Trzeba wiedzieć

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie Ustawa o Zmianie ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa, a wraz z nią nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego przygotowana została w ramach pakietu „100 zmian dla firm- Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców.”

Nowelizacja KPA miała według ustawodawcy, a więc Rządu na celu przede wszystkim:

  1. Przyspieszenie postępowań administracyjnych
  2. Wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami
  3. Zapewnienie adekwatności kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa.

Nowelizacja KPA wprowadziła kilka rozwiązań, które powinny pozwolić szybciej uzyskać ostateczną decyzję organów administracji.

Najistotniejsze wprowadzane zmiany to m.in. :

1. Możliwość zaskarżenia bezczynności organów bądź przewlekłości postępowania poprzez ponaglenie organu

Ponaglenie to nowy środek wprowadzany przez nowelizację KPA.

W przypadku uznania przewlekłości postępowania (czynności podejmowane przez organ są bez efektywne, pozorne) bądź bezczynności organu (terminy regulowane przez art. 35 k.p.a), strona będzie mogła wnieść ponaglenie.

Wniosek taki wraz z aktami postępowania przekazywany jest w ciągu 7 dni przez organ prowadzący postępowanie do organu wyższego stopnia wraz jego z ustosunkowaniem, a następnie w terminie 7 dni rozpatrywany przez organ wyższego stopnia. W przypadku stwierdzenia przez organ wyższego stopnia przewlekłości bądź bezczynności wydaje on postanowienie zobowiązujące organ do zakończenia postępowania i wyznaczenia terminu, zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych oraz podjęcie środków zapobiegawczych bądź postanowienie zarządzające niezwłoczne załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych oraz podjęcie środków zapobiegawczych.

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy stanie się opcjonalny.

Aktualnie jeżeli chcemy zaskarżyć decyzje wydaną np. przez Ministra Środowiska trzeba złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, po wprowadzeniu zmian od 1 czerwca 2017 r. wniosek stanie się opcjonalna, a interesariusz będzie mógł albo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (w terminie 14 dni od otrzymania decyzji) albo od razu wybrać drogę sądową i złożyć skargę do WSA (w terminie 30 dni od otrzymania decyzji).

3. Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Większość decyzji administracyjnych może być skierowana do organu II instancji w formie odwołania od wydanej decyzji

Po wejściu w życie Nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w odwołaniu od decyzji organu I instancji zażądać będzie można, aby organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę – zamiast przekazywać ją do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

4. Możliwość zrzeczenia się odwołania.

Po wejściu w życie nowelizacji, chcąc przyspieszyć prawomocność decyzji wydanej przez organ, strona będzie mogła zrzec się odwołania od decyzji poprzez złożenie odwołania od decyzji przed organem który ją wydał. Pamiętać jednakże trzeba, że zrzeczenie się możliwości odwołania powoduje niemożność zaskarżenia decyzji do WSA.

5. Zakończenie postępowania poprzez milczącą zgodę bądź milczące załatwienie sprawy.

Nowelizacja celem przyspieszenia i uproszczenia postępowania wprowadza możliwość milczącego załatwienia sprawy. Jest to nowa forma załatwienia postępowania, która polega na „milczeniu” organu rozumiany jako brak wydania decyzji w terminie. Po upływie terminy uznaje się, że decyzja została wydana w całości uwzględniając decyzje strony.

Procedura nie będzie jednakże stosowana do każdego postępowania.

6. Nowelizacja Ustawy ma także na celu nadanie stronom bardziej „partnerskich relacji”.

Od 1 czerwca 2017 r. możliwa będzie mediacja w postępowaniu administracyjnym (obecnie postępowanie mediacyjne może być przeprowadzone dopiero, gdy sprawa trafi do WSA).

Więcej na temat mediacji administracyjnej w poradzie Alternatywne metody rozwiązywania sporów- umowa i ugoda mediacyjna

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT