Porady eksperta

Ulga na start a wysokość składki zdrowotnej

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z zapytaniem dotyczącym wysokości składki zdrowotnej przy uldze na start. Prosił o wskazanie, czy w takim przypadku składka zdrowotna jest w stałej wysokości, czy obliczana od dochodu. 

Jedną z rewolucyjnych zmian wprowadzonych przez Polski Ład jest sposób naliczania oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nowy sposób ustalania tej opłaty obejmuje przede wszystkim osoby prowadzące działalność gospodarczą. W myśl nowych przepisów wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona w głównej mierze od wybranej formy opodatkowania. Nowe przepisy obowiązują wszystkich przedsiębiorców, tj. zarówno tych, którzy swoją działalność  rozpoczęli przed wprowadzeniem zmian, jak i tych, którzy dopiero zaczynają i obowiązuje ich tzw. Ulga na start. Warto przypomnieć, że z Ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że początkujący przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. 

Od początku 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od wysokości dochodów oraz wybranej formy opodatkowania. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

Jeżeli wybrana forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych to podatek liniowy(19%), składka zdrowotna wyniesie 4,9% podstawy wymiaru składki. Warto zaznaczyć, że jeżeli rozliczamy podatki dochodowe na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że minimalna składka zdrowotna w 2022 roku wynosi 270,90 zł.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza podatki dochodowe ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy. W 2022 roku będzie jest to kwota od 380 zł do 950 zł, w zależności od przychodów.

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, również przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, jeśli:

 • jest emerytem bądź rencistą i otrzymywane świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
 • jest niepełnosprawny lub niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • pobiera zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego;
 • jest pracownikiem i łącznie spełnia następujące warunki:
  • opłaca składki od wymiaru nie wyższego niż minimalne wynagrodzenie,
  • uzyskuje miesięczne przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Po 6 miesiącach prowadzonej działalności, przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną na takich samych zasadach, tj. uzależnioną od wysokości dochodu i wybranej formy opodatkowania. Jednakże po tym okresie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zobowiązany jest do opłacania składek emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych. Może jednak skorzystać z kolejnej możliwości obniżenia składek i przez 24 miesiące płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 27 maja 2022 r.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009).
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT