Porady eksperta

Przekazanie do środków trwałych samochodu używanego będącego towarem

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z rozbudowanym pytaniem dotyczącym przekazania samochodu używanego do środków trwałych firmy. Wskazał, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami (PKPiR) zakupiła w listopadzie 2021 r. od unijnego dostawcy uszkodzony samochód osobowy w celu jego remontu, a następnie odsprzedaży. W związku z tym poniesiono wydatki dotyczące zakupu pojazdu, akcyzy, transportu, tłumaczenia dokumentów oraz zakupu części zamiennych i usług obcych związanych z jego remontem. VAT naliczony dotyczący poniesionych wydatków został odliczony w 100%. Ponieważ na pojazd nie znaleziono nabywcy postanowiono w grudniu 2022 r. przyjąć go do ewidencji środków trwałych i użytkować do celów mieszanych. W okresie od listopada 2021 r. do listopada 2022 r. wszystkie poniesione wydatki rozliczone były: koszty 100%, VAT odliczony 100%. W związku z powyższym:

  1. W jaki sposób ustalić wartość samochodu do celów amortyzacji?
  2. Czy koszty dotyczące tego samochodu można skorygować w KPiR jedną kwotą według załączonego zestawienia wszystkich wydatków, ponieważ będzie to dużo pozycji?
  3. Czy należy dokonać korekty VAT od wszystkich wymienionych wyżej wydatków w tym od zakupionego paliwa?

Należy wskazać, że wykorzystywanie na firmowe potrzeby pojazdu stanowiącego środek trwały jest zjawiskiem powszechnym i wielokrotnie już analizowanym. 

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PIT środki trwałe podlegające amortyzacji to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością;
  2. maszyny, urządzenia i środki transportu;
  3. inne przedmioty
  • o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

W kontekście powyższej definicji wyjaśnić należy, że samochód będzie kwalifikowany jako środek trwały w sytuacji, gdy jest wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej, a okres używania jest dłuższy niż rok. Tego rodzaju pojazd spełnia kryteria środka trwałego i powinien być ujęty w ewidencji środków trwałych, o której mowa w art. 22n ustawy PIT.

Odnosząc się do pierwszego pytania należy wskazać, że ustalenie prawidłowej wartości początkowej samochodu z punktu widzenia podatku dochodowego ma zasadnicze znaczenie. Kosztem w postaci odpisów amortyzacyjnych mogą być jedynie odpisy dokonane zgodnie z przepisami, czyli m.in. od prawidłowej wartości początkowej. W przypadku samochodów osobowych nabytych w drodze kupna wartością początkową może być cena nabycia lub wartość rynkowa w zależności od tego, czy podatnik posiada dowód jego zakupu (fakturę lub umowę kupna), czy też takiego dowodu nie posiada.

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 22g ust 1 pkt 1 ustawy o PIT, wartość początkową środka trwałego (w tym samochodu) nabytego w drodze kupna ustala się na podstawie ceny jego nabycia. W myśl art. 22g ust. 3 ustawy o PIT za cenę nabycia, uważa się kwotę należną zbywcy:

  • powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania
  • pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Tak wyliczoną wartość początkową samochodu należy ewentualnie powiększyć o cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku sprowadzanych z zagranicy. Ustaloną w powyższy sposób cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania pojazdu do używania.

Ten sposób ustalenia wartości początkowej może także zastosować podatnik, wprowadzając do firmy samochód, który posiada w swoim prywatnym majątku od wielu lat. Jeżeli przedsiębiorca posiada dowód zakupu samochodu (np. faktura, umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT marża), to nie ma znaczenia fakt, że jego aktualna wartość rynkowa jest znacznie niższa od ceny nabycia. Jednocześnie należy zauważyć, że jeżeli zakup został udokumentowany fakturą VAT i w związku z tym podatnikowi nie przysługiwało odliczenie VAT, to przy wprowadzaniu pojazdu do ewidencji środków trwałych za wartość początkową samochodu należy uznać kwotę brutto wynikającą z faktury (czyli łącznie z VAT).

Zaprezentowane stanowisko znajduje akceptację w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2010 r. (nr IBPBI/1415-53/10/ESZ), czy dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 6 stycznia 2010 r. (nr ITPB1/415-857/09/PSZ):

Zgodnie z generalną zasadą określoną w cytowanym art. 22g ust 1 pkt 1 ww. ustawy, wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna ustala się na podstawie ceny jego nabycia. W sytuacji opisanej we wniosku wartość początkową należało zatem ustalić w wysokości kwoty z faktury potwierdzającej zakup samochodu.

Natomiast jeżeli nie można ustalić ceny nabycia w związku z tym, że podatnik nie posiada dowodu zakupu środka trwałego (np. z uwagi na upływ czasu), stosuje się art. 22g ust. 8 ustawy o PIT. Obliguje on do przyjęcia za wartość początkową kwoty wynikającej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem ceny rynkowej środka trwałego tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu oraz stanu i stopnia jego zużycia.

Jeżeli chodzi o drugie pytanie należy zaznaczyć, że każdy podatnik powinien pamiętać o podstawowej zasadzie wykazania kosztu przewidzianej w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym tj.:„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. Oznacza to, że zasadne są koszty, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wydatki, które ponosi podatnik można podzielić na grupy wydatków i ich specyfikę księgowania w KPiR. Pierwsza grupa to wydatki związane z zakupem towarów handlowych i materiałów (do produkcji). Tego rodzaju wydatki są księgowane w KPiR w kolumnie numer 10 w dacie dokumentu, a jeżeli towar lub materiał otrzymaliśmy wcześniej niż dokument zakupu, fakt otrzymania towaru powinien zostać odnotowany w KPiR w dacie dostawy. W takiej sytuacji księgowanie następuje na podstawie dokumentu wewnętrznego, na którym wykazujemy: nazwę sprzedawcy, datę otrzymania towaru, ilość, rodzaj oraz cenę. W naszej ocenie koszty dotyczące samochodu Użytkownika lepiej skorygować oddzielnie, jednakże rekomendujemy w tym zakresie konsultacje z księgową.

Przechodząc do ostatniego pytania - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może być czynnym podatnikiem VAT, jak również może korzystać ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli po jakimś czasie zdecyduje się na zmianę statusu w VAT ze zwolnionego na czynnego lub odwrotnie musi być przygotowany na określone konsekwencje podatkowe.

Na postawie art. 91 ust. 7b ustawy o VAT w przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

Jak stanowi ust. 7c powołanego artykułu, jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego lub wyłącznie do czynności, w stosunku do których takie prawo przysługuje, korekty, o której mowa w ust. 7 dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.

W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów handlowych lub surowców i materiałów nabytych z zamiarem wykorzystania ich do czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana (art. 91 ust. 7d ustawy o VAT).

Na podstawie powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że podatnik jest zobowiązany, co do zasady, dokonać korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie środków trwałych (np. ze związanych z czynnościami niedającymi prawa do odliczenia na związane z czynnościami opodatkowanymi), wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy lub podatnik dokonał odliczenia podatku naliczonego w wyższej lub niższej wartości niż wyliczona na dany rok. Uzytkownik w takim wypadku powinien dokonać korekty VAT od wszystkich wymienionych wyżej wydatków w tym od zakupionego paliwa.

Jednocześnie wskazujemy, że udzielanie porad dotyczących prawa podatkowego wykracza poza zakres E-punktu konsultacyjnego, określony w Dziale II pkt. 4 Regulaminu udostępniania informacji i porad w systemie E-punktu konsultacyjnego w ramach serwisu Mikroporady.pl. Rekomendujemy w tym zakresie ewentualnie konsultacje z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 10 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

2)     Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 

 

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT