Trzeba wiedzieć

Informacje dla obywateli Polski i Ukrainy w związku z trwającą sytuacją

Корисно знати: інформація для громадян Польщі та України у зв’язку з поточною ситуацією 

Українська версія нижче

W związku z sytuacją międzynarodową poniżej podajemy najważniejsze informacje dla uchodźców przybywających do Polski. Setki tysięcy obywateli Ukrainy za chwilę znajdzie się w zupełnie nowej i nieznanej rzeczywistości – dlatego prośba o udostępnianie i podanie dalej poniższej treści:

1) Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen,
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym – procedura oraz wzory wypełnionych wniosków dostępne są pod linkiem https://www.gov.pl/web/udsc/procedura-udzielania-ochrony-miedzynarodowej2
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy -  legalny pobyt trwa 15 dni.

Więcej informacji o tym, jak przedłużyć legalny pobyt dostępnych jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-na-temat-legalizacji-pobytu-w-polsce

2) Wszelkie informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są  pod numerem infolinii Urzędu Spraw Cudzoziemców : +48 47 721 75 75.

3) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że powstaje 9 punktów recepcyjnych, czyli miejsc dla uchodźców, gdzie mogą odpocząć, otrzymać posiłek, pomoc medyczną. Zlokalizowane są w miejscowościach: Dorohusk, Dołhobyczów, Zosin, Hrebenne na Lubelszczyźnie, w Korczowej, Medyce, Budomierzu i Krościenku na Podkarpaciu oraz jeden dodatkowy na dworcu kolejowym w Przemyślu,

4) Zniesiony został obowiązek kwarantanny dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą – umożliwi to płynne przemieszczanie się osób, które przekraczają granicę w związku z konfliktem zbrojnym;

5) Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła stanowisko, w którym wyraża solidarność z Narodem Ukraińskim. Zadeklarowała objęcie pomocą prawną osób dotkniętych skutkami zbrojnej napaści oraz wezwała radców prawnych i aplikantów poszczególnych izb o zaangażowanie w pomoc na rzecz obywateli Ukrainy,

6) Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała pomoc prawną  dla obywateli Ukrainy w poszczególnych izbach adwokackich w całym kraju. Dziekani poszczególnych okręgowych rad adwokackich wyznaczają koordynatorów do spraw utworzenia i organizacji programu pomocowego dla osób potrzebujących pomocy prawnej w związku z sytuacją na Ukrainie. Lista zawierająca numery telefonu oraz adresy e-mail pod które należy się zgłaszać dostępna jest na stronie internetowej https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/

7)  Zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie tymczasowej procedury dotyczącej przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE zwierzęta przemieszczane w czasie trwania konfliktu militarnego nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/procedura-giw-dotyczaca-przemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-ukrainy-do-polski

WERSJA JĘZYKOWA

Корисно знати: інформація для громадян Польщі та України у зв’язку з поточною ситуацією

У зв’язку з міжнародною ситуацією, нижче ми подаємо найважливішу інформацію для біженців, які приїжджають до Польщі. Сотні тисяч громадян України незабаром опиняться в абсолютно новій і невідомій реальності – тому прохання поділитися та передати:

1) Як громадянин України ви можете в'їхати до Польщі на підставі наступного змісту:

 •  безвіз на підставі біометричного паспорта – легальне перебування триває до 90 днів;
 • національна віза (D) або шенгенська віза (C);
 • віза з позначкою D або C, або дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгену,
 • наявність дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС та дійсної карти на проживання;
 • клопотання про міжнародний захист, подане в пункті пропуску на кордоні Польщі - процедура та шаблони заповнених заяв доступні на https://www.gov.pl/web/udsc/procedura-udzielania-ochrony-miedzynarodowej2
 • згода начальника прикордонної служби, що надається при перетині кордону - законне перебування 15 днів.

2) Додаткову інформацію про те, як продовжити легальний термін перебування, можна отримати за посиланням: https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-na-temat-legalizacji-pobytu-w-polsce

3) Будь-яку інформацію про допомогу громадянам України після перетину польського кордону можна отримати на телефонній лінії Управління у справах іноземців: +48 47 721 75 75.

4) У МВС повідомили, що створюється 9 пунктів прийому, тобто місць для біженців, де вони зможуть відпочити, пообідати та отримати медичну допомогу. Вони розташовані в таких містах: Дорогуськ, Долгобичів, Зосінь, Гребенне на Люблінщині, Корчова, Медика, Будомир і Крощенко на Підкарпатті та ще одне на залізничному вокзалі в Перемишлі,

5) Знято карантин для людей, які перетинають кордон Польщі з Україною – це забезпечить безперебійне пересування людей, які перетинають кордон через збройний конфлікт;

6) Національна рада юрисконсультів зайняла позицію, в якій висловлює свою солідарність з українським народом. Вона заявила про надання правової допомоги особам, які постраждали від збройного нападу, та закликала юрисконсультів та стажистів окремих палат до допомоги громадянам України,

7) Вища рада адвокатів організувала правову допомогу громадянам України в окремих колегіях адвокатів по всій країні. Декани окремих районних рад адвокатів призначають координаторів для створення та організації програми допомоги особам, які потребують правової допомоги у зв’язку з ситуацією в Україні. Список з номерами телефонів та адресами електронної пошти, на які слід повідомляти, доступний на веб-сайті https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/

8) Відповідно до інструкцій головного ветеринарного лікаря щодо тимчасового переміщення тварин-компаньйонів з території України до ЄС, тварини, які переміщуються під час військового конфлікту, не підлягають серологічному тестуванню на титр антитіл до сказу. Детальна інформація доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/procedura-giw-dotyczaca-przemieszczania-zwierzat-towarzyacych-z-ukrainy-do-polski

Ważne:

Jeżeli masz pytanie dotyczące Twojego statusu uchodźcy / cudzoziemca - zadaj je nam! Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną poradę!

якщо у вас є питання щодо вашого статусу біженця/іноземця, задайте нам. Ми дамо вам безкоштовну відповідь.

9 rzeczy, które trzeba wiedzieć o specustawie w sprawie pomocy dla obywateli Ukrainy

1. Uproszczona, ale nie automatyczna legalizacja pobytu

W specustawie pojawia się zupełne nowa podstawa prawna pobytu obywali Ukrainy w Polsce. Wprowadzono uproszczoną procedurę legalizacji pobytu, co ma znaczenie nie tylko dla samych uciekających przed wojną, ale także firm i osób oferujących im w przyszłości zatrudnienie. Legalny pobyt na podstawie specustawy może trwać zasadniczo 18 miesięcy, czyli do wakacji przyszłego roku. Ale uwaga, taki pobyt powinien zostać zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej albo zgłoszony przez obywatela Ukrainy osobiście w urzędzie gminy, do której przyjechał. Wniosek o legalny pobyt nie jest czystą formalnością, na jego złożenie jest 60 dni i związany ma być z nadaniem numeru PESEL, pobraniem odcisków palców, dołączeniem zdjęć i przekazaniem wielu danych. Trzeba przygotować się czasowo i organizacyjnie na takie czynności i mieć świadomość, że procedura dotyczy całych rodzin, także dzieci. Warto upewnić się, czy dany urząd gminy ma już techniczne możliwości przyjmowania wniosków. Praktyka ostatnich dni pokazuje, że warto też sprawdzić, czy straż graniczna zarejestrowała pobyt. Obywatele Ukrainy, którzy mają potwierdzenie rejestracji pobytu w Polsce przez straż graniczną są na teranie naszego kraju legalnie, przy czym to może być sytuacja rzadka.

 

2. Raczej nie można wyjechać

Nie wszyscy obywatele Ukrainy przyjechali do Polski po wybuchu wojny. Część z nich przebywała już wcześniej w Polsce, część była u swoich bliskich w Ukrainie, wojna ich zaskoczyła i to spowodowało powrót do Polski. Nie zawsze wjazd do Polski będzie oznaczał konieczność legalizacji pobytu, ponieważ nie dotyczy osób które już posiadają ważne dokumenty pobytowe. Prawo do uproszczonej legalizacji jest bowiem niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Dotyczy to posiadających zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany. Trzeba tylko i aż sprawdzić (powinni to zrobić także pracodawcy), czy dokumenty pobytowe nadal zachowują swoją ważność. Dla tych którzy skorzystają z nowej uproszczonej procedury ważne jest z kolei, że nie mogą wyjeżdżać z Polski na dłużej niż miesiąc. Taki wyjazd musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 30 dni, inaczej powrót do Polski będzie nielegalny. Dotyczy to szczególnie osób, które chciałyby na dłużej pojechać do swoich bliskich i wrócić do Polski. 

 

3. Pieniądze za gościnność

Ustawa daje podstawę do ubiegania się o specjalne świadczenie pieniężne dla osób, które udzielają pomocy obywatelom Ukrainy oferując zakwaterowanie i wyżywienie. Takie zapowiedzi pojawiły się zaraz po wybuchu wojny, jednak wiele osób udziela pomocy z potrzeby serca. Gdyby jednak rzeczywiście chciały otrzymać wsparcie finansowe, to są trzy sprawy, na które należy zwrócić uwagę:

 • Pomoc finansowa trwać ma zasadniczo tylko 60 dni (może być przedłużona w szczególnie uzasadnionych przypadkach).
 • Wysokość pomocy finansowej dopiero ma zostać określona w rozporządzeniu (rząd nad nim pracuje, mowa jest o kwocie 40 zł dziennie, ale też limicie miesięcznym, nie można więc 40 zł po prostu pomnożyć przez 60).
 • W ustawie mowa jest o wsparciu finansowym dla każdego, kto pomaga oferując zakwaterowanie i wyżywienie, nie tylko jeśli przyjmuje uchodźców do własnego domu. Czytając specustawę można wysunąć wniosek, że dla uchodźców można wynająć osobny lokal i otrzymać pomoc finansową.

 

4. Praca na uproszczonych zasadach, ale też nie automatycznie

Twórcy specustawy chcą ułatwić obywatelom Ukrainy rozpoczęcie pracy, aby nie tylko poprawić ich sytuację ekonomiczną, ale także dać im namiastkę normalności. Nie oznacza to jednak, że każdy obywatel z Ukrainy po prostu może zacząć pracę, a pracodawca może zatrudnić go, tak jak pracownika krajowego:

 • Pracodawca może zatrudnić tylko osobę legalnie przebywającą w Polsce (potrzebna może być więc chociażby uproszczona legalizacja pobytu).
 • Pracodawca zatrudniający musi powiadomić o tym w terminie 14 dni (to nowe rozwiązanie, można poinformować po rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy, a nie przed).
 • Pracodawca może powiadomić urząd pracy elektronicznie. Nie do końca jest jasne, czy trzeba powiadamiać o zatrudnieniu osoby, gdy takie zgłoszenie było dokonane przed wojną (nie ma przepisu, który by to regulował wprost w specustawie). Z ostrożności można to rozważyć.

W ramach dofinansowania PFRON możliwe jest zatrudnienie obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością.

Dla pracodawców z sektora edukacji, badań naukowych i placówek medycznych ważne może być dopuszczenie zatrudnienia naukowców, nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy na uproszczonych zasadach (nie będzie m.in. wymogu obywatelstwa polskiego).

 

5. Własna firma na takich zasadach jak dla Polaków

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy – tu rozwiązania prawne są prawie takie same jak dla obywateli Polski. Nie ma żadnej specjalnej procedury rozpoczęcia aktywności ekonomicznej na własny rachunek, za wyjątkiem uzyskania numeru PESEL. Pracodawcom otwiera to możliwość współpracy B2B, ale na jedną drobną, jednak potencjalnie dotkliwą w skutkach rzecz, trzeba zwrócić uwagę. W przypadku, gdy pobyt przedsiębiorcy - obywatela Ukrainy na naszym terytorium przestanie być legalny jego działalność zostanie po prostu wykreślna z CEIDG.

 

6. Dostęp od wszystkich świadczeń

Na mocy specustawy obywatele Ukrainy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ (w tym bezpłatną pomocą psychologiczną), co sprawi że będą mieli prawo do korzystania z usług nie tylko publicznych placówek, ale także tych które mają podpisane kontrakty z NFZ, np. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jako pracownicy będą mieli oczywiście także dostęp do tych świadczeń, które związane są z zatrudnieniem. Dla obywateli Ukrainy dostępne będą też świadczenia z szeroko rozumianej pomocy państwa, czyli tzw. 500 plus, 300 plus, świadczenia rodzinne (to zupełnie coś innego niż dwa pierwsze, najprawdopodobniej kobiety które uciekły z dziećmi zostaną uznane za samotne matki mimo pobytu drugiego rodzica w Ukrainie), ale także rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania pobytu w żłobku (mogą być nawet tworzone specjalne, nowe żłobki w związku z duża liczbą dzieci wśród uchodźców) i świadczenia  pomocy społecznej oraz specjalne świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł. Tutaj trzeba wskazać na dwie rzeczy. Po pierwsze, pracodawcy osób z Ukrainy dla potrzeb świadczeń społecznych będą musieli wystawiać dodatkowe zaświadczenia (np. dot. zapomogi, o dochodach). Po drugie, niektóre świadczenia będą wypłacane tylko w formie bezgotówkowej i konieczne stanie się posiadanie rachunku bankowego.

 

7. Bez podatkowych zachęt

W specustawie nie znalazły się specjalne zachęty podatkowe, które po wybuchu wojny były ogólnie zapowiadane (ulgi, zwolnienia, itp.), a finalne regulacje raczej tylko porządkują to, co jest związane z funkcjonowaniem pomocy humanitarnej:

 • W kosztach uzyskania przychodu ujęte mogą być wydatki związane z darowiznami na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, ale uwaga – tylko do końca tego roku i kiedy odbiorcą darowizny są określone w ustawie podmioty.
 • Do przychodu nie trzeba będzie wliczać wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń.
 • Pomoc otrzymana od samych obywateli Ukrainy będzie zwolniona z podatku.

 

8. Szkoły poza szkołami

Specustawa wprowadza ogromną rewolucję w wykorzystywaniu nieruchomości na potrzeby edukacyjne. Wprost przewidziano w niej, że w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy mogą być tworzone punkty dla prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowane organizacyjnie szkołom lub przedszkolom. W związku z dużą liczbą dzieci jest to bardzo prawdopodobne i będzie oznaczało wykorzystanie np. nieruchomości biurowych do celów edukacyjnych. Takie działanie musi  być poprzedzone uchwałą właściwej jednostki prowadzącej, ale będzie się to obywało przy złagodzonych wymaganiach technicznych i lokalizacyjnych. W obrocie prawnym szybko mogą się więc pojawić umowy z właścicielami i zarządcami nieruchomości związane „z inną lokalizacją prowadzenia zajęć”.

 

9. Ustawa z mocą wsteczną

W przypadku specustawy o pomocy dla obywali Ukrainy ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia (ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpiło w dniu 12 marca 2022 r.), ale uwaga – ustawa weszła co do zasady w życie z mocą od 24 lutego 2022 r., tj. od dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż taka konstrukcja przepisów oznacza, że ustawa ma moc wsteczną.

Materiał publikowany bezpłatnie dzięki współpracy z Kancelarią Gessel – stan prawny – 15 marca 2022 r.

 

Корисно знати: 9 речей, які потрібно знати про спеціальний закон про допомогу громадянам України

Спеціальний закон, який має визначити правила надання допомоги громадянам України, вже діє. Окрім найактуальніших питань для тих, хто тікає від війни, він вносить зміни, про які мають знати національні роботодавці, підприємці, суб’єкти, які надають приміщення, та платники податків. Ось дев’ять основних речей, на які варто звернути увагу:

 

1. Спрощена, але не автоматична легалізація перебування

У спеціальному законі з’являється абсолютно нова правова основа для перебування громадян України в Польщі. Запроваджено спрощену процедуру легалізації перебування, що важливо не лише для тих, хто втікає від війни, а й для компаній та людей, які пропонують їм роботу в майбутньому. Легальне перебування на підставі спеціального акту в принципі може тривати 18 місяців, тобто до свят наступного року. Але будьте обережні, таке перебування має зареєструвати начальник прикордонної застави під час прикордонного контролю або громадянин України особисто повідомити у комунальну службу, куди він прибув. Заява на легальне перебування не є чистою формальністю, її подання займає 60 днів і пов’язане з наданням номера PESEL, зняттям відбитків пальців, прикріпленням фотографій та наданням великої кількості даних. Ви повинні вчасно й організовано підготуватися до таких заходів і знати, що процедура стосується цілих сімей, включаючи дітей. Варто переконатися, чи вже дана комунальна установа має технічні можливості для прийому заяв. Практика останніх днів показує, що також варто перевірити, чи зареєстрував перебування прикордонник. Громадяни України, які мають підтвердження від прикордонника про реєстрацію перебування в Польщі, легально перебувають у нашій країні, і це може бути рідкісною ситуацією.

 

2. Швидше, не можна піти

Не всі громадяни України приїхали до Польщі після початку війни. Хтось із них вже був у Польщі раніше, хтось був із родичами в Україні, війна їх здивувала, і це змусило їх повернутися до Польщі. В’їзд до Польщі не завжди означатиме необхідність легалізації вашого перебування, оскільки це не стосується людей, які вже мають дійсні посвідки на проживання. Право на спрощену легалізацію не залежить від інших прав на в'їзд і перебування на території нашої країни. Це стосується власників дозволу на постійне проживання, дозволу на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, дозволу на тимчасове проживання, статусу біженця, додаткового захисту або дозволу на допустиме перебування. Вам просто потрібно перевірити (і це також мають зробити роботодавці), чи дійсні посвідки на проживання. Для тих, хто скористається новою спрощеною процедурою, важливо, що вони не можуть виїжджати з Польщі більше місяця. Така поїздка повинна розпочатися і закінчитися протягом 30 днів, інакше повернення до Польщі буде незаконним. Особливо це стосується людей, які хотіли б надовше відвідати своїх родичів і повернутися до Польщі.

 

3. Гроші на гостинність

Закон дає підстави для оформлення спеціальної грошової допомоги особам, які надають допомогу громадянам України шляхом проживання та харчування. Такі оголошення з'явилися відразу після початку війни, але багато людей надають допомогу з потреби свого серця. Однак, якщо вони дійсно хотіли отримати фінансову підтримку, слід звернути увагу на три речі:

 • Тривалість фінансової допомоги, як правило, становить лише 60 днів (в особливо виправданих випадках вона може бути продовжена).
 • Розмір фінансової допомоги ще не визначено в розпорядженні (уряд працює над цим, сума становить 40 злотих на день, але також є місячний ліміт, тому ви не можете просто помножити 40 злотих на 60).
 • Закон надає фінансову підтримку кожному, хто допомагає, пропонуючи проживання та харчування, а не лише тоді, коли вони приймають біженців у власний будинок. Читаючи спецакт, можна зробити висновок, що для біженців можна зняти окрему квартиру та отримати матеріальну допомогу.

 

4. Робота за спрощеними принципами, але також не автоматично

Автори спецзакону хочуть полегшити українським громадянам вихід на роботу, щоб не лише покращити економічне становище, а й дати їм заміну нормальності. Однак це не означає, що кожен громадянин України може просто почати роботу, а роботодавець може прийняти його на роботу, як і домашнього працівника:

 • Роботодавець може найняти лише особу, яка легально проживає в Польщі (тому, наприклад, може знадобитися спрощена легалізація перебування).
 • Роботодавець-наймач повинен повідомити про це протягом 14 днів (це нове рішення, про яке можна повідомити після початку роботи громадянина України, а не раніше).
 • Роботодавець може повідомити бюро зайнятості в електронному вигляді. Не зовсім зрозуміло, чи потрібно повідомляти про прийняття на роботу особи, коли таке повідомлення було зроблено до війни (немає положення, яке б прямо регулювало це в спеціальному акті). Це можна розглядати як запобіжний захід.

Працевлаштування можливе за співфінансування PFRON

 

інвалідності громадян України.

Для роботодавців із сектору освіти, наукових досліджень та медичних установ може бути важливим дозволити працевлаштування науковців, викладачів, лікарів та медсестер з України на спрощених умовах (не буде вимоги щодо польського громадянства).

 

5. Власне підприємство на тих самих умовах, що й для поляків

Заняття та ведення господарської діяльності громадянами України - тут законодавчі рішення майже такі ж, як і для громадян Польщі. Особливого порядку для початку господарської діяльності за власним рахунком, крім отримання номера PESEL, немає. Це відкриває для роботодавців можливість співпраці B2B, але є одна невелика, але потенційно серйозна річ, яка потребує уваги. У разі, якщо перебування підприємця - громадянина України на нашій території більше не є законним, його діяльність буде просто виведена з CEIDG.

 

6. Доступ до всіх переваг

Відповідно до спеціального закону громадяни України охоплені медичним страхуванням НСЗУ (у тому числі безкоштовною психологічною допомогою), що надасть їм право користуватися послугами не лише комунальних закладів, а й тих, що уклали договори. з Національним фондом здоров'я, наприклад, у сфері первинної медико-санітарної допомоги. Як працівники, вони, звичайно, також матимуть доступ до цих пільг, пов’язаних із працевлаштуванням. Вигоди від загальноприйнятої державної допомоги, тобто т. зв 500 плюс, 300 плюс, сімейні виплати (це повністю відрізняється від перших двох, швидше за все жінки, які втекли з дітьми, будуть вважатися матерями-одиначками, незважаючи на перебування другого з батьків в Україні), але також сімейний капітал, співфінансування перебування в яслах (можуть навіть створюватися спеціальні, нові ясла через велику кількість дітей серед біженців) і соціальна допомога, а також спеціальна одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Тут слід зазначити дві речі. Перш за все, роботодавцям громадян України для отримання соціальних виплат доведеться видавати додаткові довідки (наприклад, щодо пільг, доходів). По-друге, деякі пільги виплачуватимуться лише безготівково, а також необхідно мати рахунок у банку.

 

7. Відсутність податкових пільг

Спеціальний закон не включав спеціальні податкові пільги, які зазвичай оголошувалися після початку війни (пільги, звільнення тощо), а остаточні положення скоріше регулюють те, що стосується функціонування гуманітарної допомоги:

 • До податкових витрат можуть бути віднесені витрати, пов’язані з пожертвуваннями на цілі, пов’язані з протидією наслідкам бойових дій на території України, але будьте обережні – лише до кінця поточного року та до тих пір, коли одержувачами пожертви є особи, зазначені в акті.
 • Вам не потрібно буде включати вартість будь-яких пожертв або безоплатних пільг у свій дохід.
 • Допомога, отримана від самих громадян України, буде звільнена від оподаткування.

 

8. Школи поза шкіл

Спеціальний закон вносить величезну революцію у використання нерухомості в освітніх цілях. У ньому прямо передбачено, що для забезпечення навчання, виховання та догляду за дітьми та студентами, які є громадянами України, можуть створюватися пункти навчальної, виховної та доглядової діяльності, організаційно підпорядковані школам або дитячим садкам. Через велику кількість дітей дуже ймовірно і буде означати використання, наприклад, офісної нерухомості в навчальних цілях. Таким діям має передувати постанова відповідного відповідального підрозділу, але це відбуватиметься із послабленими технічними та місцевими вимогами. Тому договори з власниками та управителями нерухомості, пов’язані з «іншим місцем проведення занять», можуть швидко з’явитися в юридичних операціях.

 

9. Акт із зворотною дією

Щодо спеціального закону про допомогу громадянам України, то закон набув чинності з дня його опублікування (оголошення в «Правовому журналі» відбулося 12 березня 2022 року), але зауважте – закон набув чинності. в принципі з 24 лютого 2022 року, тобто з дня агресії Росії проти України. Це виняткова ситуація, оскільки така структура нормативно-правових актів означає зворотну дію акта в часі.

 

Матеріал опубліковано безкоштовно завдяки співпраці з Юридичною компанією Gessel - правовий статус - 15 березня 2022 року.

 

Jak zatrudniać obywateli Ukrainy? Jak obywatel Ukrainy może założyć działalność gospodarczą

Ustawa pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (dalej jako: „UPOU”) przewiduje wiele uproszczonych procedur dla obywateli Ukrainy, którzy schronienia szukają na terytorium Rzeczpospolitej - w tym także przewiduje uproszczenia w zakresie zatrudniania tych osób. Zanim jednak przejdziemy do analizy tych uproszczonych procesów, należy przede wszystkim zdefiniować „obywatela Ukrainy”, czyli osoby podlegające pod rygor UPOU. 

1. Obywatel Ukrainy - czyli kto?

Art. 1 ust. 1 UPOU wprost wskazuje, że szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy dotyczą osób, które spełniają następujące warunki:

 1. są obywatelami Ukrainy, 
 2. przybyły na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (tj. bezpośrednio przez granicę polsko-ukraińską),
 3. Ich przybycie jest skutkiem działań wojennych prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Ponadto, art. 1 ust. 1 UPOU także obejmuje obywateli Ukrainy, którzy posiadają Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną, na skutek działań wojennych, przybyli na terytorium RP (niezależnie od państwa, z którego przybyli). Należy tutaj podkreślić, że obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka nie będą posiadali wszystkich uprawnień przewidywanych UPOU.

Ustawa, choć skierowana do obywateli Ukrainy, obejmuje w jednym przypadku także osoby niebędące obywatelami Ukrainy.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 UPOU, za obywatela Ukrainy uznaje się także osobę, która nie posiada obywatelstwa Ukraińskiego pod warunkiem, że:

 1. jest małżonkiem obywatela Ukrainy, 
 2. przybył on na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy (tj. bezpośrednio przez granicę polsko-ukraińską),
 3. jego przybycie jest skutkiem działań wojennych prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

W ustawie, osoba, która spełnia warunki wskazywane powyżej traktowana jest jako obywatel Ukrainy.

Co do zasady, pobyt osób, o których mowa powyżej (tj. scharakteryzowanych w art. 1 ust. 1 i 2  UPOU) na terytorium RP uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy, wyłącznie wtedy jeżeli przybyli oni legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium RP.

Ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy, który posiadają

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt tolerowany
 • oraz takich, którzy:
 • złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
 • zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli obywatel Ukrainy złożył wniosek lub deklaracje, o których mowa powyżej, lecz z uwagi na wejście w życie omawianej w niniejszym artykule ustawy chce skorzystać z przysługującej mu pomocy, może przedmiotowy wniosek/ deklarację wycofać. W takiej sytuacji, z chwilą wycofania wniosku jego pobyt na terytorium RP będzie uznawany za legalny.

 

2. Zalegalizowanie pobytu - pierwsze kroki.

Obywatel Ukrainy, o którym w powyższym punkcie, powinien być zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. W sytuacji braku zarejestrowania ww. obywatela Ukrainy, Komendant Główny Straży Granicznej powinien zarejestrować obywatela Ukrainy na terytorium RP na jego wniosek (art. 3 ust. 1 UPOU).

Wniosek o rejestracje powinien nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od przekroczenia granicy RP.

Przebywający na ternie RP obywatel Ukrainy może złożyć wniosek o nadanie mu numeru PESEL.

Wniosek powinien być złożony osobiście w siedzibie organu gminy w formie pisemnej bądź utrwalonym w postaci papierowej. Wniosek powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem. We wniosku należy wskazać:

 • imię (imiona);
 • nazwisko;
 • unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński;
 • obywatelstwo;
 • imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 • nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 • imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 • nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
 • numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane;
 • datę urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • kraj urodzenia;
 • płeć;
 • datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • datę złożenia wniosku;
 • adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane;
 • adnotację o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji daty wjazdu na terytorium RP;
 • informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem obejmujące numer PESEL;
 • oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
 • oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa;
 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";
 • własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
 • własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

W sytuacji, gdy osoba, której wniosek dotyczy nie posiada zdolności do czynności prawnych lub jej zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, wniosek jest składany przez jednego z rodziców, opiekuna, kuratora, opiekuna tymczasowego lub osobę sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Tytułem pobytowym, która uprawnia Obywateli Ukrainy do legalnego pobytu na terytorium RPi (bądź innego kraju UE) może być: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, paszport w przypadku wjazdu i pobytu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym czy zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

 

3.Legalność zatrudnienia - kto może być zatrudniony?

Obywatel Ukrainy legalnie przebywający na terytorium RP jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Chcąc zatrudnić obywatela Ukrainy pracodawca obowiązany jest na wstępie w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiadomić o tym powiatowy urząd pracy.

W powiadomieniu, o którym powyżej, pracodawca powierzający wykonywanie pracy zgodnie z art. 22 UOPO obowiązany jest wskazać

1)      informacje dotyczące podmiotu powierzającego (pracodawcy) wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko;
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
 • numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej;
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy.

2)      dane osobowe obywatela Ukrainy:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
 • numer PESEL - o ile został nadany;

3)      rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;

4)      stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;

5)      miejsce wykonywanej pracy.

Jeżeli obywatel Ukrainy chce posiadać tzw. profil zaufany wraz z wnioskiem o nadanie mu numeru PESEL powinien we wniosku wskazać:

 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu komórkowego
 • zgodę na wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych
 • zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego.

Założenie profilu zaufanego rekomendujemy w szczególności osobom, które chciałby na terenie Polski prowadzić indywidualną działalność gospodarczą. Posiadając numer PESEL oraz profil zaufany będą mogły online zarejestrować swoją własną działalność gospodarczą w serwisie biznes.gov.pl

Obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium RP może także zarejestrować się jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy. 

Należy także zwrócić uwagę, że obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa na terytorium RP może po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP (mowa o wjeździe po 24 lutego 2022 roku) oraz nie później niż w ciągu 18 miesięcy do dnia 24 lutego 2022 roku złożyć wniosek o udzielenie zgody na pobyt czasowy. Obywatel, któremu udzielono takiej zgody nie jest obowiązany następnie do posiadania zezwolenia na pracę.


Zezwolenia na pobyt czasowy, udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskującego.

 

4. Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy

Jak to już zostało wskazane, podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy, który podlega UPOU, zobowiązany jest (na podstawie art. 22 ust. 1 UPOU) do zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tego obywatela. Zawiadomienie to składane jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.

Pracownik z Ukrainy zatrudniony na podstawie zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy może swobodnie zmienić pracodawcę. W okresie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 roku może pracować na podstawie ogólnego dostępu do rynku pracy dla obywateli Ukrainy.

Szczegółowe informacje, które należy podać w zgłoszeniu do właściwego powiatowego urzędu pracy są scharakteryzowane w art. 22 ust. 3 UPOU. Tak też, należy przekazać następujące informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

 1. nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
 2. adres siedziby albo miejsce zamieszkania,
 3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
 4. numer identyfikacyjny NIP i REGON (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) albo numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej),
 5. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który powadzi agencję zatrudnienia świadczącą usług pracy tymczasowej),
 6. Symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy.

Zgodnie z informacjami widniejącymi na stornach rządowych, obywatela Ukrainy można zatrudnić na podstawie:

 • Umowy o pracę;
 • Umowy zlecenia.

W przypadku informacji dotyczących obywatela Ukrainy, należy przekazać następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub powalającego ustalić tożsamość, a także państwo, w którym dokument ten został wydany oraz numer PESEL w sytuacji, gdy został on nadany.

Ponadto, w zgłoszeniu także przekazuje się informacje dotyczące rodzaju umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy oraz miejsce jej wykonywania.

 

5. Obowiązki pracodawcy

Zatrudniając obywatela Ukrainy, na pracodawcy ciążą takie same obowiązki jak w przypadku zatrudnienia obywateli RP.

W szczególności należy pamiętać, że:

 • wynagrodzenie wypłacane cudzoziemcowi nie może być niższe niż płaca minimalna lub minimalna stawka godzinowa określona przez przepisy obowiązujące na terytorium RP (od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa to 19,70 brutto);
 • pracodawca obowiązany jest do zawarcia z obywatelem Ukrainy pisemnej umowy, która uwzględnia warunki pracy;
 • przed podpisaniem umowy należy się upewnić, że jej treść jest całkowicie zrozumiała dla pracownika / zleceniobiorcy;
 • pracownika należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niego pracy.

Zwracamy uwagę, że na podstawie zgłoszenia pracownika do ZUS nabywa on prawo do:

 • świadczeń w razie choroby, bądź wypadku przy pracy,
 • świadczeń macierzyńskich,
 • bezpłatnego korzystania ze służby zdrowia (nie dotyczy umów o dzieło).

 

6. Obowiązek zweryfikowania legalności pobytu

Planując zatrudnienie obywatela Ukrainy warto mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: USPC). Art. 2 USPC nakłada następujący obowiązek: „Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” A z kolei zgodnie z art. 3 USPC wskazuje, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przechowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii ww. dokumentu. Nieprzestrzeganie tych przepisów i obowiązków grozi karami grzywny, ograniczenia wolności a nawet pozbawienia wolności.

 

Zweryfikowanie legalności pobytu więc przez pracodawcę, w ujęciu UPOU, może się odbywać między innymi w oparciu o nadanie numeru PESEL na podstawie art. 4 ust. 1 UPOU, czy w oparciu o zaświadczenie o legalnym przekroczeniu granicy po dniu 24 lutego 2022 r. wystawionym przez Straż Graniczną.

 

7. Prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

Obywatele Ukrainy w myśl UOPO mogą także podejmować i wykonywać na terytorium RP działalność gospodarczą. Aby móc podjąć wykonywanie działalności gospodarczej, przedsiębiorca obowiązany jest wcześniej do uzyskania numeru PESEL.

Indywidualna działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności na terenie RP:

 • Działalność może zostać zarejestrować online, a jej rejestracja nic nie kosztuje:
 • Działalność nie wymaga żadnego kapitału na start;
 • przedsiębiorca jest podatnikiem podatku od osób fizycznych PIT i samodzielnie może wybrać formę opodatkowania;
 • przedsiębiorca nie musi być podatnikiem VAT, jeśli ma przychody poniżej określonego progu oraz sprzedaje wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT
 • w większości wypadków – dla przychodów, które nie przekraczają 2 mln euro – wystarczy uproszczona księgowość lub ewidencja;
 • przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy;
 • przedsiębiorca ma wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.

O tym jak zarejestrować swoją działalność piszemy szeroko w naszym drugim serwisie jestemszefem.pl w dokumencie pod tytułem „Jak zarejestrować firmę krok po kroku”

Obywatel Ukrainy może także założyć na terenie RP dowolną spółkę osobową bądź kapitałową i zarejestrować ją w KRS.

Należy pamiętać, że niektóre rodzaje działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach.

W naszym serwisie przedstawiamy poradnik zawierający zestawienie form działalności, które można podjąć na ternie RP. Poradnik – wybór formy działalności PROSZĘ ZASZYĆ LINK

https://mikroporady.pl/poradniki/wybor-formy-dzialalnosci

 

Zachęcamy także do zapoznania się z naszym poradnikiem Jak utworzyć spółkę i zarejestrować ją w KRS

 

8. Uwagi końcowe

Przyglądając się procesowi zatrudniania obywateli Ukrainy na podstawie UPOU warto mieć na uwadze art. 22 ust. 8 UPOU, który wskazuje, że Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym dany podmiot powierza wykonywanie pracy. Minister właściwy do spraw pracy wydając takie rozporządzenie kierować się musi względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich.

 

9. Podsumowanie

Obywatel Ukrainy (o którym mowa w art. 1 ust. 1 UPOU), a także małżonkowie obywateli Ukrainy (o których mowa w art. 1 ust. 2 UPOU, a którzy uznawani są za obywateli Ukrainy według UPOU) może zostać legalnie zatrudniony, jeżeli pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 UPOU.

Pobyt uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 UPOU dotyczy obywatela Ukrainy (oraz ww. Małżonka), który legalnie wjechał na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i zadeklarował zamiar pozostania na terytorium RP. 

Podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy zobowiązany jest (na podstawie art. 22 ust. 1 UPOU) do zawiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez tego obywatela. Zawiadomienie to składane jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.

Należy pamiętać o obowiązku żądania od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przechowywaniu kopii tego dokumentu przez cały okres wykonywania pracy.

Podstawa prawna:

 •   Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U 2022.583 t.j.).

_________________

Інструкція: Як працевлаштувати громадян України? Як громадянину України відкрити бізнес

Акт про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (далі – УПОУ) передбачає багато спрощених процедур для громадян України, які шукають притулку на території Республіки Польща. - у тому числі спрощення у сфері працевлаштування цих людей. Але перш ніж перейти до аналізу цих спрощених процесів, перш за все необхідно визначити «громадянин України», тобто осіб, які підпадають під режим УПОУ.

 

1. Громадянин України - хто є хто?

ст. 1 сек. 1 УПОУ прямо вказує, що спеціальні правила легалізації перебування громадян України поширюються на осіб, які відповідають таким умовам:

 1. є громадянами України,
 2. вони потрапили на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тобто безпосередньо через польсько-український кордон),
 3. Їх прибуття є наслідком бойових дій, що ведуться на території України

Більше того, ст. 1 пункт 1 УПОУ також включаються громадяни України, які мають Карту поляка, які разом із найближчими родичами внаслідок бойових дій прибули на територію Республіки Польща (незалежно від країни, з якої вони прибули). Тут слід наголосити, що громадяни України, які мають Карту поляка, не матимуть усіх прав, передбачених УПОУ.

Закон, хоча і адресований громадянам України, в одному випадку поширюється і на осіб, які не є громадянами України.

Відповідно до ст. 1 пункт 2 УПОУ громадянином України вважається також особа, яка не має громадянства України, за умови:

 1. є подружжям громадянина України,
 2. він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України (тобто безпосередньо через польсько-український кордон),
 3. його прибуття є наслідком бойових дій на території України.

 

В акті особа, яка відповідає зазначеним умовам, вважається громадянином України.

Як правило, перебування на території Республіки Польща зазначених вище осіб (тобто осіб, зазначених у частині 1 та 2 статті 1 УПОУ) вважається законним протягом 18 місяців, лише якщо вони прибули легально. на території Республіки Польща протягом періоду з 24 лютого 2022 року та заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща.

Закон не поширюється на громадян України, які ними володіють

 посвідка на постійне проживання,

дозвіл на проживання довгострокового резидента Європейського Союзу,

дозвіл на тимчасове проживання,

статус біженця,

додатковий захист,

згода на допустиме перебування

і ті, хто:

подали заяви про міжнародний захист до Республіки Польща або від імені якої подано такі заяви,

заявили про намір подати заяви про міжнародний захист у Республіці Польща.

Якщо громадянин України подав заяву чи декларації, зазначені вище, але у зв’язку з набранням чинності закону, про який йдеться у цій статті, він бажає скористатися належною йому допомогою, він може відкликати заяву / декларація, про яку йдеться. У такій ситуації, як тільки заявка буде відкликана, його перебування на території Республіки Польща буде вважатися законним.

 

2. Легалізація перебування – перші кроки.

Громадянин України, зазначений у вищезазначеному пункті, під час прикордонного контролю реєструється начальником прикордонної застави. За відсутності реєстрації вищезазначеного громадянина України, Головний комендант прикордонної служби на його вимогу повинен зареєструвати громадянина України на території Республіки Польща (частина 1 статті 3 УПОУ).

Заява про реєстрацію подається не пізніше 60 днів з моменту перетину кордону Республіки Польща.

Отримати номер PESEL може громадянин України, який проживає на території Республіки Польща.

Заяву необхідно подати особисто за місцезнаходженням комунального органу в письмовій формі або зафіксувати в паперовій формі. На заяві має бути власноручний підпис. У заяві має бути зазначено:

м’я (імена);

прізвище;

унікальний реєстраційний номер, виданий органом влади України;

громадянство;

ім’я матері неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

прізвище матері неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

ім'я по батькові неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

прізвище батька неповнолітнього, якщо це підтверджено документально;

номери PESEL батьків, якщо вони видані та відомі;

дата народження;

місце народження;

країна народження;

стать;

дата в'їзду на територію Республіки Польща;

дата подання заяви;

анотація про те, чи були зібрані відбитки пальців;

анотація про результат або причини відсутності перевірки дати в’їзду на територію Республіки Польща;

відомості про особу, яка фактично доглядає за дитиною, включаючи номер PESEL;

заява про прибуття на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави;

визнання подружжям громадянина України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави;

декларацію про достовірність даних, що містяться в заяві, та застереження: «Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої декларації»;

розбірливий власноручний підпис заявника або анотація працівника комунальної влади із зазначенням причини відсутності підпису;

власноручний підпис особи, якій виповнилося 12 років, або анотація працівника комунальної влади про причину відсутності підпису.

У випадку, коли особа, щодо якої стосується заява, не дієздатність або її дієздатність обмежена, заява подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично перебуває під опікою. дитина.

Посвідкою на проживання, яка дає право громадянам України легально перебувати на території Республіки Польща (або іншої країни ЄС), може бути: дозвіл на постійне проживання, дозвіл на тимчасове проживання, паспорт у разі в'їзду та перебування на території Польщі. у безвізовому режимі, або довідка про користування тимчасовим захистом, видана Управлінням у справах іноземців

 

3. Легальність працевлаштування – кого можна працевлаштувати?

Громадянин України, який легально проживає на території Республіки Польща, має право виконувати роботу на території Польщі протягом періоду перебування відповідно до чинних правил.

Для працевлаштування громадянина України роботодавець зобов’язаний попередньо повідомити повітове управління праці протягом 14 днів з дня початку роботи громадянином України.

У зазначеному вище повідомленні роботодавець, який доручає виконання роботи відповідно до ст. 22 УОПО зобов'язаний вказати

1)      відомості про особу, яка доручає виконання роботи (роботодавця) громадянину України:

ім'я або ім'я (імена) та прізвище;

адреса місцезнаходження або місця проживання;

номер телефону або адреса електронної пошти ділового характеру;

Ідентифікаційний номер NIP та REGON - у випадку суб'єкта, який веде підприємницьку діяльність, або номер PESEL - у випадку фізичної особи;

номер запису в реєстрі суб'єктів, які здійснюють агентство з працевлаштування, - у разі доручення роботи громадянином України, який керує агентством зайнятості з надання послуг з тимчасової роботи,

Символ ПКД та опис діяльності, пов’язаної з роботою громадян України.

2)      персональні дані громадянина України:

ім’я (імена) та прізвище,

дата народження,

стать,

громадянство,

тип, номер і серія проїзного документа або іншого документа, що підтверджує або дає змогу встановити особу, та країну, в якій видано документ,

номер PESEL - якщо присвоєно;

3)      вид договору між суб'єктом, який доручає виконання роботи, та громадянином України;

4)      посада або вид виконуваної роботи;

5)      місце роботи.

Якщо громадянин України хоче мати т. зв Довірений профіль разом із заявкою на номер PESEL має вказати в заявці:

адреса електронної пошти

номер мобільного телефону

згоду на внесення даних до реєстру контактних даних фізичних осіб

згода на підтвердження довіреного профілю.

Ми рекомендуємо створити надійний профіль, зокрема, людям, які хочуть вести індивідуальний бізнес у Польщі. Маюч?

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT