Porady eksperta

Korekta CIT/KW – estoński CIT

Użytkownik zwrócił się do nas z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej korekty CIT/KW. Wskazał, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeszła na estoński CIT. Z uwagi na krótki okres działania wynik bilansowy i podatkowy był tożsamy tzn. nie było żadnych różnic. Czy w takiej sytuacji korekta CIT/KW może być negatywna i nie wykazywać żadnych danych?

 

Definicja korekty CIT/KW

Na wstępie warto zaznaczyć, że podatnicy którzy wybrali opodatkowanie na zasadach ryczałtu od dochodów spółek, czyli tzw. estoński CIT muszą sporządzić CIT/KW.

CIT/KW jest to informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Informacja CIT/KW jest załącznikiem do zeznania rocznego CIT-8, w której wykazuje się wyniki z obliczenia tzw. korekty wstępnej. Jest to jeden z obowiązków podatnika, który wybiera opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek. Informacja ta powinna zostać sporządzona do organu podatkowego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, wraz z zeznaniem rocznym sporządzanym za rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

 

Podstawa prawna CIT/KW

             Opisany powyżej obowiązek wynika z przepisu art. 7aa ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z treścią tego przepisu „Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym ryczałtem:

1)  sporządzić informację o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz

2)  wyodrębnić w kapitale własnym spółki na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek:

a)  kwotę zysków niepodzielonych i kwotę zysków podzielonych odniesione na kapitały, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek oraz

b)  kwotę niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

W przepisie wskazano również, że w informacji, o której mowa powyżej wykazuje się:

1)  przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1, w kwocie odpowiadającej:

a)  przychodom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz

b)  kosztom zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

2)  koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, w kwocie odpowiadającej:

a)  przychodom zaliczonym do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1, w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały uwzględnione w wyniku finansowym netto podatnika zgodnie z przepisami o rachunkowości, oraz

b)  kosztom uwzględnionym, zgodnie z przepisami o rachunkowości, w wyniku finansowym netto podatnika za lata podatkowe poprzedzające pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli dotychczas nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15, oraz

3)  dochód z przekształcenia w kwocie odpowiadającej sumie nadwyżek wartości poszczególnych składników majątku, ustalonych dla wyniku finansowego netto zgodnie z przepisami o rachunkowości, na dzień przekształcenia, ponad ich wartość podatkową ustaloną na ten dzień - w przypadku podatnika utworzonego w wyniku przekształcenia spółki, którego pierwszy rok podatkowy po przekształceniu jest jednocześnie pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Przepisów ust. 2 pkt 1 i 2 nie stosuje się do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 4, oraz kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem tych przychodów i kosztów, które podlegają rozliczeniu w innych terminach lub okresach zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Pokaż materiały

Przy sporządzaniu CIT/KW nie należy rozliczać wszystkich operacji

Jak wynika z powyższego przepisu, przychody i koszty opisane w pkt 1 i 2 i wynikająca z nich korekta na ostatni dzień roku bilansowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem dotyczą przychodów i kosztów, które tworzą przejściową różnicę między wynikiem bilansowym a wynikiem podatkowym. Zatem dotyczy to przychodów i kosztów, które podlegają uwzględnieniu w wyniku podatkowym w innych terminach lub okresach niż w wyniku bilansowym. W CIT/KW należy wykazać przychody i koszty z takich zdarzeń, które powodują powstanie przychodu lub kosztu uzyskania przychodów w świetle ustawy o CIT.

 

Efekt korekty CIT/KW 

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, efektem korekty wstępnej przychodów i kosztów jest wyeliminowanie:

1)      podwójnego opodatkowania tych samych przychodów,

2)      możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych przychodów,

3)      podwójnego odliczenia tych samych kosztów,

4)      możliwości nieuwzględnienia w rozliczeniu podatkowym określonych kosztów.

W celu uzyskania kompleksowej porady dotyczącej wypełnienia i złożenia CIT/KW rekomendujemy kontakt z biurem księgowym lub doradcą podatkowym. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułem dostępnym w naszym serwisie w przedmiocie estońskiego CIT.

 

Pamiętaj!

Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej PIT.

Wyszukaj:

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa w  https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Dziękujemy

Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT.

Stan prawny na dzień: 22 marca 2024 r.

Podstawa prawna:

1)      Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).

 

Obciążenia publiczno-prawne, świadczenia podatku, składki – zestawienie

Przedsiębiorco, prezentujemy zestawienie obciążeń publiczno-prawnych zawierające podstawowe i najważniejsze informacje, dotyczące podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Z przedstawionego zestawienia dowiesz się, jakie podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne powinieneś opłacić za siebie lub pracowników, kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz jakie formularze należy wypełnić.

Zestawienie powinno służyć zarówno przedsiębiorcom prowadzącym osobiście działalność gospodarczą, jak i menadżerom spółek kapitałowych, czy też osobowych, a także szefom działów inwestycji lub HR, szefom finansowym do planowania oraz realizacji polityki zatrudnienia i zarządzania „kadrami" w sposób efektywny, tzn. racjonalny finansowo i gospodarczo przy uwzględnieniu interesów pracowników.


Pobierz poradnik

Pamiętaj:
Wpisz nasz KRS 0000318482 w Deklaracji Podatkowej Twój e-PIT
Dziękujemy!

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT