Porady eksperta

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Użytkownik naszego portalu zwrócił się z pytaniem dotyczącym wniesienia środka odwoławczego od nakazu zapłaty. Wierzyciel skierował przeciw niemu pozew o zapłatę, czego skutkiem było wydanie przez sąd wspomnianego nakazu. Wobec Użytkownika prowadzone jest równocześnie uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. W związku z powyższym prosi o pomoc w zaskarżeniu orzeczenia.  

Poniżej odpowiedź:

Na początku należy wskazać, że nie możemy udzielić zindywidualizowanej porady w formie  pisma procesowego – w tym przypadku sprzeciwu od nakazu zapłaty. Użytkownik niestety nie precyzuje w jakim rodzaju postępowania bierze udział jako pozwany, dlatego w niniejszej odpowiedzi zawarto ogólne omówienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jako środka odwoławczego w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i zarzutów w postępowaniu nakazowym.

Postępowanie upominawcze przeprowadza się w sytuacji, gdy kierowane żądanie ma charakter pieniężny. Pozew wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego, jest ono niejawne, a organem orzekającym jest sędzia orzekający jednoosobowo lub referendarz sądowy. Orzeczenie przybiera formę nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli nie wystąpią okoliczności przewidziane w art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego: oczywista bezzasadność roszczenia, budzące wątpliwości twierdzenia co do faktów lub gdy zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Skuteczne wniesienie środka odwoławczego – sprzeciwu od nakazu zapłaty, powoduje rozpoznanie sprawy na rozprawie i utratę mocy zaskarżonej części nakazu. Sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem. W treści tego środka należy koniecznie określić zakres zaskarżenia (w części lub w całości) oraz do jakiej kwoty. Pozwany powinien również przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (pod rygorem ich utraty). W sprzeciwie poza oznaczeniem sądu, należy oznaczyć strony: pozwaną i powodową, sygnaturę sprawy, nazwę środka (sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym). Pismo powinno zawierać uzasadnienie, w którym wnoszący je przedstawi swoje zarzuty i wskaże dowody na prezentowane tezy. Jako załączniki wymienia się wszelkie dokumenty, na które powołuje się skarżący oraz odpisy sprzeciwu wraz z załącznikami dla drugiej strony. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wolny od opłat.

Zakresem postępowania nakazowego objęte są żądania świadczenia pieniężnego lub innych rzeczy zamiennych. Ma ono miejsce przed sądem rejonowym lub okręgowym i jest niejawne. Orzeka w nim sędzia jednoosobowo, a orzeczenie przybiera formę nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Podstawą wydania nakazu jest wykazanie zasadności roszczenia z wykorzystaniem dołączonych do pozwu: dokumentów urzędowych, zaakceptowanych przez dłużnika rachunków lub wezwania do zapłaty wraz z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu. Warto zaznaczyć, że jest on tytułem zabezpieczenia wykonywalnym bez nadawania klauzuli wykonalności. Środkiem odwoławczym w tym postępowaniu są zarzuty od nakazu zapłaty, które należy wnosić w terminie 14 dni od jego otrzymania do sądu, który go wydał. Skutkiem zaskarżenia jest skierowanie sprawy na rozprawę oraz doręczenie odpisu zarzutów stronie powodowej. Nakaz jednak pozostaje w mocy. W zarzutach wskazuje się zakres zaskarżenia oraz należy wywieść żądania poparte odpowiednimi dowodami. Sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego wydaje wyrok, w którym może utrzymać nakaz w całości lub w części albo uchylić go i orzec o żądaniu pozwu. Sąd uchyla z urzędu nakaz zapłaty i wydaje rozstrzygnięcie jeśli zachodzą podstawy do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania. Zarzuty jako środek zaskarżenia podlegają opłacie wynoszącej ¾ opłaty stosunkowej, wynoszącej dla pozwów o zapłatę 5% wartości przedmiotu sporu. Nieopłacenie pisma powoduje odrzucenie go i uprawomocnienie się nakazu. Powinno ono nadto czynić wymaganiom opisanym w części dotyczącej sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Jeśli natomiast nakaz został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będącym przeprowadzanym w przypadku roszczeń o charakterze pieniężnym i gdy powód zainicjował je za pomocą systemu teleinformatycznego, właściwym środkiem zaskarżenia będzie sprzeciw. Jest on wolny od opłat. Sprzeciw wnosi się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym doręczono pozwanemu odpis nakazu zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem. Skuteczne zaskarżenie nakazu powoduje utratę mocy nakazu zapłaty i umorzenie postępowania w części zaskarżonej. Pozwany ma prawo wyboru w jaki sposób wniesie sprzeciw (system teleinformatyczny lub tradycyjnie). Sprzeciw powinien czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Stan prawny na dzień: 14.06.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.).

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:


/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny