Porady eksperta

Współpraca B2B a benefity

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozliczać przychód z otrzymanych benefitów (catering, pakiet medyczny) w związku z współpracą B2B.

Nieodpłatne świadczenia, czyli tzw. „benefity” dla osób zatrudnionych na umowę o pracę - zwłaszcza w dużych firmach - stanowią normę. Pracownik uzyskuje przychód, od którego płatnik pobiera zaliczkę na PIT. Jednakże wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy firma przyznaje benefity osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą i współpracują z nią na podstawie umów B2B.

W tym przedmiocie kilka razy wypowiedziały się organy podatkowe. Przykładowo, w interpretacji z 2 września 2022 r. (0114-KDIP2-2.4011.544. 2022.1.RK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że współpracownik w takiej sytuacji uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a firma nie pełni obowiązków płatnika.

Współpracownicy najczęściej wystawiają na rzecz firmy faktury z wynagrodzeniem ustalonym na podstawie umów B2B. Wątpliwości dotyczą rozliczenia podatku z tego tytułu - czy należy potrącać zaliczki na podatek z tytułu benefitów, przygotować jakiekolwiek deklaracje, formularze lub inne informacje dotyczące podatku dochodowego, np. PIT-11.

Zgodnie z powołaną wyżej interpretacją Dyrektora Organu Krajowej Izby Skarbowej osoby otrzymujące od niej nieodpłatne benefity mają przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń -  

Wartość nieodpłatnych świadczeń udzielanych przez spółkę osobom fizycznym, prowadzącym samodzielną działalność gospodarczą – z którymi spółka zawrze kontrakty B2B – stanowi dla tych osób przychód z tej działalności gospodarczej, stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Oznacza to, że przychody takie podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby. Podatnicy uzyskujący dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza sami muszą opodatkować te dochody.

Ustawa o PIT przewiduje dwa „tryby” zapłaty czy poboru podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • tzw. samoobliczenie (samowymiar) i zapłatę podatku przez podatnika oraz
  • obliczenie i pobór podatku przez płatnika.

Żaden z przepisów nie nakłada jednak na dany podmiot obowiązków płatnika, jeśli podatnicy uzyskują od niego przychody z prowadzonej przez tych podatników działalności gospodarczej. Co więcej, ustawodawca wskazał wprost w art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

W przypadku podatników prowadzących własną działalność gospodarczą nie ma więc znaczenia, czy po ich stronie powstaje przychód. Firma i tak nie będzie musiała pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek. Przepisy dotyczące obowiązków płatnika – stanowiące wyjątek od zasady samoopodatkowania – nie dotyczą przychodów ze źródła, którym jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W powołanej interpretacji podatkowej Dyrekor KIS wskazał, że 

Spółka, jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane kontraktorom, i w konsekwencji nie będzie zobowiązana do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane kontraktorom.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią interpretacji podatkowej na stronie https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/interpretacje-indywidualne-i-ogolne.

Ponadto rekomendujemy wytępienie z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Wystąpienie przez Przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia przedsiębiorcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, a w przypadku kilku wnioskodawców jest mnożona przez ich ilość). Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od złożenia wniosku na nr właściwy Organu. Organ wydaje interpretacje podatkową w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie otrzymamy interpretacji sporządzonej przez Organ, to można przyjąć, że stanowisko przedstawione przez przedsiębiorcę we wniosku jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 20 lutego 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Ryczałt a karta podatkowa

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, podczas wyboru formy opodatkowania powinien kierować się nie tylko rachunkiem ekonomicznym, ale także rodzajem wykonywanej działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (zasady ogólne), stanowiąca formę opodatkowania przychodów z działalności. Kolejną równie często wybieraną formą opodatkowania jest podatek liniowy, stanowiący korzystną alternatywę dla przedsiębiorców osiągających wysokie dochody, z uwagi na stałą stawkę podatku dochodowego. W dzisiejszym poradniku przedstawimy jednak dwie pozostałe – zryczałtowane formy opodatkowania, tj. kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku drobnych usługodawców i niewielkich firm handlowych, dobrym rozwiązaniem jest karta podatkowa. Jest to najprostsza metoda rozliczeń i z Urzędem Skarbowym, skierowana przede wszystkim do osób prowadzących mniejsze zakłady usługowe czy handlowe. Metoda karty podatkowej polega na płaceniu co miesiąc ustalonej kwoty podatku. Jest ona niezależna od osiągniętych przychodów w danym okresie. Są to zazwyczaj małe kwoty, należy jednak pamiętać, że podatek trzeba zapłacić nawet, gdy w danym miesiącu działalność nie przyniosła przychodów.

Istotną korzyścią wynikającą z rozliczania się poprzez kartę podatkową jest brak obowiązku prowadzenia jakichkolwiek ewidencji. Wysokość podatku ustalana jest na podstawie rodzaju działalności oraz wielkości gminy, na terenie której przedsiębiorca funkcjonuje (liczba mieszkańców). Zgłoszenia tej formy opodatkowania dokonuje się wypełniając formularz PIT-16.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT