Trzeba wiedzieć

Czy usługi informatyczne są wyłączone z kosztów uzyskania przychodu?

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą często dążą do maksymalizacji swoich wydatków będących kosztem uzyskania przychodu.

Im większe koszty działalności ma przedsiębiorca tym niższe obciążenia podatkowe. Ustawodawca celem unikania działań prowadzących do nadużycia prawa od 1 stycznia 2019 roku wprowadził zmiany w ustawie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając art. 15 e, dotyczący ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne. Wprowadzony przez ustawodawcę limit dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na usługi świadczone przez podmioty powiązane oraz podmioty mające siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

800x400 usugi-informatyczne 2

Art. 15e ust.1 pkt.1 stanowi, że podatnicy są obowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty:

 1. usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 2. wszelkiego rodzaju opłatnależności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości,
 3. przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze.

- poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% kwoty odpowiadającej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich źródeł przychodów pomniejszonych o przychody z tytułu odsetek nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16a-16m, i odsetek.

Czy w związku z powyższym artykuł 15e znajduje zastosowanie do Usług informatycznych lub ich elementów nabywanych przez Przedsiębiorcę od Podmiotu lub Podmiotów Powiązanych mających siedzibę w Polsce?

Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektora Krajowej Interpretacji Skarbowej z dnia 14 marca 2018 0111-KDIB1-1.4010.33.2018.1.BS stwierdzono, że w szczególności aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą wystąpić poniższe przesłanki:

 • wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • wydatek jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • wydatek pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • wydatek poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • wydatek został właściwie udokumentowany,
 • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

W przedstawionym przez Wnioskodawcę przypadku zostało wskazane, że nie zatrudnia on pełnego zespołu informatycznego (IT) w związku z czym spółka musi nabywać usług od podmiotu zewnętrznego na podstawie umowy o świadczenie usług z zakresu IT (Umowa) przez podmiot powiązany w rozumieniu art. 11 updop.

Usługi (Usługi informatyczne) świadczone w oparciu o Umowę mają obejmować usługi zapewniające funkcjonowanie systemów informatycznych Spółki, w tym przede wszystkim:

 • ustalanie i wdrażanie standardów IT;
 • zakup w imieniu i na rzecz Spółki niezbędnych urządzeń oraz usług informatycznych i teleinformatycznych od podmiotów trzecich;
 • zapewnienie wsparcia informatycznego w zakresie systemów, koordynowanie wdrażania nowych rozwiązań informatycznych, zapewnianie odpowiednich szkoleń dla użytkowników, zapewnienie dostępności dokumentacji (instykcji) i zapewnienie właściwego wykorzystania systemów i zasobów informatycznych;
 • prowadzenie szkoleń pracowników Spółki w obszarze korzystania z oprogramowania;
 • administrację nad systemami informatycznymi, z których korzysta Spółka, a także ich modyfikacjami);
 • koordynowanie współpracy z innymi usługodawcami w zakresie IT;
 • monitoring i modernizacje sieci teleinformatycznej Spółki (LAN, WAN) w celu zapewnienia ciągłości działania, w tym zawieranie bezpośrednio lub pośrednio umów z operatorami telekomunikacyjnymi w zakresie zapewnienia warunków do odpowiedniego funkcjonowania sieci,
 • monitoring i organizacja modernizacji infrastruktury informatycznej Spółki (serwery, komputery, terminale, skanery) w celu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury, z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz Spółki przez innych usługodawców w zakresie IT (w tym także inne podmioty powiązane lub pracowników Spółki).

Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej uznał, iż wskazane powyżej usługi, nie bądź ich elementy nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie stanowią usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ważne:

Jeżeli w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności podpisujesz umowę na usługi informatyczne, zgodnie z powyższą interpretacją możesz uznać, iż koszty poniesione na te usługi nie podlegają wyłączeniu zgodnie z art. 15e ust.1 pkt.1 ustawy o CIT.

Pamiętaj jednak, że Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej wydaje interpretacje indywidualnie i badane są przesłanki w oparciu o konkretny przykład. Indywidualne interpretacje podatkowe nie stanowią źródła prawa.

Jeżeli chcesz mieć pewność, ze w Twoim przypadku usługi informatycznie również nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wystąp o indywidualną interpretacje dla Twojego przedsiębiorstwa. W interpretacji możesz uwzględnić elementy tożsame dla przytoczonego powyżej stanu faktycznego znajdujące się szerzej w interpretacji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2021.1800 t.j).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!