Porady eksperta

Usługi turystyczne – VAT marża

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej w następującym stanie faktycznym:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Od kwietnia przeszedłem na VAT marża. Jako organizator turystyki organizuję wycieczki w Polsce i poza Europą (Izrael). W związku z tym chciałem dopytać czy w Polsce i Izraelu na wycieczki obowiązuje inna Vat marża?

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że obowiązujące przepisy (art. 19a ust. 1 ustawy o VAT) wskazują, że obowiązek podatkowy na gruncie VAT w przypadku biur podróży występuje w chwili dostawy towaru lub wykonania usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi turystycznej podatnik uzyska całość lub część zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje również z chwilą jej otrzymania, jednakże wyłącznie w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

W przypadku natomiast podatku dochodowego zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT za datę powstania obowiązku podatkowego w PIT należy uznać dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

W ustawie o VAT, a dokładnie w rozdziale „Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki” ustawodawca wskazał, że podstawę opodatkowania w przypadku:

  • usług turystyki – stanowi marża, czyli różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty (czyli usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, m.in.: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie) – pomniejszona o należny podatek VAT.
  • usług własnych (usługi wykonywane we własnym zakresie, w ramach usługi turystyki, czyli usługa nie jest nabywana od innych podatników, np. pilota czy tłumacza) – stanowi wszystko, co składa się na zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika

Stawka podatku VAT dla podmiotu świadczącego usługę turystyki wynosi 23%. Jednak w myśl art. 119 ust. 7 ustawy o VAT usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 0%, jeżeli są nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty i są świadczone poza terytorium UE. Jeżeli natomiast usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium UE, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w tej części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą ma siedzibę działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami).

W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej – miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

W zapytaniu Użytkownika wątpliwości dotyczą prawidłowej stawki VAT, jaka powinna być stosowana w przypadku świadczenia usług, dotyczących sprzedaży usług turystycznych świadczonych na terenie Izraela.

Obecnie stawka podstawowa wynosi 23%. Jednak należy zwrócić uwagę, że w stosunku do usług turystyki ustawodawca przewidział szczególne procedury dotyczące m.in. określania podstawy opodatkowania tych usług. I tak zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Podkreślić w tym miejscu należy, że warunkiem stosowania szczególnych procedur opodatkowania usług turystyki zawartych w art. 119 ustawy o VAT jest działanie na rzecz nabywcy usługi we własnym imieniu i na własny rachunek. Przedsiębiorca, który w taki sposób nie działa, nie może skorzystać z procedury zawartej w tym przepisie.

Odpowiadając zatem na pytanie Użytkownika należy wskazać, że do zastosowania stawki podatku w wysokości 0% muszą być spełnione dwa warunki: musi działać w imieniu i na rzecz osób trzecich oraz transakcja, w której uczestniczy pośrednik, jest dokonywana poza terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli obydwa warunki są spełnione - może skorzystać z 0% stawki podatku.

Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z regulaminem E-punktu konsultacyjnego, udzielane porady dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym, obejmują̨ prawo pracy, prawo w Internecie, prawo działalności gospodarczej oraz start – upy. Porady udzielane w ramach e-punktu konsultacyjnego nie obejmują swym zakresem przepisów prawa podatkowego. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualne konsultacje z doradcą podatkowym.

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy :)

Stan prawny na dzień: 17 maja 2023 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT