Trzeba wiedzieć

Jakie są różnice pomiędzy kontrolą skarbową, a kontrolą celno-skarbową?

Ważne:

Od 1 marca 2017 r., w życie weszła Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r., wprowadzająca postępowanie celno-skarbowe. Wprowadzenie postępowania celno-skarbowego, zastąpiło wcześniej przeprowadzane postępowanie skarbowe.

Jakie-sa-roznice-pomiedzy-kontrola-skarbowa-a-kontrola-celno-skarbowa

W poniższym materiale możesz zapoznać się z różnicami we wprowadzonej w marcu kontroli celno-skarbowej w stosunku do poprzedniej kontroli skarbowej.

 

Kto prowadzi postępowanie?

Przed 1 marca 2017:

Do 1 marca 2017 r., kontrola skarbowa była prowadzona przez właściwych miejscowo według miejsca zamieszkania bądź siedziby kontrolowanego dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Kontrola ta odbywała się w formie postępowania kontrolnego w trakcie którego mogła być także przeprowadzona dodatkowo kontrola podatkowa. Schemat był odmienny od postępowania przeprowadzanego przez naczelników urzędów skarbowych.

Postępowanie prowadzone było na podstawie Ustawy o Kontroli Skarbowej z dnia 21 kwietnia 1998 r. oraz na podstawie właściwych przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Po 1 marca 2017:

Kontrola celno-skarbowa, która stosowana jest po wejściu w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej:KAS) przeprowadzana jest przez naczelników urzędów celno- skarbowych właściwych miejscowo na całym terytorium RP w procedurze stosowanej do postępowań przez naczelników urzędów skarbowych.

Postępowanie kontrolne celno- skarbowe prowadzone jest na podstawie Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. oraz na podstawie właściwych przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

Uprzedzenie kontrolowanego

Przed 1 marca 2017:

Zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami właściwy dyrektor urzędu kontroli skarbowej co do zasady uprzedzał kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego.

Po 1 marca 2017 r.

Kontrola celno-skarbowa przeprowadzana jest bez wcześniejszego zawiadomienia, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

 

Korekta deklaracji

Przed 1 marca 2017:

Podatnik mógł złożyć korektę złożonej przez siebie deklaracji przed wszczęciem postępowania kontrolnego

Po 1 marca 2017 r.

Podatnik może złożyć deklarację w terminie 14 dni od doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, to na kontrolującym spoczywa więc decyzja czy w ciągu 14 dni dokona ustaleń oraz poinformuje o nich kontrolowanego tak by ten mógł złożyć korektę we wskazanym 14 dniowym terminie.

 

Termin zakończenia postępowania celno-skarbowego

Przed 1 marca 2017r:

W przepisach Ustawy o kontroli Skarbowej nie znajdowała się informacją dotycząca terminu zakończenia prowadzonej w formie postępowania kontroli. Odwoływano się jedynie do przepisów ordynacji podatkowej, które wskazywały, że postępowanie kontrolne powinno zostać zakończone w terminie 2 miesięcy od jego wszczęcia.

Po zakończeniu przeprowadzonej kontroli, postępowanie kontrolne toczyło się nadal. Zanim organ kontrolujący zakończył postepowanie wyznaczał stronie 7 dniowy termin w którym strona mogła złożyć korektę deklaracji zgodnie z wynikami kontroli. W przypadku gdy kontrolowany złożył korektę deklaracji uwzględniającą ustalenia organu, bądź gdy nie zostały stwierdzone żadne nieprawidłowości organ wdawał wynik kontroli. Jeżeli kontrolowany nie zgadzał się z ustaleniami postępowanie kontrolne kończyło się decyzją.

Po 1 marca 2017 r.

Po wejściu w życie ustawy o KAS przepisy jednoznacznie wskazują, iż kontrola powinna zostać przeprowadzona bez zbędnej zwłoki i zakończona nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia.

Kontrola celno-skarbowa kończy się wynikiem kontroli w każdym przypadku. Jeżeli we właściwym terminie kontrolowany złoży korektę swojej deklaracji bądź w trakcie kontroli nie wykazano nieprawidłowości, postępowanie podatkowe nie jest wszczynane, jeżeli korekta nie zostanie złożona bądź przeprowadzona kontrola wskaże nieprawidłowości kontrola przekształca się w postępowanie podatkowe. Postępowanie podatkowe kończy wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty lub w inny sposób kończącą postępowanie.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!