Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Procedura: Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

Wstęp

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Dlatego poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe.

Każdy przedsiębiorca ma prawo i powinien w swoim interesie chronić swój dorobek w zakresie własności intelektualnej. Ta własność to poczynając od marki i znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych po patenty to technologie, receptury, rozwiązania techniczne i desing plus ergonomia.

Przede wszystkim trzeba wskazać, że ochrona własności intelektualnej w zakresie „własności” przemysłowej, a tym są prawa ochronne i z rejestracji, mogą być udzielane na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013. 1410) zwaną dalej p.w.p.

Prawo to przewiduje udzielanie ochrony w drodze udzielania trzech rodzajów praw wchodzących w zakres praw własności przemysłowej są to:

Powyższe prawa są udzielane poprzez odpowiednią decyzję Prezesa Urzędu Patentowego i wpis do rejestru. Z tych praw uprawniony uzyskuje wyłączność na korzystanie i rozporządzanie wzorem użytkowym, towarowym, czy przemysłowym.

1. Podstawowe definicje

 1. Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Prawo ochronne jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez właściwy organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Wzorem użytkowym art. 94 ust. 1 p.w.p jest nowe użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Co wynika z powyższego wzorem użytkowym mogą być: sposoby, układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory itp.
 2. Wzorem towarowym (znakiem towarowym) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy to tzw. logo – znak słowno-graficzny do stosowania w obrocie.
 3. Wzór przemysłowy jest nową i posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (często to desing +ergonomia).

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (wg. art. 102 ustawy – Prawo własności przemysłowej).

 1. Prawo z rejestracji-to rodzaj prawa wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas trwania wynosi 25 lat od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP, podzielone na pięcioletnie okresy, za które należy uiszczać kolejne opłaty okresowe.

 1. W Polskiej ustawie – p.w.p nie występuje definicja wynalazku.

Jednakże za wynalazek uznaje się nowe rozwiązanie określonego problemu, który ma wyłącznie charakter techniczny, jest, więc nowym rozwiązaniem technicznym, posiada charakter oryginalnego utworu myśli technicznej i nadaje się do przemysłowego stosowania. Wynalazek może, więc dotyczyć opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub może stanowić unowocześnienie już istniejących rozwiązań.

2. Zgłoszenia – rejestracje patentów, wzorów przemysłowych czy użytkowych lub znaków towarowych także wspólnotowych, międzynarodowych dla uzyskania praw ochronnych mogą być dokonywane w kraju jak i w instytucjach międzynarodowych z różnym terytorialnym zakresem ochrony.

 1. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – patenty, wzory użytkowe, towarowe przemysłowe – uprp.pl
 2. Europejski Urząd Patentowy (Europejska Organizacja Patentowa) EPO – patenty i tzw. mały patent obejmujący przedmiotowo niewielką część wzorów użytkowych i przemysłowych - München, Germany – epo.org
 3. Biuro Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB WIPO) – procedura PCT, patenty, wzory użytkowe  Genewa, Szwajcaria – wipo.into
 4. Urząd Harmonizacji Rynku wewnętrznego (OHIM) – wzory wspólnotowe obejmujące przedmiotowo część wzorów użytkowych, towarowych i przemysłowych  Alicante, Hiszpania – oami.europa.eu
 5. Biuro Międzynarodowej Światowej organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO) – Porozumienie Haskie. System administrowania i międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Akt genewski z 1999 r. synchronizacja z OHIMI – wzory wspólnotowe – Genewa, Szwajcaria wipo.into

Uwaga

Zawsze przedsiębiorca powinien zastanowić się czy chce skorzystać z procedury krajowej i chronić swój dorobek innowacyjny, wynalazki, znaki towarowe tylko w kraju, czy też w UE lub szerzej. Jeżeli w UE lub szerzej to rekomendujemy zastanowienie się nad rejestracją w EPO, OHIMI lub w IB WIPO.

Część A

PROCEDURY KRAJOWE

I WYNALAZEK I WZÓR UŻYTKOWY

1. Czynności zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego powinno obejmować:

 1. Przygotowanie podania, które powinno wg. § 5 ust. 1 w zw. z §16 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokumentowania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych zawierać, co najmniej:

Stosuje się tu wzory rozpowszechnione na stronie Urzędu Patentowego – www.uprp.pl

Wg. § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia podanie może również zawierać:

 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie;
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;
 • spis załączonych dokumentów.
 1. Przygotowanie opisu rozwiązania (w trzech egzemplarzach) ujawniającego jego istotę.
 2. Zastrzeżenie patentowe lub ochronne (w trzech egzemplarzach) określone w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany zakres przedmiotowy rozwiązania.
 3. Rysunki (w trzech egzemplarzach) – w przypadku wynalazku, jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia.
 4. Skrót opisu (w dwóch egzemplarzach) stanowiącego zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

Ponadto zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wg. § 4 ust. 1 w zw. z §16ust. 1 ww. Rozporządzenia powinno zawierać:

 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 2. poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego;
 3. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;
 4. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub w formie elektronicznej. Składa się je do Urzędu Patentowego lub formę elektroniczną wysyła na Urzędowy adres elektroniczny.

Wskazane jest by dokonać zgłoszenia niezwłocznie po opracowaniu rozwiązania technicznego, ponieważ im wcześniej zostanie dokonane zgłoszenie tym mniejsze ryzyko utraty możliwości opatentowania wynalazku lub wzoru użytkowego w związku z tym, iż inny podmiot wcześniej dokona w jakimkolwiek państwie analogicznego rozwiązania technicznego.

Za datę dokonania zgłoszenia uważa się dzień, w którym wpłynął ono do Urzędu Patentowego RP z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie trzydziestu dni od daty nadania, lub w postaci elektronicznej. Dokumenty w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

3. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy

Kontrola formalna- na tym etapie Urząd Patentowy RP sprawdza zgłoszenie pod kątem wymogów formalnych tzn. czy dokumentacja zgłoszenia jest kompletna oraz czy została uiszczona opłata. (o czym w punkcie IV).

Poszukiwania w stanie techniki- urząd obligatoryjnie przeprowadza poszukiwania w aktualnym stanie techniki w dziedzinie związanej z rozpatrywanym zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego. Raport z tych badań jest wykorzystywany podczas merytorycznej oceny wynalazku, w celu jego porównania ze wcześniejszymi rozwiązaniami.

Publikacja- zgłoszenie wynalazku jest publikowane po raz pierwszy po upływie 18 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. W celu przyspieszenia badania merytorycznego istnieje możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą publikację informacji o dokonaniu zgłoszenia.

Badanie merytoryczne celem tego etapu jest sprawdzenie czy zgłoszony wynalazek lub wzór użytkowy posiada zdolność patentową. Urząd Patentowy RP przeprowadza takie badania obligatoryjnie. Rezultaty są przesyłane zgłaszającemu albo jego pełnomocnikowi w celu umożliwienia odpowiedzi i wyjaśnienia wynikłych podczas badania wątpliwości.

Udzielenie patentu po pozytywnym zakończeniu badania merytorycznego, urząd podejmuje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, a po wniesieniu stosownych opłat następuje wydanie dokumentu patentowego.

Wydanie decyzji- decyzja ma charakter konstytutywny i jest warunkowa.

Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony.

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Jeśli oplata za I okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie, dokonuje wpisu do Rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych, o udzieleniu prawa ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

Od decyzji o udzielaniu patentu, tak jak od wszystkich decyzji Urzędu Patentowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia.

Negatywnym etapem rozpatrywania zgłoszenia jest wyznaczenie przez Urząd Patentowy RP czasu, podczas którego osoby trzecie mogą złożyć sprzeciw wobec udzielonego patentu lub ochrony prawnej dla wzoru użytkowego, na przykład z powodu braku cechy nowoczesności.

W Polsce sprzeciw można wnieść na każdym etapie postępowania, a także w ciągu 6 miesięcy po udzieleniu patentu.

 

4. Opłaty związane ze zgłoszeniem wynalazku i wzoru użytkowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związanych ze zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tabela I.

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

550,00

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

25,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00

2

Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

500,00

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków

25,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00

3

Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym

60,00

4

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

5

Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek

100,00

6

Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego

550,00

7

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)

50,00

- w związku z wydaną decyzją

100,00

8

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):

 

- do 20 stron

60,00

- powyżej 20 stron

125,00

9

Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):

 

- do 20 stron

60,00

- powyżej 20 stron

125,00

10

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

200,00

11

Od wniesionego sprzeciwu

1000,00

12

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00

 

Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

 

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Jednocześnie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte już okresy ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. decyzja o udzieleniu patentu została wydana w piątym roku ochrony. Wówczas razem z opłatą za pierwszy okres ochrony (obejmujący pierwsze trzy lata) należy wnieść opłatę za 4 oraz 5 i ewentualnie 6 rok ochrony.

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony (termin ten nie podlega przywróceniu), przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej.

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP, wskazując w tytule opłaty numer patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz okres ochrony (np. za 11 rok ochrony Pat. 111111).

Nie ma konieczności informowania Urzędu Patentowego RP o wniesionej opłacie.

Tabela II - wynalazki

Tytuł opłaty (wynalazki)

Wysokość opłaty w zł

za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony)

480,00

za 4. rok ochrony

250,00

za 5. rok ochrony

300,00

za 6. rok ochrony

350,00

za 7. rok ochrony

400,00

za 8. rok ochrony

450,00

za 9. rok ochrony

550,00

za 10. rok ochrony

650,00

za 11. rok ochrony

750,00

za 12. rok ochrony

800,00

za 13. rok ochrony

900,00

za 14. rok ochrony

950,00

za 15. rok ochrony

1050,00

za 16. rok ochrony

1150,00

za 17. rok ochrony

1250,00

za 18. rok ochrony

1350,00

za 19. rok ochrony

1450,00

za 20. rok ochrony

1550,00

 

Tabela III – wzory użytkowe

Tytuł opłaty (wzory użytkowe)

Wysokość opłaty w zł

za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony)

250,00

za drugi okres ochrony (4. i 5. rok ochrony)

300,00

za trzeci okres ochrony (6., 7. i 8. rok ochrony)

900,00

za czwarty okres ochrony (9. i 10. rok ochrony)

1100,00

 

I. ZNAK TOWAROWY (wzór)

Znak (wzór) towarowy to zarówno graficzne przedstawienie nazwy produktów/ produktu (linii), czy przedsiębiorstwa czyli tzw. logo (znak słowno-graficzny) jak i znak tylko graficzny, czy wzór np. etykiet, opakowań, druków firmowych

1. Czynności zgłaszania znaku towarowego powinny obejmować:

 1. Podanie (Formularz podania)

  Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 i z 2005 r. Nr 109, poz. 911 oraz z 2014 r. poz. 466), podanie zawiera w szczególności:

Według § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia podanie może również zawierać:

 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika,
 • spis załączonych dokumentów.
 1. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;
 2. oświadczenie zgłaszającegoo podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego
 3. fotografię lub odbitkę znaku towarowego przedstawionego lub wyrażonego choćby w części w postaci rysunku lub rysunków albo kompozycji;
 4. 2 egzemplarze informatycznego nośnika danychzawierającego nagranie dźwięku w przypadku znaku towarowego dźwiękowego;
 5. dokument stwierdzający uprawnienie do używania niektórych oznaczeń w znaku towarowym;
 6. regulamin znaku, jeżeli zgłaszający ubiega się o udzielenie prawa ochronnego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego (Rodzaje praw ochronnych);
 7. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa za pośrednictwem pełnomocnika.

 

1. Etapy rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP

Etapy rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP2. Opłaty związane ze zgłoszeniem znaku towarowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane ze zgłoszeniem znaków towarowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41 poz. 241).

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%

- od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo


550,00
120,00
100,00

2

Za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
- od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

500,00
120,00
100,00

3

Za podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie dodatkowe

550,00

4

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

5

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)
- w związku z wydaną decyzją

 

50,00


100,00

6

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa

60,00

7

Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym

500,00

8

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 pwp) – za każdy dodatkowy

200,00

9

Od wniesionego sprzeciwu

1000,00

10

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00

 

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w zł

za każdą klasę towarową (do trzech klas)

400,00

za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną)

450,00

 

3. Przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

W celu przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony wnosi wymagane opłaty za kolejny okres ochrony oraz dodatkowo składa w UPRP wniosek, który powinien zawierać:

Do wniosku należy dołączyć opłacone pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, a w aktach sprawy nie znajduje się pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem dokonanie przedłużenia prawa ochronnego.

Wniosek należy złożyć przed końcem upływającego okresu ochrony, nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem. Wniosek można złożyć za dodatkową opłatą również w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochronnego. Dodatkowy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracanym!

Wraz wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy, na rachunek UPRP należy wnieść następujące opłaty:

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w zł

od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

200,00

dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony (wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500,00 zł)

300,00

za każdą klasę towarową (do trzech klas)

400,00

za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną)

450,00

 

W przypadku wniesienia opłaty za ochronę w sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za ochronę.

Opłaty za kolejny okres ochrony powinny być wnoszone przed końcem upływającego okresu ochrony (nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem). Opłaty za kolejny okres ochrony mogą być wnoszone również w terminie sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu!

UPRP nie powiadamia uprawnionego o upływającym okresie ochrony. Nie jest również wydawana decyzja o wygaśnięciu prawa na skutek upływu okresu ochrony. Informacja o wygaśnięciu nie jest publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

II. WZÓR PRZEMYSŁOWY

1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać:

 1. Podanie (jeden egzemplarz) o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może być sporządzone na specjalnie do tego przeznaczonymformularzu lub w innej formie graficznej, pod warunkiem że będzie zawierało w szczególności:
 • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
 • wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 • nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,
 • wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
 • spis załączonych dokumentów, podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również:

 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.
 1. ilustracje wzoru przemysłowego (w trzech egzemplarzach) - mogą stanowić rysunki, fotografie i próbki materiału włókienniczego. Ilustracja powinna przedstawiać przedmiot wzoru przemysłowego z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru.

  Wszystkie ilustracje należy opatrzyć podpisem zgłaszającego, osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego, bądź pełnomocnika zgłaszającego, w miejscu umożliwiającym pominięcie podpisów podczas reprodukcji.

  Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.
 2. opis ilustracji wzoru przemysłowego (w trzech egzemplarzach)- powinien przedstawiać wzór przemysłowy na tyle jasno i wyczerpująco, aby na jego podstawie oraz przy pomocy ilustracji można go było przedstawić w każdej przedstawionej w podaniu odmianie.

Prawidłowy opis powinien zawierać zgodnie z §5 ust 2 Rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych:

 • na początku określenie wzoru przemysłowego, ze wskazaniem przeznaczenia,
 • określenie figur ilustracji,
 • ponumerowany wykaz odmian wzoru przemysłowego, jeżeli zgłoszenie obejmuje takie odmiany,
 • na końcu, po wyrazach „cechy istotne wzoru przemysłowego” opisywać te cechy postaciowe, które wyróżniają zgłoszony wzór od innych, znanych już wzorów i stanowią podstawę do jego identyfikacji.


Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu, mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Jeżeli zgłoszenie obejmuje odmiany wzoru, wszystkie przewidziane odmiany powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.

Zgłoszenia wzoru przemysłowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, składając je w Urzędzie Patentowym RP, przesyłając za pośrednictwem poczty lub telefaksu – oryginał powinien wpłynąć do Urzędu w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia faksem albo drogą internetową.

2. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wzoru przemysłowego przez Urząd Patentowy

3. Opłaty związane ze zgłoszeniem wzoru przemysłowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tabela I

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł

I

Opłaty jednorazowe

 

1

Za zgłoszenie wzoru przemysłowego

300,00

Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo

100,00

2

Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności

80,00

3

Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:

 

- w związku z wydanym postanowieniem

50,00

- w związku z wydaną decyzją

100,00

4

Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:

 

- do 10 stron

30,00

- powyżej 10 stron

60,00

5

Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres

200,00

6

Od wniesionego sprzeciwu

1000,00

7

Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym

1000,00

 

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony (termin ten nie podlega przywróceniu), przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należne.

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP, wskazując w tytule opłaty numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz okres ochrony (np. za trzeci okres ochrony Rp. 11111).

Nie ma konieczności informowania Urzędu Patentowego RP o wniesionej opłacie.

Tabela II

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty w zł

za pierwszy okres ochrony (1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony)

400,00

za drugi okres ochrony (6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony)

1000,00

za trzeci okres ochrony (11., 12., 13., 14. i 15. rok ochrony)

2000,00

za czwarty okres ochrony (16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony)

3000,00

za piąty okres ochrony (21., 22., 23., 24. i 25. rok ochrony)

4000,00

Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.