Wielkość tekstu
Kontrast serwisu

Mikroporady są czymś wyjątkowym. Są jak poradniki na półce każdego polskiego mikro przedsiębiorcy. W świecie Internetu są małym zakamarkiem praktycznej wiedzy, w którym można znaleźć prawie wszystko o prowadzeniu małej firmy.

Aby chronić naszą niezależność, nigdy nie publikowaliśmy i nie będziemy publikować reklam. Utrzymujemy się z darowizn o średniej wysokości 20 zł, w tym także z wpłat z 1% Podatku.

Proszę, pomóż nam zbierać pieniądze i ulepszać Mikroporady. Czytaj więcej...

Instrukcja: Uzyskiwanie kredytu na inwestycje lub finansowania projektu

Przedsiębiorco, zawsze potrzebujesz finansowania. Dobrze jeżeli masz własne środki, jednak czasami musi to być kredyt.

Kredyt na inwestycje w środki trwałe lub finansowanie większego projektu umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, w sytuacji, gdy jako mikro lub mały przedsiębiorca nie dysponujesz częścią lub całą kwotą w czasie, kiedy dana inwestycja lub określony projekt mają być zrealizowane. Kredyt inwestycyjny stanowi m.in. alternatywę dla leasingu i umożliwia rozłożenie w czasie kosztów inwestycji. Często również daje możliwość dostosowania terminu spłaty i wysokości rat kredytu do generowanych zysków. Kredyty inwestycyjne, o których tu mowa, to nie kredyt w rozumieniu franczyzy, bo te mogą finansować innego rodzaju aktywa niż finansowanie środków trwałych, maszyn, urządzeń i budowli.

Czym jest kredyt?

Kredyt to potoczne określenie umowy kredytu. Umowa kredytu jest to umowa nazwana określona w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 2016, poz. 1988) (dalej „Prawo bankowe"). Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Konieczne elementy umowy.

Umowa kredytu powinna zostać zawarta na piśmie i określać przynajmniej:

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

1) strony umowy;

2) kwotę i walutę kredytu;

3) cel, na który kredyt został udzielony;

4) zasady i termin spłaty kredytu;

4a) w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego w szczególności wyliczana jest kwota kredytu, jego transz i rat kapitałowo-odsetkowych oraz zasad przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu;

5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;

6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;

7) zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;

8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;

9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;

10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy

 

Strony umowy kredytu inwestycyjnego

Stronami umowy kredytu są kredytodawca (bank lub konsorcjum bankowe) oraz kredytobiorca (przedsiębiorca). Należy zawsze pamiętać, iż uprawnionym do udzielenia kredytu jest wyłącznie bank (lub konsorcjum bankowe), natomiast inne instytucje lub podmioty mogą udzielać pożyczki a nie kredytu. Umowę pożyczki regulują przepisy art. 720-724 kodeksu cywilnego. Umowa kredytu nie jest odmianą umowy pożyczki [Wyrok SN z dnia 13 maja 2009 r., sygn. akt IV CSK 32/09], jest to odrębna umowa nazwana.

Kredyt inwestycyjny jest obok kredytu obrotowego tzw. kredytem gospodarczym, tj. kredytem udzielanym przez bank przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przeznaczeniem kredytu inwestycyjnego zgodnie z jego nazwą jest finansowanie realizowanych lub planowanych do zrealizowania inwestycji (przedsięwzięć), których celem jest powiększenie wartości majątku, czyli źródła przychodów.

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony zarówno na cele materialne, tj. zakup środków trwałych (maszyny, samochód lub inne urządzenia związane z prowadzoną działalnością), niematerialne (inwestycja w know-how, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), czy finansowe (inwestycja w udziały lub akcje). Warunkiem uzyskania kredytu jest najczęściej udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, przewidywanych zysków, amortyzacji gwarancji bankowych oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji,

Obowiązki kredytobiorcy wynikające z zawarcia umowy kredytu inwestycyjnego

Zgodnie z art. 74 Prawa bankowego kredytobiorca, w trakcie obowiązywania umowy kredytu obowiązany jest przedstawić, na żądanie banku, informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystywania i spłaty kredytu. Obowiązek taki wynikający wprost z ustawy, często również wpisywany jest do samej umowy kredytu. Jeżeli przedsiębiorca będący kredytobiorcą nie wywiąże się z takiego obowiązku, wówczas bank uprawniony będzie albo obniżyć kwotę udzielonego kredytu albo wypowiedzieć tę umowę. Podobnie w przypadku utraty przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej bank uprawniony jest albo wypowiedzieć umowę albo obniżyć kwotę udzielonego kredytu, o ile ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne nie stanowi inaczej (art. 75 ust. 1 Prawa  bankowego).

O ile strony umowy kredytu nie postanowią inaczej, ustawowy termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni (75 ust 2 Prawa bankowego).

Zawierając umowę kredytu inwestycyjnego należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienie dotyczące wyrażenia przez bank zgody na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego. Jeżeli w umowie kredytu takie postanowienie zostało zamieszczone, wówczas bank, co do zasady, nie będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy kredytu powodu utraty przez kredytobiorcę zdolności kredytowej lub zagrożenia jego upadłością (art. 75 ust 3 Prawa bankowego). Jeżeli jednak program naprawczy nie będzie w sposób należyty realizowany, wówczas bank będzie mógł wypowiedzieć umowę kredytu na podstawie ww. przyczyn.

W przypadku, gdy określony w umowie kredytu (inwestycyjnego) okres spłaty jest krótszy niż jeden rok, niezwykle ważnym dla nawiązywanego przez umowę kredytu stosunku kredytu jest art. 75a ust 1 Prawa bankowego, zgodnie z którym, o ile umowa kredytu nie stanowi inaczej, termin spłaty kredytu jest terminem zastrzeżonym na rzecz obu stron. Przepis ten wprowadza wyjątek od art. 457 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin do spełnienia świadczenia oznaczony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości na korzyść dłużnika.

Innymi słowy, jeżeli w umowie kredytu nie zostanie zastrzeżona możliwość wcześniejszej spłaty przez kredytobiorcę, wówczas ani bank nie może żądać od kredytobiorcy wcześniejszej spłaty kredytu, ani też kredytobiorca nie może bez zgody banku dokonać takiej wcześniejszej spłaty.

Powyższe nie dotyczy umowy kredytu z ustalonym okresem spłaty dłuższym niż rok, ponieważ wówczas kredytobiorca uprawniony jest wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem okresu trzymiesięcznego, a tym samym uprawniony jest do wcześniejszej spłaty kredytu.

W przypadku, gdy kredyt inwestycyjny jest kredytem denominowanym lub indeksowanym do waluty innej niż waluta polska, wówczas kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonywać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie. Wykonanie tego uprawnienia nie może wiązać się dla kredytobiorcy z poniesieniem dodatkowych kosztów (art. 75b ust 1 w zw. z art. 69 ust 3 Prawa bankowego). Należy przy tym zaznaczyć, iż bank nie może uzależnić wykonania przez kredytobiorcą uprawnienia wcześniejszej spłaty kredytu denominowanego lub indeksowanego i waluty obcej od wprowadzania dodatkowych ograniczeń, w szczególności nie może zobowiązać kredytobiorcy od nabywania waluty przeznaczonej na spłatę rat kredytu, jego całości lub części od określonego podmiotu.

Kredyt na innowacje technologiczne” (wcześniej „Kredyt technologiczny" – dostępny w perspektywie UE 2007-2013) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych ze środków unijnych w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) - program przewidziany do realizacji w latach 2014-2020 jako następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw.

Przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia należy do zdań Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK pełni w PO IR rolę Instytucji Wdrażającej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne)

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4) Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U.2015.1710 .) inwestycja technologiczna to inwestycja polegająca na:

(i) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług albo 
(ii) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

W przypadku, gdy mikroprzedsiębiorca zamierza realizować projekt związany z inwestycją technologiczną, wówczas powinien sprawdzić, czy spełnia kryteria uprawniające go do uzyskania kredytu technologicznego. Należy jednak przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z art. 4 ust 1 Ustawy o niektórych formach wspierania działalności inwestycyjnej, udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycje technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25% wydatków szczegółowo określonych w tejże Ustawie.


Może zaoszczędzimy Ci czasu? Może podejmiesz szybciej lepszą decyzję?
przekaż darowiznę Pomóż młodym mikro firmom.

6% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób fizycznych
10% od dochodu - odlicza płatnik podatku od osób prawnych
Dlaczego warto?
Dowód wpłaty jest dokumentem uprawniającym do odliczeń w rocznym zeznaniu podatkowym (podstawa - Ustawa o PIT)

 
Akademia Liderów Fundacja dr Bogusława Federa
Przedsiębiorczość i Innowacje
Rozwijamy Mikro Firmy

Pomóż Nam Działać Szybciej !
Przekaż ico-1procent-min Wpisz KRS 0000318482

Porady i wzory dokumentów przygotowywane na zlecenie Fundacji Akademii Liderów w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego są finansowane z 1 % Podatku otrzymanego od użytkowników serwisu.

Porady i wzory dokumentów opracowywane na zlecenie Fundacji przez zespól prawników Kancelarii Juris są zgodne z obowiązującym prawem i podlegają ochronie prawa autorskiego.
Zarządzający serwisem Mikroporady.pl nie odpowiadają za opinie i poglądy autorów.

 
 

Pomóż Nam Działać Szybciej. Jeśli nie My razem, to kto? Bo kiedy, jeśli nie teraz?

Serwis Mikroporady.pl od ponad 2 lat cotygodniowo wysyła 2 biuletyny aktualizacyjne z nowymi wzorami dokumentów i poradami do 60.000 zarejestrowanych użytkowników

Przekaż ico-1procent Podatku PIT

KRS: 0000318482 - Wpisz w Deklaracji

Dlaczego warto?

wpłać darowiznę

Odlicz Darowiznę od Dochodu: • do 6% dochodu - osoby fizyczne
• do 10% dochodu - osoby prawneWspieraj Mikroporady.pl

Najmniejsze i rodzinne Firmy są najważniejszym „nerwem” naszej gospodarki a mają ograniczony dostęp do fachowej pomocy. My to zmieniamy - przygotowujemy dla nich kompleksowe wsparcie – wzory umów z orzecznictwem i komentarzami, porady, instrukcje,regulaminy, kazusy. W odpowiedzi na przesyłane pytania udzielamy dodatkowych porad, wyjaśnień i interpretacji.

Bez ograniczeń i bezpłatnie, bo chcemy żyć w świecie, gdzie solidarnie wspiera się słabszych. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi takich jak Ty. Liczy się każda pomoc, jednorazowa wpłata lub comiesięczna.

dalej
 

Zapisz się na Biuletyn

Co tydzień bezpłatny Biuletyn Aktualizacyjny z nowymi wzorami dokumentów, instrukcjami, poradami, przygotowywanymi przez zespół prawników z aktualnym stanem prawnym.

Fundacja Akademia Liderów i Mikroporady ® udzielają pomocy mikro firmom bezpłatnie i bez ograniczeń.
Nie wyświetlamy żadnych reklam, nie pobieramy opłat od użytkowników, nie udostępniamy pozostawionych danych.

 
x

Jeśli czytasz teraz nasze Porady i pomagają, wspomóż nas darowizną 30 zł.