Porady eksperta

Prosta spółka akcyjna

Użytkowniczka serwisu zwróciła się do nas z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące prostej spółki akcyjnej:

  1. Jakie są zasady jej prowadzenia?
  2. Firma została zarejestrowana i wpisana do KRS, został nadany NIP i REGON, czy muszę zgłaszać firmę jako płatnika VAT? Jakie podatki muszę opłacać co miesiąc i do kiedy? Jest to firma sprzątająca 
  3. Chciałabym też co miesiąc wypłacać pieniądze z tej firmy, czy muszę podpisać ze sobą umowę zlecenia?

Od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy mogą  prowadzić działalność w nowej formie - prostej spółki akcyjnej. Regulacje dotyczące tej formy prowadzenia działalności zostały zawarte w art. 3001-300134  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).

Prosta spółka akcyjna stanowi połączenie spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. PSA wyróżnia się wśród spółek kapitałowych w szczególności wysokością wkładu akcyjnego. Dla jej założenia na start wystarczające jest posiadanie środków w wysokości 1zł (w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest 5 000 zł, a dla spółki akcyjnej aż 100 000 zł).

Prostą spółkę akcyjną cechuje z jednej strony brak nadmiernych formalności związanych z jej zakładaniem a z drugiej strony, nowoczesny mechanizm ochrony wierzycieli spółki oparty o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki.

Prosta spółka akcyjna tak jak pozostałe spółki kapitałowe, może utworzyć jedna albo więcej osób. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Podobnie jednak jak w przypadku spółek z o.o. oraz akcyjnych, prosta spółka akcyjna nie może zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o. Ograniczenie to odnosi się do etapu zawiązywania spółki. Zakaz z art. 3001 § 2 k.s.h. nie rozciąga się natomiast na dalszy okres jej istnienia. Nie ma więc przeszkód, aby jedynym akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej stała się jednoosobowa spółka z o.o. Nie może ona występować jedynie w charakterze wyłącznego (jedynego) podmiotu zawiązującego tę spółkę. Kodeks spółek handlowych nie wprowadza żadnych ograniczeń co do celu, w jakim mogą być tworzone proste spółki akcyjne. Spółka ta może więc, co do zasady, służyć realizacji każdego prawnie dopuszczalnego celu. Ograniczenia w tym zakresie mogą natomiast wynikać z regulacji szczególnych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem opublikowanym w naszym serwisie dotyczącym przedmiotowej formy prowadzenia działalności. Zostało w nim szczegółowo opisane  m.in. kto i kiedy może założyć prostą spółkę akcyjną, co powinna zawierać umowa prostej spółki akcyjnej oraz odpowiedzialność akcjonariuszy. Poniżej wskazujemy link do artykułu:

https://mikroporady.pl/porady/prosta-spolka-akcyjna-czym-jest-kto-i-kiedy-moze-ja-zalozyc 

Przechodząc do drugiej części pytania należy wskazać, że usługi sprzątające nie są przedmiotowo zwolnione z VAT. Jednak osoby otwierające firmę sprzątającą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, jeśli ich przychody nie przekroczą 200 tys. złotych rocznie. W momencie przekroczenia tego limitu powstaje obowiązek rejestracji do VAT.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca chce prowadzić firmę sprzątającą jako zwolniony lub czynny podatnik VAT, fakt ten należy zgłosić do właściwego urzędu skarbowego na deklaracji VAT-R. Odnosząc się do pytania dotyczącego rodzaju podatków oraz terminów ich płatności należy wskazać, że rodzaj i terminy płatności są uzależnione od wybranej formy opodatkowania przy rejestrowaniu działalności.

Podstawową formą opodatkowania w Polsce jest tzw. skala podatkowa. Rozliczenie podatku według zasad ogólnych następuje ze względu na progi podatkowe. Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody poniżej 120.000 zł opodatkowani będą 17 % stawką podatku. Natomiast w przypadku przekroczenia 120.000 zł przedsiębiorcy będą obowiązani rozliczać się według stawki 32 %.

Podatnicy rozliczający się według skali podatkowej mogą korzystać z kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

W przypadku osób, które przewidują niskie koszty uzyskania przychodu mogą skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku podatek naliczany jest tylko od przychodu. Jednak i w ryczałcie, i w podatku liniowym, podatnik nie może skorzystać z ulg podatkowych czy rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.

Przechodząc do pytania dotyczącego wypłaty miesięcznego wynagrodzenia należy wskazać, że w prostej spółce akcyjnej podobnie jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  spółką zarządza zarząd. Członkowie zarządu mogą, ale nie muszą być zatrudniani w spółce. Członek zarządu może podpisać ze spółką umowę o pracę jednakże należy pamiętać, że zatrudnienie przebiega w taki sam sposób jak każdego innego pracownika. Konieczne jest przestrzeganie przepisów prawa pracy, czasu pracy, spraw związanych z rozliczeniami z ZUS oraz pełnej dokumentacji.  Możliwe jest również zatrudnienie członka w oparciu o umowę zlecenia. Umowa powinna określać zakres czynności, jakie ktoś ma wykonywać na rzecz spółki oraz wynagrodzenie. Innym sposobem ustanowienia wynagrodzenia dla zarządu to podjęcie uchwały akcjonariuszy o wynagrodzeniu członków zarządu. Akcjonariusze podejmują uchwałę o wynagrodzeniu dla członków zarządu i określają w niej  kwotę brutto lub netto. Uchwała może być podjęta na stałą kwotę co miesiąc lub na różne wartości w każdym miesiącu.

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 28 kwietnia 2022 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Spółki osobowe oraz spółki kapitałowe stanowią spółki handlowe, które zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Zawierając umowę spółki handlowej jej wspólnicy (bądź akcjonariusze) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!