Trzeba wiedzieć

Ograniczenia w reklamowaniu przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

W dniu 29 października 2018 roku weszło w życie nowe rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. Poz. 2053).

Zgodnie z treścią § 1 Rozporządzenia określono w nim wymaganą treść, formę oraz sposób zamieszczenia informacji o:

  1. finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, zwanego dalej „1% podatku”, promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku;
  2. możliwości albo braku możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych umożliwiających podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego.

1. Paragraf 2 Rozporządzenie stanowi, iż promocje prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873), polegające na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, w formie:

  • audiowizualnej,
  • wizualnej,
  • dźwiękowej

muszą zawierać informację o następującej treści:

„Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.”.

Dotyczy to promocji, a więc zachęcania do przekazania 1 % z podatku konkretnej, prowadzącej tę promocję organizacji pożytku publicznego, finansowanej choćby w części ze środków uzyskanych, środków pochodzących z 1 % podatku.

Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 umieszcza się:

W dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter;

Informację tę należy odczytywać w sposób wyraźny w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

Informację, o której mowa w ust 1 pkt 2, umieszcza się:

W dolnej części materiału promocyjnego, na płaszczyźnie stanowiącej nie mniej niż 20% jej powierzchni w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny materiału promocyjnego nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter.

Ważne:

W przypadku promocji prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego, polegającej na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku, kierowanej do publicznej wiadomości w formie wizualnej obejmującej więcej niż jedną stronę, informację, o której mowa w pkt 1. umieszcza się na pierwszej stronie.

Informacja przekazana drogą dźwiękową musi być odczytywana w sposób wyraźny, w języku polskim, a czas trwania przekazu tej informacji nie może być krótszy niż 8 sekund.

W przypadku materiałów promocyjnych o rozmiarach uniemożliwiających umieszczenie informacji, o której mowa w § 2 ust. 1, organizacja pożytku publicznego zamieszcza informację o następującej treści:

„Sfinansowano z 1% podatku”.

2. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru organizacji do przekazania 1% podatku powinny zawierać informację o następującej treści:

„Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

Jednakże programy komputerowe, które uniemożliwiają podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych dokonanie swobodnego wyboru organizacji do przekazania 1% podatku muszą zawierać informację o treści:

„Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.”

Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być umieszczane w taki sposób, aby tekst wyróżniał się od tła płaszczyzny, był widoczny, czytelny, nieruchomy, umieszczony poziomo, przy czym odległość liter od dolnej i górnej krawędzi tła płaszczyzny nie może być większa niż 1/2 wysokości liter, a odległość między wierszami napisu nie może być większa niż wysokość liter, a podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był poinformowany o możliwości albo braku możliwości dokonania swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie zamieszczenia informacji przez organizację pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. Z 2018 r. Poz. 2053);
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT