności przedsiębiorcy za rękojmię oraz uprawnienia kupującego wynikające z rękojmi
W kolejnym już news'ie dotyczącym nowej Ustawy o prawach konsumenta, wchodzącej w życie 25 grudnia 2014 r., przedstawiamy zasady wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za rękojmię. Przedstawiamy również, jakie uprawnienia przysługują kupującemu na podstawie rękojmi, w przypadku, gdy okaże się, że rzecz ma wady, kiedy z tych uprawnień może on skorzystać, a kiedy uprawnienia te są ograniczone.

Przedsiębiorco! Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 r. nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych rozszerza kompetencje GIODO i nakłada na administratora danych osobowych dodatkowy obowiązek zgłoszenia, a także precyzuje obowiązki ABI (administratora bezpieczeństwa informacji).

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy wadliwie zamontowanej oraz koszty dostarczenia rzeczy do sprzedawcy.
Przed dniem 25 grudnia 2014 r., a więc dniem wejścia w życie ustawy o Prawach konsumenta, przepisy kodeksu cywilnego nie przewidywały szczególnej odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy wadliwie zamontowanej. Zmieniła to nowelizacja Kodeksu cywilnego przez wprowadzenie przepisów art. 561 (1) – 561 (5) k.c. Dodatkowo, na mocy tych przepisów uregulowano w kodeksie cywilnym zasady ponoszenia kosztów dostarczenia rzeczy do sprzedawcy przez kupującego, w przypadku, gdy korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy. O tym wszystkim piszemy poniżej.

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT" to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Nowe definicje rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. 
Jak to już sygnalizowaliśmy, nowa Ustawa o prawach konsumenta wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. wprowadzając szereg zmian do Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. W kolejnych news'ach (część V – X) będziemy przedstawiać te zmiany. Zaczynamy od przedstawienia nowej definicji rękojmi.

Odstąpienie od umowy. 
Tak jak informowaliśmy w naszych poprzednich newsach, nowa Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. uchyla ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przed produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225) oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1776). Poza tym w bardzo szerokim zakresie zmienia się Kodeks cywilny. Dzisiaj zaczynamy cykl newsów, które będą prezentowały te zmiany w Kodeksie cywilnym. Na początek przepisy dotyczące odstąpienia od umowy wzajemnej, czyli gdy świadczeniu produktu lub usługi odpowiada świadczenie ceny z drugiej strony.

Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; prawo odstąpienia od umowy.
W dzisiejszej, kolejnej Informacji, dotyczącej zmian jakie wprowadzi od dnia 25 grudnia 2014 r. nowa Ustawa o prawach konsumenta przedstawiamy zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz uprawnienia konsumenta do odstąpienia od tego typu umów. Do tej pory kwestie te były uregulowanie w odrębnej ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, która przestanie obowiązywać w dniu 25 grudnia 2014 r. Niektóre z uregulowań dotyczące obowiązków przedsiębiorcy przy zawieraniu tego typu umów pozostają takie same w świetle nowej ustawy, jednakże wiele obowiązków zostało istotnie zmienionych. Ma to duże znaczenie dla Ciebie, jeżeli sprzedajesz produkty lub usługi konsumentom w drodze umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Nowe obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem.

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie Ustawa o prawach konsumenta, która wprowadzi nowe obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, w porównaniu z ustawami, które zostaną uchylone.

Świetna wiadomość zarówno dla tych przedsiębiorców, którzy jako siedzibę swojej działalności wybierają tzw. wirtualne biura, jak i dla tych, którzy takie biura oferują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wynajmując komuś nieruchomość bardzo często powstaje problem odpowiedniego zakwalifikowania przychodu dla prawidłowego jego opodatkowania. Czy przychodem tym jest tylko czynsz (bez opłat) czy też czynsz wraz z opłatami dodatkowymi związanymi z eksploatacją przedmiotu najmu (opłata za lokal, koszty energii, gazu, wody). Tym problemem zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, który w Interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r. (sygn. ITPB1/415-438/14/KK) wskazał jednoznacznie co podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w przypadku umowy najmu.

W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Masz firmę i zatrudniasz kierowców na trasach zagranicznych? Pamiętaj, że musisz opłacić kierowcom rachunki np. z hotelu albo wypłacić tzw. ryczałt, chyba że zapewniasz im bezpłatny nocleg. Tzw. „miejsce do spania" w kabinie ciężarówki nie może być uznane za zapewnienie bezpłatnego noclegu, mówi aktualnie Sąd Najwyższy.

Powyższe zagadnienie niestety jest uregulowane w kilku ustawach. Przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kodeksu spółek handlowych dotyczące problemu ustalania uczestnictwa w zyskach i w stratach wspólników, czyli komandytariuszy i komplementariuszy, w zależności od tego jak ustalą to w umowie spółki, mogą być niejednolite i trudne do interpretacji dla przedsiębiorcy. Dlatego też w niniejszym Newsie przedstawimy stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w którym Dyrektor dokonuje interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki osobowej, a więc także w tym przypadku komandytowej.

W marcu do rejestru klauzul niedozwolonych zostało wpisanych 52 nowych pozycji. Wśród nich dopisano 13 nowo dopisanych klauzul z zakresu handlu elektronicznego. Regulamin sklepu internetowego powinien być regularnie sprawdzany i w razie potrzeby dostosowany do aktualnych przepisów prawa.

Administracja podatkowa się rewolucjonizuje. 11 maja 2014 r. wejdą w życie zmiany  ułatwiające składanie pism, w tym podań i otrzymywanie decyzji, zaświadczeń drogą elektroniczną. Sprawdź jakie!

Od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w odliczaniu podatku VAT od zakupu samochodów osobowych do firmy, paliwa i kosztów eksploatacji samochodu. Kto na nich straci, a kto skorzysta? Sprawdź!

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi obecnie 23%. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy o VAT) przewidują obecnie stosowanie dwóch stawek obniżonych: 8% i 5%. Tą ostatnią może być opodatkowana sprzedaż dań „na wynos”, o ile podatnik będzie prowadził działalność gospodarczą w taki sposób, że będzie ją można zakwalifikować jako sprzedaż towarów, a nie jako świadczenie usług. Tak wynika z wydanej w dniu 6 lutego 2014 r. przez Ministra Finansów interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy o VAT. Przeczytaj jakie są najważniejsze warunki działalności, którą w interpretacji indywidualnej Minister uznał za spełniającą wymogi objęcia obniżoną stawką podatkową 5%.

Kawa, herbata, a może obiad? – czy zapewniając kontrahentom, partnerom biznesowym drobny poczęstunek, posiłki, napoje możesz poniesione nań wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne przestaną być „podatkowo transparentne", tak jak do tej pory wszystkie spółki prawa handlowego, nieposiadające osobowości prawnej1 . Dotychczas dochody z działalności w ramach wszystkich spółek osobowych, tj. jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz cywilnych nie podlegały opodatkowaniu „na poziomie" spółki jak osoby prawne. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegali wyłącznie wspólnicy tych spółek.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać według dominującego poglądu niekorzystna dla sprzedawców oraz kupujących nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Dlatego już dziś przedsiębiorcy powinni zapoznać się z nowymi zasadami wystawiania faktur VAT, aby uchronić się przed popełnianiem ewentualnych błędów. Poniżej przedstawimy tylko ważniejsze naszym zdaniem zmiany, które wpływają na płatność VAT.

W ramach tzw. „trzeciej deregulacji”, zniesiono wiele uciążliwych obowiązków dla przedsiębiorców w tym wprowadzono tzw. ulgę za złe długi. Jednak w związku z tym, iż art. 89b ust 1 ustawy o VAT używa sformułowania „uregulowanie należności” powstał problem czy wzajemne potrącenie wierzytelności można uznać, jako formę uregulowania przeterminowanych należności. Tym problemem zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji podatkowej.

Pomidory, pomidory malinowe czy pomidory suszone? Od 1 października 2013 r. wszystkich przedsiębiorców obowiązywać będzie zasada „jednoznacznego” opisywania nazw produktów lub usług na paragonie fiskalnym, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). 12 września br. Minister Finansów wydał ogólną interpretację podatkową, która rozwiewa wszystkie dotychczasowe wątpliwości z tym związane. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

przekaż darowiznę

• do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawne

Przekaż darowiznę on-line:

dalej
Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

baner rozlicz pit za 2016 300x300