Porady eksperta

Obowiązek pracodawcy zapoznania pracowników  z regulaminem pracy

Bezpłatny Program Do Rozliczenia PIT za 2019

Pytanie z dnia 19 grudnia 2014

Przedstawiony problem prawny: Obowiązek pracodawcy zapoznania pracowników z regulaminem pracy.

Odpowiedź na problem prawny:

Z przytoczonego stanu faktycznego wynika, iż zarząd stowarzyszenia planuje wprowadzić regulamin pracy. Pytanie dotyczy obowiązku akceptacji regulaminu przez zatrudnionych pracowników oraz ewentualnych sankcji w przypadku braku takiej akceptacji.

Zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: KP), regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulaminu takiego nie wprowadza się, jeżeli w powyższym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Jak wynika z art. 1043 KP, regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Co ważniejsze, Kodeks przewiduje obowiązek po stronie pracodawcy do zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Fakt ten powinien zostać uwidoczniony w aktach osobowych pracownika. Pracownik powinien podpisać stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy, które powinno znajdować się w części B jego akt osobowych.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1997 r. (sygn. akt I PKN 77/97), odmowa ze strony pracownika zapoznania się z regulaminem pracy jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia mu umowy o pracę.

Wartym podkreślenia przy tym jest również to, ze przepisy prawa pracy nie przewidują po stronie pracownika obowiązku zaakceptowania regulaminu pracy, z uwagi na to, że postanowienia regulaminu są dla niego wiążące od dnia wejścia ich w życie. Istotne jest jedynie zapoznanie pracownika z regulaminem i podpisanie przez niego oświadczenia, iż się z nim zapoznał.

Naruszenie postanowień regulaminu może doprowadzić do odpowiedzialności porządkowej z art. 108 KP, o czym pouczenie powinno być zawarte w samej treści regulaminu. Zgodnie z tym przepisem, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować 1) karę upomnienia, 2) karę nagany.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2014 poz. 1502).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
  3. (Dz. U. 1998 nr 161 poz. 1106).

Stan prawny aktualny na dzień 29 grudnia 2014 r.

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny