Instrukcje

Zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, towarowego, przemysłowego oraz procedury uzyskania patentu, prawa ochronnego lub z rejestracji (część A)

Wstęp

Rejestracja i uzyskanie ochrony własności przemysłowej boże następować tylko na terytorium kraju tu Polski ale także w wielu krajach. Na podstawie jednego zgłoszenia lub kilku czy kilkudziesięciu odrębnych. Dlatego poniżej przedstawiamy procedury krajowe w części A, a w części B procedery międzynarodowe. Każdy przedsiębiorca ma prawo i powinien w swoim interesie chronić swój dorobek w zakresie własności intelektualnej. Ta własność to poczynając od marki i znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych po patenty to technologie, receptury, rozwiązania techniczne i desing plus ergonomia.

Przede wszystkim trzeba wskazać, że ochrona własności intelektualnej w zakresie „własności” przemysłowej, a tym są prawa ochronne i z rejestracji, mogą być udzielane na podstawie Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776) zwaną dalej p.w.p.

patent instrukcja

Prawo to przewiduje udzielanie ochrony w drodze udzielania trzech rodzajów praw wchodzących w zakres praw własności przemysłowej są to:

 • patent – prawa do wynalazku;
 • prawa ochronne – prawa do wzoru użytkowego lub towarowego;
 • prawa z rejestracji – prawa do wzoru przemysłowego.

Powyższe prawa są udzielane poprzez odpowiednią decyzję Prezesa Urzędu Patentowego i wpis do rejestru. Z tych praw uprawniony uzyskuje wyłączność na korzystanie i rozporządzanie wzorem użytkowym, towarowym, czy przemysłowym.

 

1. Podstawowe definicje

I. Patent jest prawem wyłącznym udzielanym na wynalazek, przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy bez względu na dziedzinę techniki, który jest nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Prawo ochronne jest to prawo do wyłącznego korzystania ze wzoru użytkowego przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez właściwy organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.

Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres.

 1. Wzorem użytkowym art. 94 ust. 1 p.w.p jest nowe użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Co wynika z powyższego wzorem użytkowym mogą być: sposoby, układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory itp.
 2. Wzorem towarowym (znakiem towarowym) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy to tzw. logo – znak słowno-graficzny do stosowania w obrocie.
 3. Wzór przemysłowy jest nową i posiadającą indywidualny charakter postacią wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (często to desing +ergonomia).

Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych (wg. art. 102 ustawy – Prawo własności przemysłowej).

I. Prawo z rejestracji-to rodzaj prawa wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas trwania wynosi 25 lat od daty zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP, podzielone na pięcioletnie okresy, za które należy uiszczać kolejne opłaty okresowe.

I. W Polskiej ustawie – p.w.p nie występuje definicja wynalazku.

Jednakże za wynalazek uznaje się nowe rozwiązanie określonego problemu, który ma wyłącznie charakter techniczny, jest, więc nowym rozwiązaniem technicznym, posiada charakter oryginalnego utworu myśli technicznej i nadaje się do przemysłowego stosowania. Wynalazek może, więc dotyczyć opracowania nowego urządzenia, produktu, metody, procesu lub może stanowić unowocześnienie już istniejących rozwiązań.

 

2. Zgłoszenia – rejestracje patentów, wzorów przemysłowych czy użytkowych lub znaków towarowych także wspólnotowych, międzynarodowych dla uzyskania praw ochronnych mogą być dokonywane w kraju jak i w instytucjach międzynarodowych z różnym terytorialnym zakresem ochrony.

 1. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – patenty, wzory użytkowe, towarowe przemysłowe – uprp.pl
 2. Europejski Urząd Patentowy (Europejska Organizacja Patentowa) EPO – patenty i tzw. mały patent obejmujący przedmiotowo niewielką część wzorów użytkowych i przemysłowych - München, Germany – epo.org
 3. Biuro Międzynarodowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB WIPO) – procedura PCT, patenty, wzory użytkowe  Genewa, Szwajcaria – wipo.into
 4. Urząd Harmonizacji Rynku wewnętrznego (OHIM) – wzory wspólnotowe obejmujące przedmiotowo część wzorów użytkowych, towarowych i przemysłowych  Alicante, Hiszpania – oami.europa.eu
 5. Biuro Międzynarodowej Światowej organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO) – Porozumienie Haskie. System administrowania i międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Akt genewski z 1999 r. synchronizacja z OHIMI – wzory wspólnotowe – Genewa, Szwajcaria wipo.into 

Ważne:

Zawsze przedsiębiorca powinien zastanowić się czy chce skorzystać z procedury krajowej i chronić swój dorobek innowacyjny, wynalazki, znaki towarowe tylko w kraju, czy też w UE lub szerzej. Jeżeli w UE lub szerzej to rekomendujemy zastanowienie się nad rejestracją w EPO, OHIMI lub w IB WIPO.

Część A

PROCEDURY KRAJOWE

I WYNALAZEK I WZÓR UŻYTKOWY

1. Czynności zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego powinno obejmować:

I. Przygotowanie podania, które powinno wg. § 5 ust. 1 w zw. z §16 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokumentowania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych zawierać, co najmniej:

 • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer REGON, o ile zgłaszający je posiada;
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 • wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego, ze wskazaniem numeru patentu głównego albo numeru zgłoszenia wynalazku w celu udzielenia patentu głównego lub wniosek o udzielenie prawa ochronnego;
 • tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego;
 • nazwisko i imię oraz adres twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego;
 • wskazanie podstawy prawa do patentu lub prawa ochronnego, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wynalazku lub wzoru użytkowego;
 • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Stosuje się tu wzory rozpowszechnione na stronie Urzędu Patentowego – www.uprp.pl

Wg. § 5 ust. 2 ww. Rozporządzenia podanie może również zawierać:

 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie;
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika;
 • spis załączonych dokumentów.

II. Przygotowanie opisu rozwiązania (w trzech egzemplarzach) ujawniającego jego istotę.

III. Zastrzeżenie patentowe lub ochronne (w trzech egzemplarzach) określone w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania, zastrzegany zakres przedmiotowy rozwiązania.

IV. Rysunki (w trzech egzemplarzach) – w przypadku wynalazku, jeżeli są one niezbędne do jego zrozumienia.

V. Skrót opisu (w dwóch egzemplarzach) stanowiącego zwięzłą i jasną informację określającą przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania.

Ponadto zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego wg. § 4 ust. 1 w zw. z §16ust. 1 ww. Rozporządzenia powinno zawierać:

VI. dowód pierwszeństwa, jeżeli zgłaszający ubiega się o przyznanie mu uprzedniego pierwszeństwa;

VII. poświadczenie instytucji depozytowej, jeżeli zgłaszający powołuje się na zdeponowanie materiału biologicznego;

VIII. oświadczenie zgłaszającego o podstawie do korzystania z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli dowód pierwszeństwa nie opiewa na zgłaszającego;

IX. pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Dokonanie zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub w formie elektronicznej. Składa się je do Urzędu Patentowego lub formę elektroniczną wysyła na Urzędowy adres elektroniczny.

Wskazane jest by dokonać zgłoszenia niezwłocznie po opracowaniu rozwiązania technicznego, ponieważ im wcześniej zostanie dokonane zgłoszenie tym mniejsze ryzyko utraty możliwości opatentowania wynalazku lub wzoru użytkowego w związku z tym, iż inny podmiot wcześniej dokona w jakimkolwiek państwie analogicznego rozwiązania technicznego.

Za datę dokonania zgłoszenia uważa się dzień, w którym wpłynął ono do Urzędu Patentowego RP z zachowaniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie trzydziestu dni od daty nadania, lub w postaci elektronicznej.

3. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego przez Urząd Patentowy

Kontrola formalna- na tym etapie Urząd Patentowy RP sprawdza zgłoszenie pod kątem wymogów formalnych tzn. czy dokumentacja zgłoszenia jest kompletna oraz czy została uiszczona opłata. (o czym w punkcie IV).

Poszukiwania w stanie techniki- urząd obligatoryjnie przeprowadza poszukiwania w aktualnym stanie techniki w dziedzinie związanej z rozpatrywanym zgłoszeniem wynalazku lub wzoru użytkowego. Raport z tych badań jest wykorzystywany podczas merytorycznej oceny wynalazku, w celu jego porównania ze wcześniejszymi rozwiązaniami.

Publikacja- zgłoszenie wynalazku jest publikowane po raz pierwszy po upływie 18 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. W celu przyspieszenia badania merytorycznego istnieje możliwość złożenia wniosku o wcześniejszą publikację informacji o dokonaniu zgłoszenia.

Badanie merytoryczne – celem tego etapu jest sprawdzenie czy zgłoszony wynalazek lub wzór użytkowy posiada zdolność patentową. Urząd Patentowy RP przeprowadza takie badania obligatoryjnie. Rezultaty są przesyłane zgłaszającemu albo jego pełnomocnikowi w celu umożliwienia odpowiedzi i wyjaśnienia wynikłych podczas badania wątpliwości.

Udzielenie patentu – po pozytywnym zakończeniu badania merytorycznego, urząd podejmuje decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, a po wniesieniu stosownych opłat następuje wydanie dokumentu patentowego.

Wydanie decyzji- decyzja ma charakter konstytutywny i jest warunkowa.

Udzielenie prawa następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony.

W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Jeśli oplata za I okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie, dokonuje wpisu do Rejestru patentowego lub rejestru wzorów użytkowych, o udzieleniu prawa ogłasza w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz wydaje dokument patentowy lub świadectwo ochronne.

Od decyzji o udzielaniu patentu, tak jak od wszystkich decyzji Urzędu Patentowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia.

Negatywnym etapem rozpatrywania zgłoszenia jest wyznaczenie przez Urząd Patentowy RP czasu, podczas którego osoby trzecie mogą złożyć sprzeciw wobec udzielonego patentu lub ochrony prawnej dla wzoru użytkowego, na przykład z powodu braku cechy nowoczesności.

W Polsce sprzeciw można wnieść na każdym etapie postępowania, a także w ciągu 6 miesięcy po udzieleniu patentu.

4. Opłaty związane ze zgłoszeniem wynalazku i wzoru użytkowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związanych ze zgłoszeniem wynalazków i wzorów użytkowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tabela I.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe  
1 Za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%.

550,00

- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
2. Za zgłoszenie w postaci elektronicznej wynalazku lub wzoru użytkowego. W przypadku ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków opłata podlega zwiększeniu o 50%. 500,00
- za każdą stronę ponad 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków 25,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
3 Od wniosku o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym 60,00
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
5 Od wniosku o udzielenie prawa ochronnego na zgłoszony wynalazek 100,00
6 Od wniosku o wydanie dodatkowego prawa ochronnego 550,00
7 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:  
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty) 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
8 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wynalazku (dowód pierwszeństwa):  
- do 20 stron 60,00
- powyżej 20 stron 125,00
9 Za sporządzenie dowodu dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego (dowód pierwszeństwa):  
- do 20 stron 60,00
- powyżej 20 stron 125,00
10 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 200,00
11 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
12 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00

Opłaty za ochronę wnoszone są po doręczeniu zgłaszającemu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa. Uiszcza je co do zasady uprawniony lub prawidłowo ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Jednocześnie z wniesieniem opłaty za pierwszy okres ochrony, określonej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa, zgłaszający może uiścić opłatę za dalsze rozpoczęte już okresy ochrony. Dotyczy to sytuacji, gdy np. decyzja o udzieleniu patentu została wydana w piątym roku ochrony. Wówczas razem z opłatą za pierwszy okres ochrony (obejmujący pierwsze trzy lata) należy wnieść opłatę za 4 oraz 5 i ewentualnie 6 rok ochrony.

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony (termin ten nie podlega przywróceniu), przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należnej.

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP, wskazując w tytule opłaty numer patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz okres ochrony (np. za 11 rok ochrony Pat. 111111).

Nie ma konieczności informowania Urzędu Patentowego RP o wniesionej opłacie.

Tabela II - wynalazki

Tytuł opłaty (wynalaki) Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 480,00
za 4. rok ochrony 250,00
za 5. rok ochrony 300,00
za 6. rok ochrony 350,00
za 7. rok ochrony 400,00
za 8. rok ochrony 450,00
za 9. rok ochrony 550,00
za 10. rok ochrony 650,00
za 11. rok ochrony 750,00
za 12. rok ochrony 800,00
za 13. rok ochrony 900,00
za 14. rok ochrony 950,00
za 15. rok ochrony 1050,00
za 16. rok ochrony 1150,00
za 17. rok ochrony 1250,00
za 18. rok ochrony 1350,00
za 19. rok ochrony 1450,00
za 20. rok ochrony 1550,00

 

Tabela III - wzory użytkowe

Tytuł opłaty (wzory użytkowe) Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2. i 3. rok ochrony) 250,00
za drugi okres ochrony (4. i 5. rok ochrony) 300,00
za trzeci okres ochrony (6., 7. i 8. rok ochrony) 900,00
za czwarty okres ochrony (9. i 10. rok ochrony) 1100,00

 

 

I. ZNAK TOWAROWY (wzór)

Znak (wzór) towarowy to zarówno graficzne przedstawienie nazwy produktów/ produktu (linii), czy przedsiębiorstwa czyli tzw. logo (znak słowno-graficzny) jak i znak tylko graficzny, czy wzór np. etykiet, opakowań, druków firmowych

1. Czynności zgłaszania znaku towarowego powinny obejmować:

1. Podanie (Formularz podania)

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2053), podanie zawiera w szczególności:

1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby zgłaszającego;

2) numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający go posiada;

3) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;

4) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy;

5) oświadczenie zgłaszającego, że zamierza skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie;

6) wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony;

7) wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika;

8) podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;

9) spis załączonych dokumentów i oświadczeń.

2. Etapy rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego przez Urząd Patentowy RP

porada-zmiany-w-organizacji-pracy--jak-je-przeprowadzi1

3. Opłaty związane ze zgłoszeniem znaku towarowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane ze zgłoszeniem znaków towarowych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. 2001 Nr 90, poz. 1000).

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe  
1 Za zgłoszenie znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%

- od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

550,00

 

120,00
100,00

2 Za zgłoszenie w postaci elektronicznej znaku towarowego do trzech klas towarowych według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług
UWAGA: W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
- od każdej klasy powyżej trzech
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo

500,00

 

120,00
100,00

3 Za podzielenie zgłoszenia – za każde zgłoszenie dodatkowe 550,00
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty)
- w związku z wydaną decyzją

50,00

 

100,00

6 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa 60,00
7 Od wniosku o przekształcenie znaku towarowego na wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny lub znak towarowy chroniony wspólnym prawem ochronnym 500,00
8 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 pwp) – za każdy dodatkowy 200,00
9 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
10 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00

 

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji warunkowej o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Wysokość opłaty za pierwszy okres ochrony UPRP ustala na podstawie ilości klas towarowych.

Tytuł opłaty Wysokość opłaty w zł
za każdą klasę towarową (do trzech klas) 400,00
za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną) 450,00

 

4. Przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony)

W celu przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy, uprawniony wnosi wymagane opłaty za kolejny okres ochrony oraz dodatkowo składa w UPRP wniosek, który powinien zawierać:

 • oznaczenie wnioskodawcy i jego adres,
 • wskazanie numeru prawa ochronnego;
 • żądanie przedłużenia prawa ochronnego,
 • datę wniosku,
 • podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć opłacone pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika, a w aktach sprawy nie znajduje się pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem dokonanie przedłużenia prawa ochronnego.

Wniosek należy złożyć przed końcem upływającego okresu ochrony, nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem. Wniosek można złożyć za dodatkową opłatą również w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochronnego. Dodatkowy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracanym!

Wraz wnioskiem o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy, na rachunek UPRP należy wnieść następujące opłaty:

Tytuł opłaty Wysokość opłaty w zł
od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony) 200,00
dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony (wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500,00 zł) 300,00
za każdą klasę towarową (do trzech klas) 400,00
za każdą klasę towarową (od czwartej klasy i każdą następną) 450,00

W przypadku wniesienia opłaty za ochronę w sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony, należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30% opłaty należnej za ochronę.

Opłaty za kolejny okres ochrony powinny być wnoszone przed końcem upływającego okresu ochrony (nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem). Opłaty za kolejny okres ochrony mogą być wnoszone również w terminie sześciu miesięcy po upływie okresu ochrony. Termin ten nie podlega przywróceniu!

UPRP nie powiadamia uprawnionego o upływającym okresie ochrony. Nie jest również wydawana decyzja o wygaśnięciu prawa na skutek upływu okresu ochrony. Informacja o wygaśnięciu nie jest publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

 

II. WZÓR PRZEMYSŁOWY

1. Zgłoszenie wzoru przemysłowego powinno zawierać:

 • 1. Podanie (jeden egzemplarz) o uzyskanie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego może być sporządzone na specjalnie do tego przeznaczonymformularzu lub w innej formie graficznej, pod warunkiem że będzie zawierało w szczególności:
 • nazwisko i imię albo nazwę, adres zamieszkania albo siedzibę zgłaszającego oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je posiada,
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 • nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
 • wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,
 • nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,
 • wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,
 • spis załączonych dokumentów, podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

Podanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również:

 • oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.

2. ilustracje wzoru przemysłowego (w trzech egzemplarzach) - mogą stanowić rysunki, fotografie i próbki materiału włókienniczego. Ilustracja powinna przedstawiać przedmiot wzoru przemysłowego z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru.

Wszystkie ilustracje należy opatrzyć podpisem zgłaszającego, osób upoważnionych do reprezentowania zgłaszającego, bądź pełnomocnika zgłaszającego, w miejscu umożliwiającym pominięcie podpisów podczas reprodukcji.

Próbki materiału włókienniczego powinny być podpisane na nalepce.

3. opis ilustracji wzoru przemysłowego (w razie potrzeby) - powinien przedstawiać wzór przemysłowy jasno i wyczerpująco, może zawierać określenie wzoru przemysłowego wraz z przeznaczeniem oraz jego cechy istotne, które odróżniają wzór od innych i pozwolą na jego identyfikację.

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu, mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Jeżeli zgłoszenie obejmuje odmiany wzoru, wszystkie przewidziane odmiany powinny być przedstawione w figurach na jednym arkuszu. Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.

Zgłoszenia wzoru przemysłowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, składając je w Urzędzie Patentowym RP, przesyłając za pośrednictwem poczty lub telefaksu – oryginał powinien wpłynąć do Urzędu w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia faksem albo drogą internetową.

2. Etapy rozpatrywania zgłoszenia wzoru przemysłowego przez Urząd Patentowy

Etapy rozpatrywania zgloszenia wzoru przemyslowego przez Urzad Patentowy RP

3. Opłaty związane ze zgłoszeniem wzoru przemysłowego

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Tabela I

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe  
1 Za zgłoszenie wzoru przemysłowego 300,00
Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa - za każde pierwszeństwo 100,00
2 Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
3 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:  
- w związku z wydanym postanowieniem 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
4 Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa:  
- do 10 stron 30,00
- powyżej 10 stron 60,00
5 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 200,00
6 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
7 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00

 

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłatę za pierwszy okres ochrony (w wysokości wskazanej w decyzji o udzieleniu prawa) należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia całkowitej opłaty lub uiszczenia jej po terminie, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa.

Opłaty za kolejne okresy ochrony

Opłaty za dalsze okresy ochrony powinny być uiszczane z góry w ciągu jednego roku przed upływem poprzedniego okresu ochrony, nie później niż w ostatnim jego dniu. Możliwe jest również wniesienie opłaty w terminie sześciu miesięcy po upływie poprzedniego okresu ochrony (termin ten nie podlega przywróceniu), przy równoczesnym uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty należne.

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Patentowego RP, wskazując w tytule opłaty numer prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz okres ochrony (np. za trzeci okres ochrony Rp. 11111).

Nie ma konieczności informowania Urzędu Patentowego RP o wniesionej opłacie.

Tabela II

Tytuł opłaty Wysokość opłaty w zł
za pierwszy okres ochrony (1., 2., 3., 4. i 5. rok ochrony) 400,00
za drugi okres ochrony (6., 7., 8., 9. i 10. rok ochrony) 1000,00
za trzeci okres ochrony (11., 12., 13., 14. i 15. rok ochrony) 2000,00
za czwarty okres ochrony (16., 17., 18., 19. i 20. rok ochrony) 3000,00
za piąty okres ochrony (21., 22., 23., 24. i 25. rok ochrony) 4000,00

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT