Porady

Przedsiębiorco co nowego? Dotacje dla firm na nowoczesne wzornictwo

Ważne:

Jeżeli zastanawiasz się nad wdrożeniem nowych strategii wzorniczych, to warto dowiedzieć się więcej na temat jak uzyskać na powyższe dofinansowanie. Firmy mogą, bowiem otrzymać dofinansowanie ze środków tzw. działania 1.4 „Wzór na konkurencję". W ramach tego działania przedsiębiorcy mogą zdobyć dotację na sfinansowanie części kosztów usługi doradczej przeprowadzenia audytu wzorniczego i opracowaniem strategii w tym zakresie.

Działanie 1.4 jest adresowane głównie do mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie któregoś z województw Polski wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie). Ta grupa przedsiębiorców może ubiegać się o dofinansowanie usługi świadczonej przez zewnętrznych ekspertów, która jest związana z rozpoznaniem potrzeb i możliwości rozwoju firmy, zwiększeniem jej konkurencyjności poprzez doskonalenie i wykorzystanie wzornictwa.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 tys. przy tzw. intensywności wsparcia zewnętrznego na poziomie dofinansowania do 85% w etapie I, natomiast dofinansowanie w etapie II może wynieść nawet 3 miliony złotych przy poziomie dofinansowania do 70%, przy zastosowaniu tzw. pomocy de minimis.

Podstawowe kryteria, jakie powinien spełnić przedsiębiorca to:

 • zamknięcie przynajmniej jednego roku obrotowego trwającego minimum 12 miesięcy,
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym, co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich trzech lat osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze nić 600.000,00 zł,
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniał, co najmniej pięciu pracowników – średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty.

Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” składa się z dwóch etapów:

 • ETAP I – obejmuje przeprowadzenie audytu wzorniczego u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia i opracowania strategii wzorniczej,
 • ETAP II – obejmuje wdrożenie strategii wzorniczej, czyli przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

Aby uzyskać dofinansowanie najpierw trzeba pomyślnie przejść etap I, który obejmuje audyt wzorniczy, czyli analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych. Przeprowadzenie audytu ma na celu pokazanie mocnych i słabych stron firmy oraz szanse i zagrożenia związane z działalnością firmy. Taki audyt obejmuje m.in:

 • analizę wzorniczą przedsiębiorcy w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii,
 • analizę struktury organizacyjnej, procesów komunikacji,
 • analizę strategii marketingowej oraz zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji,
 • analizę trendów branżowych, potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem,
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Efektem przeprowadzenia audytu będzie opracowanie strategii wzorniczej, która powinna zawierać, co najmniej takie elementy jak:

 • ogólną charakterystykę firmy (zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej),
 • ogólny opis otoczenia firmy (zawierający informację dot. charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów),
 • opis trendów rynkowych,
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie,
 • zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie,
 • możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w firmie,
 • rekomendacje dot. dalszych działań dla firmy.

Rekomendyjemy, aby strategia wzornicza została przeprowadzona prawidłowo i dlatego najlepiej wybrać do tego doświadczoną firmę, która zajmuje się takiego typu usługami. Aby wybrać najlepszą firmę najlepiej zaprosić do składania ofert, ogłosić zapytanie ofertowe lub nawet lokalny Konkurs ofert, który będzie powiązany z rozpoznaniem rynku. Jest to dość istotne z uwagi na fakt, iż przedsiębiorca, który ubiega się o wsparcie musi wykazać, że zachował procedury konkurencyjności tj. w dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć oprócz tabel finansowych dot. sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz dokumentów potwierdzających zapewnienie zewnętrznego finansowania projektu, (jeśli dotyczy) także informacje i dokumenty dot. procesu wyboru wykonawcy:

 • dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy audytu:
 • Kopia umowy warunkowej z wykonawcą,
 • kopie zapytań ofertowych oraz dowody ich przesłania do potencjalnych wykonawców (postępowanie zgodnie z zasadą rozeznania rynku – poniżej 50 tys. złotych),
 • kopie złożonych ofert,
 • kopia protokołu wyboru wykonawcy.

Podsumowując eksperci, którzy będą oceniać wnioski o dofinansowanie będą oceniać przede wszystkim doświadczenie i kompetencje wykonawcy, któremu wnioskodawca powierzył przeprowadzenie audytu, a w szczególności doświadczenie w branży, w której działa wnioskodawca oraz doświadczenie w projektowaniu produktów.

Zwrócić uwagę należy również, na kryteria oceny oraz wyboru projektów, które mogą decydować o przyznaniu dofinansowania. Będą to m.in.:

 • posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniej wiedzy pozwalającej na realizację projektu oraz sprecyzowanych oczekiwań rezultatów audytu oraz determinację do wdrażania działań z niego wynikających,
 • cel projektu oraz działania zaplanowane w projekcie powinny być wpisane w obszar wzornictwa,
 • zapewnienie przez wnioskodawcę finansowania projektu,
 • wydatki w ramach projektu powinny być racjonalne i uzasadnione,
 • przedmiot projektu powinien wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej,
 • posiadanie przez wnioskodawcę potencjału niezbędnego do należytego świadczenia usług oraz zapewnienie przez wnioskodawcę realizacji projektu przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje,
 • ocena poziomu bezrobocia w powiecie Polski Wschodniej, w którym znajduje się lokalizacja projektu,
 • ocena czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 (czy nie narusza zasad zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów oraz czy spełnia wymogi dla ochrony i poprawy, jakości środowiska naturalnego).

Jeżeli przedsiębiorca, który ma otrzymać pełne wsparcie będzie już dysponować audytem i strategią, będą mogli ubiegać się o kolejne dotacje z działania 1.4 w ramach tzw. drugiego etapu (wdrożenie zaleceń wynikających ze strategii przyjętej w I etapie).

Wnioski o dofinansowanie można będzie składać od 12 września 2018 r. do 19 grudnia 2018 r. zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje o samym konkursie oraz o jego regulaminie, wzorach dokumentów, wytycznych czy kryteriach wyboru projektów można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl. a także na stronie Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Podstawa:

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny