Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Porada: Jakie zmiany musisz wpisać do KRS i jak to zrobić

Przedsiębiorca prowadzący przedsiębiorstwo w formie spółki, niezależnie od jej formy prawnej, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego, z czym ustawa wiąże określone skutki prawne w postaci jawności oraz domniemania prawdziwości wpisanych danych. W toku działalności, na skutek różnych zdarzeń prawnych, dane objęte obowiązkiem wpisu mogą ulegać zmianie, co rodzi obowiązek po stronie właściwych organów spółki dokonywania zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców w trybie i formach przepisanych.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. 2018, poz. 986);
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz.U.2014.1667) – delegacja ustawowa z art. 35a ustawy o KRS;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz.U.2015.724); oraz
 • przepisy ustaw szczególnych.

 

Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców, z mocy ustawy o KRS, dotyczy:

 1. spółek jawnych;
 2. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych;
 3. spółek partnerskich;
 4. spółek komandytowych;
 5. spółek komandytowo-akcyjnych;
 6. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 7. spółek akcyjnych;
 8. spółek europejskich;
 9. oddziałów przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z mocy przepisów ustaw szczególnych wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlegają:

 1. spółki europejskie (art. 3 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 2 pkt 3 u.e.z.s.e. oraz art. 36 pkt 7a ustawy o KRS;
 2. spółki jawne (art. 251 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 2 ustawy o KRS;
 3. spółki partnerskie (art. 94 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 3 ustawy o KRS;
 4. spółki komandytowe (art. 109 § 1 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 4ustawy o KRS;
 5. spółki komandytowo-akcyjne (art. 134 § 1 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 5 ustawy o KRS;
 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 163 pkt 5 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 6 ustawy o KRS;
 7. spółki akcyjne (art. 306 pkt 4 k.s.h.), które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 7 ustawy o KRS.

 

Zasady działania KRS:

 • jawność (każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji i ma prawo otrzymać, również drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru oraz ma prawo przeglądania akt rejestrowych podmiotów wpisanych do Rejestru, chyba że ustawa stanowi inaczej),
 • domniemanie prawdziwości wpisów (domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe; a jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu).

 

Odpowiedzialność:

 • spółka wpisana do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 • Jeżeli do Rejestru jest wpisana osobowa spółka handlowa, odpowiedzialność, ponoszą solidarnie ze spółką osoby odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.

Pamiętaj, że powyższe zasady odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do obowiązku zgłoszeń zmian danych (patrz dalej poniżej.)

 

Zasada wpisów zmian

Spółki podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności w takim zakresie odpowiednio, jaki obejmuje dane, które obligatoryjnie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Pamiętaj, że do wniosku o wpis zmiany osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

 

Dane podlegające wpisowi, jeżeli uległy zmianie:

1) dla każdej spółki:

a) nazwa lub firma, pod którą działa,

b) oznaczenie formy prawnej,

c) siedziba i adres, obejmujące: województwo, powiat, gminę, miejscowość, ulicę, miejscowość poczty zgodnie z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, z wyjątkiem przypadku, gdy nazwa miejscowości stosowana w obrocie nie jest zgodna z jej nazwą urzędową.

d) jeżeli spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały - ich siedziby i adresy,

f) jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,

g) wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,

h) NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

2) w przypadku gdy spółka je posiada - adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;

3) w przypadku wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, zaznaczenie ograniczenia zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieje;

4) informacje o statucie lub umowie, wzmiankę o ich zmianie, okres, na który podmiot został utworzony, oraz jego numer identyfikacyjny REGON;

5) w przypadku spółki jawnej:

a) oznaczenie wspólników spółki jawnej,

6) w przypadku spółki partnerskiej:

a) oznaczenie partnerów,

c) w przypadku partnerów ponoszących odpowiedzialność zgodnie z art. 95 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - zaznaczenie tej okoliczności;

7) w przypadku spółki komandytowej:

a) oznaczenie wspólników spółki komandytowej,

c) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,

d) wysokość sumy komandytowej,

e) przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;

8) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:

a) oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej,

c) wysokość kapitału zakładowego, liczbę i wartość nominalną akcji,

d) ilość akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,

e) wzmiankę, jaka część kapitału zakładowego została opłacona,

f) jeżeli przy zawiązaniu spółki akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne - zaznaczenie tej okoliczności, z podaniem wartości nominalnej objętych w zamian za nie akcji,

g) wzmiankę o uchwale o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych w zamian za te obligacje, wskazującą maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmiankę o prawie obligatariuszy do udziału w zysku;

 


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.