Sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia przysługującym, jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym. Ten środek procesowy należy odróżnić od zarzutów od nakazu zapłaty, który jest środkiem zaskarżenia nakazu wydawanego w postępowaniu nakazowym.

Postępowanie upominawcze przeprowadza się w sytuacji, gdy kierowane żądanie ma charakter pieniężny. Pozew wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego, jest ono niejawne, a organem orzekającym jest sędzia orzekający jednoosobowo lub referendarz sądowy. Orzeczenie przybiera formę nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jeśli nie wystąpią okoliczności przewidziane w art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego: oczywista bezzasadność roszczenia, budzące wątpliwości twierdzenia co do faktów lub gdy zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Skuteczne wniesienie środka odwoławczego – sprzeciwu od nakazu zapłaty, powoduje rozpoznanie sprawy na rozprawie i utratę mocy zaskarżonej części nakazu.

Sprzeciw od nakazu zapłaty, stanowi niedewolutywny środek zaskarżenia, co oznacza, iż jest on rozpatrywany przez Sąd, który wydał nakaz. Strona pozwana odnosi się, więc bezpośrednio do żądań pozwu oraz twierdzeń powoda. Zgodnie z art. 502 § 1 k.p.c. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany zobowiązany jest wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty jest pismem procesowym. Musi spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego wskazane w art. 126 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

W treści tego środka należy koniecznie określić zakres zaskarżenia (w części lub w całości) oraz do jakiej kwoty. Pozwany powinien również przedstawić zarzuty, które należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (pod rygorem ich utraty). W sprzeciwie poza oznaczeniem sądu, należy oznaczyć strony: pozwaną i powodową, sygnaturę sprawy, nazwę środka (sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym). Pismo powinno zawierać uzasadnienie, w którym wnoszący je przedstawi swoje zarzuty i wskaże dowody na prezentowane tezy. Jako załączniki wymienia się wszelkie dokumenty, na które powołuje się skarżący oraz odpisy sprzeciwu wraz z załącznikami dla drugiej strony. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wolny od opłat.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki