Trzeba wiedzieć

Co jeszcze zmieni ustawa o ograniczeniu zatorów płatniczych?

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie uproszczenia w zakresie uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych do 75.000,00 zł.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadza rozwiązania mające na celu uproszczenie dla wierzycieli w zakresie uzyskania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Co do zasady w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny (w tym także sprawie o zapłatę z tytułu transakcji handlowej), strona może żądać udzielenia zabezpieczenia, o ile uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z nową regulacją wprowadzono swoiste domniemanie uprawdopodobnienia przez powoda interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest:

  • powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej,
  • wartość tej transakcji (tj. całej umowy, niezależnie od tego czy dochodzona jest część czy całość roszczenia) przekracza 75.000,00 zł, a
  • dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Kolejnym usprawnieniem w sprawach o udzielenie zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, mającym na celu przyśpieszenie procedury o udzielenie zabezpieczeń roszczeń pieniężnych, jest przyznanie referendarzom sądowym uprawnienia do wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Skarga na orzeczenie referendarza ma podlegać rozpoznaniu w terminie tygodnia od dnia jej wpływu do sądu, co w razie gdyby orzeczenie referendarza sądowego okazało się nieprawidłowe, powinno pozwolić na możliwie szybkie odwrócenie jego negatywnych – przede wszystkim dla dłużnika – skutków.

Regulacje, o których mowa powyżej, znajdą zastosowanie do postępowań, które będą wszczynane po dniu 31 grudnia 2019 roku. Do postępowań, które zostały wszczęte przed dniem 1 stycznia 2020 roku, w których nie zostało wydane postanowienie, zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Zasady dotyczące stosowania nowych przepisów do transakcji handlowych zawartych przed dniem 01.01.2020 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych do transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 roku stosuje się przepisy dotychczasowe. Podobnie będzie w przypadku transakcji handlowych, zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wszczętych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Jednak możliwe jest stwierdzenie przez Prezesa UOKiK, że przedsiębiorca nadmierne opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych także w przypadku świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. Ustalając wystąpienie takiego nadmiernego opóźniania się, Prezes UOKiK uwzględni jedynie te świadczenia pieniężne, które stały się wymagalne po 1 stycznia 2020 r.

W przypadku przepisów wprowadzających zmiany w ustawach o podatkach dochodowych (PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym) - w tym regulacja dotycząca „ulgi na złe długi” – nowe uregulowania znajdą zastosowanie do transakcji handlowych, których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. warto dodać, że w przypadku podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpocznie się przed dniem 1 stycznia 2020 r. – nowe uregulowania znajdą zastosowanie począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2019 r., w odniesieniu do transakcji handlowych, w których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Materiał publikowany bezpłatnie dzięki współpracy z Kancelarią Gessel – stan prawny marzec 2020.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT