Instrukcje

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część B)

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe.

patent instrukcja

PROCEDURY WSPÓLNOTOWE, REGIONALNE I MIĘDZYNARODOWE

PROCEDURA REGIONALNA

 

I ZGŁOSZNIE WYNALAZKU LUB WZORU UŻYTKOWEGO

1. Uzyskanie patentu

Patenty regionalne umożliwiają uzyskanie ochrony patentowej na terytorium państw, związanych zwykle umowami międzynarodowymi.

Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji o patencie europejskim.

Europejski Urząd Patentowy udziela patentu europejskiego na podstawie jednego zgłoszenia, w którym można wybrać do ochrony ponad 30 krajów europejskich.

Państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej (stan na - 1 grudnia 2019 r.) to: Albania, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia Północna, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dodatkowo, dwa państwa nienależące do Organizacji, zobowiązały się uznawać na swoim terytorium udzielone patenty: Bośnia i Hercegowina oraz Czarnogóra.

2. Europejskie zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego powinno zawierać:

1. Podanie (w trzech egzemplarzach) o udzielenie patentu europejskiego, które powinno być złożone na formularzu opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy, który zawiera:

 • wniosek o udzielenie patentu europejskiego;
 • tytuł wynalazku;
 • nazwisko i imię / nazwę;
 • adres i obywatelstwo zgłaszającego oraz państwo, w którym zgłaszający posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorstwa;
 • nazwisko i imię pełnomocnika, o ile został ustanowiony;
 • oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia wskazujące datę oraz kraj, w którym dokonano tego zgłoszenia;
 • wykaz dokumentów dołączonych do podania oraz podpis zgłaszającego.

2. opis wynalazku (w trzech egzemplarzach);

3. zastrzeżenie patentowe (jedno lub więcej) (w trzech egzemplarzach);

4. skrót opisu (w trzech egzemplarzach);

5. rysunki (w trzech egzemplarzach).

Europejskiego zgłoszenia patentowego może dokonać każda osoba fizyczna lub prawna bez względu na narodowość, miejsce zamieszkania, czy siedzibę firmy.

Może być ono również dokonane przez kilku współzgłaszających.

Europejskiego zgłoszenia patentowego można dokonać osobiście, pocztą, faksem, przy czym oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do urzędu w terminie 14 dni od daty nadania zgłoszenia faksem lub elektronicznie – w takim wypadku opłata za zgłoszenie jest niższa, niż w przypadku zgłoszenia w formie papierowej.

Obywatel polski lub osoba prawna mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązany jest do dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego nieopartego na pierwszeństwie w Urzędzie Patentowym RP. Jeżeli zgłoszenie europejskie oparte jest na pierwszeństwie konwencyjnym, zgłaszający może go dokonać zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Europejskie zgłoszenie patentowe powinno być dokonane w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (angielski, niemiecki, francuski). Wybrany przez zgłaszającego język staje się językiem postępowania. Od końca 2007 roku europejskie zgłoszenie patentowe może być dokonane w dowolnym języku, pod warunkiem, że w terminie określonym w Regulaminie, wpłynie do urzędu tłumaczenie na język procedury.

Zgłaszający, którzy posiadają miejsce zamieszkania lub główną siedzibę firmy w państwie należącym do Konwencji, którego językiem urzędowym nie jest język angielski, francuski czy niemiecki, a także obywatele tego państwa mający miejsce zamieszkania za granicą, mogą dokonywać europejskich zgłoszeń patentowych w języku urzędowym swojego państwa (np. w języku polskim). Zgłaszający polscy (osoby fizyczne, MŚP, uniwersytety, organizacje non-profit, jednostki badawczo-rozwojowe), którzy dokonali zgłoszenia w języku polskim, uprawnieni są do 30% redukcji niektórych opłat, tzn. opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za przeprowadzenie badania. Aby z nich skorzystać zgłaszający musi w podaniu o udzielenie patentu europejskiego, w pozycji dotyczącej złożenia wniosku o badanie napisać zdanie (w języku polskim): „Niniejszym wnoszę (wnosimy) o badanie na podstawie art. 94 EPC.”

3. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego przez Europejski Urząd Patentowy

Procedura, której celem jest udzielenie patentu przebiega etapowo. Polega na rozdzieleniu etapu poszukiwania i badania pełnego, co daje zgłaszającemu możliwość podjęcia, na podstawie sprawozdania z poszukiwań i towarzyszącej mu opinii dotyczącej patentowości, decyzji, czy przeprowadzić pełne badania, a co za tym idzie, czy ponosić dalsze koszty związane z uzyskaniem ochrony patentowej.

Kontrola formalna – na tym etapie Europejski Urząd Patentowy sprawdza zgłoszenie pod kątem wymogów formalnych takich jak, czy zgłoszenie jest kompletne oraz czy została uiszczona odpowiednia opłata.

Poszukiwanie Europejskie – na tym etapie Urząd wydaje sprawozdanie sporządzone na podstawie zastrzeżeń patentowych, uwzględniając opis i rysunki. Sprawozdanie przesyłane jest do zgłaszającego wraz z kopią dokumentów, które są powoływane w raporcie oraz z pisemną opinią dotyczącą patentowości, sporządzaną na podstawie sprawozdania.

Publikacja - zgłoszenie jest publikowane po upływie 18 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Badanie merytoryczne – następuje jedynie na wniosek zgłaszającego i obejmuje badania pełne oraz udzielenie patentu. W ciągu 6 miesięcy od opublikowania europejskiego zgłoszenia patentowego wraz ze sprawozdaniem z europejskiego poszukiwania zgłaszający ma obowiązek złożyć wniosek o badanie, o ile nie dokonał tego w momencie składania wniosku o udzielenie patentu europejskiego oraz musi wnieść stosowne opłaty (o czym mowa w punkcie IV).

4. Opłaty związane z dokonaniem europejskiego zgłoszenia patentowego/ wzoru użytkowego

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść następujące opłaty (liczy się data wpływu na konto Europejskiego Urzędu Patentowego.).

Opłata za zgłoszenie (krajowa opłata podstawowa), gdy:

 • europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane w formie elektronicznej - 120 EUR
 • europejskie zgłoszenie patentowe zostało dokonane na nośniku papierowym - 210 EUR

Polskim zgłaszającym (osobom fizycznym, MŚP, uniwersytetom, organizacjom non-profit, jednostkom badawczo-rozwojowym) przysługuje 30% zniżka na opłatę za zgłoszenie, jeżeli dokonali zgłoszenia w języku polskim i w formularzu zgłoszeniowym wystąpili z wnioskiem o przeprowadzenie badania, wpisując zdanie w języku polskim: „Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art.94 EPC”.

- jeżeli zgłoszenie zawiera więcej niż 35 stron, opłata jest powiększona o 15 EUR za każdą następną stronę.
Do stron, od których liczona jest powiększona opłata wlicza się strony opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu i rysunków ( nie wlicza się stron podania).

Opłata za poszukiwanie - 1285 EUR

Opłata za szesnaste i każde następne do pięćdziesięciu zastrzeżenie patentowe – 235 EUR

Opłata za pięćdziesiąte pierwsze i każde następne zastrzeżenie patentowe - 580 EUR

Opłaty należy wnieść na konto Europejskiego Urzędu Patentowego:

Zgłaszający proszeni są o dokonywanie wpłat wyłącznie na numer rachunku bankowego Europejskiego Urzędu Patentowego w COMMERZBANK AG.

Jeżeli europejskie zgłoszenie patentowe jest dokonywane za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP należy uiścić opłatę:

Opłata za przekazanie - 300 zł Opłatę za przekazanie należy wnieść na konto Urzędu Patentowego RP.

Opłata za badanie - 1620 EUR

Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zgłaszający wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania wpisując zdanie w j. polskim: „Niniejszym wnoszę o badanie na podstawie art.94 EPC”, przysługuje mu obniżenie opłaty za badanie o 30%, tzn. wnosi (1620- 486 = 1134 EUR).

Opłata za wyznaczenie jednego lub więcej państwa członkowskiego - 580 EUR

Opłata za rozszerzenia - 102 EUR

Jeżeli zgłaszający wyznaczy dwa kraje ( Bośnia Hercegowina oraz Czarnogóra), które nie są członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej, ale podpisały porozumienie o honorowaniu patentu europejskiego, i chce w tych krajach chronić swój wynalazek, musi za wyznaczenie każdego kraju wnieść opłatę w wysokości 102 EUR.

Opłata za utrzymanie zgłoszenia w mocy(ochronę) (za trzeci rok) - 465 EUR

Od trzeciego roku zgłoszenia wnosi się corocznie opłatę za utrzymanie zgłoszenia w mocy ( za ochronę).

 

II ZNAK TOWAROWY (wspólnotowy)

Rejestracja znaków towarowych może podlegać różnym procedurom regionalnym. Jedną z tych procedur jest postępowanie przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego UE w Alicante (OHIM: Office for Harmonization in the Internal Market), w sprawie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (więcej w dziale: Wspólnotowe znaki towarowe).

W Europie działa ponadto regionalna organizacja udzielająca praw wyłącznych na obszarze państw Beneluksu. Polscy przedsiębiorcy mogą być zainteresowani procedurą regionalną dotyczącą rejestracji znaków towarowych jedynie w tych krajach (BTO - The Benelux Trademark Office).

1. Dokonanie zgłoszenia

Wspólnotowy znak towarowy może zostać zgłoszony do rejestracji samodzielnie przez Zgłaszającego bądź przez jego pełnomocnika (w tym również przez pracownika przedsiębiorstwa, w przypadku gdy Zgłaszającym jest osoba prawna). Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe wyłącznie dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego do rejestracji może być dokonane zarówno bezpośrednio w Urzędzie OHIM w Alicante, jak i za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, który zobowiązany jest do jego przekazania do Urzędu OHIM. Zgłoszenie złożone w Urzędzie Patentowym RP wywołuje taki sam skutek, jak gdyby zostało dokonane tego samego dnia w Urzędzie OHIM. Jednakże w sytuacji, gdy zgłoszenie zostanie przekazane przez Urząd Patentowy RP po upływie dwóch miesięcy od daty jego otrzymania, uznaje się, że zostało ono dokonane z datą, w której wpłynęło do Urzędu OHIM.

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego wydaje potwierdzenie odbioru otrzymanych zgłoszeń.

2. Opłaty związane ze wspólnotowym zgłoszeniem znaku towarowego

  Wysokość opłaty w EUR
Opłata podstawowa za zgłoszenie do trzech klas towarowych 1050,00
Opłata podstawowa za zgłoszenie on-line do trzech klas towarowych 900,00
Dopłata do zgłoszenia za każdą klasę towarową powyżej trzech 150,00
Opłata podstawowa za wspólny znak towarowy Opłata podstawowa za wspólny znak towarowy
Opłata za krajowe sprawozdania z wyszukiwań 84,00

 

W przypadku składania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego do Urzędu OHIM pobierana jest opłata w wysokości 120 PLN

 

III WZÓR PRZEMYSŁOWY (wspólnotowy)

O ochronę wzoru tzw. wspólnotowego na terenie całej Unii Europejskiej przedsiębiorca może się ubiegać na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Zakres odpowiada w części wzorom przemysłowym, użytkowym.

1. Ochronie jako wzory wspólnotowe podlegają:

 • wygląd produktu lub jego części, na które składają się: kształt, forma, motywy dekoracyjne, dobór kolorów i materiałów, z których wykonany jest produkt;
 • architektura i aranżacja danych przestrzeni, jak np. pawilony, apartamenty, ogrody;
 • wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych produktów w ramach systemu modułowego.

2. Ochronie nie podlegają:

 • rysunki, modele, formy, których wygląd wynika wyłącznie z ich funkcji technicznych;
 • cechy postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi mechaniczne złożenie lub połączenie z innym produktem lub umożliwić mu umieszczenie w innym produkcie, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje;
 • wzory sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

3. Zgłoszenie wzoru wspólnotowego

Zgłoszenia dokonuje się bezpośrednio w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for the Harmonization In the Internal Market – OHIM) w Alicante, w Hiszpanii lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

Wniosek o rejestrację wzoru powinien zawierać:

 • wniosek o rejestrację;
 • informacje identyfikujące zgłaszającego;
 • przedstawienie wzoru umożliwiające jego odtwarzanie;
 • wskazanie produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany.

W przypadku, gdy Urząd przy badaniu wzoru stwierdzi, że nie odpowiada on definicji wzoru lub jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami, odmawia rejestracji wzoru. Jeżeli zostały spełnione wszystkie wymogi zgłoszenia, Urząd dokonuje wpisu zgłoszenia do Rejestru Wzorów Wspólnotowych oraz publikuje zarejestrowany wzór w Biuletynie Wzorów Wspólnotowych.

4. Opłaty związane ze wspólnotowym zgłoszeniem wzoru przemysłowego

 • za przekazanie zgłoszenia wspólnotowego wzoru przemysłowego wynosi 120 zł.
 • w OHIM opłata za podstawowe zgłoszenie jednego wzoru wynosi 350 euro.

Prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje twórcy lub jego następcy prawnemu. Jeżeli wzór opracowały wspólnie co najmniej dwie osoby, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje im wspólnie. W przypadku, gdy wzór zrealizowany został przez pracownika w ramach wykonywania jego obowiązków lub instrukcji udzielonych przez pracodawcę, prawo do wzoru wspólnotowego przysługuje pracodawcy, o ile inaczej nie uzgodniono lub nie określono na mocy prawa krajowego.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania osobom trzecim, bez zgody właściciela, jego używania na terenie całej Wspólnoty przez okres 5 lat, począwszy od daty zgłoszenia wzoru. Właściciel tego prawa może czterokrotnie przedłużać okres ochronny, łącznie do 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.

 

PROCEDURA MIĘDZYNARODOWA

I WYNALAZEK I WZÓR UŻYTKOWY – PROCEDURA PCT

Administracją i procedurą PCT dla uzyskania patentu lub wzoru użytkowego w różnych krajach z jednego zgłoszenia zajmuje się również IB WIPO z siedzibą w Genewie.

1. Omówienie procedury PCT przed IB WIPO

Procedura ta składa się z dwóch głównych faz. Rozpoczyna się od wniesienia zgłoszenia międzynarodowego - tzw. faza międzynarodowa, i kończy się (w przypadku pozytywnego wyniku na rzecz zgłaszającego) udzieleniem patentu krajowego lub regionalnego - faza krajowa lub faza regionalna.

Faza międzynarodowa składa się (jeżeli zostanie zakończona) z kilku głównych etapów:

 • wniesienia zgłoszenia międzynarodowego przez zgłaszającego i postępowania wdrażającego przez „urząd przyjmujący” w odniesieniu do tego zgłoszenia,
 • sporządzenia przez jeden z Międzynarodowych Organów Poszukiwań sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań wraz z pisemną opinią stwierdzającą, czy zastrzegany wynalazek wydaje się być nowy, odznacza się poziomem wynalazczym (nieoczywistością) oraz nadaje się do przemysłowego stosowania,
 • publikacji zgłoszenia międzynarodowego wraz ze sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań,
 • przekazania zgłoszenia międzynarodowego przez Biuro Międzynarodowe (WIPO) krajowym lub regionalnym urzędom, w których zgłaszający (zgodnie ze swoim życzeniem) ubiega się o patent na podstawie swojego zgłoszenia międzynarodowego (tzw. „urzędom wyznaczonym”),
 • sporządzenia przez Biuro Międzynarodowe na rzecz Międzynarodowego Organu Poszukiwań sprawozdania noszącego tytuł: „Wstępne sprawozdanie międzynarodowe co do zdolności patentowej” - IPRP (Rozdział I Układu o współpracy patentowej) w przypadku, gdy zgłaszający nie wystąpi z wnioskiem o sporządzenie raportu międzynarodowego badania wstępnego oraz przekazanie jednej kopii zgłaszającemu,
 • przekazania sprawozdania (IPRP) do wyznaczonych urzędów w ustawowym terminie,
 • sporządzenia przez jeden z Międzynarodowych Organów Badań Wstępnych (w przypadku wystąpienia przez zgłaszającego z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne) raportu z badań zwanego: „Wstępnym sprawozdaniem międzynarodowym na temat zdolności patentowej” (Rozdział II Układu o współpracy patentowej).

Końcowym etapem fazy międzynarodowej są czynności, jakie zgłaszający musi podjąć przed urzędami wyznaczonymi (wybranymi). Należy do nich przede wszystkim: uiszczenie wymaganych opłat krajowych lub regionalnych, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz wyznaczenie zawodowego przedstawiciela (jeżeli istnieje taka konieczność).

Następnie urzędy krajowe badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i udzielają bądź odmawiają udzielenia patentu krajowego lub regionalnego - jest to faza krajowa.

2. Dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia międzynarodowego w danym kraju może dokonać obywatel danego kraju lub osoba zamieszkująca w danym kraju, bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego kraju. Jeżeli istnieje kilku zgłaszających, wymogiem jest to, aby przynajmniej jeden był obywatelem lub miał miejsce zamieszkania na terenie danego kraju, w którym chcą dokonać zgłoszenia.

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub bezpośrednio w  Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, za pośrednictwem poczty, telefaksem - oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie 14 dni (od daty nadania zgłoszenia faksem. Aby zachować datę zgłoszenia z telefaksu, przesłany w późniejszym terminie oryginał zgłoszenia musi być tożsamy z dokumentacją przesłaną telefaksem lub elektronicznie.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Podanie (w trzech egzemplarzach) – powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, które powinno zawierać:

 • wniosek,
 • tytuł wynalazku,
 • dane dotyczące zgłaszającego i, w razie potrzeby, pełnomocnika;
 • dane dotyczące twórcy;
 • oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia wskazujące datę oraz kraj, w którym dokonano tego zgłoszenia (o ile ma to zastosowanie).

2. Opis (w trzech egzemplarzach) - powinien ujawniać wynalazek w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby mógł być wykonany przez specjalistę.

Na początku znajdować musi się:

 • tytuł wynalazku zgodny z tytułem zawartym w podaniu;
 • określenie dziedziny techniki, której dotyczy;
 • wskazanie stanu technicznego;
 • określenie sposobu wykorzystania;
 • określenie sposobu wykorzystania do przemysłowego.

3. Zastrzeżenie (jedno lub więcej) (w trzech egzemplarzach) – powinno określać podmiot żądanej ochrony. Powinno być jasne i zwięzłe i w całości poparte opisem. Powinno także zawierać część niezamienną wskazującą cechy techniczne wynalazku określające przedmiot wynalazku, oraz część znamienną wyszczególniającą cechy techniczne, o ochronę których ubiega się zgłaszający. Każde zastrzeżenie przedstawiające istotne cechy wynalazku może posiadać jedno lub więcej następnych zastrzeżeń dotyczących szczególnych postaci wynalazku.;

 • rysunki - jeśli są wymagane (w trzech egzemplarzach);
 • skrót opisu (w trzech egzemplarzach)- powinien zawierać zwięzłe streszczenie tego, co zostało przedstawione w opisie, zastrzeżeniach i rysunkach. Powinien być zredagowany w sposób pozwalający na jasne zrozumienie zagadnienia technicznego, aby stanowił wystarczający instrument dla celów poszukiwań w określonej dziedzinie techniki. Zalecane jest, aby skrót nie zawierał więcej niż sto pięćdziesiąt słów.

Do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty, jak np. dokument pełnomocnictwa czy nośnik elektroniczny zawierający listę sekwencji.

4. Opłaty związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego.

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca należy wnieść następujące opłaty:

Opłata międzynarodowa

- opłata za zgłoszenie - 1330 CHF

- opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza) - 15 CHF

Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%.

Osoby te płacą 10% należnej opłaty międzynarodowej.

Jeżeli zgłoszenie międzynarodowe zostało dokonane w formie elektronicznej, zgłaszającemu przysługuje zniżka w wysokości - 200 CHF.

Opłata za poszukiwanie (search) - 1875 EUR

Od 1 marca 2004 r. nie przysługują żadne zniżki, ani osobom fizycznym, ani osobom prawnym.

Opłata za przekazanie - 300 zł

Opłata za dokumenty pierwszeństwa – za wynalazek lub wzór użytkowy

 • do 20 stron - 60 zł
 • powyżej 20 stron - 125 zł

Opłatę za przekazanie i opłatę za dokument/y/ pierwszeństwa należy wnieść na konto NBP O/O Warszawa. Na obu przelewach zaznaczyć: za zgłoszenie międzynarodowe PCT/PL2010/0000...,a w roku następnym PCT/PL2011/ /0000... itd.

Polska objęta jest postanowieniami Rozdziału II Układu PCT dlatego zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne. Dla Polski Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych jest Europejski Urząd Patentowy. Zgłaszający składa wniosek (w 1 egz.) bezpośrednio do EUP, wysyłając go po adresem: European Patent Office, D – 80298 München, Germany

We wniosku, który należy sporządzić na specjalnym formularzu (dostępnym siedzibie UPRP lub w za pośrednictwem strony internetowej WIPO), zgłaszający wskazuje państwa w których zamierza wykorzystać wyniki badania wstępnego (”Państwa Wybrane”). Europejski Urząd Patentowy pobiera opłatę za badanie wstępne w wysokości 1930 EUR i opłatę manipulacyjną – 191 EUR. Opłaty te należy przekazać na poniżej podane konto Europejskiego Urzędu Patentowego w terminie do 1 miesiąca od daty wysłania wniosku (osobom fizycznym przysługuje zniżka 90% tylko na opłatę manipulacyjną).

Od dnia 1 września 2014 r. zgłaszający proszeni są o dokonywanie wpłat wyłącznie na podany powyżej numer rachunku bankowego Europejskiego Urzędu Patentowego w COMMERZBANK AG.

Niezależnie od tego czy wniosek o badanie wstępne został złożony czy nie, wejście w fazę krajową następuje w 30 lub 31 miesiącu (w zależności od wybranego państwa) od daty pierwszeństwa.

Wniosek o międzynarodowe badanie wstępne należy złożyć przed upływem:
a) 22 miesięcy od daty pierwszeństwa lub

b) 3 miesięcy od daty przekazania zgłaszającemu sprawozdania z poszukiwania oraz pisemnej opinii sporządzonej w zależności od tego który termin upływa później.

Wyjątek stanowią państwa: Luksemburg (LU), Tanzania (TZ), Uganda (UG). Państwa te ciągle obowiązuje 20-miesięczny termin na wejście w fazę krajową (bez badania wstępnego). Ma to miejsce tylko wtedy gdy zgłaszający chce wejść bezpośrednio w fazę krajową w tych państwach. Gdy wejście w fazę krajową ma nastąpić poprzez patent regionalny (EP lub AP) obowiązuje termin 31 miesięcy licząc od daty pierwszeństwa.

W w/w państwach termin na złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne wynosi 19 miesięcy licząc od daty pierwszeństwa.
Wniosek należy wysłać minimum 5 dni przed upływem terminu.

 

II MIĘDZYNARODOWA REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

1. Dokonanie zgłoszenia wg. systemu Madryckiego

Istotą systemu międzynarodowej rejestracji znaków towarowych jest ułatwienie procedury ubiegania się o rejestrację w krajach członkowskich Związku Madryckiego. Zgłaszający, w wyniku jednej rejestracji bądź jednego zgłoszenia znaku bazowego w kraju pochodzenia, uzyskuje możliwość uzyskania ochrony we wszystkich krajach członkowskich, przy czym ochrona ta jest taka sama, jak ta uzyskana bezpośrednio w poszczególnych państwach.

Administracją Systemu Madryckiego zajmuje się również Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.

Zgłoszenie międzynarodowe, w przypadku Polski jako kraju pochodzenia, powinno być wniesione do Biura Międzynarodowego w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (www.uprp.pl). O rejestrację międzynarodową znaku towarowego może ubiegać się każda osoba fizyczna lub prawna przynależna do Polski lub zrównana w prawach z przynależnymi do Polski (tzn. taka, która ma w Polsce miejsce stałego zamieszkania albo rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe, które odpowiada wymogom prawa krajowego), o ile wspomniany znak został uprzednio zarejestrowany lub zgłoszony na rzecz tej osoby w Urzędzie Patentowym RP. Postępowanie związane z rejestracją międzynarodową może być prowadzone przez zgłaszającego lub pełnomocnika.

2. Zgłoszenie powinno zawierać:

kopię znaku, który musi być identyczny z tym w rejestracji podstawowej lub zgłoszeniu podstawowym znaku,
wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną, sklasyfikowane zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją towarów i usług (klasyfikacja nicejska)

3. Opłaty związane z międzynarodową rejestracją znaku towarowego

Urząd Patentowy pobiera opłatę od wniosku o rejestrację międzynarodową w kwocie 600 zł.

  Stawka we Frankach szwajcarskich

1.Zgłoszenia międzynarodowe podlegające procedurze wyłącznie przez zawarte umowy.

Następujące opłaty są płatne i obejmuje 10 lat:

 
1.1 Opłata podstawowa (Artykuł 8 (2) (a) Umowy) 1  
1.1.1, w których nie przedstawienie znaku jest w kolorze 653
1.1.2 gdy jakakolwiek reprodukcja znaku w kolorze 903
1.2 Opłata uzupełniająca dla każdej klasy towarów i usług poza trzy klasy (Artykuł 8 (2) (b) Umowy) 100
1.3 Opłata dodatkowa dla wyznaczenia każdej wyznaczonej Umawiającym się Państwie (Artykuł 8 (2) (c) Umowy) 100

2.Zgłoszenia międzynarodowe podlegające wyłącznie z protokołu

następujące opłaty są płatne i obejmuje 10 lat:

 
2.1 Opłata podstawowa (Artykuł 8 (2) (i) protokołu) 1  
2.1.1, w których nie przedstawienie znaku jest w kolorze 653
2.1.2 gdy jakakolwiek reprodukcja znaku w kolorze 903
2.2 Opłata uzupełniająca dla każdej klasy towarów i usług poza trzy klasy (Artykuł 8 (2), (ii) protokołu), z wyjątkiem przypadku, tylko Umawiające się Strony, w odniesieniu do których poszczególne opłaty (patrz 2.4 poniżej) są płatne są oznaczone (patrz Artykuł 8 (7), (a) (i) protokołu) 100
2.3 Opłata dodatkowa dla wyznaczenia każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony (Artykuł 8 (2), (iii) protokołu), z wyjątkiem wyznaczonych Umawiających się Stron jest stroną, w odniesieniu do których dana osoba Opłata jest płatna (patrz 2.4 poniżej) ( patrz Artykuł 8 (7) (a) (ii) Protokołu) 100
2.4 Indywidualna opłata za wyznaczenie każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których opłata indywidualna (a nie opłatę uzupełniającą) jest płatna (patrz Artykuł 8 (7) () protokołu), z wyjątkiem, gdy wyznaczony Zamawiający jest państwem związane (także) w Umowie oraz Urząd pochodzenia jest Urząd państwa związanego (również) w Umowie (w odniesieniu do takich Umawiających się Stron, uzupełniające Opłata jest płatna): Wysokość opłaty, jest ustalana przez każda z Umawiających się Stron  
3. Zgłoszenia międzynarodowe podlegające zarówno z umowy i protokołu następujące opłaty są płatne i obejmuje 10 lat:  
3.1 Opłata podstawowa 1  
3.1.1, w których nie przedstawienie znaku jest w kolorze 653
3.1.2 gdy jakakolwiek reprodukcja znaku w kolorze 903
3.2 Opłata uzupełniająca dla każdej klasy towarów i usług poza trzy klasy 100
3.3 Opłata dodatkowa dla wyznaczenia każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których dana osoba nie jest należna opłata (patrz 3.4 poniżej) 100
3.4 Indywidualna opłata za wyznaczenie każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których dana osoba Opłata jest płatna (patrz Artykuł 8 (7) () protokołu), z wyjątkiem przypadków, wyznaczony z Umawiających się Stron jest państwo związane (także) przez Umowa i Urzędem pochodzenia jest Urząd państwa związanego (również) w Umowie (w odniesieniu do Umawiających się Stron tak, komplementarne Opłata jest płatna): Wysokość opłaty jest ustalana indywidualnie przez każdą z Umawiających się Strony  
4. Nieprawidłowości w odniesieniu do klasyfikacji towarów i usług pobiera następujące opłaty są płatne (art 12 (1) (b)):  
4.1 W przypadku gdy towary i usługi nie są zgrupowane w klasach
77 oraz 4 semestrze ponad 20
4.2 W przypadku, gdy klasyfikacja, a pojawiające się w aplikacji, z jednego lub więcej terminów jest nieprawidłowe, pod warunkiem że, w przypadku gdy całkowita kwota należna z tytułu tej pozycji w odniesieniu do zgłoszenia międzynarodowego, jest mniejsza niż 150 franków szwajcarskich, nie ma opłat będą płatne 20 oraz 4 na błędnej klasyfikacji termin
5. Oznaczenie następstwie rejestracji międzynarodowej pobiera następujące opłaty są płatne i obejmuje okres od dnia wejścia w życie wyznaczenia i wygaśnięcia następnie obecnej kadencji międzynarodowej rejestracji:  
5.1 Opłata podstawowa 300
5.2 Opłata dodatkowa dla każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, wskazane w tym samym wniosku, gdzie opłata indywidualna nie jest wypłacana w odniesieniu do tego wyznaczonych Umawiających się Stron (patrz punkt 5.3 poniżej) 100
5.3 Indywidualna opłata za wyznaczenie każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których opłata indywidualna (a nie opłatę uzupełniającą) jest płatna (patrz Artykuł 8 (7) () protokołu), z wyjątkiem, gdy wyznaczony Zamawiający jest państwem związane (także) w Umowie oraz Urząd Umawiającej się Strony, posiadacza jest Urząd państwa związanego (również) w Umowie (w odniesieniu do Umawiających się Stron tak, komplementarne Opłata jest płatna): ilość Opłata jest ustalana indywidualnie przez każdą z Umawiających się Stron  
6. Odnowienie pobiera następujące opłaty są płatne i obejmuje 10 lat:  
6.1 Opłata podstawowa 653
6.2 Opłata za uzupełniające, z wyjątkiem przypadku, odnowa jest tylko dla wyznaczonych Umawiających się Stron w odniesieniu do których wypłacane są poszczególne opłaty (patrz 6.4, poniżej) 100
6.3 Opłata dodatkowa dla każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których dana osoba nie jest należne opłaty (patrz 6.4 poniżej) 100
6.4 Indywidualna opłata za wyznaczenie każdej wyznaczonej Umawiającej się Strony, w odniesieniu do których opłata indywidualna (a nie opłatę uzupełniającą) jest płatna (patrz Artykuł 8 (7) () protokołu), z wyjątkiem, gdy wyznaczony Zamawiający jest państwem związane (także) w Umowie oraz Urząd Umawiającej się Strony, posiadacza jest Urząd państwa związanego (również) w Umowie (w odniesieniu do Umawiających się Stron tak, komplementarne Opłata jest płatna): ilość Opłata jest ustalana indywidualnie przez każdą z Umawiających się Stron  
6.5 Dopłata do stosowania okresu karencji 50% kwoty wynagrodzenia należnego w punkcie 6.1
7. Inne nagrania  
7.1 Całkowite przeniesienie rejestracji międzynarodowej 177
7.2 częściowego przeniesienia (dla niektórych towarów i usług lub niektórych Umawiających się Stron) rejestracji międzynarodowej 177
7.3 wnioskiem posiadacza kolejnej międzynarodowej rejestracji ograniczeń, pod warunkiem, że jeżeli ograniczenie to dotyczy więcej niż jednej strony umowy, to jest ten sam dla wszystkich 177
7.4 Zmiana nazwy i / lub adresu właściciela jednego lub większej liczby rejestracji międzynarodowych, dla których Wpisanie tym samym wniosek o zmiany w tym samym żądanie 150
7.5 Nagrywanie licencji w odniesieniu do rejestracji międzynarodowej lub zmiany rejestracji licencji 177
7.6 Wniosek o przeprowadzenie dalszego przetwarzania na podstawie zasady 5bis (1) 200
8. Informacje dotyczące rejestracji międzynarodowych  
8.1 Ustalenie uwierzytelniony wypis z rejestru międzynarodowego obejmującej analizy sytuacji międzynarodowej rejestracji (szczegółowy wyciąg certyfikat),  
do trzech stron 155
dla każdej ze stron, po trzecie 10
8.2 Ustalenie uwierzytelniony wypis z rejestru międzynarodowego składa się z kopii wszystkich publikacji i wszystkich zgłoszeń odmowy, wykonane w odniesieniu do międzynarodowej rejestracji (certyfikat) proste wyciągowych,  
do trzech stron 77
dla każdej ze stron, po trzecie 2
8.3 Informacje pojedynczego zaświadczenie lub pisemnie  
dla pojedynczej rejestracji międzynarodowej 77
dla każdej dodatkowej rejestracji międzynarodowej, jeśli sama informacja jest wymagana w tym samym żądanie 10
8.4 Przedruk lub kserokopię publikacji rejestracji międzynarodowej, na stronie 5
9. Sławki specjalne Biuro Międzynarodowe jest upoważnione do pobierania opłaty, której wysokość powinna sama ustalić od operacji, które będą wykonywane w trybie pilnym i usług nie objętych niniejszą Taryfą opłat  

 

III MIĘDZYNARODOWY WZÓR PRZEMYSŁOWY

Porozumienie haskie w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych ustanawia system także administrowany przez IB Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie, w ramach którego, dokonując jednego zgłoszenia w Biurze Międzynarodowym w Genewie oraz wnosząc jedną kompleksową opłatę, można ubiegać się o ochronę wzorów przemysłowych w wyznaczonych Umawiających się Państwach/ Stronach sygnatariuszach tego samego aktu Porozumienia Haskiego.

Rejestracja międzynarodowa wywołuje taki sam skutek prawny w każdym wyznaczonym Państwie/ Stronie, jak gdyby wzór został zgłoszony bezpośrednio w tym Państwie/ Stronie.

Polska jest stroną Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, który został przyjęty 2 lipca 1999 r. i wszedł w życie 23 grudnia 2003 r. W związku z tym polskie podmioty mogą ubiegać się o ochronę w innych państwach i organizacjach będących stroną tego samego aktu. Stronami Aktu genewskiego Porozumienia haskiego są: Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Egipt, Estonia, Francja, Ghana, Gruzja, Hiszpania, Islandia, Kirgistan, Lichtenstein, Litwa, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Mongolia, Namibia, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowenia, Syryjska Republika Arabska, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Węgry, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Afrykańska Organizacja Własności Intelektualnej (OAPI), Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego

Zgłoszenie wzoru przemysłowego do IB WIPO w Genweie powinno być dokonane na formularzu DM/1 lub online, przy wykorzystaniu procedury e-filing, w wybranej wersji językowej (angielskiej, francuskiej lub hiszpańskiej). www.wipo.int

Zgłoszenie międzynarodowe powinno obejmować:

 • wniosek o rejestrację międzynarodową złożony w jednym z wymaganych języków;
 • dane zgłaszającego podane zgodnie z wytycznymi określonymi w Instrukcjach Administracyjnych (imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres) oraz wskazanie Umawiającej się Strony zgłaszającego, w stosunku do której zgłaszający spełnia warunki uprawniające do rejestracji międzynarodowej;
 • przedstawienie wzoru (ilustracje);
 • wskazanie produktu lub produktów stanowiących wzór przemysłowy lub, w odniesieniu do których wzór przemysłowy ma być stosowany;
 • wyznaczenie (wskazanie) Umawiających się Stron (państw i/ lub organizacji regionalnych), w których zgłaszający ubiega się ochronę (wszystkie Umawiające się Strony, w których zgłaszający planuje ubiegać się o ochronę powinny być wskazane w chwili dokonywania zgłoszenia, system haski nie przewiduje możliwości późniejszego wyznaczenia);
 • określone przepisami opłaty.

Maksymalny czas ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat, podzielony na okresy pięcioletnie, chyba że przepisy wyznaczonego państwa/ organizacji przewidują okres krótszy (np. 15-letni).

Zgłoszenie może być dokonane bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym w Genewie lub za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP (www.uprp.pl). Należy pamiętać, że Urząd Patentowy jest jedynie Urzędem pośredniczącym i nie przeprowadza żadnych badań formalnych zgłoszenia.

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT