Porady eksperta

Podatek od stypendium sportowego

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie w następującym stanie faktycznym: 

Jako osoba fizyczna zawarłem umowę z klubem sportowym nie zgłoszonym do VAT, na wsparcie w formie stypendium jednego zawodnika tego klubu. Wpłaty dokonuję comiesięcznie z własnych oszczędności przelewami bankowymi na rachunek tego sportowca. Czy ta sytuacja powoduje jakieś skutki podatkowe, a jeżeli tak to dla której za stron umowy?”

 

Słowem wstępu należy zaznaczyć, że Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa świadczy bezpłatną pomoc na rzecz mikro i małych przedsiębiorców. Takie działania wynikają z celów statutowych Fundacji, która nie pobiera opłat a swoje działania. Jednakże należy wskazać, że w ramach udzielanych bezpłatnych porad prawnych Fundacja nie realizuje indywidualnych zleceń. Zgodnie z Regulaminem E-Punktu Konsultacyjnego udostępnionego w serwisie mikroporady.pl porady prawne obejmują jedynie odpowiedzi na zadane przez użytkowników pytania i dotyczą informacji o aktualnym stanie prawnym oraz zmian w przepisach obowiązujących w Polsce, jednak nie obejmują swym zakresem porad z zakresu prawa podatkowego. W związku z powyższym, poniżej zostaną opisane ogólne zasady związane z kwestią opodatkowania stypendiów sportowych. 

Przepisy dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zobacz nasz poradnik o opodatkowaniu darowizn! https://mikroporady.pl/porady/opodatkowanie-darowizn

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów sportowych dla osób które nie posiadają statusu ucznia

W odniesieniu do stypendiów sportowych wypłacanych dla osób, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta stwierdzić należy, iż w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał rozróżnienia źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Uwzględniając powyższe, stypendia sportowe przyznawane osobom nieposiadającym statusu ucznia lub studenta stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Zatem stypendia sportowe wypłacane dla osób, które nie posiadają statusu ucznia lub studenta stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście i powinny być wykazane w informacji PIT-11.

Należy zauważyć ponadto, że w wypadku, kiedy zawodnik jest związany z płatnikiem umową o pracę, osiąga przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów sportowych dla osób które posiadają status ucznia

Odnosząc się natomiast do stypendiów sportowych wypłacanych dla osób, które posiadają status ucznia lub studenta poniżej wskazujemy, co następuje.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust.2 i 3  ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Zwolnienie z opodatkowania stypendium sportowego

Zwolnienie, o którym mowa powyżej stosuje się jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana (art. 21 ust. 10 ww. ustawy).

Z powyższego wynika, że zwolnienie z opodatkowania stypendiów (w tym stypendiów sportowych) zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy może być zastosowane w sytuacji, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z powołanych wyżej przepisów, tj. jeżeli:

  • świadczenia te otrzymają osoby posiadające status ucznia lub studenta, 

- wysokość i zasady udzielania tych świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź 

  • będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości we wskazanych formach, 
  • podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2C, z którego będzie wynikało, że spełnia przesłanki określone w art. 21 ust. 10 ustawy.

O ile stypendium spełnia przesłanki do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to płatnik na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy ma obowiązek w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru (PIT-8S) i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Natomiast w przypadku stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy w kwocie przekraczającej 380 zł miesięcznie mają zastosowanie odpowiednie ustępy art. 35 ww. ustawy.

Podsumowując należy stwierdzić, że zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z art. 41 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty stypendiów dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika oraz dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla osób fizycznych zrzeszonych w klubach sportowych oraz nie zrzeszonym w klubie sportowym;

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych winna być ustalona zgodnie z 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów i studentów.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Na koniec wskazujemy, że w razie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych rekomendujemy wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Wystąpienie przez Przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji i uzyskanie jej w interesującej go sprawie umożliwia przedsiębiorcy właściwe zastosowanie przepisów prawa podatkowego, zgodne z interpretacją stosowaną przez organy podatkowe. Dodatkowo najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, a w przypadku kilku wnioskodawców jest mnożona przez ich ilość). Opłatę należy wnieść w terminie 7 dni od złożenia wniosku na nr właściwy Organu. Organ wydaje interpretacje podatkową w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.  Jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku nie otrzymamy interpretacji sporządzonej przez Organ, to można przyjąć, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe (tzw. interpretacja milcząca).

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
w https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

Dziękujemy

 Stan prawny na dzień: 30 stycznia 2024 roku

 Podstawa prawna:

 1)  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT