Porady eksperta

Podatek „od wartości intelektualnej”.

Użytkownik naszego portalu podpisał umowę o pracę. Pracodawca poza wynagrodzeniem zasadniczym z tytułu stosunku pracy, oferuje także wynagrodzenie do którego tytułem są prawa własności intelektualnej. Użytkownik wskazuje, że pracodawca ten drugi tytuł określa mianem „benefitu”. Nie precyzuje jednak jakie prawa autorskie staną się dodatkowym źródłem dochodu, a jednocześnie podstawą opodatkowania. Ponadto prosi o wyjaśnienie konstrukcji opodatkowania dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Poniżej odpowiedź.

Jedną z zasadą, która ma nawet pochodzenie źródła konstytucyjnego, prawa podatkowego jest zasada powszechności. Oznacza ona, że ciężary podatkowe dotyczą każdego, kto spełni przesłanki do objęcia go danym podatkiem. Użytkownik naszego portalu w związku z podpisaniem umowy o pracę oraz czerpaniem dochodu z praw własności intelektualnej podlega obowiązkowi podatkowemu:

  1. Na zasadach ogólnych, według skali podatkowej stawka 17% oraz 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł.
  2. Od dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej. Użytkownik podaje, że pracodawca wskazuje, że istnienie tego tytułu stanowi benefit dla pracownika. Przyjmujemy zatem, że dochód ten, i następnie zastosowanie preferencyjnej stawki podatku, mieści się w katalogu tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca wprowadził zamknięty katalog praw własności intelektualnej, z których dochód będzie opodatkowany stawką 5% (dalej jako: „kwalifikowane prawa własności intelektualnej”.

Zalicza się do nich:
a) patent
b) prawo ochronne na wzór użytkowy,
c) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
d) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
e) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
f) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
g) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),
h) autorskie prawo do programu komputerowego– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Zastosowanie 5% stawki podatku od dochodu z wyżej wymienionych praw, określane jest mianem ulgi. Oznacza to, że jej zastosowanie zależne jest od spełniania określonych przesłanek. Jest ona skierowana do podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Stosuje się ją do praw własności intelektualnej, wyodrębnionych z całości dochodu podatnika podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podstawę opodatkowania preferencyjną stawką, stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Opodatkowanie 5% stawką rozpoczyna się od momentu zgłoszenia bądź złożenia wniosku o uzyskanie prawa ochronnego dla wskazanych powyżej praw własności intelektualnej. Z tej preferencji korzysta się jedna dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Dochód osiągnięty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy wykazać w zeznaniu rocznym za rok, w którym został osiągnięty. Co ważne – zaliczki na podatek dochodowy, podatnik opłaca na zasadach ogólnych przez cały okres trwania roku podatkowego i podleganiu podatkowi. Ponadto stosowanie preferencyjnego opodatkowania trwa wyłącznie przez okres ochrony prawnej dla kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Nieuzyskanie ochrony (odmowa udzielenia, odrzucenie wniosku o rejestracje, wycofanie wniosku, wycofanie zgłoszenia) jest jednoznaczne z zastosowaniem opodatkowania na zasadach ogólnych.

W związku z trwającą epidemią, ustawodawca wprowadził jeszcze jedno ułatwienie związane z omawianymi podatkiem i ulgą. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałe od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii, które wykorzystywano do przeciwdziałania COVID-19, mogą zostać objęte stawką 5% podatku już na etapie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Zgodnie z prawem, podatnicy, na których ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, powinni prowadzić odpowiednią ewidencję do celów skorzystania z omawianej ulgi. Szczegółowe wymogi, co do obowiązku ewidencyjnego znajdują się w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stan prawny na dzień: 08.03.2021 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT w 2021.

Rodzaje umów o pracę

Wielokrotnie pracownik i pracodawca stają przed wyborem najwłaściwszej formy zawieranej umowy o pracę.

Jeżeli zadecydowaliście już, że chcecie zawrzeć umowę o pracę regulowaną przepisami kodeku pracy, pozostaje Wam wybór pomiędzy umową zawartą na okres próbny, na czas określony oraz czas nieokreślony.

Wśród pracowników największym zainteresowaniem cieszy się umowa zawierana na czas nieokreślony, daje ona poczucie największej stabilizacji (m.in. najdłuższy czas wypowiedzenia umowy, obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy przez pracodawcę). Wybór umowy na czas nieokreślony cieszy się także zainteresowaniem wśród pracowników starających się o kredyt – zwiększa możliwość jego otrzymania, budując wiarygodność pracownika w ocenie banku.

Umowa na okres próbny może zostać zawarta najdłużej na okres 3 miesięcy. Jej celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Umowa na czas określony jest często wybierana przez pracodawców, jako następstwo umowy na okres próbny przed zawarciem docelowej umowy – na czas nieokreślony.
W poniższym zestawieniu przedstawiamy różnice pomiędzy umową o pracę na okres próby, na czas określony oraz na czas nieokreślony.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny