Trzeba wiedzieć

JPK w praktyce

Wobec okoliczności, że wszyscy podatnicy objęci obowiązkami wynikającymi z przepisów o podatku VAT są obowiązani do składania Jednolitych Plików Kontrolnych, należy być na bieżąco ze zmianami przepisów oraz wskazaniami praktyki w tym zakresie. Należy zwracać szczególną uwagę na konieczność terminowego i prawidłowego składania JPK i niezwłocznie pobierać i zachowywać Urzędowe Potwierdzenia Odbioru, ponieważ tylko one stanowią dowód należytego wykonania obowiązków ciążących na podatniku. Jest oczywistym, że należy przygotować się do złożenia JPK z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie składać go w ostatnim momencie.

JPK-w-praktyce

Zgodnie z przepisami, informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT składa się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy podatnik ma czas do pierwszego dnia roboczego). Jeśli podatnik rozliczał się do tej pory metodą kwartalną, także ma obowiązek przesłać JPK_VAT co miesiąc.

Teraz będziemy:

 • do 26 marca wysłać informację za luty (ponieważ 25 marca to niedziela)
 • do 25 kwietnia wysłać informację za marzec (ponieważ przypada w dzień roboczy – środa).

Można zwrócić się o odroczenie terminu złożenia JPK_VAT. W takim wypadku należy wystąpić z umotywowanym wnioskiem przed upływem terminu złożenia JPK_VAT do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego.

W tym miejscu należy dodać, że z praktycznego punku widzenia występowanie o odroczenie terminu na złożenie JPK_VAT jest ryzykowne, ponieważ wniosek może nie zostać uwzględniony. Dlatego też należy, w przypadku przewidywania trudności ze złożeniem JPK_VAT uczynić to wcześniej.

O zmianach skutkujących wprowadzeniem obowiązku składania JPK_VAT przez również mikroprzedsiębiorców informowaliśmy w newsie dostępnym pod adresem: https://mikro-jpk.mf.gov.pl/

Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U.2020.175 t.j.), która weszła w życie z dniem 5 lutego 2018 r., do dnia 31 grudnia 2018 r. podatnik będący osobą fizyczną może również opatrywać JPK przesyłany za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika obejmującym: 

 

    1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; 

    2) imię (pierwsze); 

    3) nazwisko; 

    4) datę urodzenia; 

    5) kwotę przychodu wykazaną, odpowiednio, w: 

 

 • poz. 45 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
 • poz. 90 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 141, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
 • poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
 • poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,
 • e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
 • f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
 • g) poz. 57 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
 • h) poz. 38 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

- za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania JPK, albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń; przepis § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia (dotyczący Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wystawianego w przypadku prawidłowo złożonego JPK) stosuje się odpowiednio. 

 

2. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru a kwestie techniczne przeglądarek internetowych

Należy zwrócić uwagę na kwestie praktyczne związane z UPO. Jak wskazuje MF,2 przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Opis rozwiązania problemu znajduje się w dziale Pytania i odpowiedzi punkt 40 (dla przeglądarki Chrome) oraz punkt 42 (dla przeglądarki Firefox). Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe. Rekomendujemy przed przystąpieniem do składania JPK zapoznanie się z aktualnymi informacjami na stronie Ministerstwa Finasów.

 

3. Ministerstwo Finansów opublikowało najnowsze odpowiedzi na pytania związane ze składaniem JPK na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi

Poniżej podane są najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Czy tworzona dla potrzeb wygenerowania JPK_VAT tabela w formie pliku csv pobranego ze strony Ministerstwa Finansów może zostać uznana za ewidencję VAT prowadzoną w formie elektronicznej?

Arkusz kalkulacyjny udostępniony przez Ministerstwo Finansów w formacie csv, służący do stworzenia i przesłania pliku JPK_VAT nie może być automatycznie uznany za ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT, o której mowa w art.109 ustawy o VAT . Mógłby być uznany za ewidencję jednak wymagane byłoby przystosowanie tego arkusza na potrzeby poprawnie prowadzonej ewidencji. Udostępniony arkusz w formacie csv, opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, nie zawiera bowiem m.in.:

 • przedmiotu opodatkowania,
 • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
 • sum dla podstawy opodatkowania.

Podatnik pomimo wypełniania pliku csv, jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji VAT w formie elektronicznej. Ewidencją zakupów i sprzedaży VAT, którą można byłoby uznać za prowadzoną przy użyciu programów komputerowych, może być ewidencja prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z wymogami art. 109 ustawy o VAT, pod warunkiem, że będzie zawierała zakres danych określonych w tym przepisie.

Podatnik otrzymał fakturę zakupową i ją zagubił. Po otrzymaniu duplikatu realizuje prawo do odliczenia, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. W JPK_VAT jest tylko data wystawienia dowodu zakupu i data wpływu dowodu zakupu. Czy w polu „data wystawienia dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu? Czy w polu „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wpływu faktury pierwotnej, czy datę wpływu duplikatu? Czy coś się zmieni, jeśli podatnik nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej?

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, to podatnik nie będzie rozliczał podatku z duplikatu. Nie ulega zatem zmianie nr dowodu i data wystawienia faktury. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu/zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana, to w polach: „data wystawienia dowodu zakupu" i „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy, to należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując dane z duplikatu.

Żona prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i posiada konto na portalu podatkowym. Mąż, również prowadzący działalność gospodarczą, składa pełnomocnictwo UPL-1 upoważniające żonę do wysyłania plików JPK_VAT. Czy żona może wysłać i podpisać JPK_VAT męża swoim profilem zaufanym e-PUAP?

Tak, ponieważ żona posiada stosowne pełnomocnictwo może przesłać JPK_VAT męża, podpisując plik swoim profilem zaufanym.

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę?

Wariant 1 – nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy sprzedawca zna udział przypadający na poszczególnych nabywców ujętych na fakturze, to wtedy każdego nabywcę należy wykazać w odrębnej pozycji w JPK_VAT z przypisanym tym samym nr faktury oraz przypadającą na niego sumą wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki oraz kwotą podatku przypadającą na tego nabywcę.

Gdy sprzedawca nie zna wartości przedmiotu transakcji przypadającej na poszczególnych nabywców, to wykazuje każdego kontrahenta w odrębnej pozycji w JPK_VAT, a w polach z kwotą sprzedaży netto w podziale na stawki oraz kwotą podatku przypisuje wartości w równej wysokości do każdego z kontrahentów (tj. całą kwotę sprzedaży z faktury dzieli w równych częściach na liczbę ujętej na niej nabywców).

Wariant 2 – nabywcy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Taka sprzedaż może zostać wykazana w JPK_VAT zbiorczo wraz z innymi tego typu transakcjami w pozycji raport okresowy, z wpisem w polu NIP „BRAK”.

Gdy sprzedawca ujmuje jednak odrębnie w JPK_VAT taką fakturę, to winien wpisać ją w jednej pozycji (tylko raz); w polu NIP wpisać „BRAK”; w polach z nazwą i danych nabywcy wykazać dane jednego z nabywców – osoby fizycznej z faktury; wartości wskazuje się w całości tak jak na fakturze.

Wariant 3 – nabywcy to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

W takim przypadku każdy podmiot gospodarczy (przedsiębiorcę) należy ująć oddzielnie z przypadającymi mu w udziale wartościami sprzedaży, bądź – gdy sprzedawca nie zna tego udziału – po równej wysokości. Z kolei wartość faktury przypadająca na osoby fizycznej nieprowadzące działalności należy wykazać łącznie w jednej zbiorczej pozycji, z wpisem w polu NIP „BRAK”.

1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. 2018 r., poz. 304)

2 Strona Ministerstwa Finansów; http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/upo

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT