Instrukcje

Wystąpienie o decyzję środowiskową.

Ważne:

Niektóre inwestycje wymagają wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać jeszcze przed uzyskaniem decyzji koncesyjnej albo pozwolenia czy zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

Odpowiednie przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, a przede wszystkim prawidłowe przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może przesądzić o możliwości lub sposobie realizacji planowanej inwestycji i terminie jej rozpoczęcia.

Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, rozstrzygająca, co do określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji konkretnego przedsięwzięcia, która w wielu przypadkach stanowi niezbędny warunek kontynuacji procesu inwestycyjnego. Poniższa instrukcja przedstawia krok po kroku działania, jakie należy podjąć w celu uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Krok 1 - Ustalenie istnienia obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Ważne:

Przed przystąpieniem do planowania każdego procesu inwestycyjnego należy zweryfikować, czy planowana inwestycja objęta będzie obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej. Źródłem takiej weryfikacji jest w pierwszej kolejności art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j) (dalej: „Ustawa o ocenach”).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno nastąpić przed uzyskaniem decyzji inwestycyjnych takich jak m.in.:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego;
 • decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • niektóre koncesje i decyzje wydawanych na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
 • pozwolenie wodnoprawne na regulację wód,
 • pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych;
 • pozwolenie wodnoprawne na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód;
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów;
 • decyzja o zmianie lasu na użytek rolny;
 • decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;
 • decyzja o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 • decyzja o zezwoleniu na założenie lotniska;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Ważne:

W przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania więcej niż jednej decyzji, np. gdy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wówczas należy uzyskać tylko jedną decyzję środowiskową dla całego przedsięwzięcia. To samo dotyczy sytuacji, gdy przedsięwzięcie ma być realizowane etapowo.

Krok 2 - Ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Jeżeli ustalisz, że planowana przez Ciebie inwestycja objęta jest obowiązkiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kolejnym krokiem będzie ustalenie, czy w ramach postępowania o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie jest bowiem tożsamy z obowiązkiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Ocena oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie zawsze przeprowadzona, gdy przedsięwzięcie to zostanie zakwalifikowane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że już na etapie przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej inwestor będzie musiał przygotować specjalny dokument tzw. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, to organ wydający decyzję środowiskową rozstrzyga w formie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a więc czy sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie konieczne.

Katalog konkretnych przedsięwzięć, które są zakwalifikowane do ww. rodzajów przedsięwzięć został określony w Rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Przykładowo do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takich w których zawsze będzie musiała być przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko ww. Rozporządzenie zalicza m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • instalacje (zakłady) do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania nawozów mineralnych lub środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych,
 • instalacje (magazyny, stacje paliw) do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych , substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 000 ton, wraz z urządzeniami do przeładunku
 • zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody;
 • budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;
 • urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 100 m3 na godzinę;
 • stacje demontażu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • miejsca przetwarzania pojazdów inne niż wymienione w pkt 42 Rozporządzenia oraz miejsca przetwarzania statków wycofanych z eksploatacji;
 • strzępiarki złomu (zakład).

Natomiast do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takich w których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne i zależy od organu wydającego decyzję środowiskową ww. Rozporządzenie zalicza m.in. następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • instalacje (zakład) do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych;
 • instalacje (zakład) do produkcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach;
 • instalacje (zakład) do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik
 • instalacje (zakład) do czyszczenia, odtłuszczania lub procesów wykończalniczych włókien lub materiałów włókienniczych;
 • instalacje (zakład) do garbowania lub uszlachetniania skór;
 • tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok;
 • trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, skocznie narciarskie, oraz urządzenia im towarzysząc;
 • grzebowiska zwłok zwierzęcych;
 • tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych.

Ważne:

Prawidłowe zakwalifikowanie planowanego przedsięwzięcia jako mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wpływa na ustalenie, czy dla danego przedsięwzięcia konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym i odpowiednich dokumentów, które należy przedłożyć wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

Krok 3 - Ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kolejnym krokiem jest ustalenie organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na częste nowelizacje Ustawy o ocenach zawsze warto każdorazowe zidentyfikować organy właściwe bezpośrednio w tekście Ustawy o ocenach (art. 75). W zależności od rodzaju przedsięwzięcia obecnie organem właściwym jest:

 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (m.in. w przypadku przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich),
 • starosta (w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów);
 • dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny);
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta (w przypadku przedsięwzięć nie przypisanych ww. organom).

Ustalenie organu właściwego jest istotne nie tylko z punktu widzenia adresata wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ale również z punktu widzenia kompletowania załączników do wniosku o wydanie takiej decyzji. Innymi słowy inne załączniki inwestor będzie musiał załączyć do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla której wydania właściwy jest RDOŚ, a inne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, który będzie rozpatrywał starosta. (Patrz niżej Krok 4 lit. D)

 

Krok 4 - Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko wiąże się z rodzajem dokumentów, jaki należy załączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane jest jako mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, wówczas takim dokumentem stanowiącym, co do zasady, podstawę do wydania decyzji środowiskowej jest tzw. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dokumentem tym będzie Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

A. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Karta ta stanowi podstawowy dokument niezbędny do dokonania ustaleń w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub jego zakresu. Na podstawie tego dokumentu właściwy organ będzie musiał rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do danego przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny odziaływania na środowisko jest zasadne i jaki powinien być zakres takiej oceny. Innymi słowy KIP jest dokumentem, który zawiera podstawowe informacje o przedsięwzięciu.

B. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko inwestor musi co do zasady przygotować Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Szczegółowy zakres elementów, jakie powinien zawierać Raport zawarte zostały w art. 66 ust. 1 Ustawy o ocenach.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien m.in. zawierać informacje umożliwiające analizę kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 oraz zawierać:

 • opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

- charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

- główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

- przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

- informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi;

- informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu;

- informacje o pracach zbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
 • elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy;
 • właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;
 • wynik inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badaļ terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem metodyki;
 • inne dane na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • opis krajobrazu w którym dane przedsięwzięcie ma być realizowane;
 • informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 • opis wariantów uwzględniający szczegółowe cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

 • określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 • porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:
 1. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze;
 2. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz;
 3. dobra materialne;
 4. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków;
 5. formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych;
 6. elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ;
 7. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu,
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji
 • opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;
 • odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;
 • wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

Ważne:

Jeżeli nie jesteś pewny, w jakim zakresie powinieneś sporządzić Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko możesz zamiast Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu Raportu (art. 69 ust. 1 Ustawy o ocenach). Takie ustalenie zakresu Raportu przez organ właściwy (tu: RDOŚ) jest jednak obowiązkowe, w przypadku, gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Niezależnie od powyższego zastanów się, czy nie zlecić przygotowanie KIP lub Raportu oddziaływania na środowisko wyspecjalizowanemu podmiotowi.

C. Załączniki graficzne

Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy również dołączyć załączniki graficzne. Mają one pomóc organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustalenie przebiegu granic planowanego przedsięwzięcia.

Podstawowym załącznikiem graficznym jest poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W przypadku przedsięwzięć wymagających uzyskania koncesji lub decyzji na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, a prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa powyżej, do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

D. Pozostałe załączniki

Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, niezbędnym załącznikiem będzie co do zasady wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku. Obowiązek dołączenia tego załącznika nie dotyczy m.in. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Ponadto do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej należy załączyć wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Krok 5 - Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uiszczenie opłat skarbowych

Ustawa o ocenach nie wskazuje wprost elementów wniosku o wydanie decyzji środowiskowych ograniczając się do wskazania niezbędnych załączników do takiego wniosku. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest postępowaniem administracyjnym zatem powinno przede wszystkim spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 k.p.a.

Wniosek powinien zatem wskazywać dane wnioskodawcy, w tym jego adres, wskazywać organ właściwy do wydania decyzji oraz treść żądania, którym jest wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach. W praktyce wniosek taki powinien przede wszystkim wskazywać dokładnie jakiego przedsięwzięcia dotyczyć ma decyzja środowiskowa (np. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie toru próbnego dla pojazdów mechanicznych) oraz szczegółowego wskazania, na jakim obszarze przedsięwzięcie ma być zlokalizowane (miasto, ulica, numery ewidencyjne działek). Często na stronach internetowych organów wydających decyzje środowiskowe zamieszczone są wzory wniosków (np. http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/os-04-04_wniosek_ds_zawsze_znaczaco.pdf).

Ważne:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i Kartę Informacyjną przedsięwzięcia należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Skompletowane dokumenty należy złożyć na biurze podawczym organu właściwego do wydania decyzji środowiskowej lub wysłać pocztą (listem poleconym).

 

Krok 6 - Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Przebieg i czas postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uzależniony jest od rozstrzygnięcia przez organ właściwy, czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym konieczności sporządzenia raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Co do zasady postępowanie powinno przebiegać w sposób następujący:

1. Wstępna weryfikacja wniosku i załączników pod względem kompletności;

 1. przyjęcie wniosku do rozpoznania i wszczęcie postępowania w sprawie albo
 2. wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni oraz (i) wszczęcie postępowania w przypadku prawidłowego uzupełnienia braków lub (ii) pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie;

2. Postępowanie wyjaśniające i wstępna ocena odziaływania na środowisko:

 1. zasięgnięciu przez organ prowadzący postępowania opinii właściwych organów
 2. wydanie postanowienia:
 • o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (niezaskarżalne) lub
 • o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (zaskarżalne).

3. Dalszy przebieg postępowania:

 1. W przypadku wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko organ zawiadamia strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją, a następnie wydaje decyzję środowiskową.
 2. W przypadku wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

4. Po przedłożeniu przez inwestora Raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawieszone postępowanie zostaje podjęte i zostaje przeprowadzona właściwa ocena odziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

 1. weryfikacja Raportu oddziaływania na środowisko;
 2. uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień;
 3. zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu;
 4. zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją.

5. Wydanie rozstrzygnięcia (decyzja środowiskowa lub odmowa wydania decyzji środowiskowej).

6.Doręczenie decyzji z pouczeniem o trybie odwołania w administracyjnym toku instancji.

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Przebieg i czas postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest analogiczny do postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których ustalono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko.

Co do zasady postępowanie powinno przebiegać w sposób następujący:

1. Wstępna weryfikacja wniosku i załączników pod względem kompletności;

 1. przyjęcie wniosku do rozpoznania i wszczęcie postępowania w sprawie albo
 2. wezwanie do uzupełnienia braków w terminie 7 dni oraz (i) wszczęcie postępowania w przypadku prawidłowego uzupełnienia braków lub (ii) pozostawienie wniosku bez rozpoznania w przypadku nieuzupełnienia braków w terminie;

2.Właściwa ocena odziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
weryfikacja Raportu oddziaływania na środowisko;

 1. uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień;
 2. zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu;
 3. zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją.

3.Wydanie rozstrzygnięcia (decyzja środowiskowa lub odmowa wydania decyzji środowiskowej).

4. Doręczenie decyzji z pouczeniem o trybie odwołania w administracyjnym toku instancji.

 

Krok 7 - Postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Istotny z punktu widzenia procesu inwestycyjnego jest fakt, iż decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację takiej inwestycji. Decyzja środowiskowa musi być ostateczna, co oznacza, nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji.

Istotny z punktu widzenia procesu inwestycyjnego jest fakt, iż decyzję środowiskową należy zawsze uzyskać przed rozpoczęciem inwestycji i uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na realizację takiej inwestycji. Decyzja środowiskowa musi być ostateczna, co oznacza, nie służy od niej odwołanie w administracyjnym toku instancji.

Ważne:

Masz co do zasady 4 lata od uzyskania przez decyzję środowiskową przymiotu ostateczności na złożenie wniosku o uzyskania docelowej decyzji inwestycyjnej (np. wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę). W pewnych przypadkach ważność decyzji wynosi 6 lub 10 lat.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny