Porady biznesowe

Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS

Zgodnie z przepisami, spółki muszą dokonywać określonych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej MSiG) oraz innych publikatorach. Obowiązki te wynikają z różnych przepisów. Ogłoszenia są związane z funkcjonowaniem spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego w przypadku spółek kapitałowych (i spółki komandytowo-akcyjnej), a wszystkich w związku z przekształceniami, postępowaniami prowadzonymi w przypadku upadłości bądź restrukturyzacji oraz ustaniem bytu spółek.

Jakich ogoszen spolki musza dokonywac w MSG

Ważne:

Od obowiązku dokonywania ogłoszeń w MSiG przez spółki należy odróżnić publikowanie wtórne w MSiG ogłoszeń wpisów wcześniej dokonanych w KRS. Obejmują one wpisy pierwsze, czyli wpisy podmiotów do KRS oraz wpisy kolejne, czyli zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS, a w tym również wykreślenie spółek z KRS.

Podstawowe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. z 2019 r. poz. 1500)
2. Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2018 poz. 1795 t.j.).
3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2019, poz. 505)
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019, poz. 351)
5. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.)
6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2020.814 t.j.)

a) Radzimy zawsze w przypadku jakichkolwiek czynności związanych ze zmianami w spółce, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników sprawdzać czy powinieneś dokonać ogłoszenia i wpisu do KRS. W tym celu najpierw przeczytaj pkt. I i II (to tylko dwie strony), a następnie sprawdź w pkt. III czy dana czynność wymaga wpisu i ogłoszenia.

b) Trzeba także pamiętać, iż obok obowiązków dotyczących wpisów do KRS i ogłoszeń następczych w związku z wpisem bądź też niezbędnych lub równoległych występują obowiązki składania dokumentów do akt w KRS i oczywiście przedkładania tychże dokumentów właściwym władzom publicznym. Wówczas mamy czasami sytuację, iż w KRS będzie wpisana tylko wzmianka o złożeniu do akt (np. art. 40 ustawy o KRS), a przykładowo składane do akt / przesyłane w formie elektronicznej do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a w przypadku spółek publicznych, publikowane w ramach obowiązków emitentów, co wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019 poz. 623 t.j.)

c) Także osobnym zagadnieniem jest już wyżej wspomniana czynność wpisów i wykreśleń z rejestru dłużników KRS, co regulują przepisy art. 55 – 60 ustawy o KRS i pamiętać, że przedsiębiorca może występować tu w dwóch różnych rolach, a więc zgłaszającego bądź też podmiotu zainteresowanego wykreśleniem. Wreszcie ważne jest wskazanie na nowe rejestry o statusie ksiąg publicznych, lub też urządzeń materialno-technicznych, które przez fakt wprowadzenia na stronę, a więc publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, stają się informacjami publicznymi, co wymaga monitoringu, zgłoszeń i wniosków o wykreślenie z uwagi na istotność dla przedsiębiorcy jak i skutki prawne takich wpisów. Są to rejestr VAT podatników czynnych, Krajowy Rejestr Karny, w którym, wobec poszerzenia katalogu przestępstw karnoskarbowych o określone czyny będące uprzednio tylko wykroczeniami skarbowymi, będą wpisane podmioty skazane za te przestępstwa. Najnowszym takim rejestrem gdzie występować będzie publikacja, który będzie wymagał odpowiedniej staranności i czujności i reagowania celem wykreślenia będzie rejestr podmiotów wykreślonych z rejestru VAT (patrz projekt ustawy o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1]).

 

I. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

1. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy o KRS, wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Nie podlegają ogłoszeniu wpisy:

1)dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wpisu numeru REGON oraz NIP stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru (art. 20 ust. 1d ustawy o KRS),

2) daty uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w sprawach, w których postanowienia te są skuteczne i wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (art. 20 ust. 3 ustawy o KRS),

3) w dziale 4 rejestru przedsiębiorców – dotyczące m.in. zaległości przedsiębiorców (art. 42 ustawy o KRS),

4) w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 2 ustawy o KRS),

5) w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art. 58 ustawy o KRS).

Pozostałe wpisy zawsze muszą być publikowane w MSiG.

2. Ogłoszenia wpisu spółek do KRS

W przypadku zawiązania spółki (dotyczy to zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych) podlega ona wpisowi do KRS. Wpis w KRS podlega zaś ogłoszeniu w MSiG (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy o MSiG).

Ogłoszenia o wpisie spółek obejmują informacje o danych które zostały wpisane do KRS. W przypadku składania wniosku o wpis do KRS należy, oprócz opłaty od wniosku od wpisu, uiścić również opłatę za ogłoszenie o wpisie w MSiG w wysokości 100 zł.

3. Ogłoszenia zmian wpisów w KRS

Zmiany w KRS również podlegają ogłoszeniu w MSiG, dlatego jednocześnie należy oprócz opłaty w wysokości 250 zł z tytułu wpisu zmiany do KRS, również uiścić opłatę 100 zł za ogłoszenie w MSiG o wpisie zmiany.

Wpisy zmian podlegają ogłoszeniu w MSiG w części XV Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego albo w części 1) Wpisy pierwsze albo odpowiednio 2) Wpisy kolejne. Wysokość opłat za ogłoszenia w MSiG określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1957) które stanowi w § 6;

1. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.

2. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2019, poz. 351) jest stała i wynosi 500 zł.

3. Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

4. Dobrowolne ogłoszenia o wpisach w KRS w językach UE zgodnie z art. 47a ustawy o KRS;

1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1 (katalog dokumentów, m.in. umowy, akty założycielskie), sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty, o których mowa wyżej, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku polskim.

 

II. Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 ustawy o MSiG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ogłasza się m. in.:

1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej (patrz wyżej pkt. I 1.);

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

Przepis art. 1 ust. 3 pkt. 1 ustawy o MSIG stanowi powtórzenie przepisu art. 13 ust. 1 z ustawy o KRS.

Ponadto ogłasza się sprawozdania finansowe gdy ustawa to nakazuje (patrz punkt IV).

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym. Zamieszczane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez KSH, KPC, KRSU i inne ustawy. Treść art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o MSiG stanowi, iż "w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się (…) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych". Zgodnie z art. 2 ustawy, obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających rejestracji sądowej powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie organu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. Przedsiębiorca, którego ogłoszenie w Monitorze dotyczy, jest obowiązany przechowywać w swojej siedzibie właściwe numery Monitora.[2]

 

III Kodeks spółek handlowych

Podstawowe obowiązki w zakresie dokonywania składania dokumentów i informacji do sądu rejestrowego (KRS) oraz ogłoszeń (w MSiG) przez spółki wynikają z przepisów Ksh. Zgodnie z przepisem art 5 Ksh:

Dokumenty i informacje o spółce kapitałowej oraz spółce komandytowo-akcyjnej wymagają ogłoszenia lub złożenia dokumentu lub informacji do sądu rejestrowego, z uwzględnieniem przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób.

Należy zauważyć, że przepis art. 5 § 1 Ksh dotyczy również pozostałych spółek osobowych – nie tylko komandytowo – akcyjnej, ponieważ dalsze przepisy Ksh – szczególne wskazują, że zgłoszeniu do rejestru podlegają wszystkie spółki kapitałowe i osobowe.

Stąd w przypadku dokonywania zmian danych podlegających wpisowi do KRS należy składać odpowiednie wnioski do KRS uiszczając nie tylko opłatę od wniosku, ale również opłatę od ogłoszenia o wpisie w MSiG (patrz wyżej I 3.).

Ogłoszenia dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

1. Ogłoszenie o pozycji dominującej

 • o uzyskaniu lub utracie pozycji dominującej przez spółkę handlową w spółce akcyjnej (art. 5 § 2 Ksh). Wspólnicy mogą jednak nałożyć obowiązek ogłoszenia również w inny sposób, jeśli tylko takie postanowienie zostanie zawarte w umowie spółki albo statucie. Złożenie przez spółkę takiego wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno być dokonane w terminie 2 tygodni od zajścia zdarzenia.

Pojęcie pozycji dominującej należy wykładać zgodnie z definicją art. 4 § 1 pkt. 4) Ksh.

2. Przepisy dotyczące ogłoszenia w MSiG - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 169 (sześć miesięcy od zawarcie umowy spółki) albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji (art. 170 § 1 Ksh). Zgodnie z przepisem art. 170 § 3 Ksh, likwidatorzy ogłoszą jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia

Ważne:

Należy to ogłoszenie odróżnić od ogłoszenia w MSiG o wpisie do KRS otwarcia likwidacji, dodania do firmy spółki oznaczenia „w likwidacji” jak również wpisania zmiany w reprezentacji spółki, poprzez wpisanie likwidatorów jako osób upoważnionych do reprezentacji spółki.

 • o obniżeniu wysokości kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z art. 264 § 1 Ksh, o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Takie ogłoszenie powinno obejmować:

1) firmę spółki i oznaczenie organu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany (art. 2 ust. 1 ustawy o wydawaniu MSiG),

2) kwotę, o jaką kapitał zakładowy jest obniżany,

3) do jakiej kwoty kapitał zakładowy jest obniżany,

4) sposób obniżenia (czy dokonywane będą wypłaty na rzecz wspólników),

5) wskazanie daty podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału, oraz

6) wezwanie wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy (lub dłuższym, jeżeli umowa spółki tak stanowi), licząc od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.[3]

Ważne:

Takie ogłoszenie – w ramach procedury konwokacyjnej – należy odróżnić od zgłoszenia do KRS obniżenia kapitału zakładowego; zgodnie z art. 265 Ksh § 1, obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

 • o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z przepisem art. 279 Ksh, likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Analogicznie jak w przypadku likwidacji sp. z o.o. w organizacji również należy je odróżnić od ogłoszenia w MSiG wpisu do KRS zmian danych spółki związanych z otwarciem likwidacji, a mianowicie wpisania do KRS dodatku do firmy „w likwidacji” oraz ustanowienia likwidatorów.

3. Przepisy dotyczące ogłoszeń w MSiG przez spółkę akcyjną.

Należy zwrócić uwagę, na to, że są rozbudowane ze względu na funkcję gwarancyjną ogłoszeń w spółce akcyjnej – celem ochrony praw akcjonariuszy oraz osób trzecich, w tym wierzycieli spółki akcyjnej.

Ogłoszenia w MSiG związane z wnoszeniem wkładów na akcje

 • wzmianki o złożeniu przez biegłego rewidenta opinii oceniającej metodę wyceny wkładów niepieniężnych przyjętą w sprawozdaniu założycieli spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 312 § 7 Ksh, wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym powinna być ogłoszona przez spółkę przed dniem jej zarejestrowania.

Zgodnie z art. 312 § 1. Ksh, sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.

Ogłoszenia w MSiG dotyczące niezarejestrowania i likwidacji spółki akcyjnej w organizacji

 • o niezarejestrowaniu spółki akcyjnej albo prawomocnej odmowie jej zarejestrowania. Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych (art. 325 § 1 Ksh).
 • o likwidacji spółki akcyjnej w organizacji. Likwidatorzy powinni ogłosić jednokrotnie o otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia (art. 326 § 3 Ksh). Zgodnie z art. 326 Ksh, jeżeli spółki nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 325 § 1 albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a spółka w organizacji nie jest w stanie dokonać niezwłocznie zwrotu wszystkich wniesionych wkładów lub pokryć w pełni wierzytelności osób trzecich, zarząd dokona likwidacji. Jeżeli spółka w organizacji nie posiada zarządu, walne zgromadzenie albo sąd rejestrowy ustanawia likwidatora albo likwidatorów. Do likwidacji spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące likwidacji spółki.

4. Ogłoszenia w MSiG związane z akcjami w spółce

 • o wezwaniu do wpłat na akcje. Zgodnie z art. 330 Ksh terminy i wysokość wpłat na akcje określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do określenia terminów wpłat na akcje. Zarząd ogłasza dwukrotnie wezwanie o dokonanie wpłat. Pierwsze ogłoszenie powinno być dokonane na miesiąc, a drugie nie później niż na dwa tygodnie przed terminem wpłaty. W miejsce ogłoszeń mogą zostać wysłane wezwania listami poleconymi w w/w terminach.
 • o unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu niedokonania wpłat w terminie. Zgodnie z art. 331 Ksh;

Jeżeli akcjonariusz w terminie miesiąca po upływie terminu płatności nie uiścił zaległej wpłaty, odsetek ustawowych za opóźnienie, odszkodowania lub innych płatności przewidzianych przez statut, może być bez uprzedniego wezwania pozbawiony swoich praw udziałowych przez unieważnienie dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych, o czym spółka uprzedza w ogłoszeniach o wpłatach lub pismach wysłanych listami poleconymi.

O unieważnieniu dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych z powodu niedokonania wpłat w terminie określonym w § 1 spółka zawiadamia akcjonariusza oraz jego prawnych poprzedników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli wpisani do księgi akcyjnej. Zawiadomienia należy wysłać listami poleconymi na adresy wskazane w księdze akcyjnej.

Po ogłoszeniu numerów unieważnionych dokumentów akcji lub świadectw tymczasowych spółka powinna wydać nowe dokumenty akcji lub świadectwa tymczasowe pod dawnymi numerami i sprzedać je za pośrednictwem notariusza, firmy inwestycyjnej lub banku.

 • o utracie lub zniszczeniu dokumentów akcji. Zgodnie z przepisem art. 357 § 1 Ksh w przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego albo wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Spółka pokrywa koszt wydania dokumentu wadliwego lub nieważnego. Wydanie duplikatów dokumentów wymaga uprzedniego ogłoszenia przez zarząd w MSiG o zniszczeniu lub utracie tych dokumentów.
 • o wezwaniu akcjonariusza do wymiany dokumentu akcji. Zgodnie z przepisem art. 358 § 1 Ksh jeżeli treść dokumentu akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych, w szczególności w przypadku zmiany wartości nominalnej albo połączenia akcji, spółka może wezwać akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji. Termin do złożenia dokumentu akcji nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wezwania albo doręczenia listu poleconego.
 • o umorzeniu akcji. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Zgodnie z art. 359 § 3 Ksh, uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

5. Ogłoszenie w MSiG w związku z nabywaniem mienia za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od określonych podmiotów powiązanych ze spółką przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki

 • wzmianki o złożeniu przez biegłego rewidenta opinii oceniającej metodę wyceny nabywanego mienia przyjętą w sprawozdaniu zarządu. Zgodnie z przepisem art. 394 Ksh;

Umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawarte przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymagają uchwały walnego zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów. Przepis powyższy stosuje się również do nabycia mienia od spółki dominującej albo spółki lub spółdzielni zależnej.

Walnemu zgromadzeniu należy przedłożyć sprawozdanie zarządu spełniające warunki określone w art. 311 Ksh, czyli takie jak w przypadku wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych przy zawiązaniu spółki. Sprawozdanie powinno być poddane badaniu i ogłoszone przed walnym zgromadzeniem w sposób określony w art. 312 § 7 Ksh. Przepisy art. 312[1] stosuje się odpowiednio, czyli w przypadku gdy przedmiotem nabycia są określone składniki majątkowe można odstąpić od badania sprawozdania zarządu.

6. Ogłoszenia w MSiG związane z funkcjonowaniem spółki akcyjnej

 • o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zgodnie z przepisami art. 402 § 2 Ksh precyzuje jaka powinna być treść ogłoszenia; w ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
 • o podjęciu uchwały w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności. Zgodnie z art. 416 § 3 Ksh, taka uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona w MSiG. Ogłoszenie uchwały ma znaczenie dla określenia terminu na złożenie akcji przez akcjonariuszy przeciwnych zmianie przedmiotu działalności. Akcjonariusze obecni na walnym zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę art. 416 § 4 Ksh).

Ważne:

Zmianę statutu należy, niezależnie od jej ogłoszenia w MSiG, zgłosić do sądu rejestrowego (art. 430 Ksh), co do zasady w terminie trzech miesięcy od jej podjęcia.

 • ceny wykupu akcji. Zgodnie z art. 417 § 2 Ksh, zarząd powinien ogłosić cenę wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności. Komentowany przepis nakazuje spółce dokonanie ogłoszenia ceny wykupu przedmiotowych akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (por. art. 5 § 3 KSH). Zasada ta jednak doznaje ograniczenia w przypadku gdy ogłoszenie ceny wykupu dokonywane jest na walnym zgromadzeniu. W tym zakresie w literaturze znaleźć można odmienne poglądy, zgodnie z którymi ogłoszenie ceny wykupu na walnym zgromadzeniu nie wyłącza obowiązku dokonywania ogłoszeń zgodnie z powyższą zasadą.[4] Stąd należy rekomendować niezależnie od ogłoszenia ceny wykupu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy również dokonać ogłoszenia w MSiG.
 • o podjęciu uchwały w przedmiocie przymusowego wykupu (art. 418 Ksh). § Zgodnie z przepisami art. 418 § 2a i § 2b Ksh, akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Jeżeli akcjonariusz nie złożył dokumentu akcji w terminie, zarząd unieważnia ją w trybie art. 358, a nabywcy wydaje nowy dokument akcji pod tym samym numerem emisyjnym. Skuteczność uchwały o przymusowym wykupie akcji zależy od wykupienia akcji przedstawionych do wykupu przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje nie zostały objęte uchwałą, o przymusowym wykupie. Akcjonariusze ci, obecni na walnym zgromadzeniu, powinni, w terminie dwóch dni od dnia walnego zgromadzenia, natomiast pozostali w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia spółki. Akcjonariuszy, którzy nie złożą dokumentów akcji w terminie, uważa się za wyrażających zgodę na pozostanie w spółce.

7. Ogłoszenia w MSiG związane ze zmianami wysokości kapitału zakładowego w spółce akcyjnej.

Ogłoszenia te są istotnym elementem procedur zmiany wysokości kapitału zakładowego i muszą być dokonywane niezależnie od konieczności dochowania pozostałych wymogów, w tym zgłaszania zmian statutu do sądu rejestrowego (KRS). Dokonanie ogłoszenia w MSiG wiąże się ze wszczęciem terminów, przykładowo dla wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności wobec spółki, co umożliwia następnie zgłoszenie obniżenia wysokosci kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 431 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

1)złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (subskrypcja prywatna);

2)zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta);

3)zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru (subskrypcja otwarta).

 • przez zarząd o zaoferowaniu akcji akcjonariuszom co do których przysługuje prawo poboru (subskrypcja zamknięta). Zgodnie z art. 434 Ksh;

§ 1. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia.

§ 2. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;

2) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony;

3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru;

4) cenę emisyjną akcji;

5) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom;

6) miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat;

7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania;

8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia;

9) termin ogłoszenia przydziału akcji.

§ 3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń.

 • o niedojściu podwyższenia kapitału zakładowego do skutku (art. 438 § 3 Ksh) albo o przydziale akcji (art. 439 § 1 Ksh) w przypadku objęcia minimalnej ilości subskrybowanych akcji. Omawiane ogłoszenia są dokonywane w trakcie procedury zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki akcyjnej w drodze subskrypcji.
 • o subskrypcji otwartej (art. 440 Ksh). Jest to procedura zmiany – podwyższenia kapitału zakładowego w której akcje nowej emisji są oferowane osobom, którym nie służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.
 • o podjęciu uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (art. 450 Ksh). Zgodnie z art. 450 § 2 Ksh uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego powinna zostać ogłoszona przez zarząd najpóźniej w terminie sześciu tygodni od dnia wpisu do rejestru warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Ważne:

Ogłoszenie o podjęciu takiej uchwały również należy odróżnić od wpisu do KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 450 Ksh;

§ 1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)dokumenty określone w art. 441 § 2 pkt 2 (ogłoszenie i wzór zapisu, jeżeli podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze subskrypcji zamkniętej albo otwartej) i 4 (dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane);

2)uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

3)sprawozdanie zarządu i opinię biegłego rewidenta, jeżeli objęcie akcji następuje w zamian za wkłady niepieniężne;

4)uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, jeżeli warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego uchwalone zostało w celu określonym w art. 448 § 2 pkt 3 Ksh (przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych).

 • o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego. Zgodnie z art. 456 § 1 Ksh, p uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zgodnie z art. 458 Ksh obniżenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) uchwałę walnego zgromadzenia albo zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego;

2) dowód zatwierdzenia zmiany statutu przez właściwy organ władzy publicznej, jeżeli do zmiany statutu takie zatwierdzenie jest wymagane;

3) dowody należytego wezwania wierzycieli;

4) oświadczenie wszystkich członków zarządu stwierdzające, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec spółki w terminie określonym w art. 456 § 1, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie.

8. Ogłoszenie w MSiG związane z likwidacją spółki akcyjnej

 • o likwidacji spółki akcyjnej. Zgodnie z art. 465 Ksh;

Likwidatorzy powinni ogłosić dwukrotnie o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Ogłoszenia, o których mowa wyżej, nie mogą być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie.

Ważne:

Niezależnie od ogłoszenia w MSiG należy zgodnie z art. 464 § 1 Ksh zgłosić do KRS otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy albo adresy do doręczeń, sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym względzie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania tego zgłoszenia.

9. Ogłoszenia w MSiG związane z przekształceniami spółek

Łączenie się spółek

 • o planie połączenia dwóch spółek kapitałowych. Zgodnie z art. 500 § 2 Ksh, plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.

Ważne:

Należy odróżnić ogłoszenie o planie od zgłoszenia planu do sądu rejestrowego łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 1 Ksh.

 • o połączeniu spółek (art. 508 Ksh). Ogłoszenie o połączeniu spółek może zostać dokonane najwcześniej w dniu następnym po dniu połączenia w rozumieniu art. 493 § 2. Ogłoszenie bowiem ma informować o tym, że połączenie spółek już się dokonało. Nie jest natomiast limitowany termin złożenia przez spółkę przejmującą albo nowo zawiązaną wniosku o ogłoszenie w MSiG o połączeniu spółek (art. 5 § 4 wyznaczający termin 2 tygodni od zajścia zdarzenia, dotyczy tylko zdarzeń określonych w art. 5 § 2). Jednakże zależność jest tutaj taka, że im później ukaże się ogłoszenie o połączeniu spółek, tym dłużej aktywne będą obowiązki spółki i uprawnienia wierzycieli wynikające z art. 495–496.

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 508, powinno się ukazać w MSiG, a ponadto może być zamieszczone w pismach (dziennikach), które wskazuje umowa albo statut spółki przejmującej (powstałej przez zjednoczenie spółek), jako pisma przeznaczone do ogłoszeń spółek.[5]

Ogłoszenia w MSiG dotyczące transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej.

 • Ogłoszenie w MSiG o planie połączenia (art. 516[4] Ksh). Zgodnie z art. 516[4] § 1 Ksh, spółka powinna ogłosić plan połączenia transgranicznego nie później niż na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia tej spółki, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu. Spółka nie jest obowiązana do ogłoszenia planu połączenia, gdy nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan tego połączenia na swojej stronie internetowej.

Ważne:

Zgodnie z art. 516[10] § 2 i 3 Ksh wierzyciel spółki krajowej może w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie. W razie sporu sąd właściwy według siedziby spółki rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu połączenia.

 • Ogłoszenie w MSiG o połączeniu spółek (art. 524 Ksh). Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.

Ogłoszenia w MSiG dotyczące podziału spółek

 • ogłoszenie w MSiG planu podziału (art. 535 Ksh). Zgodnie z art. 535 § 3 Ksh, plan podziału należy ogłosić nie później niż na sześć tygodni przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie podziału, o której mowa w art. 541.[6] Spółka dzielona albo spółka przejmująca nie jest obowiązana do ogłoszenia planu podziału, gdy nie później niż na sześć tygodni przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta pierwsza uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan podziału na swojej stronie internetowej.
 • Ogłoszenie w MSiG o podziale (art. 543 Ksh). Ogłoszenie o podziale spółki jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.
 • Ogłoszenie w MSiG o przekształceniu spółki (art. 570 Ksh). Ogłoszenie o przekształceniu spółki (art. 570 Ksh) jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej. Instrukcja dotycząca przekształcenia spółki z o.o. jest dostępna pod adresem: https://mikroporady.pl/zarzadzanie/item/3661-instrukcja-przeksztalcenie-spolki-z-oo.html

10. Ogłoszenia w MSiG dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Ogłoszenie w MSiG o przekształceniu przedsiębiorcy. Art. 584[12] Ksh stanowi, iż ogłoszenie o przekształceniu przedsiębiorcy jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 584[5] Ksh do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1) sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;

2) złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

3) powołania członków organów spółki przekształconej;

4) zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;

5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ważne:

Spółka przekształcona ma obowiązek dokonać ogłoszenia o dokonanym przekształceniu. Ogłoszenie to, zgodnie z art. 5 § 3 KSH, powinno być dokonane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a jeżeli umowa (statut) spółki przekształconej, przewidując dokonywanie ogłoszeń również w inny sposób, (np. w innym piśmie) również w tym piśmie. Zgodnie z art. 584[12] Ksh, ogłoszenie to powinno być dokonane na wniosek zarządu spółki przekształconej złożony do Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wniosek ten powinien być podpisany zgodnie z reprezentacją obowiązującą w spółce. Nie ma tu obowiązku działania przez wszystkich członków zarządu. Wniosek ten nie może natomiast pochodzić od przedsiębiorcy.[7]

IV Ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt. 7) rachunkowość jednostki obejmuje poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Zgodnie z art. 23 ustawy z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378 ze zm.) "Monitor Polski B" przestał się ukazywać 1.1.2013 r. Jest to konsekwencja zniesienia obowiązku publikowania w nim sprawozdań finansowych przez podmioty, które składają sprawozdania do KRS. Podmioty, które na podstawie ustawy o rachunkowości mają obowiązek ogłaszania swoich sprawozdań finansowych, a nie muszą obligatoryjnie przekazywać sprawozdań do KRS (m.in. spółki cywilne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), od 1.1.2013 r. ogłaszają je w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obecnie spółki mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do sądu rejestrowego albo oświadczeń, że nie mają takiego obowiązku. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 (m. in. spółek kapitałowych) - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

--

[1] Data wyświetlenia strony: 7 czerwca 2017 r.; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296503

[2] Komentarz do przepisu art. 5 Ksh, Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod red. Zbigniewa Jary, 2017, Legalis.

[3] Komentarz do art. 264 Ksh, Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod red. Zbigniewa Jary, 2017, Legalis.

[4] Komentarz do przepisu art. 417 Ksh, Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod red. Zbigniewa Jary, 2017, Legalis.

[5] Komentarz do art. 508 Ksh, A. Opalski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. 4, Warszawa 2016 , Legalis.

[6] Zgodnie z art. 541 § 1 Ksh, podział spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz każdej spółki przejmującej, powziętej większością trzech czwartych głosów, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut spółki przewidują surowsze warunki, a z zgodnie z § 2, podział spółki przez zawiązanie nowej spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz uchwały wspólników każdej spółki nowo zawiązanej w organizacji, powziętej w sposób, o którym mowa w § 1.

[7] Komentarz do art. 584[12] Ksh, Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod red. Zbigniewa Jary, 2017, Legalis.

Przedawnienie roszczeń - terminy

Przygotowując materiał dotyczący przedawnienia roszczeń, na wstępie należałoby wyjaśnić co to jest roszczenie. Zgodnie z definicją wskazaną w komentarzu do ustawy kodeks cywilny „roszczenie to uprawnienie polegające na możliwości domagania się od indywidualnie określonej osoby (lub grupy indywidualnie określonych osób) jakiegoś zachowania się. Istnienie roszczenia jest więc konsekwencją nałożenia przez normę prawną na konkretnego adresata lub grupę konkretnych adresatów obowiązku jakiegoś postępowania względem innej osoby”.[1]

Zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązującej ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej jako: „kodeks cywilny”), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w kodeksie cywilnym, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po upływie określonego terminu.

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.

Zasadą ogólną przyjętą w kodeksie cywilnym jest, że o ile przepisy nie stanowią inaczej, wszystkie roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu po upływie sześciu lat, a roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – po upływie trzech lat. Zgodnie z zasadą ogólną, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W kodeksie cywilnym wskazano wiele odstępstw od powyżej wskazanej reguły m.in. dla:

 • roszczeń wynikających z umowy zlecenia;
 • roszczeń wynikających z umowy o dzieło
 • roszczeń wynikających z rękojmi;
 • roszczeń wynikających z umowy przewozu;
 • roszczeń wynikających z umowy najmu;
 • roszczeń wynikających z umowy pożyczki;
 • roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia;
 • roszczeń wynikających z umowy składu;
 • roszczeń wynikających z zachowku;

i wielu innych.

 


[1] P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny..., red. E. Gniewek, 2010, kom. do art. 117, nb 2

 


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT