Porady eksperta

Rozszerzenie działalności przedsiębiorcy

Użytkownik naszego serwisu prowadzi indywidualną działalność gospodarczą polegającą jest trenerem personalnym i prowadzi swoje mikro studio treningu personalnego. Przedsiębiorca chce rozszerzyć swoją działalność i prowadzić ją w drugim odrębnym lokalu zatrudniając pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych bądź umów o pracę. Użytkownik zwrócił się do naszych ekspertów z prośbą o udzielenie informacji w zakresie:

  • Możliwości zatrudniania pracowników przez osobę prowadzącą indywidualną działać gospodarczą na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych;
  • Możliwości prowadzenia działalności w dwóch odrębnych lokalach;
  • Posiadania jednej kasy fiskalnej dla dwóch lokali prowadzona jest działalność gospodarcza jednego przedsiębiorcy;
  • Rozszerzenia działalności gospodarczej o inne kody PKD.

Poniżej odpowiedź naszych ekspertów.

Niestety Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa w ramach świadczonej pomocy na rzecz mikro i małych przedsiębiorców odpowiada na pytania dotyczące interpretacji przepisów, dokonuje analizy doktryny i orzecznictwa.

Fundacja nie przeprowadza indywidualnych konsultacji z użytkownikami serwisu, nie dokonuje oceny indywidualnych dokumentów przesłanych przez użytkowników, ani nie przygotowuje konkretnych wzorów dokumentów dostosowanych do potrzeb danego użytkownika.

W sytuacji gdy użytkownik serwisu posiada wątpliwości dotyczące stosowania przepisów możliwe jest przesłanie zapytania, na które zespół ekspertów w terminie 7 dni roboczych przygotowuje bezpłatną odpowiedź w ramach pomocy świadczonej na rzecz mikro i małych przedsiębiorców.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

1. Zatrudnienie pracownika bądź nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą przez osobę prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą. 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej jako – „Kodeks pracy” lub „k.p.”): „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”. Mimo, że literalne rozumienie terminu jednoosobowa działalność gospodarcza wskazuje na realizowanie celu gospodarczego w pojedynkę, takie podmioty mogą zatrudniać pracowników.
 
Nie istnieją żadne przeciwskazania aby przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą zatrudniał pracowników w ramach umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach tzw. B2B). 
 
Wyjątek od powyższej zasady dotyczy przedsiębiorców, którzy rozliczają się w ramach tzw. karty podatkowej. 
 
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozliczają się kartą podatkową nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych oraz mogą zatrudniać maksymalnie do pięciu pracowników, wyłącznie na podstawie umowy o pracy. W sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzący działalność i rozliczający się w ramach karty podatkowej dokona zawarcia niedozwolonej umowy traci prawo do korzystania formy opodatkowania w ramach katy podatkowej. Zakaz ten nie dotyczy jednakże usług specjalistycznych tj. usług wykonywanych względem prowadzonej działalności, których wykonywania nie zgłoszono jako przedmiot działalności, a jednak są niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 
Nawiązując do przedstawionego stanu faktycznego, jeżeli przedsiębiorca prowadzący studio treningowe zdecyduje się na zawieranie umowy z innym trenerem personalnym w ramach umowy cywilnoprawnej utraci on możliwość rozliczenia w formie karty podatkowej. Taki trener może zostać zatrudniony wyłącznie w ramach 5 osobowego limitu pracowników zatrudnionych w formie umowy o pracę. Nic nie stoi jednakże na przeszkodzie aby przedsiębiorca zawierał umowy cywilnoprawne w zakresie innym niż jego PKD tj. np. z przedsiębiorstwem księgowym bądź dietetykiem. 
 
Wybierając inne formy opodatkowania przedsiębiorca może zatrudniać pracowników w dowolnie wybranej przez siebie formie zatrudnienia. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszą instrukcją dotyczącą zatrudniania pracowników
 

2. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiadający dwa lokale w których wykonywana jest działalność. 

Przedsiębiorca który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może posiadać dwa lokale w których wykonywana jest przedmiotowa działalność.
W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien zgłosić jedno z miejsc jako podstawowe a kolejne jako dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. 
 
Zgłoszenia, przedsiębiorca powinien dokonać za pomocą załącznika CEIDG-MW w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy. Powyższa zmiana powinna zostać zgłoszona w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany. 
 
Wskazujemy jednakże, że przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości w której prowadzona będzie działalność gospodarcza. W sytuacji gdy nie jest on właścicielem lokalu powinien zawrzeć umowę z jego właścicielem może to być umowa najmu, dzierżawy bądź użyczenia. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wzorami umów bezpłatnie publikowanymi w serwisie:
 
 
Powyżej wskazane wzory bezpłatnie można pobrać i dostosować do własnych potrzeb.
 
W przedstawionym stanie faktycznym użytkownik serwisu wskazuje że chciałby zawrzeć umowę użyczenia lokalu. Wskazujemy, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa użyczenia składników majtku nie podlega podatkom od czynności cywilnoprawnych.
 
Odmiennie kształtuje się kwestia podatku dochodowego. W sytuacji gdy biorącym jest osoba z kręgu I i II grupy podatkowej nie powstaje obowiązek opłaty podatku dochodowego. Jeżeli biorący nie należy do I bądź II grupy podatkowej należy uiścić podatek dochodowy w wysokości odpowiadającej podatkowi od spadków i darowizn (więcej na ten temat w naszym poradniku https://mikroporady.pl/poradniki/podatek-od-spadkow-i-darowizn).
 
Dodatkowo, w sytuacji gdy mamy do czynienia z bezpłatną umową użyczenia, która potwierdza nieodpłatne udostępnienie środków trwałych podatnikowi, to działanie takie wyłącza możliwość dokonania odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego przez podatnika biorącego.
 

3. Dwa lokale przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą a rozliczenia podatkowe. 

Niezależnie od ilości lokali, w których przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą i których najem / wyposażenie generują koszty przedsiębiorcy mogą być one rozliczane w ramach dokumentów księgowych danego przedsiębiorcy (jego księgi przychodów i rozchodów). 
Wszystkie kwestie dotyczące rozliczenia działalności gospodarczej rekomendujemy skonsultować z księgową obsługującą przedsiębiorcę lub wystąpić o indywidualną interpretacje podatkową, o której mowa w pkt. poniżej.
 

4. Dwa lokale jednego przedsiębiorcy – ilość kas fiskalnych

Tematyka kilku KAS fiskalnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w kilku różnych lokalach wielokrotnie była poruszana w doktrynie orzecznictwie. Istotnym czynnikiem dla wskazania czy przedsiębiorca powinien posiadać 1 czy kilka KAS fiskalnych jest informacja czy w tym samym czasie przedsiębiorca prowadzić będzie działalność kilku lokalach. 
 
Organy podatkowe wskazują, że jeżeli w tym samym czasie nie będzie prowadzona działalność gospodarcza w kilku lokalach przedsiębiorcy, będzie mógł zabierać kasę fiskalną z sobą tak aby każdy klient mógł otrzymać paragon to wystarczające jest posiadanie jednej przenośnej kasy fiskalnej (szerzej na ten temat w Interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 listopada 2018 r., nr 0112-KDIL2-2.4012.385.2018.2.AKR).
 
Jeżeli przedsiębiorca prowadził będzie równolegle działalność w kilku lokalach rekomendujemy posiadanie KAS fiskalnych oddzielnie dla każdego z lokali, tak aby każdy klient korzystający z usług przedsiębiorcy mógł otrzymać paragon.
 
Z ostrożności wskazujemy jednakże, że z uwagi na brak jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie, a także spór w doktrynie celem rozwiania wszelkich wątpliwości rekomendujemy wystąpienie do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej o przygotowanie indywidualnej interpretacji podatkowej, opartej o stan faktyczny w konkretnej sprawie. 
 
Niestety Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr. Bogusława Federa w ramach świadczonej pomocy na rzecz mikro i małych przedsiębiorców odpowiada na pytania dotyczące interpretacji przepisów, dokonuje analizy doktryny i orzecznictwa. Nie jest możliwe traktowanie niniejszej porady jak rekomendacji konkretnego działania, a wyłącznie jako analizy przepisów, doktryny i orzecznictwa.
 
Jeżeli podatnik posiada jakiekolwiek wątpliwości w zakresie stosowania prawa podatkowego może wystąpić do Organu o wydanie tzw. interpretacji podatkowej, która wyjaśnia jak stosować przepisy prawa podatkowego w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym 
 
W naszym serwisie przygotowaliśmy dokument pt.: Interpretacja podatkowa- jak ją uzyskać i jak stosować?, w którym krok po kroku wyjaśniamy jak można uzyskać indywidualną interpretację podatkową
 
Najważniejszą cechą interpretacji podatkowych jest ich funkcja gwarancyjna. Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Ważne:

Przedsiębiorca stosujący wydaną dla niego interpretacje, nie jest narażony na odpowiedzialność ciążącą na nim z tytułu stosowania prawa podatkowego, w sposób, który okaże się później niezgodny z orzeczeniem sądu lub późniejszą interpretacją.

Zobacz także:
 
 

5. Rozszerzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy o inne PKD. 

Nie istnieją żadne przeciwskazania (chyba, że dotyczące etyki określonego zawodu, wskazane w ustawach i aktach prawnych określających te zawody, taki przykład dotyczy np. niektórych zawodów prawniczych) uniemożliwiające rozszerzenie działalności przedsiębiorcy o inne PKD. 
W celu rozszerzenia swojej działalności przedsiębiorca powinien złożyć wniosek aktualizujący dane swojej firmy w tym wskazać dodatkowe kody PKD. Wniosek po którym mowa to CEIDG-1.
 

Stan prawny na 20 maja 2021 roku 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U 2020.1320 t.j.);
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U 2020.1740 t.j.);
• Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U 2020.815 t.j.)
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U 2021.685 t.j.);
• Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz.U 2021.162 t.j.);
 
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

  • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny