Trzeba wiedzieć

Co powinieneś wiedzieć: sprzedaż w sieci nie wymaga kas rejestrujących

Podatnik może zwolnić się z obowiązku ewidencji obrotu kasą rejestrującą, otrzymując wpłatę na własny rachunek bankowy i 

Ważne:

Podatnik, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą poprzez sprzedaż produktów w postaci między innymi kursów, szkoleń on-line, książek w postaci elektronicznej, nagrań video w sieci, w określonej sytuacji dokumentowania oraz wpłat na rachunek bankowy nie musi prowadzić kasy rejestrującej.

Produkty nie będące przedmiotami materialnymi, a istniejącymi w „wirtualnej/internetowej” rzeczywistości nie są towarami w rozumieniu art. 2 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U.2021.685), gdyż towarami mogą być wyłącznie przedmioty materialne. 

Zgodnie z art.2 ustęp.6 Ustawy: za towary uważa się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Produkty w postaci elektronicznej nie mają formy fizycznej, w związku z powyższym, sprzedaż produktów w postaci elektronicznej traktowana jest jako świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

Sprzedaż prowadzona przez przedsiębiorcę sprzedającego produkty niematerialne, który nie chce prowadzić kas rejestrujących sprzedaż musi jednak spełniać warunek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, która wskazuje osobowe dane zamawiającego łączące go z konkretną wpłatą i transakcją.

Najczęściej po uiszczeniu wpłaty na podany rachunek, nabywca na wskazany przez siebie adres e-mail dostaje wiadomość wskazującą adres strony internetowej, na której można pobrać bądź obejrzeć kupiony przedmiot, lub otrzyma np. materiały szkoleniowe e-mail. Taką sytuacje osiągniemy w chwili w której nabywca składając zamówienie podał swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), a złożone przez niego zamówienie posiada swój indywidualnie numer identyfikujący.

Płatności internetowe wykonane przez nabywcę dokonane są poprzez jeden lub kilka wskazanych systemów płatności za pomocą przelewu z rachunku bankowego, gdzie następnie operator systemu przekazuje wpłaconą przez nabywcę kwotę na rachunek przedsiębiorcy, również za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy. Płatności muszą być dokonane jedynie drogą on-line i nie ma możliwości płatności gotówką w sklepie.

Po zastosowaniu wyżej określonych przesłanek przedsiębiorca musi posiadać i przechowywać szczegółową dokumentacje wpłaty i zamówienia, a w szczególności:

  • datę transakcji,
  • numer transakcji,
  • kwotę operacji,
  • pobraną prowizja,
  • saldo po operacji,
  • opisu transakcji (wskazanie numeru zamówienia nabytego produktu oraz osoby nabywcy).

Po zastosowaniu powyżej opisanych kryteriów zastosowanie znajdują przepisy wskazane w punkcie 39 załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519), zwanego dalej "Rozporządzeniem" zgodnie z którym zwolnionym z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących są osoby świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W związku z powyższym przedsiębiorca jest w zakresie dokonywania wyżej opisanych transakcji zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, określonego w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie przepisu § 2 ust. 1 powyższego Rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do Rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 wyżej opisani przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak aktualnie niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Podstawa prawna:

  • Izba Skarbowa w Łodzi dokonała w dniu 18 kwietnia 2016 r., interpretacji nr.1061-IPTIPP3.4512.103.201.1MKj.
  • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (t.j Dz.U.2018.2174),
  • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519),

Stan prawny na dzień: 27. 11. 2019 r.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!