Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada - Jakich ogłoszeń spółki muszą dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i wpisów do KRS

Zgodnie z przepisami, spółki muszą dokonywać określonych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (dalej MSiG) oraz innych publikatorach. Obowiązki te wynikają z różnych przepisów. Ogłoszenia są związane z funkcjonowaniem spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego w przypadku spółek kapitałowych (i spółki komandytowo-akcyjnej), a wszystkich w związku z przekształceniami, postępowaniami prowadzonymi w przypadku upadłości bądź restrukturyzacji oraz ustaniem bytu spółek.

Ważne! Od obowiązku dokonywania ogłoszeń w MSiG przez spółki należy odróżnić publikowanie wtórne w MSiG ogłoszeń wpisów wcześniej dokonanych w KRS. Obejmują one wpisy pierwsze, czyli wpisy podmiotów do KRS oraz wpisy kolejne, czyli zmiany danych podmiotów wpisanych do KRS, a w tym również wykreślenie spółek z KRS.

Podstawowe akty prawne:

1. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)
2. ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (t. j. z 2014 r. poz. 125),
3. ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1577)
4. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018, poz. 395)
5. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (tj. Dz. U. 2017, poz. 2344)
6. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2018, poz. 1508)

a) Radzimy zawsze w przypadku jakichkolwiek czynności związanych ze zmianami w spółce, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników sprawdzać czy powinieneś dokonać ogłoszenia i wpisu do KRS. W tym celu najpierw przeczytaj pkt. I i II (to tylko dwie strony), a następnie sprawdź w pkt. III czy dana czynność wymaga wpisu i ogłoszenia.

b) Trzeba także pamiętać, iż obok obowiązków dotyczących wpisów do KRS i ogłoszeń następczych w związku z wpisem bądź też niezbędnych lub równoległych występują obowiązki składania dokumentów do akt w KRS i oczywiście przedkładania tychże dokumentów właściwym władzom publicznym. Wówczas mamy czasami sytuację, iż w KRS będzie wpisana tylko wzmianka o złożeniu do akt  (np. art. 40 ustawy o KRS), a przykładowo składane do akt / przesyłane w formie elektronicznej do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), a w przypadku spółek publicznych, publikowane w ramach obowiązków emitentów, co wynika z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.)

c) Także osobnym zagadnieniem jest już wyżej wspomniana czynność wpisów i wykreśleń z rejestru dłużników KRS, co regulują przepisy art. 55 – 60 ustawy o KRS i pamiętać, że przedsiębiorca może występować tu w dwóch różnych rolach, a więc zgłaszającego bądź też podmiotu zainteresowanego wykreśleniem. Wreszcie ważne jest wskazanie na nowe rejestry o statusie ksiąg publicznych, lub też urządzeń materialno-technicznych, które przez fakt wprowadzenia na stronę, a więc publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, stają się informacjami publicznymi, co wymaga monitoringu, zgłoszeń i wniosków o wykreślenie z uwagi na istotność dla przedsiębiorcy jak i skutki prawne takich wpisów. Są to rejestr VAT podatników czynnych, Krajowy Rejestr Karny, w którym, wobec poszerzenia katalogu przestępstw karnoskarbowych o określone czyny będące uprzednio tylko wykroczeniami skarbowymi, będą wpisane podmioty skazane za te przestępstwa. Najnowszym takim rejestrem gdzie występować będzie publikacja, który będzie wymagał odpowiedniej staranności i czujności i reagowania celem wykreślenia będzie rejestr podmiotów wykreślonych z rejestru VAT (patrz projekt ustawy o zmianie ustawy w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych, dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1]).

I. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

1. Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 ustawy o KRS, wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nie podlegają ogłoszeniu wpisy:

1)dokonane w wyniku rozpatrzenia wniosku w przedmiocie wpisu numeru REGON oraz NIP stanowiącego uzupełnienie pierwszego wpisu nowego podmiotu do Rejestru (art. 20 ust. 1d ustawy o KRS),

2) daty uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego w sprawach, w których postanowienia te są skuteczne i wykonalne z chwilą ich uprawomocnienia (art. 20 ust. 3 ustawy o KRS),

3) w dziale 4 rejestru przedsiębiorców – dotyczące m.in. zaległości przedsiębiorców (art. 42 ustawy o KRS),

4) w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 49 ust. 2 ustawy o KRS),

5) w rejestrze dłużników niewypłacalnych (art. 58 ustawy o KRS).

Pozostałe wpisy zawsze muszą być publikowane w MSiG.

2. Ogłoszenia wpisu spółek do KRS

W przypadku zawiązania spółki (dotyczy to zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych) podlega ona wpisowi do KRS. Wpis w KRS podlega zaś ogłoszeniu w MSiG (art. 1 ust. 1 pkt. 3 ustawy o MSiG).

Ogłoszenia o wpisie spółek obejmują informacje o danych które zostały wpisane do KRS. W przypadku składania wniosku o wpis do KRS należy, oprócz opłaty od wniosku od wpisu, uiścić również opłatę za ogłoszenie o wpisie w MSiG w wysokości 100 zł.

3. Ogłoszenia zmian wpisów w KRS

Zmiany w KRS również podlegają ogłoszeniu w MSiG, dlatego jednocześnie należy oprócz opłaty w wysokości 250 zł z tytułu wpisu zmiany do KRS, również uiścić opłatę 100 zł za ogłoszenie w MSiG o wpisie zmiany. 

Wpisy zmian podlegają ogłoszeniu w MSiG w części XV Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego albo w części 1) Wpisy pierwsze albo odpowiednio 2) Wpisy kolejne. Wysokość opłat za ogłoszenia w MSiG określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 2014 r. poz. 649) które stanowi w § 6;

1. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, o ile jego ogłoszenie podlega opłacie, jest stała i wynosi 100 zł.

2. Opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia dokonywanego w toku postępowania sądowego, innego niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018, poz. 395) jest stała i wynosi 500 zł.

3. Opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.

4. Dobrowolne ogłoszenia o wpisach w KRS w językach UE zgodnie z art. 47a ustawy o KRS;

1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki europejskie mogą dobrowolnie ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej, informacje o wpisach do Rejestru wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

2. Spółki, o których mowa w ust. 1, mogą złożyć dodatkowo do prowadzonych dla nich akt rejestrowych, dokumenty wymienione w art. 8a ust. 1 (katalog dokumentów, m.in. umowy, akty założycielskie), sporządzone w jakimkolwiek języku urzędowym Unii Europejskiej wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty, o których mowa wyżej, spółki mogą ogłaszać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W przypadku różnic między wpisem ogłoszonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w języku polskim a dobrowolnie ogłoszonymi informacjami, jak też między treścią dokumentów złożonych do akt rejestrowych w języku polskim a treścią dokumentów ogłoszonych dobrowolnie, treść ogłoszeń dobrowolnych nie może stanowić zarzutu wobec osób trzecich. Osoby trzecie mogą powoływać się na dobrowolne ogłoszenia, chyba że spółka udowodni, że osoba trzecia wiedziała o treści ogłoszenia w języku polskim.

II. Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 3 ustawy o MSiG w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ogłasza się m. in.:

1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej (patrz wyżej pkt. I 1.);

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

Przepis art. 1 ust. 3 pkt. 1 ustawy o MSIG stanowi powtórzenie przepisu art. 13 ust. 1 z ustawy o KRS.

Ponadto ogłasza się sprawozdania finansowe gdy ustawa to nakazuje (patrz punkt IV).

Monitor Sądowy i Gospodarczy jest ogólnopolskim dziennikiem urzędowym. Zamieszczane są w nim obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez KSH, KPC, KRSU i inne ustawy.  Treść art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o MSiG stanowi, iż "w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się (…) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych". Zgodnie z art. 2 ustawy, obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców podlegających rejestracji sądowej powinny zawierać, poza treścią obwieszczenia lub ogłoszenia, oznaczenie organu rejestrowego, datę wpisu do rejestru i numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. Przedsiębiorca, którego ogłoszenie w Monitorze dotyczy, jest obowiązany przechowywać w swojej siedzibie właściwe numery Monitora.[2]

 

[1]    Data wyświetlenia strony: 7 czerwca 2017 r.; https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296503

[2]    Komentarz do przepisu art. 5 Ksh,  Kodeks spółek handlowych. Komentarz pod red. Zbigniewa Jary, 2017, Legalis.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.