Porady eksperta

Zlecenia sprzedaży rzeczy używanych od osób prywatnych (pośredniczenie w sprzedaży)

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzieleni porady prawnej w następującym stanie faktycznym: 

Dzień dobry, prowadzę jednoosobową działalność. Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym. Chciałabym podjąć się zleceń sprzedaży rzeczy używanych od osób prywatnych tj. pośredniczenia w sprzedaży. Jak należy to rozliczyć i w jakiej formie?

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem porad z zakresu prawa podatkowego. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane zasady związane z prowadzeniem działalności polegającej na sprzedaży rzeczy używanych od osób prywatnych.

Przepisy dotyczące sprzedaży rzeczy używanych od osób prywatnych

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, właściwą umową zawieraną na gruncie wskazanych okoliczności winna być umowa komisu uregulowana w tytule XXIV kodeksu cywilnego. (art. 765 – 773 k.c.).Zgodnie z jego treścią „Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.”

Pobierz wzór umowy serwisu znajdujący się w naszym serwisie!

https://mikroporady.pl/umowy/umowa-komisu

Umowa komisu przy sprzedaży rzeczy używanych

Istotą zlecenia komisowego jest zawieranie przez komisanta z osobami trzecimi umów sprzedaży, gdzie może on występować jako sprzedawca (komis sprzedaży) lub jako kupujący (komis kupna). Komisantem może być tylko przedsiębiorca.Komitenta obowiązuje zapłata odpowiedniego wynagrodzenia (prowizji) ustalonej np. w sposób procentowy lub w sposób sztywny. Strony mogą w sposób dowolny uregulować kwestie wynagrodzenia, zachowując jego ustawowe brzmienie i cel.

Na gruncie opisanej przez Użytkownika sprawy, będzie należny podatek uregulowany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 5 ppkt. f) „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8.5% prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu. Prowadzenie takiej działalności będzie się zatem wiązać ze złożeniem zeznania rocznego PIT-28. 

Rozliczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży rzeczy używanych

Ponadto, w tym zakresie, kierując na podstawie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych co do zasady za datę powstania przychodu z działalności, uważa się, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi. W niniejszym przypadku za taki przypadek należy uznać moment wydania (wydaje się również najczęściej również sprzedaży) rzeczy kupującemu.

Ponadto, w przypadku prowadzenia wskazanej działalności Użytkownik powinien być zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust 5 pkt. 1., obowiązek podatkowy postanie z chwilą wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Co istotne to fakt, iż umowa komisu na gruncie ww. ustawy jest zaliczana jako dostawa. Błędnym zatem działem byłoby obliczanie podstawy opodatkowania dla czynności świadczenia usługi (dla prowizji komisanta).

Na koniec warto dodać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących spraw podatkowych rekomendujemy zwrócić się do biura podatkowego lub doradcy podatkowego. Osoby wykonujące ten zawód posiadają odpowiednie kompetencje i rozległą wiedzę, aby udzielić podatnikowi stosownych informacji. Wiele zależy od indywidualnego podejścia do każdej sprawy, bo dzięki temu można w sposób bardziej profesjonalny i dokładniejszy odpowiedzieć na wszystkie wszelkie pytania stawiane przez podatnika, a także będzie można udzielić profesjonalnej porady w sprawie dotyczącej uniknięcia podwójnego opodatkowania.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy 

Stan prawny na dzień: 31 stycznia 2024 r.

 

Podstawa prawna:

1)          Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.).

2)          Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

3)          Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT