Porady eksperta

Dochodzenie niezapłaconego wynagrodzenia w przypadku bezskuteczności egzekucji

Użytkownik naszego serwisu zwrócił się do naszych ekspertów zapytaniem o możliwość dochodzenia od pracodawcy niezapłaconego wynagrodzenia za pracę. W przedstawionym nam stanie faktycznym doszło do sytuacji, w której wierzytelność pracownika z tytułu umowy o pracę nie mogła zostać skutecznie wyegzekwowana w ramach postępowania egzekucyjnego. Istotną okolicznością było wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego na rzecz pracownika zaległe wynagrodzenie, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Mając na uwadze powołane okoliczności faktyczne, warto omówić następujące zagadnienia:

  • możliwość dochodzenia należności w przypadku bezskuteczności egzekucji;

  • możliwość dochodzenia niezapłaconego wynagrodzenia od niewypłacalnego pracodawcy.

1. Możliwość dochodzenia należności w przypadku bezskuteczności egzekucji

Nasz czytelnik wskazał, że komornik nie był w stanie skutecznie ściągnąć zasądzonej wyrokiem należności z uwagi na brak środków na kontach bankowych spółki z.o.o. (pracodawcy).

Zakładamy w związku z tym, że komornik spróbował zaspokoić wierzytelność także z innych składników majątkowych spółki. Jeśli jednak tak nie było, warto złożyć wniosek o skierowanie przez komornika egzekucji do innych składników majątkowych dłużnika, takich jak np. ruchomości spółki, wierzytelność, w tym wierzytelności należnych dłużnikowi z właściwego urzędu skarbowego z tytułu nadpłaty podatku VAT, CIT oraz nieruchomości.

Jednakże, jeżeli egzekucja okazała się być bezskuteczna, komornik umorzy postepowanie egzekucyjne. Nie oznacza to jednak, że wierzyciel nie może już dochodzić swojej należności. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po raz kolejny złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Może się bowiem okazać, że pracodawca jedynie czasowo nie posiada środków na koncie lub celowo ukrył swój majątek przed komornikiem.

Do kiedy możemy dochodzić należności na podstawie tytułu wykonawczego? Dopóki należność ta nie będzie przedawniona. Roszczenia stwierdzone tytułem wykonawczym przedawniają się po upływie 10 lat. Natomiast odsetki od należności głównej stwierdzonej tytułem wykonawczym przedawniają się z upływem 3 lat.

Podsumowując, chcąc nie dopuścić do przedawnienia roszczenia wskazanego w tytule wykonawczym oraz odsetek od niego – warto wszczynać postępowanie egzekucyjne co 3 lata. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia, który następnie biegnie od początku.

2. Możliwość dochodzenia zaległego wynagrodzenia od niewypłacalnego pracodawcy – roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W przypadku bezskuteczności egzekucji, warto sprawdzić, czy nasz pracodawca jest w ogóle wypłacalny i czy dalej prowadzi działalność gospodarczą. W przypadku niewypłacalności pracodawcy, pracownikom przysługuje roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych („FGŚP”). Pracodawca jest bowiem zobowiązany do uiszczania składek na FGŚP.

Czym jest niewypłacalność pracodawcy? Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2006 Nr 158, poz. 1121, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 7, „Ustawa”) niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podstawie przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda postanowienie o:

  • ogłoszeniu upadłości pracodawcy lub wszczęciu wobec niego wtórnego postępowania upadłościowego;
  • otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655, 1802 i 2089);
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, jeżeli jego majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 Ustawy datą niewypłacalności jest data wydania postanowienia sądu upadłościowego o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego pracodawcy, data wydania postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego pracodawcy, data postanowienia sądu upadłościowego o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.

W związku z powyższym, rekomendujemy sprawdzenie, czy pracodawca (spółka) stała się niewypłacalna, a następnie dochodzenie roszczenia o zapłatę zaległego wynagrodzenia z FGŚP.

W przypadku niewypłacalności pracodawcy, w ciągu jednego miesiąca od daty niewypłacalności, pracodawca syndyk masy upadłościowej, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy sporządza wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Stan prawny na dzień 12 sierpnia 2020 roku

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc nam!

Z tego tekstu możesz korzystać za darmo, ale nie powstał za darmo i poświęciliśmy na niego sporo czasu. Ty również możesz pomóc w tworzeniu kolejnych, wspierając nas finansowo.
Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny