Porady eksperta

Egzekwowanie zaległości przez urząd skarbowy - utrata płynności finansowej

Użytkownik naszego serwisu musi zakończyć działalność gospodarczą z powodu utraty płynności finansowej. Użytkownik nie jest w stanie pokryć swoich zaległości podatkowych. Czy urząd skarbowy może zająć jego wynagrodzenie z umowy o pracę bądź mieszkanie?

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

W przypadku egzekucji innych świadczeń niż świadczenia alimentacyjne, potrącenie może nastąpić do wysokości połowy kwoty pobieranego wynagrodzenie za pracę pozostałego po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Egzekucja należności podatkowych może nastąpić poprzez egzekucję z następujących środków egzekucyjnych:
- z pieniędzy,
- z wynagrodzenia za pracę,
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
- z rachunków bankowych,
- z innych wierzytelności pieniężnych,
- z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,
- z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,
- z weksla,
- z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
- z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
- z pozostałych praw majątkowych,
- z ruchomości,
- z nieruchomości.

Przy czym kolejność zastosowania ww. środków należy do wyboru organu egzekucyjnego. Organ egzekucyjny może zatem w pierwszej kolejności przeprowadzić egzekucję z nieruchomości, choć należy wskazać, że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera postulat stosowania najłagodniejszego środka egzekucyjnego.

Formalnym warunkiem wszczęcia egzekucji z nieruchomości pozostaje jednak wyłącznie złożenie przez wierzyciela wniosku o jej przeprowadzenie wraz z uiszczeniem zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków. Jeżeli dłużnik z powodu egzekucji z nieruchomości nie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb mieszkalnych, egzekutor powinien wskazać mu lokal do którego ma nastąpić przekwaterowanie.

Niezależnie od powyższego, wskazujemy, że urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, na jego wniosek, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1.  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2.  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Alternatywnym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości (możliwe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej) lub upadłości konsumenckiej (możliwe po zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej). Należy mieć na uwadze, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonka powoduje powstanie rozdzielności majątkowej, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny wchodzi do masy upadłości i jest przeznaczany na zaspokojenie wierzycieli.

W takiej sytuacji drugi z małżonków ma prawo do zgłoszenia wierzytelności pieniężnej odpowiadającej wartości jego udziału w majątku wspólnym (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 7/19).

Jeżeli przyczyną problemów finansowych jest COVID-19, polecamy zapoznać się również z dostępnym na naszej stronie artykułem: Jak ogłosić upadłość powstałą na skutek epidemii COVID-19? (https://mikroporady.pl/porady/jak-oglosic-upadlosc-powstala-na-skutek-epidemii-covid-19)

Stan prawny na 2 luty 2021 roku

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (2020.1320 t.j.);
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U 2020.1427 t.j.);
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U 2020.1325 t.j.);
• Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U 2020.1228 t.j.).

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny