Trzeba wiedzieć

Zmiany dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych - brak dostosowania się przez przedsiębiorców do obowiązującej ustawy o prawach konsumentach i związane z tym konsekwencje.

Ważne:

Na początku 2015 r. przedstawialiśmy cykl News'ów związanych z wchodzącą w życie ustawą o prawach konsumenta (dalej: ustawa), która reguluje wiele obowiązków przedsiębiorcówzawierających umowy z konsumentami, w tym zwłaszcza na odległość (online, za pomocą środków elektronicznych) oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Mimo tego, że ustawa obowiązuje już ponad rok, nadal wielu przedsiębiorców nie dostosowało do niej swoich uregulowań. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ok. 57 % sklepów internetowych nie udostępnia swoim klientom formularza odstąpienie od Umowy, 16 % nie wprowadziła odpowiedniego przycisku dla „zamówienia z obowiązkiem zapłaty, a 12,8 % nie zmieniło swoich regulaminów" (ogólnych warunków umów) i dalej wskazuje na możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 10, a nie obowiązujących 14 dni (analiza przeprowadzona przez Rzetelnyregulamin.pl).

W niniejszym news'ie pokrótce przypomnimy Ci Twoje obowiązki, które masz już obowiązek spełniać, jeśli oferujesz towar/ usługi konsumentom na odległość, w tym przez strony www, online, oraz wskazujemy konsekwencje związane z niewywiązaniem się z nich.

 

1. Najważniejsze obowiązki, które nadal nie są przestrzegane przez przedsiębiorców.

Ważne:

Jeżeli prowadzisz stronę internetową, na której konsumenci mogą zamawiać Twoje towary/ usługi, to pamiętaj, że musisz na niej zamieścić informacje m. in. o:

 • adresie Twojej siedziby, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi konsument będzie mógł się z Tobą skontaktować;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami;
 • opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych dodatkowych kosztach;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • stosowanej procedurze składania i rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy oraz o okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • istnieniu i treści gwarancji i oferowanych lub obowiązkowych usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Konsekwencje związane z niewywiązywaniem się z obowiązków przez przedsiębiorców.

a) brak zawarcia umowy

Ważne:

Zgodnie z wymogami ustawy o prawach konsumenta (art. 17 ust. 2 i 3) na swojej stronie internetowej przy ofercie musisz zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty (np. przez zaznaczenie konkretnego pola oświadczenia, „kliknięcie” potwierdzenia). „Przycisk” - pole służący do złożenia zamówienia powinien być oznaczony w łatwo czytelny sposób słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Jeżeli bowiem nie spełnisz tych wymogów, to umowa w ogóle nie będzie skutecznie zawarta z konsekwencjami odszkodowawczymi.

b) brak obowiązku konsumenta do ponoszenia opłat i kosztów

Tak jak wyżej wskazaliśmy, jesteś zobowiązany do poinformowania konsumenta m.i.n o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe, kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy, które ma ponosić konsument oraz innych kosztach fakultatywnych, które mogą wystąpić. Jeżeli o nich nie poinformujesz, konsument nie będzie musiał ponosić tych opłat i kosztów.

c) przedłużone termin odstąpienia

Zgodnie z art. 27 ustawy, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy (na stronie, pisemnie), to wówczas to prawo wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia upływu ww. terminu.

d) sankcje finansowe

Poza wyżej opisanymi skutkami na gruncie cywilnym, za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w ustawie o prawach konsumenta, grożą Ci również sankcje karne uregulowane w kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 139b k.w. jeżeli zawierasz umowę z konsumentem nie spełniając jednocześnie wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, grozi Ci kara grzywny. Może ona wynosić od 20 do 5.000 zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134)
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281 t.j.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT