Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Księgowość

Jeżeli w transakcji bierze udział więcej niż jeden kupujący, prawo do pomniejszenia należnego podatku przysługuje każdemu z nich, w wysokości właściwej do posiadanych udziałów w zakupionym towarze.

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) to nowa instytucja prawa publicznego wprowadzana do naszego porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62), która zacznie obowiązywać od dnia 1 lipca 2018 r. Z uwagi na to, że nowa regulacja będzie miała wpływ również na działalność mikro i małych przedsiębiorców, ważne jest, aby odpowiednio wcześniej zapoznać się z zasadami działania mechanizmu oraz przygotować swoje przedsiębiorstwo do jego wdrożenia i ograniczenia ryzyk skutków prawnopodatkowych, które mogą wystąpić zarówno w relacjach z innymi kontrahentami w obrocie, jak i wobec organów skarbowych.

Jeśli w ramach prowadzonej działalności współpracujesz z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej, warto wiedzieć w jaki sposób dokonywać rozliczeń i fakturowań.

Pomocne w tym zakresie będą zarówno komentarze do prawodawstwa polskiego, jak i unijnego. Podstawowe kwestie normuje Dyrektywa Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (dalej Dyrektywa VAT), która została implementowana do polskiego porządku prawnego. Odpowiednie regulacje na poziomie krajowym odnajdziesz w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535), dalej ustawa o VAT oraz interpretacjach i komentarzach do niej.

Przedsiębiorco, czy wiesz wszystko o składkach ZUS, które odprowadzasz za siebie, osoby współpracujące (rodzinę) i swoich pracowników? Czy wiesz, które są obowiązkowe, a które dobrowolne? Przeczytaj naszą poradę i dowiedz się jakie są i ile wynoszą przy różnych formach zatrudnienia. Dowiedz się w jakim terminie, należy zgłosić pracownika do ubezpieczenia oraz do kiedy musisz je zapłacić. Upewnij się, czy u Ciebie lub Twoich pracowników nie występuje zbieg tytułów ubezpieczeń, a więc Ty czy inny pracodawca powinien płacić składki z tytułu zatrudnienia. W naszej poradzie uzyskasz, także informację jakie zmiany zostały lub zostaną wprowadzone w 2018 roku.

od 2018 roku wejdą w życie zmiany w przepisach podatkowych m.in. w podatku od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT, ordynacji podatkowej, czy zryczałtowanym podatku osiąganym przez niektóre osoby fizyczne. Poniżej przedstawiamy te najważniejsze. Przeczytaj i sprawdź, czy dotyczą Ciebie.

Przedsiębiorco, jednym z istotniejszych zagadnień na etapie podejmowania decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej jest oszacowanie kosztów organizacji przedsiębiorstwa, uruchomienia działalności oraz zapewnienie sobie niezbędnych środków finansowych. Środki te są potrzebne zarówno na czynności przygotowawcze związane z rejestracją i uruchomieniem firmy, jak również na pierwszym etapie inwestowania w działalność i jej rozpoczęcia. Ważne jest zatem, aby jeszcze przed przystąpieniem do rejestracji działalności zapewnić sobie dostępne i możliwe do realizacji źródła finansowania, o ile nie dysponujemy wystarczającym wkładem własnym na etapie start-up. Od tego, w dużej mierze, będzie uzależnione zdobycie i utrzymanie pozycji na rynku, jak również dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa. Opracowanie i wdrożenie planu w zakresie finansowania przedsiębiorstwa powinno być jednym z pierwszych kroków każdego przyszłego przedsiębiorcy, nawet w wymiarze mikro-firmy.

Przepisy prawa podatkowego są coraz bardziej skomplikowane. Dlatego też ustawodawca wprowadził szereg instytucji prawnych, mających na celu ułatwienie podatnikom poruszania się w rozbudowanym otoczeniu prawnym oraz zapewnieniu im większej pewności przy dokonywaniu czynności w ramach działalności gospodarczej, rodzących skutki podatkowe. Jedną z takich instytucji jest interpretacja podatkowa ogólna lub indywidualna. Jeżeli masz wątpliwości, co do tego czy dobrze rozumiesz określone przepisy prawa podatkowego w Twojej, konkretnej sytuacji albo dostrzegasz rozbieżność oceny skutków podatkowych dokonywanych przez organy na tle takich samych stanów faktycznych możesz wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej. W Poradzie omawiamy, jakie są rodzaje interpretacji podatkowych, jaki organy są właściwe do ich wydawania, co należy zawrzeć we wniosku i jak należy rozumieć wymogi ustawowe w tym zakresie.

W obrocie handlowym i finansowym istnieją różne rodzaje odsetek. Ze względu na to, jaka jest przyczyna ich naliczania możemy wyróżnić odsetki kapitałowe, stanowiące w istocie wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału (np. pożyczonych pieniędzy) oraz odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. W niniejszej Instrukcji zajmiemy się tym drugim rodzajem odsetek w obrocie niekonsumenckim, między przedsiębiorcami. Dowiesz się m.in. czym są odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, kiedy i w jakiej wysokości się je nalicza.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej u.p.t.u, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają:

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2. eksport towarów,
3. import towarów na terytorium kraju,
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (WNT),
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.(WDT)

Wykonywanie pracy zarobkowej może być realizowane w różnorodnych formach prawnych, takich jak umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menedżerski, umowa o pracę nakładczą czy tzw. samozatrudnienie i może być zawarta na różne okresy.

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca będący podatnikiem VAT obowiązany jest, co do zasady w obrocie B2B, potwierdzać dokonywane transakcje fakturami. Zdarza się jednak, że faktury te wystawione są zbyt wcześnie, z błędami lub też już po ich wystawieniu zachodzi okoliczność powodująca konieczność ich zmiany. W zależności od przyczyny związanej z wadliwością wystawionej faktury oraz czy faktura została dostarczona kontrahentowi, podatnik wystawiający fakturę ma możliwość lub obowiązek anulowania albo dokonania korekty faktury poprzez wystawienie tzw. faktury korygującej. Ustawa o VAT dopuszcza również w pewnych przypadkach możliwość korekty faktury przez nabywcę (odbiorcę faktury) przez wystawienie dokumentu nazywanego „notą korygującą".

Ustawodawcy od 1 stycznia 2017 dokonali zmian w wielu dziedzinach prawa, którego znajomość niezbędna jest w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Na system podatkowy składa się obecnie w Polsce bardzo dużo ustaw i rozporządzeń, co zarówno podatnikom jak też księgowym sprawia wiele problemów. Jest on nadal skomplikowany, nieprzejrzysty a czasami również ograniczający prawa podatników. Zmiany dotyczą w sumie 20 różnych ustaw, których celem według ustawodawcy, jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Zmiany w ustawie o Vat obowiązujące od stycznia 2017 roku, zostały wprowadzone przez przepisy trzech ustaw , a mianowicie
1) art 3 ust. 2) lit. a) ustawy z 13 mają 2016 r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016r .poz.846) – przepis ten zmienia art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
2) art 20 ustawy z 6 lipca 2016r.o aktywacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2016r poz1206) – przepis ten zmienia art. 83 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
3) art 1 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024) – ustawa ta zmienia szereg przepisów VAT.

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy przepisy powodując, że nie każdą fakturę z transakcji „gotówkowej" będziesz mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy, które obniżyły z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych limit wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, powyżej którego powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. W przypadku transakcji przekraczającychnowy obniżony ustawowy limit 15 tysięcy złotych, którym wbrew przepisom płatność zostanie dokonana gotówką – przedsiębiorca poniesie konsekwencje podatkowe. Nowe zmienione przepisy o PIT i CIT przewidują, iż w przypadku, gdy płatności z tytułu transakcji przekraczających ustawowy limit wynoszący począwszy od 1 stycznia 2017 r. 15 tysięcy złotych zostaną dokonane w części lub w całości gotówką, z pominięciem rachunku bankowego, wówczas w takiej części w jakiej płatność została uregulowana gotówką nie będzie mogła być zaliczona jako koszt do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku, gdy przedsiębiorca zaliczył już wartość faktury do kosztów uzyskania przychodów, a płatność w kolejnych miesiącach dokonał gotówką, wówczas będzie on zmuszony dokonać stosownej korekty (zmniejszyć koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych lub zwiększyć przychody do opodatkowania).

Na gruncie art 77 [5] §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1666 ze zm.), dalej k.p, pracownik pozostaje w podróży służbowej, jeśli wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy albo poza swoim stałym miejscem pracy.

Przedsiębiorco! Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, to powinieneś zwrócić uwagę na nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.[1] Ta nowelizacja poważnie rozszerzyła katalog przesłanek wykreślenia podatnika z rejestru podatku VAT. Jest oczywistym, że aby zgodnie z prawem prowadzić działalność gospodarczą która wymaga, aby być podatnikiem VAT czynnym, należy posiadać wpis do rejestru podatników VAT, co pozwala wystawiać faktury VAT.

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności zdecydować się, czy zamierza dokonywać rozliczeń podatkowych miesięcznie, czy kwartalnie. W odniesieniu do podatku od towarów i usług (dalej: "VAT") przedsiębiorca powinien ustalić, czy przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT, a jeżeli tak to czy chce z niego skorzystać. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT przedsiębiorca powinien ustalić, czy przysługuje mu prawo do kwartalnego rozliczania VAT, a jeżeli tak to zdecydować i zadeklarować, którą formę rozliczania podatku wybiera kwartalną czy miesięczną.

Działalność gospodarcza na terenie krajów Unii Europejskiej wykonywana przez osoby przybywające z innych krajów, traktowana jest jako działalność osób zagranicznych. Pod tym pojęciem, które w Polsce definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1829) rozumie się nie tylko osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale także osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą ale nieposiadające obywatelstwa tego kraju.

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz.716), dalej u.p.o.l. 

Zgodnie z przepisami art 3 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów lub przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Podstawowym kryterium powstania obowiązku podatkowego w Polsce jest miejsce zamieszkania podatnika (tzw. rezydencja podatkowa). Zatem, jeżeli osoba fizyczna ma na terytorium Polski miejsce zamieszkania, to ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i tu musi rozliczyć się ze wszystkich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania (a więc również z zagranicznych). Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest ocena rzetelności i prawidłowości wywiązywania się przez płatników z zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych i nałożonych składek. Czynności sprawdzających dokonują inspektorzy kontroli ZUS, którzy mogą również przeprowadzić kontrolę wykonywania obowiązków płatników w zakresie zgłoszenia ubezpieczonych do NFZ i opłacania składki zdrowotnej.

Przedsiębiorco!
Od 1 stycznia 2017 r., wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.
Powyższa ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych oraz wprowadza minimalną wartość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, także przy umowie zlecenia.

Przepisy dotyczące kontroli skarbowej uregulowane zostały w ustawie o kontroli skarbowej z ustawy z 28 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 720 z póź zm), dalej u.k.s. Kontrolę skarbową w zakresie i trybie określonym w niniejszej ustawie sprawują organy kontroli skarbowej.
Organami kontroli skarbowej są minister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (podsekretarz stanu w ministerstwie finansów jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej) oraz dyrektorzy urzędów kontroli skarbowych. Natomiast czynności kontrolne wykonywane są przez inspektorów kontroli skarbowej oraz pracowników według terytorialnego zasięgu działania urzędów kontroli skarbowej, w których są zatrudnieni.

Od 1 kwietnia 2016 r. uruchomiony został rządowy program Rodzina 500+. Dofinansowanie przysługuję także tym przedsiębiorcom, którzy mają na utrzymaniu dzieci.

Głównym celem programu jest wsparcie w wychowywaniu dzieci poprzez częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem ich potrzeb życiowych dzieci oraz wychowaniem.

Zgodnie z założeniami programu, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko (do 18 roku życia - w przypadku osiągnięcia przez pierwsze dziecko 18 roku życia, drugie liczone jest jako dziecko pierwsze, a świadczenie przyznawane jest dopiero na trzecie dziecko), a następnie wypłacane bez względu na wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny, a więc i dla przedsiębiorców

Instrukcja dotyczy ustalania i dodatkowego dokumentowania pochodzenia towarów z uwagi na rygory podatku od towarów i usług. Przez towary rozumie się, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm., dalej Ustawa), rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma na celu przede wszystkim zminimalizowanie w szczególności niebezpieczeństwa posłużenia się nierzetelnymi fakturami (w szczególności fakturami tzw. pustymi oraz dotkniętymi wadą formalną lub materialną) a także nieświadomego uczestnictwa podatnika w przestępczych procederach oszustw podatkowych.

Ustalanie i dokumentowanie pochodzenia towarów ma szczególne znaczenie przy:
- odpłatnej dostawie towarów na terytorium kraju;
- eksporcie towarów;
- imporcie towarów na terytorium kraju;
- wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
- wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Zadania organów kontroli skarbowej obejmują m.in. badanie gospodarowania mieniem państwowym, badanie obrotu towarowego z zagranicą, kontrolę gospodarowania środkami unijnymi, co oznacza, że uprawnienia kontrolne organów kontroli skarbowej są dużo większe niż uprawnienia organów podatkowych, o których była mowa w Kazusie pn.: „Kontrola podatkowa" – czym jest, jak długo może trwać i w jaki sposób przedsiębiorca może skutecznie bronić się przed nieuzasadnioną kontrolą?

Z chwilą orzeczenia rozwodu ustaje ustawowa wspólność małżeńska. Z ważnych jednak powodów sad może orzec o wcześniejszym ustaniu wspólności małżeńskiej, zanim zapadnie orzeczenie rozwiązujące związek małżeński.
Z chwilą orzeczenia rozwodu byli małżonkowie zazwyczaj oddychają z ulgą – „Uff, najgorsze już za mną", ale jest to często odczucie złudne.

Jest już standardem, iż praktycznie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wykorzystuje do jej prowadzenia komputery, telefony oraz inne urządzenia mobilne, jak również sieć telefoniczną oraz internet.. Na gruncie prawa podatkowego rozliczanie tego typu wydatków niejednokrotnie powodują znaczne trudności i w konsekwencji prowadzą do sporów z organami podatkowymi. Najwięcej problemów przysparza rozróżnienie jakie składniki majątku dotyczące IT można amortyzować, a jakie wliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

W związku z koniecznością posiadania przez przedsiębiorcę siedziby, istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest „lokal", którym może być zarówno mieszkanie, jak i lokal użytkowy. Wybór rodzaju „lokalu" niejednokrotnie w praktyce jest podyktowany rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, np. usługi gastronomiczne. Form nabycia czy pozyskania do używania jest kilka, co z kolei pociąga za sobą różne skutki podatkowe ich używania dla lokalizacji siedziby lub korzystania do prowadzenia przedsiębiorstwa, które prezentujemy w niniejszej poradzie. Ponadto, możliwe jest również wykorzystywanie własnego mieszkania dla celów prowadzenia działalności gospodarczej, co wiąże się z możliwością zaliczania niektórych wydatków związanych z jego utrzymaniem do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorcy zazwyczaj korzystają w prowadzonej działalności z lokalu. Podczas ich używania ponoszone są wydatki na ich remont bądź modernizację. Określenia tych czynności nie mogą być stosowane zamiennie dla tej samej grupy prac. W zależności od kwalifikacji wydatków na remont czy modernizację występują bowiem różne skutki podatkowe. Rozstrzyganie, czy prace związane ze środkiem trwałym to remont czy modernizacja, stanowi jeden z częstszych punktów sporu między podatnikami a organami podatkowymi.

Weksel nadal pełni znaczną rolę w stosunkach między przedsiębiorcami, jest to spowodowane tym, że weksel w praktyce pełni kilka funkcji w obrocie gospodarczym.

Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mają możliwość wyboru: albo są czynnymi podatnikami Vat albo korzystają ze zwolnienia podmiotowego, które przysługuje przedsiębiorcom nie z uwagi na samo bycie podatnikiem ale z uwagi na limit osiąganych obrotów.

Przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani pozyskaniem funduszy, które mogłyby pomóc im w założeniu czy też prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zasady dotyczące udzielania dotacji w rozumieniu finansów publicznych zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm , dalej: ustawa o finansach publicznych) w rozdziale dotyczącym przeznaczenia wydatków budżetu państwa.

Zakładając firmę dokonujemy jej rejestracji w CEIDG czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Również zamknięcie firmy zmusza nas do wizyty w Urzędzie Gminy w celu jej wyrejestrowania z bazy CEIDG.W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1 informujący o zamknięciu działalności gospodarczej , gdzie w polu 01 należy zakreślić punkt 5. „wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG".
Formularz CEIDG-1 można złożyć również za pośrednictwem strony www.ceidg.gov.pl – ale trzeba mieć zaufany profil lub podpis elektroniczny. Jeśli nie mamy dostępu do internetu wniosek można wysłać pocztą, ale pamiętajmy, że w przypadku przesłania wniosku listem poleconym (a najlepiej, choć nie jest to wymóg ustawowy, za dodatkowo zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tzw. "żółtą kartką") powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza.
Wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej tj dnia przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Generalną zasadą wynikającą z art. 41 ust 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r. nr 177 poz 1054 z późn. zm.) , zwaną dalej ustawą o VAT, jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która w 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych wynosi 23% (zgodnie z przepisem epizodycznym w art. 146a pkt 1) ustawy o VAT). Jednakże dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział niższe stawki podatkowe tj.: 8%, 5%, 0%.

Każdy przedsiębiorca w różnych celach musi korzystać ze środków transportu. Może być to samochód dla celów administracyjno-gospodarczych, przewozów pracowników, jak i samochód dla potrzeb sprzedaży (czyli dla handlowców i akwizytorów). Wreszcie mogą to być samochody dostawcze, ciężarowe, niezbędne do dostaw surowców, materiałów, części zamiennych oraz produktów do nabywców. W zależności od roli i charakteru danego środka transportu musi on spełniać określone cechy i może on być wynajmowany, wydzierżawiany, leasingowany, czy też kupowany w ramach tworzenia tzw. własnej "floty". Na pytania w kwestii wyboru form pozyskania i korzystania z transportu znajdziesz odpowiedzi właśnie w tej poradzie.

Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują zazwyczaj różne środki transportu. Wydatki związane z jego nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i w określonych warunkach zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Form nabycia czy używania pojazdów jest kilka: pojazd może być środkiem trwałym w przedsiębiorstwie lub może być używany na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zawieracie Państwo związek małżeński – ale czy wiecie jak będzie wyglądał wasz majątek i zarządzanie nim, w szczególności gdy planujecie prowadzenie przedsiębiorstwa w ramach działalności gospodarczej? Można by stwierdzić: „a co prawo rodzinne ma wspólnego z prowadzeniem działalności gospodarczej – nic przecież”? Otóż wręcz przeciwnie.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), w umowie darowizny "darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku". Podstawową cechą umowy i warunkiem koniecznym darowizny jest jej nieodpłatność.
Poprzez nieodpłatność należy rozumieć taką sytuację, gdy obdarowany nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy. A więc skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego bo darczyńca w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego nic w zamian.

Prowadząc działalności gospodarczą przedsiębiorcy muszą liczyć się niekiedy z koniecznością ponoszenia kosztów odszkodowań lub kar umownych, wypłacanych swoim kontrahentom. Przyczyna wypłaty może być różna ale najczęściej jest to powód nienależytego (w tym nieterminowego) wykonania zobowiązania albo też jego niewykonania w ogóle. Chociaż każde zobowiązanie powinno zostać wykonane należycie, to prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się niestety z ryzykiem powstania takiej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jakie są dostępne formy opodatkowania? Jak płacić podatki optymalnie, nie ponosić zbędnego ryzyka i nie prowadzić pełnych ksiąg i skomplikowanej dokumentacji podatkowej? Odpowiedzi znajdziesz w niniejszej instrukcji.

WYPEŁNIAMY PIT-36mikro i mały przedsiębiorca, nie korzystający z podatku liniowego (19%)

W praktyce występują najczęściej dwie formy opodatkowania podatkiem dochodowym – pierwsza to opodatkowanie na zasadach ogólnych w skali podatkowej 18-32%, a druga to opodatkowanie według stawki stałej – 19%.

Podstawą prawną regulującą obowiązek złożenia zeznania na druku PIT-28 jest art 21 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.), zwana dalej: ustawą.
PIT-28 to oświadczenie podatnika o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy.

Przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów i obowiązani są do ich wykazania w składanym co roku zeznaniu podatkowym mogą przy tym wybrać formę opodatkowania.

Jeżeli masz wątpliwości co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Twojej indywidualnej sprawie możesz wystąpić o wydanie jego interpretacji indywidualnej. Dzięki temu możesz uzyskać stanowisko organu w Twojej sprawie podatkowej, która co do ustalenia należności podatkowej budzi wątpliwości, Organy nie będą mogły zastosować negatywnych konsekwencji podatkowych, jeżeli zastosujesz się do wydanej interpretacji. W przykładzie opartym na rozstrzygnięciu NSA wskazujemy, jak prawidłowo skonstruować wniosek o wydanie interpretacji, a przede wszystkim, jakich błędów unikać tak, aby postępowanie interpretacyjne mogło zostać wszczęte bez przeszkód.

Jeśli prowadzimy lub zamierzamy założyć własną działalność gospodarczą, a nie znamy nikogo, kto mógłby zająć się kompleksową obsługą rachunkowo-podatkową w naszym imieniu to w pewnym momencie będziemy musieli poszukać biura rachunkowego. Jak w morzu ofert wyłowić tę najlepszą? Na podstawie jakich kryteriów powinniśmy podjąć ostateczną decyzję?

Bardzo często mikro i mali przedsiębiorcy w chwili rozpoczynania działalności gospodarczej oraz przeważnie przez znaczny okres pierwszego etapu rozwoju swojego przedsiębiorstwa prowadzą jego działalność w swoim mieszkaniu, domu jednorodzinnym czy wynajmowanych pomieszczeniach lokali lub domów mieszkalnych, wykorzystywanych czy adaptowanych jako lokale użytkowe do działalności gospodarczej. Trzeba przy tym pamiętać, że takie wykorzystanie części lokalu lub domu do swojej działalności gospodarczej może mieć dwojaki charakter: po pierwsze, wyłącznie dla celów wskazania siedziby, lokalizacji przedsiębiorcy wymaganej przez prawo, adresu, pod którym przedsiębiorca będzie przyjmował oświadczenia (pisma) skierowane do niego i formalnie prowadził (przechowywał) księgi handlowe, w tym rachunkowe, bez prowadzenia pod tym adresem, w tym lokalu działalności gospodarczej sensu stricte. Po drugie, może to być także obok siedziby w rozumieniu administracyjnym, także miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu realizacji jednego z jej przedmiotów, wówczas niezależnie od tego, czy są to usługi, w tym całkowicie niematerialne, np. świadczenia on-line, czy też materialne, a więc np. introligatorskie, to wówczas w lokalu odbywać się będzie tzw. ruch przedsiębiorstwa, a więc generowane będą koszty bezpośrednie działalności, a nie tylko koszty administracyjne i zarządu, jak w tym pierwszym przypadku. O kosztach uzyskania przychodów stanowią przede wszystkim przepisy rozdziału 4. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) (art. 22, art. 22a-22o oraz art. 23) oraz przepisy rozdziału 3. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) (art. 15, art. 15a-15c, art. 16 oraz art. 16a-16m).

Od 1 stycznia 2015 r., poprzez znowelizowanie art. 28k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r nr 177 poz 1054 z póź. zm.), dalej: ustawa o VAT zmienione zostały zasady ustalania miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych dla konsumentów.

Zagraniczne osoby mogą w Polsce prowadzić działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.), dalej u.s.d.g.
Zgodnie z art. 5 pkt 2) u.s.d.g. osoba zagraniczna to:
- osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
- osoba prawna z siedzibą za granicą,
- jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Polacy pracujący za granicą, którzy tam uzyskują dochody i tam płacą podatki (niebędący tam rezydentami, stale zamieszkującymi lub ponad 183 dni w roku albo z kartą pobytu), w większości przypadków będą musieli złożyć w Polsce zeznanie roczne i rozliczyć się z podatku, a czasami nawet wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy.

Kosztami Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów w danym roku podatkowym, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawach podatkowych. Podatnicy często mają wątpliwości, jak postąpić w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczony do firmy pod koniec roku np. 20 listopada czy 30 grudnia lub 5 stycznia, a faktura wystawiona jest z datą np. 10 stycznia, a zapłata następuje np.w lutym następnego roku.

 

Druk zeznania PIT-36 wypełniany jest najczęściej przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej a także podatnika osiągającego dochody z najmu. Jednakże osoby prowadzące działalność gospodarczą niejednokrotnie osiągają też inne dochody, które podlegają bądź nie, opodatkowaniu i kumulacji w łącznym zeznaniu rocznym. Zdarza się jednak, że nie zawsze dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia zeznania otrzymają od podmiotów dokonujących wypłat, dlatego też w takich przypadkach wielkość osiągniętych przychodów oraz kosztów poniesionych w celu ich uzyskania muszą ustalić samodzielnie.

Podatnicy, którzy osiągają przychody ze źródeł przychodów opodatkowanych według skali podatkowej na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym lub ryczałtem, zawsze w roku podatkowym osiągają albo dochód albo stratę podatkową.

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest względem swojego kontrahenta jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem, za jego zgodą, do rozliczeń zobowiązań (długów) może zastosować tzw. kompensatę. W wyniku kompensaty dochodzi do umorzenia obu wierzytelności do wysokości niższej z nich. Jest to w rozumieniu prawa cywilnego instytucja „potrącenia" (art. 498 § 1 i 2 k.c.).

Kompensata jest formą rozliczeń bezgotówkowych i daje możliwość dokonania rozliczeń wierzytelności z jednej strony i zobowiązań z drugiej m.in. w warunkach braku płynnych środków płatniczych, co może wpływać na poprawę płynności finansowej firmy. Co do zasady powinna być regułą, jeżeli takie wzajemne wierzytelności występują.

Fundacja podejmująca się również działalność gospodarczą, prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. nr 47, poz. 330 z póź zm ), dalej: u.o.r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z póź. zm. ), dalej u.f., fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a nie jako działalność podstawową i tylko wtedy, gdy prowadzenie działalności gospodarczej przewiduje wyraźnie statut fundacji.

Jeżeli prowadząc działalność gospodarczą dokonujesz obrotu na rzecz osób fizycznych lub rolników tzw. ryczałtowych, możesz być w związku z tym, zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (tzw. kasy fiskalne, drukarki fiskalne).

Jeżeli prowadzisz działalność i osiągasz z tego tytułu dochody musisz liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Przeczytaj i sprawdź, czy masz również obowiązek tworzenia rezerw i ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jakie są zasady ich dokonywania oraz zapoznaj się z przykładami.

Przedsiębiorco, jeżeli zlecasz pracownikowi wykonanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się Twoja siedziba lub poza stałe miejsce pracy pracownika to wysyłasz go w podróż służbową.

Zasady udokumentowania kosztów podróży służbowej pracownika określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2014 r, poz.1037), dalej r.k.p.r.

Przedsiębiorco jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników to możesz utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS/ Fundusz), jeżeli jednak zatrudniasz już 20 pracowników utworzenie Funduszu w minimalnej wysokości staje się Twoim obowiązkiem. Będzie, więc bardzo ważne, ile osób będziesz zatrudniał na dzień 1 stycznia 2015 r.. Pamiętaj też, że tworząc Fundusz odpisów na niego dokonujesz w ciężar kosztów podatkowych w przepisanej wysokości lecz możesz także zasilać Fundusz z zysku.

Jedną z podstawowych przesłanek wyboru środków marketing, wprowadzenia i promowania produktu, usługi na rynku jest koszt i związane z nim skutki podatkowe zarówno dla reklamodawcy, jak i reklamobiorcy. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą ponoszą szereg wydatków dotyczących działań marketingowych, a w tym reprezentacji i reklamy. Rozróżnienie pojęć „reprezentacja" i „reklama" jest istotne, gdyż wpływa na właściwą kwalifikację wydatków poniesionych na te cele, na gruncie ustaw o podatku dochodowym. Wydatki na reklamę stanowią bowiem koszty uzyskania przychodów, natomiast wydatki na reprezentację kosztów takich nie stanowią. Rozróżnienie przedmiotowych pojęć niejednokrotnie sprawia podatnikom problemy i może być przedmiotem sporów z organami podatkowymi, jak i usługodawcami co do przedmiotu, formy i zakresu świadczenia. Pomocne w ich rozwiązaniu mogą okazać się interpretacje tych pojęć dokonane przez organy podatkowe i sądy. Pamiętajmy jednak, że interpretacje, jak i orzeczenia sądów nie stanowią prawa i są wydawane w konkretnej, indywidualnej sprawie i tylko w niej są wiążące.

Przedsiębiorca, wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej środki trwałe ma prawo w dowolnej chwili podjąć decyzję o wycofaniu danego składnika majątkowego z działalności gospodarczej i przeznaczeniu go np. na potrzeby osobiste.

Wyłączenie pracownika organu podatkowego, naczelnika urzędu skarbowego, czy wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oraz innych organów gminy od załatwiania spraw następuje zawsze w razie spełnienia się określonych przesłanek ustawowych. Obowiązek wyłączenia stanowi m.in. zabezpieczenie rozpoznania sprawy podatnika w sposób bezstronny. Poniżej przedstawiamy, kiedy do takiego wyłączenia może dojść, tj. w jakich sytuacjach i na jakich zasadach.

Świadczenie usług transgranicznych od lat wywołuje problemy rozliczeniowe na gruncie podatku VAT. Poniższy tekst prezentuje ogólne zasady związane z ich rozliczaniem oraz najczęściej pojawiające podatkiem VAT.

Przykład dotyczy zapłaty kary umownej z tytułu uchybienia terminu realizacji umowy. Przedstawiamy w nim, jakie przesłanki muszą zaistnieć, aby w takiej sytuacji, naliczona i zapłacona kara umowna mogła stanowić koszt uzyskania przychodu w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.  

Różnice kursowe a podatek dochodowy.

Zawarcie przez przedsiębiorcę umowy w walucie obcej rodzi po jego stronie, przynajmniej na gruncie prawa podatkowego obowiązek przeliczenia tej waluty na polską złotówkę (PLN).

Zasady przeprowadzania egzekucji regulują przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj.: Dz. U. 2016 poz. 599, dalej u.p.e.a.). Celem każdej egzekucji administracyjnej jest przymusowe wykonanie zobowiązania.

Przedsiębiorco, jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej używasz środków trwałych, które nie są Twoją własnością, a dokonujesz na nie nakładów – „inwestujesz” w nie, np. w celu ich przystosowania do swoich potrzeb, ulepszenia, zapoznaj się z poniższym omówieniem i wskazówkami, które powinny pomóc z pewnością ułatwi Ci zrozumieć skutki podatkowe takich działań.

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników bez względu na to, w jakiej formie prawnej prowadzi swoje przedsiębiorstwo, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności jest skutecznym sposobem na „przetrwanie" okresu zastoju związanego z „sezonowością" lub braku zleceń, klientów. . Warto jednak znać skutki takiego zawieszenia na gruncie przepisów podatkowych i dot. ubezpieczeń społecznych, o czym w niniejszej poradzie.

Podmioty dokonujące „przemieszczenia” towarów pomiędzy różnymi krajami UE mają obowiązek nie tylko rozliczenia VAT od owych transakcji, ale muszą również sporządzić informacje podsumowujące. Poniższy tekst prezentuje zasady ich sporządzania.

Przedsiębiorcy w celu pozyskania nowych kontrahentów prześcigają się w różnych akcjach promocyjnych, które mają na celu zwiększenie obrotów w firmie. Podejście organów podatkowych do takich działań jest niezwykle restrykcyjne i często kończy się sporem przed sądami. Poniższy tekst wskazuje na najczęściej pojawiające się problemy związane z rozliczaniem wskazanych wydatków.

Każdy pracodawca, który chce w jakiś sposób obdarować dzieci swoich pracowników na Dzień Dziecka, „na Mikołaja" bądź w dniu firmowej imprezy integracyjnej wybór formy prezentu powinien wcześniej przemyśleć i uzależnić również od jej wpływu na koszty podatkowe.
Najczęściej wręczane upominki dla dzieci to maskotki, słodycze, bony, bilety do kina czy też ostatnio modna - karta podarunkowa.
Wydatki na zakup tych prezentów można sfinansować zarówno ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i z bieżących środków firmy.

Praktycznie każdy przedsiębiorca ma problem w mniejszym lub większym zakresie z wyegzekwowaniem swoich należności od dłużników. Poniższy tekst przybliża problematykę związaną z rozliczaniem wierzytelności na gruncie podatku dochodowego które uznawane są za „nieściągalne”.

Przedsiębiorco! Popularną formą finansowania samochodu, środków transportu jest leasing operacyjny, którego koszt na bieżąco dotyczy uzyskania przychodu. Wpłata początkowa, która najczęściej stanowi kilkadziesiąt procent wartości auta, jest zaliczana do kosztów prowadzenia działalności, tak samo zresztą jak comiesięczne czynsze leasingowe, oraz wydatki eksploatacyjne (paliwo, naprawy). Oczywiście, jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, to od każdej opłaty na rzecz leasingodawcy możesz odliczyć należny podatek VAT. Jak, kiedy odliczyć opłatę wstępną z tytułu umowy leasingu przedstawiamy poniżej.

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą mogą przytrafić się trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych. W takiej sytuacji podatnik może wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie podatku.

Niezwykle często w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami zastrzeganie są kary umowne na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązaniaKary umowne najczęściej płaci się za „zerwane umowy”, „niedotrzymane kontrakty”, „opóźnienia w dostawie towarów”. Od wielu lat kwestią problematyczną jest odpowiedź na pytanie, które z nich mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

Podstawowym założeniem funkcjonowania VAT jest jego neutralny dla przedsiębiorcy charakter, dlatego też podmioty zarejestrowane jako czynni podatnicy podatku VAT mają prawo do jego odliczenia przy zakupach związanych z czynnościami opodatkowanymi. Czasami wartość jego jest tak wysoka, iż warto ubiegać się o jego zwrot.

Niektóre rodzaje działalności nie wymagają posiadania dodatkowego lokalu poza mieszkalnym, dlatego też podatnicy niezwykle często decydują się na rejestrację i prowadzenie działalności w domu. Pozwala to często na znaczne oszczędności w opłatach za jego eksploatację, a w tym uniknięcie innych kosztów, np. wynajmu.

Niezwykle popularna stała się wśród przedsiębiorców umowa faktoringu, której głównym celem jest natychmiastowe pozyskanie przez przedsiębiorcę środków obrotowych, w tym m.in. na finansowanie bieżącej działalności i na opłacenie dostaw towarów, czy świadczenia usług.

Nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Podatnicy podatku VAT poza standardową metodą rozliczania VAT, mają również możliwość skorzystania z metody kasowej. Wybór tej metody wymaga ścisłego planowania i kontrolowania wpływów ze sprzedaży oraz płatności za zobowiązania na przestrzeni kwartalnej. Wybierając kasową metodę rozliczeń, podatnik będzie odmiennie ustalał obowiązek podatkowy, odliczał podatek naliczony, składał deklaracje i płacił podatek. Dla niektórych podatników wybór tej metody może zoptymalizować zapłatę zobowiązań względem fiskusa.

Najszerszą możliwą definicję towaru znaleźć można w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - VAT (tj.: Dz. U. 2016 r. poz. 710), dalej: uptu, zgodnie z której art. 2 pkt 6, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jeśli podatnik kupuje towar, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej) ma zapewne zamiar go sprzedać by osiągać zyski z obrotu towarami. W takiej sytuacji towar „stanie się” z definicji towarem handlowym.  

Coraz częściej „zapłata" za towar czy usługę następuje nie w formie pieniężnej, lecz w formie dostawy innego towaru i/lub usługi. Umowy takie, nazywane potocznie umowami barterowymi, stanowią zatem transakcje wymiany towarów i/lub usług bez konieczności wykorzystania przepływów pieniężnych.

Przedsiębiorco! Jeżeli prowadzisz działalność polegającą m.in. na odpłatnej dostawie towarów lub odpłatnym świadczeniu usług, jesteś zobowiązany do odprowadzania tzw. podatku VAT (podatku od towarów i usług). Część z ww. czynności (jak również pośrednictwo) została przez ustawodawcę zwolniona z opodatkowania. Na poniższym przykładzie możesz dowiedzieć się, kiedy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług finansowych są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na podatników prowadzących PKPiR nałożone zostało wiele obowiązków, jednym z nich jest sporządzenie remanentu. Zasady jego sporządzania zostały ściśle określone w przepisach a odstępstwa od nich mogą spowodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy.

Aby dany wydatek stanowił koszt w działalności gospodarczej musi wykazać z nią związek. Jednak powinien być też w prawidłowy sposób udokumentowany. Organy podatkowe niezwykle często kwestionują wydatek na skutego braków formalnych przy jego udokumentowaniu.

W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek zamknięcia księgi za dany rok podatkowy i ustalenia dochodu do opodatkowania.

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (pozarolniczą działalność gospodarczą) i którzy osiągają z niej dochody zobowiązani są do samodzielnego obliczenia i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. Zasadą jest, że zaliczki na podatek są wpłacane w okresach miesięcznych, a ich wysokość zależy od osiągniętego dochodu. Jednak od tej zasady istnieją wyjątki.

Wydatków poniesionych na środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne), o ile wartość środka trwałego przekracza 3500 zł nie można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów (podatnik może ustalić niższą wartość przedmiotu, który zaliczy do środków trwałych.) Jeżeli okres używania jest dłuższy niż rok to umorzenie wartości i odpowiadające temu odpisy amortyzacyjne będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dlatego też niezwykle istotne ustalenie wartości początkowej środka trwałego, bowiem to ona jest podstawą dokonywania odpisu amortyzacyjnego.

Przedsiębiorcy wykonujący w ramach swojej działalności gospodarczej usługi często wykonują je z materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę. 

Zasadniczo podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek rejestrowania w niej każdego zdarzenia mającego wpływ na przychody i koszty firmy.
Jednakże zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tj.: Dz. u z 2014 poz. 1037 z póź. zm.), materiał powierzony przez zleceniodawcę nie podlega ewidencji w księdze podatkowej.

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy często posiadają w majątku prywatne przedmioty zakupione wcześniej tj. przed rozpoczęciem działalności, które są ich własnością i chcą je wykorzystywać w działalności gospodarczej. Będą to poczynając od nieruchomości, lokali, przez narzędzia, meble, a kończąc na komputerach, samochodach. 

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących firm oraz rolników ryczałtowych, są zobowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, potocznie nazywanych kasami fiskalnymi. Przy czym nie chodzi tu o to, że nabywca – osoba fizyczna ma nie prowadzić działalności gospodarczej, lecz tylko w odniesieniu do danej konkretnej transakcji występuje jako osoba fizyczne nieprowadząca takiej działalności. 

Prowadząc małą firmę przedsiębiorcy ponoszą wydatki które obniżają podstawę opodatkowania, a tym samym powodują zmniejszenie obciążeń podatkowych. Dlatego też na tym gruncie dochodzi do częstych sporów z organami podatkowymi, które niejednokrotnie mają swój finał przed sądem. Poniższy tekst jest poświęcony wybranym „kontrowersyjnym” wydatkom i sposobie ich rozliczania.

Niektórym przedsiębiorcom nie jest potrzebny dodatkowy, tj. poza mieszkalnym lokal do prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego też m. in. zazwyczaj z uwagi na mniejsze koszty jego utrzymania decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu wykorzystywanym do celów mieszkaniowych, czyli w lokalu, w którym na co dzień mieszkają, np. wspólnie z rodziną. W poradzie przedstawiamy najważniejsze aspekty podatkowe takiego rozwiązania oraz wskazujemy na ważne z tego punktu widzenia obowiązki przedsiębiorcy.

Przedstawiony poniżej przykład dotyczy w zasadzie likwidacji działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, czego nie życzymy oczywiście żadnemu z Państwa. Jednakże ważne jest by mieć świadomość tego, jaki wpływ na możliwość zarządzania majątkiem (w tym dokonywania czynność prawnych dotyczących tego majątku), sytuację podatnika ma ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Dlatego też w niniejszym kazusie poruszamy przywołane zagadnienia na przykładzie sprawy dotyczącej uprawnienia do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o umorzenie odsetek od zaległości podatkowej przedsiębiorcy.

Stało się tradycją w wielu firmach, iż obchodzi się w nich, a raczej wykorzustuje dla reklamy świętaBożego Narodzenia i Wielkanocne. Ma to zachęcća klientów do nabywania towarów czy usług.. W wielu przypadkach występują kontrowersje na tym tle w zakresie zaliczania wydatków z nimi związanych do kosztów oraz odliczania podatku VAT.

Na przykładzie niniejszego kazusu chcemy przedstawić zakres (pojęcie) „kontroli podatkowej” oraz wyjaśnić czym jest postępowanie kontrolne, a także wskazać jak długo kontrola podatkowa może trwać. Chcemy również wyjaśnić czym jest kontrola skarbowa i czym różni się (o ile) od kontroli podatkowej. W kazusie przedstawiamy również, jakie środki procesowe przysługują przedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorcy) w razie przekroczenia przez organ kontroli maksymalnych limitów czasu jej trwania.

W niniejszym przykładzie możecie Państwo poznać regulację dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości, który budzi znaczne kontrowersje w orzecznictwie i doktrynie, a przede wszystkim w praktyce. Sądy już wielokrotnie rozpatrywały to, co jest budynkiem, budowlą czy obiektem budowlanym i w związku z tym co będzie podlegało ww. opodatkowaniu. Poniżej omówimy przypadek dotyczący opodatkowania kontenerów.

Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej? Czy powinieneś zakładać działalność gospodarczą czy prowadzić działalnośc w formie osobistego świadczenia usług? Nad czym powinieneś się zastanowić przed podjęciem decyzji?

Wybór form prowadzenia działalności, jej rozmiaru i przedmiotu jest ściśle związany i pozostaje we wzajemnej relacji z wyborem form opodatkowania, sposobem i wielkością zatrudnienia  i formy prowadzonych ksiągrachunkowych, a co za tym idzie, niezbędnej  obsługi księgowej. Mikroprzedsiębiorca może prowadzić pełne księgi rachunkowe, tzw. książkę przychodów i rozchodów, czy wreszcie dokumentację sprzedaży ewidencjonowanej. Wymaga to różnych nakładów pracy i jest związane z wyborem obsługi księgowej. Jakimi przesłankami się kierować i co uwzględniać, dokonując tego wyboru, wskazujemy w przedstawionej instrukcji. Tę instrukcję należy jednak poznać równolegle z Instrukcją: Jaka forma prawna będzie odpowiednia dla Twojej działalności oraz Instrukcją: Wybór formy opodatkowania.

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.