Porady eksperta

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej opodatkowania

Pytanie z dnia 27 września 2017

Przedstawiony problem: wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i jej opodatkowania.

Odpowiedź na problem prawny:

Jeżeli działalność ma być prowadzona przez jedną osobę (osobę fizyczną), to rekomendujemy założenie ,,jednoosobowej działalności gospodarczej’’, a więc rejestracja działalności pod własną firmą. Jej założenie jest niezbędne, jeżeli chcemy wykonywać czynności zarobkowe w sposób ciągły i zorganizowany.

Zachęcamy do skorzystania z tabeli zamieszczonej na stronie mikroporady.pl tutaj, która szczegółowo opisuje poszczególne formy działalności.

Osoba zamierzająca założyć jednoosobową działalność gospodarczą, będzie płacić podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), a do tego czasu może wybrać zasady ogólne opodatkowania lub jako formę opodatkowania:

  • podatek liniowy - przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i również są obowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybierając podatek liniowy, podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga inne dochody np. z tytułu umowy o pracę, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą pewnych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
  • ryczałt ewidencjonowany - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z możliwości płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętych przychodów. Wybór tej formy opodatkowania nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Wybór tej formy opodatkowania, podobnie jak podatek liniowy wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. możliwości wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy świadczeniu usług, w tym przypadku kosmetycznych, ryczałt będzie wynosić 8,5% przychodów.

Zasady ogólne, to podatek według skali, przedstawia się jak niżej:

  • podatek według skali - opcja ta może być wybrana bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Wybierając ten sposób opodatkowania, podatnik płaci podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania według obowiązującej skali podatkowej i jest zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jeżeli roczne dochody przekraczają 85 528 zł, stawka podatkowa będzie wynosić 32%. Natomiast poniżej 85 528 zł stawka będzie 18%. Sumowane będą dochody ze stosunku pracy i z działalności gospodarczej;

Więcej informacji dotyczących form opodatkowania, znajduje się na stronie mikroporady.pl tutaj.

Informujemy, że serwis mikroporady.pl nie udziela porad dotyczących wszelkich zasad BHP, czy norm ustanowionych przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1829)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1998 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2032)
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tj. Dz. U. 2016, poz. 2180)

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT