Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób będących na emeryturze

Pytanie z dnia 14 lutego 2018

Pytanie: Wsparcie finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej dla osób będących na emeryturze.

Osoba, która stara się o dofinansowanie na prowadzenie działalności gospodarczej ma do wyboru dwie drogi:

 1. Zgłoszenie się do projektu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia
 2. Dofinansowanie z Funduszu Pracy.

Ad. 1.

Takie zgłoszenie o wsparcie polega na tym, że osoba będąca na emeryturze może zgłosić się do instytucji, która prowadzi projekt w ramach Działania 6.2. Informacje, kto jest realizatorem projektów można sprawdzać na stronach wojewódzkich urzędów pracy np. dla województwa mazowieckiego. Powyższe można również sprawdzić na portalach informacyjnych urzędów miast.

Osoby, które mogą się zgłosić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu Działanie 6.2 to osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności:

 1. osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 2. kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 3. osoby do 25 roku życia, w tym studenci studiów dziennych,
 4. osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy,
 5. osoby po 45 roku życia,
 6. osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

Należy jednak pamiętać, że osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, nie mogą zgłaszać się z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu Działanie 6.2.

W ramach Działania 6.2 można skorzystać z:

 1. doradztwa oraz szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 000 zł,
 3. wsparcia pomostowego udzielane w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, które obejmuje finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji.

Wskazać należy, że powyższe wsparcie przewidziane jest jedynie dla osób w „wieku produkcyjnym”. Realizowane w ramach Działania projekty skierowane są do osób w wieku 15–60 lat w przypadku kobiet i 15–65 lat w przypadku mężczyzn. Dlatego też tylko osoby, które pobierają świadczenia emerytalne (np. będące na wcześniejszej emeryturze), ale mające mniej niż 60/65 lat mogą występować o wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości wzięcia udziału w projekcie Działanie 6.2, należy zgłosić się do konkretnej instytucji wyłonionej w drodze konkursu przez odpowiednią Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Działania 6.2 POKL, które są umieszczane na wykazach, o których była mowa na wstępie. 

Ad. 2.

Istnieje również dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy.
O takie dofinansowanie może otrzymać osoba, która co do zasady pozostaje bez zatrudnienia czyli jest osobą bezrobotną.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności Powiatowym Urzędzie Pracy, prawidłowo sporządzony i skompletowany wniosek. Wskazać należy, że uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Na stronie internetowej właściwego Urzędu znajdują się wzory wniosków. Można również udać się osobiście do urzędu i tam otrzymać wzór wniosku oraz szczegółowe informacje jak go wypełnić oraz jakie inne dokumenty będą potrzebne do złożenia.

Podstawowe dane jakie powinien zawierać wniosek o dofinansowanie to:

 1. imię i nazwisko;
 2. adres miejsca zamieszkania;
 3. numer PESEL;
 4. kwotę wnioskowanego dofinansowania;
 5. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza się podjąć;
 6. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 7. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
 8. szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w  ramach dofinansowania, przeznaczanych na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej;
 9. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, o której mowa w § 10 ust. 1 (tj. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika);
 10. podpis.

Wniosek o dofinansowanie zostaje uwzględniony w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie spełnia warunki określone w § 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

UWAGA! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego należy się z nim wcześniej zapoznać.

Podstawa prawna:

 1. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://www.kapitalludzki.gov.pl, dokument z dnia 10 lutego 2011 r.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. 2016 poz. 1983),
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. (Dz. U. poz. 1380).

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Zarządzający i prowadzący Mikroporady nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów
Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
 

Porady i wzory dokumentów przygotowane przez zespół prawników w ramach nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego Fundacji Akademii Liderów podlegają ochronie prawa autorskiego.

 

Odpowiedzi na porady prawne są przygotowywane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przez zespół prawników Kancelarii Juris

 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Mikroporady.pl w miesiącu odwiedza ponad 40000 unikalnych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.