Porady eksperta

Pojęcie „programu komputerowego” w kontekście przysługiwania ulgi IP Box

Ulga podatkowa IP Box została wprowadzona w dniu 1 stycznia 2019 roku i przysługuje osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową (B+R), przy jednoczesnej komercjalizacji (wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji) kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Preferencyjne zasady polegają na możliwości zastosowania stawki 5% podstawy opodatkowania od osiągniętego przez podatnika dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które zostały wskazane enumeratywnie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz analogicznie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawę opodatkowania stanowi przy tym suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są w rozumieniu ustawowym:

 • patent;
 • prawo ochronne na wzór użytkowy;
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu;
 • autorskie prawo do programu komputerowego;

jeżeli podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy, ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polskę umowy międzynarodowej lub umowy, której stroną jest Unia Europejska.

Warunkiem niezbędnym dla przysługiwania omawianej ulgi podatkowej jest twórcze przyczynienie się osoby ubiegającej się o przyznanie ulgi do opracowania lub usprawnienia danego prawa własności intelektualnej, w tym przypadku autorskiego prawa do programu komputerowego. Program musi przy tym zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Podatnik ubiegający się o ulgę nie musi być jednak wyłącznym właścicielem czy dysponentem praw autorskich do programu – ulga przysługuje również współwłaścicielom lub użytkownikom posiadającym prawa do korzystania z IP Box na podstawie umowy o udzielenie licencji.

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie udzielonej ulgi IP Box są obowiązani m.in.:

 • wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;
 • prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;
 • wyodrębnić koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;
 • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej;
 • dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług.

W zakwalifikowaniu działalności badawczo – rozwojowej prowadzonej przez podatnika oraz wytworzonego przez niego prawa ochronnego jako uprawniających do otrzymania ulgi, mogą występować pewne trudności interpretacyjne, w szczególności w zakresie definicji autorskiego prawa do programu komputerowego.

Ważne:

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych brak jest definicji legalnej programu komputerowego.

Decyzja ustawodawcy krajowego i unijnego o nieskodyfikowaniu szeregu definicji z obszarów nowych technologii czy szeroko pojętej nauki, związana jest z postępem technicznym i niemożnością precyzyjnego wyodrębnienia pojęć, które pozostawałyby aktualne w kolejnych latach obowiązywania danego aktu prawnego.

W reakcji na narastające wątpliwości podatników oraz organów podatkowych w kwestii interpretacji przepisów wprowadzających ulgę IP Box, w dniu 15 lipca 2019 roku Minister Finansów wydał „Objaśnienia podatkowe w sprawie IP BOX – PIT”, które można stosować analogicznie również dla ulgi przysługującej osobom prawnym.

Objaśnienia zawarte w dokumencie wskazują na to, że przy interpretacji zakresu pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego” należy uwzględnić jego pozaustawowe, szerokie rozumienie oraz powiązanie funkcjonalne poszczególnych jego elementów.

Jak wyjaśnia Minister Finansów,

program komputerowy to w szczególności zestaw instrukcji przeznaczonych do wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze czynności w celu osiągniecia określonego rezultatu. (…) to, czy dany interfejs stanowi funkcjonalną część programu komputerowego, podlega każdorazowo odrębnej ocenie i nie może wynikać tylko lub głównie z nazwy elementu danego produktu informatycznego, ale z jego rzeczywistych cech i funkcjonalności.

Objaśnienia zaproponowane przez Ministra Finansów w zakresie pojęciowym mają charakter wyłącznie kierunkowy i nie są wiążące. Chcąc uzyskać stanowisko organu podatkowego w konkretnym stanie faktycznym w celu otrzymania ochrony prawnopodatkowej, rekomendowanym postępowaniem jest złożenie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przez zainteresowanego ulgą podatnika wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, której treść będzie wiążąca w danej sprawie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej będzie szczególnie istotna w przypadkach z pogranicza pozaustawowego rozumienia „programu komputerowego”. Przykładowo - oprogramowanie firmware posiada cechy programu komputerowego, jednakże nie może być użyteczne poza konkretnym urządzeniem, na którym zostało trwale zamontowane. W takim przypadku, indywidualna interpretacja organu podatkowego jest niezbędna dla uzyskania przez podatnika pewności, iż ulga podatkowa przysługuje w konkretnym stanie faktycznym.

O tym jak uzyskać indywidualną interpretację podatkową, możesz przeczytać w naszej Poradzie - https://mikroporady.pl/porady/interpretacja-podatkowa-jak-ja-uzyskac-i-jak-stosowac

Stan prawny na dzień: 29 grudnia 2019 roku

Podstawa:

 1. Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 15 lipca 2019 r. w sprawie IP BOX – PIT;
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231);
 3. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 865);
 4. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

Umowa o dzieło - umowa zlecenie

Wielokrotnie spotykamy się z problematyką, jaką jest wybór właściwego rodzaju umowy. Najczęściej mylonymi i błędnie stosowanymi umowami są umowa o dzieło/umowa zlecenie. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie są umowami cywilnoprawnymi, pełnią jednakże zdecydowanie inne funkcje i powodują różne skutki. Istotą zawarcia umowy o dzieło jest zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania określonego, szczegółowo w umowie dzieła, zaś strony zmawiającej do zapłaty wynagrodzenia. Istotą umowy zlecenia jest wykonanie nie przez przyjmującego zlecenie określonej czynności prawnej lub faktycznej.


Pobierz poradnik

Ważne w 2021
Wpisz nasz KRS 0000318482 w deklaracji podatkowej PIT za 2020

Pomogliśmy?

Teraz Ty możesz pomóc
Fundacji Akademia Liderów!

Jesteśmy fundacją non-profit, a mikroPorady.pl to nasz projekt, dzięki któremu wspieramy mikroprzedsiębiorczość w Polsce. 96% mikrofirm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju. Jednak z powodu braku dostatecznej wiedzy, znajomości przepisów i kompetencji tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok. Pomóż nam w finansowaniu edukacji mikroprzedsiębiorców, pisaniu poradników, umów, instrukcji, regulaminów i innych tekstów, z których również Ty korzystasz. Wystarczy nawet niewielka kwota.

Wybierz kwotę darowizny i przejdź do szybkiej, bezpiecznej płatności internetowej:

/ miesięcznie

 • Wybierz lub wpisz kwotę darowizny