Porady eksperta

Zastępowanie pracowników etatowych pracownikami na umowach cywilnoprawnych

Pytanie z dnia 24 września 2016

Przedstawiony problem prawny: zastępowanie pracowników etatowych pracownikami na umowach cywilnoprawnych

Odpowiedź na problem prawny:

Należy przyjąć, że nie jest możliwe zastępowanie pracownika etatowego pracownikiem zatrudnionym na umowę cywilnoprawną (umowa o działo, umowa zlecenie) jeżeli ma wykonywać nadal to samo w systemie zatrudnienia pracowników (regulamin pracy, księga służb), natomiast po pierwsze zastępstwo takie jest możliwe i zasadne wówczas gdy przekwalifikuje się dane stanowisko pracy na prace zewnętrznie, zadania, które mogą i powinny być wykonywane samodzielnie jako usługi lub dzieło z przejściem części ryzyka na wykonawcę, a po drugie trzeba odróżnić likwidację danego stanowiska pracy w zakresie czynności objętych zadaniami pracowniczymi i przeniesienie danego działania na zewnątrz zakładu pracy (prawidłowy outsourcing), od zmiany warunków zatrudnienia w zakładzie pracy na stanowiskach stricte pracowniczych.

Wówczas można mówić o zastępowaniu pracowników czy zmianie rodzaju umowy dla pracowników, gdyż osoba ta w istocie pozostaje pracownikiem, natomiast inny charakter będzie miała umowa łącząca go ze stanowiskiem pracy.

Reasumując, można świadczyć usługi oparte na umowie cywilnoprawnej poza zakładam, jak również w zakładzie pracy lecz tylko w chwili gdy z charakteru pracy wynikałoby, że takie czynności byłyby właściwe w danych warunkach i czasie, i byłoby to zgodne z regulacjami w zakładzie pracy, w tym z regulaminem pracy.

Na marginesie należy pamiętać, że zawierając umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonych czynności, praca w ramach tej umowy nie może być świadczona w warunkach, w których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. 2014 poz. 1502) – dalej jako: KP – powinna być zawarta umowa o pracę o czym stanowi art. 22 § 11 KP. W takim bowiem przypadku zawarcie nawet ekwiwalentnej i merytorycznie zasadnej umowy zlecenia byłoby niezgodne z przepisami i stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Podstawa prawna

  • art. 22 § 11 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. 2014 poz. 1502).

Stan prawny aktualny na dzień 29 września 2016 r.

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny