Instrukcje

Wprowadzanie ofert i cenników na stronę internetową oraz przyjmowanie ofert drogą elektroniczną

Ważne:

Prowadząc swoją działalność gospodarczą, w której oferujesz swoje usługi i/lub towary w sieci, powinieneś mieć świadomość jak ważnym dla Ciebie jest właściwe informowanie o ofercie oraz o cenie danej usługi/produktu. W niniejszej Instrukcji zostaną wyjaśnione kwestie związane, z wprowadzeniem ofert i cenników na stronę internetową oraz informacje jak prawidłowo przyjmować oferty złożone drogą mailową, co w dzisiejszych czasach, gdzie Internet odgrywa istotną rolę w życiu większości ludzi staje się wręcz rzeczą naturalną.

Wprowadzanie ofert i cenników na stronę internetową

Jeśli prowadzisz swoją stronę internetową, na której oferujesz swoje towary/usługi, zapewne niejednokrotnie zastanawiałeś się, czy i w jakiej formie zamieścić na stronie cennik. Musisz tu pamiętać, że zamieszczenie informacji spełniającej rolę cennika wiąże się ze kilkoma warunkami.

1. Możesz wprowadzać ofertę jako taką „samą” bądź też od razu z cennikiem. Wówczas nie będzie to oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycja, przedstawienie oferowanych przez Ciebie usług/towarów. Zgodnie bowiem z art. 66 § 1 k.c. oferta, która ma zastępować oświadczenie woli zawarcia umowy musi zawierać istotne postanowienia umowy (essentialia negotii).

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U. 2015 poz. 2121) cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub w bliskości towaru, którego dotyczy. Cenę oraz cenę jednostkową można uwidaczniać m.in. w cenniku czy katalogu.

2. Powinieneś również pamiętać, że cena jednostkowa może i zawsze powinna dotyczyć ceny za:

 • 1 litr lub 1 metr sześcienny – dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości;
 • 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy;
 • 1 metr lub 1 metr kwadratowy – dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni;
 • 1 sztukę – dla towarów sprzedawanych na sztuki.

Jeśli oferujesz nie towar a produkt w formie usługi pamiętaj, że cenę za usługę powinieneś podać, wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. Rozporządzenia, jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu, ze względu na rodzaj świadczonej usługi, zamiast cen za usługę można podawać cenę jednostkową. Wynagrodzenie możesz również określić godzinowo, procentowo, np. za kilometr, ponadto do ceny możesz również włączyć koszty materiałowe, musisz jednak koniecznie o tym poinformować w swoim cenniku.

3. Opracowując cennik musisz mieć również na względzie, że ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 134) określa, jakie informacje powinieneś przekazać kupującemu, gdy jest nim konsument, najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy są to następujące informacje:

 1. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 2. Twoje cechy identyfikujące, w tym firma, organ, który zarejestrował Twoją działalność gospodarczą wraz z numerem, pod którym Twoja działalność została zarejestrowana;
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są ępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą oraz adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
 4. o cenie lub wynagrodzeniu obejmującym wszystkie składniki, a w szczególnośła i podatki, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - o sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
 5. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 6. o zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia;
 7. o kosztach oraz terminach i sposobach dostawy;
 8. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 9. o prawie odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni, ze wskazaniem wyjątków;
 10. wzorze formularza odstąpienia
 11. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 12. obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 13. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 14. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 15. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 16. minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 17. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 18. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 19. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Musisz przy tym pamiętać, aby powyższe informacje były sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!