Porady eksperta

Usługi biura podróży – VAT marża

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

 

W ubiegłym roku zostałem Vatowcem, z uwagi na to, że prowadzę jednoosobowe biuro podróży wiele wycieczek rozliczam teraz wystawiając faktury na Vat marża, ale widzę że nie zawsze jest to korzystne. Moje pytanie dotyczy tego czy i kiedy mogę wybrać formę Vatu (zwykły vat albo Vat marża?

 

Forma podatku VAT w przypadku biur podróży

Na wstępie warto należy podkreślić, że obowiązujące przepisy (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT) wskazują, że obowiązek podatkowy na gruncie VAT w przypadku biur podróży występuje w chwili dostawy towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi turystycznej podatnik uzyska całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą jej otrzymania, jednakże wyłącznie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W przypadku natomiast podatku dochodowego zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania obowiązku podatkowego w PIT należy uznać dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

 

Podstawa opodatkowania w usługach turystyki

W ustawie o VAT, a dokładnie w rozdziale „Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki” ustawodawca wskazał, że podstawę opodatkowania w przypadku:

  • usług turystyki – stanowi marża, czyli różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty (czyli usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, m.in.: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) – pomniejszona o należny podatek VAT.
  • usług własnych (usługi wykonywane we własnym zakresie, w ramach usługi turystyki, czyli usługa nie jest nabywana od innych podatników, np. pilota czy tłumacza) – stanowi wszystko, co składa się na zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika

Stawka podatku VAT dla podmiotu świadczącego usługę turystyki wynosi 23%. Jednak w myśl art. 119 ust. 7 ustawy o VAT usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 0%, jeżeli są nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i są świadczone poza terytorium UE. Jeżeli natomiast usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium UE, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w tej części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

 

Przepisy regulujące możliwość skorzystania z VAT marża

W przypadku, gdy przedsiębiorca  zajmujący się sprzedażą usług turystycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako organizator imprezy turystycznej,  działa na rzecz klientów we własnym imieniu i na własny rachunek, to sprzedawane przez niego usługi turystyczne są opodatkowane w systemie VAT marża. Stanowi o tym art. art. 119 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5.

Przepis ten stosownie do art. 119 ust. 3 tej ustawy, stosuje się bez względu na to, kto nabywa usługę turystyki, w przypadku gdy podatnik działa na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek i przy świadczeniu usługi nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Przy spełnieniu powyższych warunków przy wykonywaniu usług turystyki, zgodnie z przytoczonymi przepisami, podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

 

Usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty

Zgodnie z art. art. 119 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku, z zastrzeżeniem ust. 5. 

Zastrzeżenie to odnosi się do sytuacji, gdy oprócz usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik  świadczy również usługi własne. w przypadku gdy przy świadczeniu usługi turystyki, oprócz usług nabywanych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, podatnik wykonuje we własnym zakresie część świadczeń w ramach tej usługi, zwanych „usługami własnymi”, odrębnie ustala się podstawę opodatkowania dla usług własnych i odrębnie w odniesieniu do usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Oznacza to, że jeśli osoba świadcząca usługi turystyczne opodatkowane według szczególnej procedury VAT marża, poza świadczeniami dla bezpośredniej korzyści turysty wykonuje również tzw. usługi własne, to podstawę opodatkowania ustala się wówczas odrębnie w stosunku do :

  • usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty oraz
  • usług własnych.

W celu ustalenia podstawy opodatkowania dla usług własnych należy stosować zasady ogólne ustalania podstawy opodatkowania określone w art. 29a ustawy o podatku od towarów i usług i stawkę VAT właściwą dla tych usług.

Fragment uzasadnienia interpretacji ogólnej sygn. PT2/033/7/505/EPT/2014/RD88705 z dnia 30.09.2014 roku wydanej przez Ministra Finansów w zakresie opodatkowania usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki: „(…) jeżeli przy świadczeniu usługi turystyki podatnik, oprócz usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, część świadczeń w ramach tej usługi wykonuje we własnym zakresie, usługi własne podlegają ogólnym zasadom opodatkowania nie tylko w zakresie określenia podstawy opodatkowania, czy też w zakresie miejsca świadczenia, ale również w odniesieniu do pozostałych zasad obliczania podatku od towarów i usług.”

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z regulaminem E-punktu konsultacyjnego, udzielane porady dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym, obejmują̨ prawo pracy, prawo w Internecie, prawo działalności gospodarczej oraz start – upy. Porady udzielane w ramach e-punktu konsultacyjnego nie obejmują swym zakresem przepisów prawa podatkowego. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualne konsultacje z doradcą podatkowym. Z podobnym pytaniem dotyczącym wyboru formy opodatkowania VAT jakiś czas temu zwrócił się do nas inny Użytkownik serwisu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią odpowiedzi udzielonej przez naszych ekspertów: Usługi turystyczne – VAT marża

 

Pamiętaj!
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:
Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy


Stan prawny: 27 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

 

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT